LIETUVOS RESPUBLIKOS

PENSIJŲ SISTEMOS REFORMOS ĮSTATYMO, VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO, DRAUDIMO ĮSTATYMO, PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO, GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. liepos 4 d. Nr. IX-1708

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PENSIJŲ SISTEMOS REFORMOS ĮSTATYMO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 2002, Nr. 123-5511)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 1, 2, 3, 6, 7 ir 12 dalių pakeitimas

1. 2 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „Anuitetas“ įrašyti žodžius „Pensijų anuitetas (toliau – anuitetas)“, vietoj žodžio „bendrovei“ įrašyti žodį „įmonei“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Pensijų anuitetas (toliau – anuitetas) – dalyviui iki gyvos galvos mokama periodinė pensinė išmoka, kurios visa išmokėjimo rizika tenka išmokų mokėtojui – gyvybės draudimo įmonei.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Dalyvis – asmuo, privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti, pagal šį Įstatymą pasirinkęs kaupti pensijų įmoką pensijų kaupimo bendrovėje ir su pensijų kaupimo bendrove yra sudaręs pensijų kaupimo sutartį.“

3. 2 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „bendrovė“ įrašyti žodį „įmonė“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Gyvybės draudimo įmonė – įmonė, įsteigta ir veikianti Akcinių bendrovių ir Draudimo įstatymų nustatyta tvarka.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Pensijų fondas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme.“

5. Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Pensijų kaupimo bendrovė – pensijų fondų valdymo įmonė ar gyvybės draudimo įmonė, turinti priežiūros institucijos išduotą leidimą ar licenciją Lietuvos Respublikos teritorijoje verstis šio Įstatymo nustatyta pensijų kaupimo veikla.“

6. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Pensijų fondo valdymo įmonė (toliau – valdymo įmonė) – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeiti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Asmenys, privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti, išskyrus asmenis, kurie yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus, turi teisę jų pačių pasirinkimu tapti pensijų fondo dalyviais ir kaupti šio Įstatymo nustatytą pensijų įmoką pensijų kaupimo bendrovėse. Asmenims, pasirinkusiems būti pensijų kaupimo dalyviais, tolesnis dalyvavimas negali būti nutrauktas.“

2. Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Asmenys, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, jeigu jie nėra sudarę pensijų kaupimo sutarties su pensijų kaupimo bendrovėmis, turi teisę sudaryti šias sutartis iki 2003 m. gruodžio 1 d., o visais kitais kalendoriniais metais – nuo sausio 1 d. iki liepos 1 d. Šios sutartys įsigalioja nuo kitų metų sausio 1 d. Asmenims, naujai atėjusiems į darbo rinką ir pirmą kartą gavusiems socialinio draudimo pažymėjimą, šiame straipsnyje nustatyti apsisprendimo terminai netaikomi, o su šiais asmenimis sudarytos pensijų kaupimo sutartys įsigalioja nuo ketvirčio, einančio po šių sutarčių sudarymo, pradžios.“

3. Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Dalyviai turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pereiti į kitą pensijų kaupimo bendrovę, išskyrus pirmuosius trejus metus nuo pirmosios pensijų kaupimo sutarties sudarymo. Administravimo išlaidų, susijusių su perėjimu iš vienos bendrovės į kitą, atlyginimo tvarką reglamentuoja Pensijų kaupimo įstatymas. Pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta tol, kol nesudaryta sutartis su kita pensijų kaupimo bendrove. Perėjimas neribojamas pensijų kaupimo bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo atveju.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. 4 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

2. Buvusią 4 straipsnio 3 dalį laikyti 2 dalimi.

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. 5 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

2. Buvusią 5 straipsnio 4 dalį laikyti 3 dalimi.

 

5 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Dalyviams valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų dydis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka proporcingai mažinamas, atsižvelgiant į pensijų kaupimui skirtą valstybinio socialinio draudimo įmokos dalį. Už laikotarpį, kurį asmuo nebuvo pensijų kaupimo dalyvis, valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydis jam nemažinamas.“

 

