LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR BRAZILIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS SRITYJE

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybė, toliau – Šalys,

įsitikinusios, kad bendradarbiavimas kultūros srityje gali reikšmingai prisidėti prie dviejų šalių draugiškų santykių stiprinimo ir

vadovaudamosi siekiu pagerinti santykius kultūros srityje,

s u s i t a r ė:

 

1 straipsnis

 

Šalys, laikydamosi tarptautinių įsipareigojimų ir nacionalinės teisės aktų, skatina savo valstybių valstybinių ir nevalstybinių institucijų ir organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje, siekdamos plėtoti šalių informuotumą ir kultūrų sklaidą gerinančią veiklą.

 

2 straipsnis

 

Šalys siekia stiprinti ir didinti supratimo lygį apie abiejų šalių kultūras.

 

3 straipsnis

 

Šalys skatina keitimąsi patirtimi vaizduojamojo meno, teatro, kino ir muzikos srityse.

 

4 straipsnis

 

1. Šalys skatina tiesioginius muziejų ryšius, siekdamos populiarinti ir keistis įvairiomis kultūros raiškos priemonėmis.

2. Be to, Šalys skatina keitimąsi patirtimi ir bendradarbiavimą kultūros paveldo restauravimo, apsaugos ir išsaugojimo srityse.

 

5 straipsnis

 

Šalys imasi tinkamų priemonių siekdamos užkirsti kelią neteisėtam importui, eksportui ir perdavimui tų kultūrinę vertę turinčių prekių, kurios remiantis nacionalinės teisės aktais ir galiojančiomis Šalių pasirašytomis tarptautinėmis sutartimis priklauso atitinkamos kultūros paveldui.

 

6 straipsnis

 

Šalys remia veiklą, kuria siekiama reklamuoti literatūros kūrinius, skatinti knygų vertimą, rengti rašytojų bei literatūros specialistų mainų programas ir dalyvauti knygų mugėse.

 

7 straipsnis

 

Šalys skatina abiejų šalių bibliotekų ir archyvų bendradarbiavimą keičiantis informacija, knygomis ir leidiniais.

 


8 straipsnis

 

1. Šalys skatina bendradarbiavimą kinematografijos srityje ir, keisdamosi kino filmais, prisideda prie savo šalies kinematografijos meno sklaidos.

2. Šalys skatina kino kūrėjų dalyvavimą kitos Šalies valstybėje rengiamuose kino festivaliuose.

3. Šalys taip pat skatina kinematografijos specialistų ir kitų šios srities profesionalų susitikimus.

 

9 straipsnis

 

1. Šalys skatina savo nacionalinių žiniasklaidos priemonių bendradarbiavimą.

2. Šalys remia Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos nacionalinių radijo ir televizijos įstaigų bendradarbiavimą.

 

10 straipsnis

 

Šalys skatina atitinkamas kultūros institucijas keistis informacija ir vykdo bendrus projektus, kuriuose dalyvauja šios institucijos.

 

11 straipsnis

 

1. Siekdamos parengti dvimetes ar trimetes vykdomąsias bendradarbiavimo kultūros srityje programas, Šalys bendradarbiauja atsižvelgdamos į abiejų Šalių prioritetus, kultūros plėtros perspektyvas ir strategijas.

2. Kiekvienoje programoje nurodomi tikslai, bendradarbiavimo formos ir projektų įgyvendinimo sritys. Programose nurodomi kiekvienos Šalies įsipareigojimai.

3. Kiekvieną programą periodiškai įvertina Jungtinė Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos bendradarbiavimo kultūros srityje komisija (toliau – Komisija), kurios sudarymas ir funkcijos reglamentuojamos šio Susitarimo 12 straipsnyje.

 

12 straipsnis

 

1. Šiame Susitarime numatytam bendradarbiavimui įgyvendinti ir bendradarbiavimo veiksmams koordinuoti sudaroma Komisija. Šios Komisijos darbą koordinuoja Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos. Komisiją sudaro abiejų Šalių užsienio reikalų ir kultūros institucijų atstovai, po lygiai iš kiekvienos Šalies. Komisijos nariai pakaitomis renkasi Brazilijoje ir Lietuvoje. Susitikimų laiką Šalys derina diplomatiniais kanalais.

2. Komisija atlieka šias funkcijas:

a) vertina ir nustato prioritetines sritis, kuriose būtų galima įgyvendinti konkrečius bendradarbiavimo kultūros srityje projektus, ir jiems įgyvendinti reikalingus išteklius;

b) analizuoja, peržiūri, tvirtina, stebi ir vertina bendradarbiavimo programas kultūros srityje;

c) prižiūri, kad būtų įgyvendinamas šis Susitarimas ir sutarti projektai bei užtikrina, kad laiku būtų numatytos priemonės jiems įgyvendinti;

d) teikia pasiūlymus dėl įgyvendinant Susitarimą galinčių iškilti administracinių ir finansinių problemų sprendimo būdų;

e) savo nuožiūra Šalims teikia reikiamas rekomendacijas.

Be to, nepažeisdamos šio Susitarimo nuostatų, abi Šalys bet kada gali pateikti Komisijai išnagrinėti ir patvirtinti kitus konkrečius bendradarbiavimo projektus kultūros srityje.

 

13 straipsnis

 

Šalys skatina su kultūra susijusioje veikloje dalyvaujančias nevyriausybines ir privačias organizacijas dalyvauti stiprinant ir plėtojant veiksmingus šio Susitarimo įgyvendinimą finansuojančius mechanizmus.

 

14 straipsnis

 

Visi skirtumai ar ginčai dėl šio Susitarimo sąlygų aiškinimo arba taikymo sprendžiami diplomatiniais kanalais bendru abiejų Šalių sutarimu.

 

15 straipsnis

 

1. Šis Susitarimas įsigalioja paskutinio rašytinio pranešimo, patvirtinančio, kad Šalys įvykdė vidaus teisines procedūras, reikalingas jam įsigalioti, gavimo dieną.

2. Šis Susitarimas galioja penkerius (5) metus ir savaime pratęsiamas dar penkeriems (5) metams, jei nė viena Šalis diplomatiniais kanalais raštu nepraneša apie ketinimą jį nutraukti.

3. Kiekviena Šalis gali bet kada nutraukti šį Susitarimą diplomatiniais kanalais pateikdama rašytinį pranešimą. Susitarimo nutraukimas įsigalioja praėjus trims (3) mėnesiams nuo dienos, kurią gautas pranešimas, ir neturi įtakos jo galiojimo metu sudarytų programų ir projektų įgyvendinimui.

4. Šį Susitarimą Šalys bendru sutarimu ir pasikeisdamos diplomatinėmis notomis gali iš dalies pakeisti. Pakeitimai įsigalioja dieną, kurią gaunama paskutinė nota.

 

Sudaryta 2008 m. liepos 16 d. Brazilijoje dviem egzemplioriais lietuvių, portugalų ir anglų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl šio Susitarimo aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

Brazilijos Federacinės Vyriausybės vardu

 

_________________