6 straipsnis. 7 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybinio socialinio draudimo įmokos, kurių sudedamoji dalis yra pensijų įmoka, draudėjų apskaičiuojamos ir pervedamos į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą įstatymų nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valdymo įmonių pensijų kaupimo veiklos valstybinę priežiūrą įstatymų nustatyta tvarka atlieka Vertybinių popierių komisija. Gyvybės draudimo įmonių pensijų kaupimo veiklos valstybinę priežiūrą įstatymų nustatyta tvarka atlieka pagal Draudimo įstatymą draudimo veiklos priežiūrą vykdanti institucija (toliau – draudimo priežiūros institucija).“

 

7 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. 8 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Valstybinei draudimo priežiūros tarnybai prie Finansų ministerijos“ įrašyti žodžius „draudimo priežiūros institucijai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Pensijų kaupimo bendrovė privalo pateikti atitinkamai Vertybinių popierių komisijai ar draudimo priežiūros institucijai ir viešai skelbti savo veiklos ir finansinės būklės ataskaitas šių institucijų nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 8 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Pensijų kaupimo bendrovė, garantuojanti dalyviams tam tikrą pajamingumą, privalo Pensijų kaupimo įstatymo nustatyta tvarka sudaryti techninius atidėjimus ar formuoti garantijų rezervą šiems įsipareigojimams užtikrinti.“

3. 8 straipsnio 8 dalį pripažinti netekusia galios.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO
15 IR 551 STRAIPSNIŲ PAPILDYMAS

 

(Žin., 1994, Nr. 59-1153; 1996, Nr. 68-1636; 2001, Nr. 103-3658; 2002, Nr. 123-5535, Nr. 124-5620)

 

1 straipsnis. 15 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 15 straipsnį 4 dalimi:

„Jei asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti, pagal Pensijų sistemos reformos įstatymą pasirinko dalyvavimą pensijų kaupime, apskaičiuojant jam senatvės pensijos dydį, jo metinis draudžiamųjų pajamų koeficientas už kiekvienus dalyvavimo pensijų kaupime metus apskaičiuojamas metinį draudžiamųjų pajamų koeficientą, apskaičiuotą pagal šio straipsnio 1 dalį, dauginant iš dydžio c, apskaičiuojamo pagal formulę c = (tp – tk) / tp , kurioje:

tp – tų metų valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos tarifo dalis, skirta valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos papildomai daliai, nustatyta Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatyme;

tk – tų metų kaupiamosios pensijų įmokos tarifas, nustatytas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatyme.“

 

2 straipsnis. 551 straipsnio 3 punkto papildymas

Papildyti 551 straipsnio 3 punktą trečiuoju sakiniu ir šį punktą išdėstyti taip:

3) asmeniui paskirtos vienos valstybinės socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensijos dydis arba paskirtų valstybinių socialinio draudimo pensijų ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų dydžių suma ne didesnė kaip 325 Lt per mėnesį. Kai asmeniui paskirta ir mokama valstybinė socialinio draudimo III grupės invalidumo pensija, didinant šią pensiją atsižvelgiama į invalidumo pensijos dydį pagal II invalidumo grupę (29 straipsnio 4 dalis). Kai asmeniui paskirta ir mokama sumažinta valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija dėl to, kad jis pagal Pensijų sistemos reformos įstatymą pasirinko dalyvavimą pensijų kaupime (15 straipsnio 4 dalis), didinant šią pensiją atsižvelgiama į nesumažintą valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydį.“

 

TREČIASIS SKIRSNIS

Draudimo įstatymo 1, 2, 5, 24, 63, 64 straipsnių
pakeitimAS ir papildymAS

 

(Žin., 1996, Nr. 73-1742; 1997, Nr. 67-1652, Nr. 104-2623; 2000, Nr. 29-803; 2001, Nr. 48-1657; 2002, Nr. 60-2411)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 6 dalies pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šis įstatymas nereguliuoja valstybinio socialinio draudimo santykių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimą (toliau – pensijų kaupimas) draudimo įmonėse, numatytą Pensijų sistemos reformos įstatyme. Draudimo įmonių, vykdančių pensijų kaupimą, steigimo, licencijavimo, veiklos, pabaigos, pertvarkymo, bankroto ir veiklos valstybinės priežiūros ypatumus nustato Pensijų kaupimo įstatymas.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 1 ir 3 punktų pakeitimas ir papildymas

1. Papildyti 2 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) draudimo veikla – finansinė ūkinė veikla, kuria siekiama apsaugoti fizinių ir juridinių asmenų turtinius interesus, įvykus šio įstatymo ar draudimo sutartyje nustatytiems įvykiams (draudiminiams įvykiams), panaudojant rezervus ir draudimo techninius atidėjimus, sudaromus iš minimų asmenų mokamų įmokų (draudimo įmokų) bei pajamų, gautų jas investavus šio įstatymo nustatyta tvarka. Draudimo veikla taip pat laikoma pensijų kaupimo draudimo įmonėse veikla, vykdoma pagal Pensijų kaupimo įstatymą;“.

2. Pakeisti 2 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) draudimo įmonė (draudikas) – įmonė, šio įstatymo nustatyta tvarka gavusi draudimo veiklos licenciją ir vykdanti draudimo, taip pat su draudimu susijusią veiklą. Šiame įstatyme vartojamos sąvokos „draudimo įmonė“ ir „draudikas“ apima ir Lietuvos Respublikoje įsteigtą užsienio valstybės, kuri yra Pasaulio prekybos organizacijos narė, draudimo įmonės filialą, išskyrus šio įstatymo 27–33 straipsniuose, 34 straipsnio 1 dalyje, 35–40 straipsniuose, 54 straipsnyje, 63 straipsnio 2, 9, 11 ir 19 punktuose, 65 straipsnio 1 dalies 7, 10 ir 11 punktuose, 67 straipsnyje, 68 straipsnio 2 punkte ir 69 straipsnyje vartojamą draudimo įmonės sąvoką;“.

 

3 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies papildymas 4 punktu ir straipsnio papildymas 8 dalimi

1. Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 4 punktu:

4) pensijų kaupimo veikla.“

2. Papildyti 5 straipsnį 8 dalimi:

8. Šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytą pensijų kaupimo veiklą reglamentuoja Pensijų kaupimo įstatymas.“

 

4 straipsnis. 24 straipsnio 4 dalies papildymas

Papildyti 24 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Draudimo įmonė, vykdanti gyvybės draudimą, negali vykdyti ne gyvybės draudimo, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas ne gyvybės draudimo grupes. Draudimo įmonė, vykdanti gyvybės draudimą, pensijų kaupimo veiklą vykdo pagal Pensijų kaupimo įstatymą.“

 

5 straipsnis. 63 straipsnio papildymas

Papildyti 63 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

63 straipsnis. Priežiūros tarnybos valdybos funkcijos

1. Priežiūros tarnybos valdyba, įgyvendindama šio įstatymo nuostatas, atlieka šias funkcijas:

1) nagrinėja dokumentus, reikalingus draudimo įmonėms steigti;

2) nagrinėja dokumentus, reikalingus draudimo įmonių licencijoms ir draudimo brokerių leidimams išduoti;

3) išduoda draudimo veiklos licencijas;

4) išduoda leidimus draudimo rūšims;

5) išduoda leidimus draudimo brokerių veiklai;

6) išduoda leidimus draudimo įmonių filialams steigti;

7) išduoda leidimus atstovauti užsienio valstybės draudimo įmonei;

8) išduoda leidimus draudimo įmonėms pakeisti draudimo rūšies taisykles, draudimo įmokų tarifus ar draudimo liudijimą (polisą);

9) išduoda leidimus draudimo įmonių ir draudimo brokerių įstatams pakeisti;

10) išduoda leidimus investicijoms į nekotiruojamas Vertybinių popierių biržoje akcijas;

11) išduoda leidimus draudimo įmonėms reorganizuoti ir likviduotis;

12) išduoda leidimus draudimo įmonėms perduoti visas ar dalį draudimo (perdraudimo) sutarčių kitoms draudimo įmonėms;

13) išduoda leidimus įsigyti draudimo įmonės akcijų šio įstatymo 40(1 )straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais;

14) kontroliuoja, kaip draudimo įmonės bei draudimo tarpininkai laikosi įstatymų bei kitų teisės aktų;

15) kontroliuoja, kaip draudimo įmonės, sudarydamos draudimo sutartis, laikosi draudimo rūšies taisyklių ir draudimo įmokų tarifų;

16) tikrina draudimo įmonių finansinį pajėgumą;

17) nustato draudimo liudijimų (polisų) registravimo ir apskaitos tvarką;

18) kontroliuoja draudimo techninių atidėjimų sudarymą draudimo įmonėse;

19) kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokioms draudimo įmonėms arba draudimo brokeriams;

20) leidžia teisės aktus pagal šio įstatymo nustatytą kompetenciją.

2. Priežiūros tarnybos valdyba atlieka Pensijų kaupimo įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas.“

 

6 straipsnis. 64 straipsnio papildymas

Papildyti 64 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

64 straipsnis. Priežiūros tarnybos valdybos teisės

1. Priežiūros tarnybos valdyba, įgyvendindama jai patikėtus tikslus, turi teisę:

1) gauti informaciją, reikalingą priežiūros funkcijoms vykdyti;

2) inspektuoti draudimo įmones, jų padalinius bei draudimo brokerius, tikrinti jų finansinę veiklą, perdraudimo sutartis, draudimo įmokų tarifus, draudimo rūšies taisyklių laikymąsi;

3) nustatyti draudimo veiklos periodinės statistinės atskaitomybės formas ir taisykles;

4) nustatyti bendrąsias draudimo rūšies sąlygas;

5) nustatyti atskirų draudimo grupių ar rūšių draudimo veiklos vykdymo tvarką;

6) taikyti šio ir kitų įstatymų nustatytas poveikio priemones draudimo įmonėms bei draudimo brokeriams, pažeidusiems įstatymus bei Priežiūros tarnybos teisės aktus, ir (ar) kai jų rizikinga veikla gali pakenkti draudėjų, apdraustųjų, trečiųjų asmenų bei naudos gavėjų interesams;

7) kreiptis į teismą dėl draudimo įmonės organų sprendimo pripažinimo negaliojančiais Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais;

8) patikrinti sąskaitas, buhalterinius ir kitus dokumentus bet kurio ūkio subjekto, kuris, Priežiūros tarnybos turimomis žiniomis, verčiasi draudimo veikla be Priežiūros tarnybos licencijos;

9) dalyvauti draudimo įmonių ir kitų finansinių institucijų priežiūros tarptautinėse institucijose;

10) sudaryti sutartis su kitų valstybių draudimo įmonių ar kitų institucijų priežiūros įstaigomis dėl bendradarbiavimo ir keistis informacija užtikrinus tokios informacijos konfidencialumą.

2. Priežiūros tarnybos valdyba turi Pensijų kaupimo įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintas teises.“

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 13 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 2002, Nr. 35-1271, Nr. 117-5243)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 6 dalies 4 punkto pakeitimas

13 straipsnio 6 dalies 4 punkte išbraukti žodžius „pensijų fondai“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) draudimo paslaugoms, taip pat finansinėms paslaugoms (išskyrus seifų nuomą), kai jas teikia draudimo įmonės, bankai, kitos kredito įstaigos, kolektyvinio investavimo subjektai arba vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai;“.

 

2 straipsnis. 28 straipsnio 6 dalies pakeitimas

28 straipsnio 6 dalyje išbraukti žodžius „ir (arba) pensijų programų turto“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. PVM neapmokestinamos investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, investicinių fondų ir pensijų fondų turto valdymo paslaugos.“

 

PENKTASIS SKIRSNIS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 6, 17 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

(Žin., 2002, Nr. 73-3085, Nr. 123-5539; 2003, Nr. 42-1925)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies 10, 11, 12, 13 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) pensijų išmokų, gautų bet kuriuo Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme (toliau – Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas) numatytu būdu, daliai, lygiai sumokėtoms pensijų įmokoms, įskaitant ir kitų asmenų lėšomis sumokėtas įmokas į pensijų fondą, jei pensijų fondo dalyvis pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą yra įgijęs teisę į pensijų išmokas;“.

2. 6 straipsnio 2 dalies 11 punkte vietoj žodžių „Pensijų fondų“ įrašyti žodžius „Papildomo savanoriško pensijų kaupimo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

11) išmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, daliai, lygiai sumokėtoms pagal šią sutartį įmokoms, įskaitant ir kitų asmenų lėšomis sumokėtas įmokas, jeigu sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 10 metų arba jeigu išmoką gaunantis gyventojas yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas;“.

3. 6 straipsnio 2 dalies 12 punkte vietoj žodžių „Pensijų fondų“ įrašyti žodžius „Papildomo savanoriško pensijų kaupimo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

12) grąžinamoms gyventojo sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms pagal nutrauktą gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jeigu sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo sutarties sudarymo dienos arba jeigu įmokos grąžinamos gyventojui, kuris yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas;“.

4. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) grąžinamoms gyventojo sumokėtoms pensijų įmokoms į pensijų fondą, įsteigtą pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, gyventojui išstojus iš pensijų fondo ir neperėjus į kitą pensijų fondą, jeigu išstojama iš pensijų fondo ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo dienos arba jeigu įmokos grąžinamos gyventojui, kuris yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas.“

 

2 straipsnis. 17 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) iš Lietuvos Respublikoje sudaryto pensijų fondo gauta pensijų išmokų dalis, viršijanti sumokėtas pensijų įmokas į šį fondą, jei pensijų kaupimo sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 10 metų arba pensijų fondo dalyvis pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą yra įgijęs teisę į pensijų išmokas, taip pat, gyventojui išstojus iš pensijų fondo ir neperėjus į kitą pensijų fondą, išmokamos sumos dalis, viršijanti sumokėtas pensijų įmokas, jeigu išstojama iš pensijų fondo ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo dienos arba gyventojas yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas;“.

2. 17 straipsnio 1 dalies 10 punkte vietoj žodžių „Pensijų fondo“ įrašyti žodžius „Papildomo savanoriško pensijų kaupimo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

10) gauta gyvybės draudimo išmokų dalis, viršijanti gyvybės draudimo įmokas, sumokėtas pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jei gyvybės draudimo sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 10 metų arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjas yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas, taip pat, nutraukus tokią sutartį, išmokamos sumos dalis, viršijanti pagal šią sutartį sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, jeigu sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo jos sudarymo dienos arba gyventojas yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas;“.

3. 17 straipsnio 1 dalies 41 punkte vietoj žodžių „asmeninę pensijų programų“ įrašyti žodį „pensijų“, vietoj žodžio „įsteigtame“ įrašyti žodį „sudarytame“ ir šį punktą išdėstyti taip:

41) pagal Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio nuostatas darbuotojo naudai darbdavio mokamos gyvybės draudimo įmokos ir pensijų įmokos į pensijų sąskaitą Lietuvos Respublikoje sudarytame pensijų fonde;“.

4. 17 straipsnio 1 dalies 42 punkte vietoj žodžio „įsteigtus“ įrašyti žodį „sudarytus“ ir šį punktą išdėstyti taip:

42) gyventojo naudai kitų gyventojų mokamos gyvybės draudimo įmokos ir pensijų įmokos į Lietuvos Respublikoje sudarytus pensijų fondus;“.

5. Papildyti 17 straipsnio 1 dalį 43 punktu:

43) iš pensijų kaupimo bendrovės gauta pensijų išmoka pagal Pensijų kaupimo įstatymo nuostatas.“

 

3 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 21 straipsnio 1 dalies 2 punkte vietoj žodžio „įsteigtus“ įrašyti žodį „sudarytus“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) savo ir sutuoktinio naudai sumokėtos pensijų įmokos į Lietuvos Respublikoje sudarytus pensijų fondus;“.

2. Papildyti 21 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, jei nuolatinis Lietuvos gyventojas atitinkamas įmokas moka užsienio vienetams, įregistruotiems ar kitaip organizuotiems tikslinėse teritorijose, nuolatinio Lietuvos gyventojo mokamoms įmokoms pensijų anuitetams įsigyti, – nuolatiniams Lietuvos gyventojams, nurodytiems šio Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje, taip pat kaupiamosioms pensijų įmokoms į pensijų kaupimo bendrovę pagal Pensijų kaupimo įstatymo nuostatas.“

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Vyriausybė, rengdama 2004 metų ir paskesnių metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą, turi numatyti valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos tarifo dalis, skirtas valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos papildomai daliai ir valstybinės socialinio draudimo invalidumo pensijos papildomai daliai.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS