LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS METODINIŲ NURODYMŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-665

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) 7 straipsnio 3 dalimi,

1. Tvirtinu Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinius nurodymus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 263 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 57-1698);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 123 „Dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 31-1175) 1.2 punktą.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS METODINIAI NURODYMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniai nurodymai (toliau – Nurodymai) taikomi atliekant planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau –Atranka) pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105).

2. Atranka atliekama planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, nurodytą Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priede.

3. Atranka gali būti atliekama ir planuojamai ūkinei veiklai, kuri neįrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo prieduose nurodytus sąrašus, jei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai to pareikalauja, o atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, tam pritaria.

4. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), atsižvelgdamas į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be Atrankos procedūros.

5. Atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.

6. Nurodymuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. ATRANKOS ATLIKIMAS

 

7. Atranką atlieka atsakinga institucija, remdamasi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta informacija apie vietą, kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla, bei informacija, apibūdinančia planuojamą ūkinę veiklą.

8. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas informaciją, nurodytą 7 punkte, pateikia pagal 1 priedą.

9. Atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, gali pareikalauti iš planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo papildomos informacijos, reikalingos Atrankai atlikti.

10. Atsakinga institucija, remdamasi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pagal 8 ir 9 punktus pateikta informacija, užpildo 2 priedą. Pildant 2 priedą, pirma išsiaiškinama, ar pirmoje skiltyje nurodytas aspektas, į kurį būtina atkreipti dėmesį atliekant atranką, yra aktualus konkrečiu atveju ir pagal tai užpildoma Aspekto aktualumo skiltis. Argumentų skiltyje pateikiama atranką atliekančio (-ių) specialisto (-ų) argumentuota nuomonė, ar aspektas gali sąlygoti poveikio aplinkai vertinimą. Šioje skiltyje taip pat pateikiama nuomonė dėl aspekto reikšmingumo ar dėl jo aktualumo konkrečiu atveju bei informacija apie aspektą ir, jei tai įmanoma, – skaitinė aspekto išraiška. Apsisprendžiant dėl aspekto reikšmingumo konkrečiu atveju, būtina atsižvelgti ne tik į atskirus aspektus, bet ir į jų tarpusavio sąveiką, ypač derinant planuojamos ūkinės veiklos ir galimo jos poveikio aplinkai aspektus su numatomos planuojamos ūkinės veiklos vietos aspektais.

11. Atsakinga institucija, remdamasi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta informacija, 2 priede pateikta informacija, argumentais, priima Atrankos išvadą, ar privaloma atlikti konkrečios veiklos poveikio aplinkai vertinimą, ir nurodo pagrindinius motyvus, kuriais buvo remiamasi priimant šią išvadą.

12. Tais atvejais, kai atsakinga institucija kartu su poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviais persvarsto Atrankos išvadą pagal planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo), poveikio aplinkai vertinimo subjektų motyvuotus prašymus ar motyvuotus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, ji parengia galutinę Atrankos išvadą.

13. Atsakinga institucija, rengdama galutinę Atrankos išvadą, pakartotinai išnagrinėja planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateiktą Atrankos informaciją, 2 priedą, įvertina Atrankos išvados persvarstymo išvadas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas (jeigu tokios buvo pateiktos).

14. Atsakinga institucija, siekdama užtikrinti Atrankos objektyvumą ir išvados aiškumą bei vykdyti poveikio aplinkai vertinimo sistemos kontrolę, pasilieka užpildytą 2 priedą bei planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateiktą informaciją.

______________


 

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos

metodinių nurodymų

1 priedas

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA

 

1. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą):

1.1. Vardas, pavardė;

1.2. Įmonės pavadinimas;

1.3. Adresas, telefonas, faksas ir t. t.;

1.4. Kita informacija (pvz., ar numatoma kreiptis į tarptautinius fondus dėl planuojamos ūkinės veiklos finansavimo).

2. Informacija apie vietą, kurioje numatoma vykdyti planuojamą ūkinę veiklą1:

2.1. Informacija apie numatomas alternatyvias planuojamos ūkinės veiklos vietas;

2.2. Kiekvienos numatomos planuojamos ūkinės veiklos vietos atveju:

2.2.1. žemės sklypo planas (jeigu toks yra);

2.2.2. teminis žemėlapis, kuriame pažymimas planuojamas objektas, jo gretimybės (ne senesnis kaip 5 metų);

2.2.3. nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kopijos;

2.2.4. teritorijų planavimo dokumento sprendiniai (jei yra patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas);

2.2.5. informacija apie esamą žemėnaudą;

2.2.6. informacija apie vietovės infrastruktūrą;

2.2.7. esamas teritorijos apsaugos statusas (pvz.: saugomos teritorijos, Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos, apsaugos zonos ir pan.), atstumas nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos iki saugomos teritorijos;

2.2.8. Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos gamtosauginiai tikslai;

2.2.9. informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes;

2.2.10. informacija apie vykdytą aplinkos monitoringą ir jo duomenų analizė;

2.2.11. nustatytos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribos, atstumai nuo taršos šaltinio iki gyvenamosios aplinkos ir rekreacinės aplinkos;

2.2.12. informacija apie urbanizuotas teritorijas, gyventojų skaičių;

2.3. Kita informacija.

3. Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą1:

3.1. Veiklos pavadinimas, paskirtis, produkcija, numatomos investicijos;

3.2. Numatomos technologijos ir pajėgumai;

3.3. Informacija apie galimus prisijungimo prie inžinerinės infrastruktūros įrenginių sprendimus;

3.4. Informacija apie naudojamas žaliavas ir medžiagas, energetinius ir technologinius išteklius;

3.5. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas;

3.6. Kita informacija.

4. Informacija apie galimo poveikio šaltinius1:

4.1. Atliekų susidarymas (kiekis ir kategorijos);

4.2. Informacija apie pavojingų (sprogstamų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimą ir saugojimą;

4.3. Informacija apie radioaktyviųjų medžiagų naudojimą ir saugojimą;

4.4. Veiklos sukeliamas triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė;

4.5. Gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė ir jų prevencija;

4.6. Nuotekos, orientacinis jų kiekis, vandens teršalai;

4.7. Oro teršalų susidarymas, orientacinis jų kiekis;

4.8. Veiklos sąlygojama dirvožemio tarša ar erozija;

4.9. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas, orientacinis jų kiekis;

4.10. Kita informacija.

5. Informacija apie numatomas poveikio sumažinimo priemones1:

Priemonės, numatomos neigiamo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti, poveikiui sumažinti ar kompensuoti.

6. Kita informacija1:

6.1. Galimas visuomenės nepasitenkinimas planuojama ūkine veikla;

6.2. Veiklos įtaka vietovės darbo rinkai;

6.3. Veiklos įtaka vietovės gyventojų demografijai;

6.4. Veiklos įtaka gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai;

6.5. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) svarstomos techninės, technologinės, vietos ir poveikį aplinkai mažinančių priemonių alternatyvos;

6.6. Informacija apie galimą planuojamos ūkinės veiklos tarpvalstybinį poveikį;

6.7. Galima veiklos sąveika su kita planuojama ūkine veikla;

6.8. Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo Natura 2000 teritorijoms išvada (jeigu tokia išvada buvo reikalinga).

 

Pastaba. 1 – bendruoju atveju pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija. Skaitinės reikšmės pateikiamos, kai užsakovas tokia informacija disponuoja šio planavimo ar projektavimo etapo metu.

______________


 

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos

metodinių nurodymų

2 priedas

 

NUMATOMOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ASPEKTAI

 

Bendroji dalis

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Numatoma vieta yra saugomoje teritorijoje1 ar šalia jos

 

 

 

Numatoma vieta pasižymi nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis

 

 

 

Numatoma vieta yra tankiai apgyvendintoje ar jautrioje aplinkos atžvilgiu teritorijoje

 

 

 

Numatoma vieta yra šalia rekreacinių teritorijų

 

 

 

Numatoma vieta yra šalia visuomeninių pastatų

 

 

 

Numatomai vietai būdingas didelis gamybos objektų sutelkimas

 

 

 

 

Vanduo

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Numatoma vieta yra šalia pelkės

 

 

 

Numatoma vieta yra vandens telkinio apsaugos zonoje

 

 

 

Numatoma vieta yra vandenvietės (esamos ar galimos) sanitarinės apsaugos zonoje

 

 

 

Numatoma vieta yra požeminio vandens mitybos srityje

 

 

 

Numatomoje vietoje vandens foninis užterštumas neatitinka vandens kokybės normų

 

 

 

 

Aplinkos oras

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Numatomoje vietoje viršijamos aplinkos oro ribinės užterštumo vertės

 

 

 

 

Reljefas ir žemės gelmės

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Numatoma vieta yra teritorijoje, kuri yra lengvai pažeidžiama erozijos

 

 

 

Numatoma vieta yra karstiniame regione2

 

 

 

Numatomoje vietoje yra išžvalgytų naudingųjų išteklių telkiniai

 

 

 

 

Biologinė įvairovė

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Numatoma vieta pasižymi vertingomis ar retų (nykstančių) rūšių buveinėmis (ekosistemomis)

 

 

 

Numatomoje vietoje ar šalia jos yra Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos3

 

 

 

 

Kraštovaizdis

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Numatoma vieta yra teritorijoje, kurios kraštovaizdis pasižymi gausiomis estetinėmis ar rekreacinėmis vertybėmis

 

 

 

 

2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS IR GALIMO JOS POVEIKIO APLINKAI ASPEKTAI

 

Bendroji dalis

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Numatomi didelės apimties žemės darbai

 

 

 

Būtini pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimai

 

 

 

Galimi žemės sklypų gretimybių konfliktai

 

 

 

Reikalingi papildomi inžinerinės ar priežiūros infrastruktūros objektai

 

 

 

Numatoma įrengti vieną ar daugiau giluminių gręžinių4

 

 

 

Numatomi dideli energijos poreikiai

 

 

 

Numatomi dideli gamtos išteklių poreikiai

 

 

 

Numatomas objekto uždarymas ar veiklos nutraukimas

 

 

 

Numatoma kreiptis į tarptautinius fondus dėl planuojamos ūkinės veiklos finansavimo

 

 

 

 

Atliekos

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Eksploatacijos metu susidarys didelis atliekų kiekis (nurodyti atliekų kategoriją)

 

 

 

Eksploatacijos metu susidarys pavojingos atliekos

 

 

 

Eksploatacijos metu susidarys radioaktyviosios atliekos

 

 

 

 

Triukšmas, spinduliuotė ir t. t.

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Galimas veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ar spinduliuotės neigiamas poveikis gamtinei aplinkai, žmonėms ar jų sukurtoms vertybėms

 

 

 

 

Ekstremalių situacijų tikimybė

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Numatoma pavojingų (degių, sprogstamųjų, toksiškų, radioaktyviųjų, kancerogeninių ar mutageninių) medžiagų gamyba, naudojimas ar saugojimas

 

 

 

Dėl veiklos gali padidėti gaisrų tikimybė

 

 

 

Didelė ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė

 

 

 

 

Aplinkos oras

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą

(argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis (pvz., dėl kuro naudojimo, gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir t. t.)

 

 

 

Vykdant veiklą, susidarys oro teršalai, sąlygojantys šiltnamio efektą ar ozono sluoksnio irimą

 

 

 

Vykdant veiklą, išsiskirs nemalonūs specifiniai kvapai

 

 

 

 

Vanduo

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Veikla neigiamai veiks paviršinio ir (ar) požeminio vandens kokybę

 

 

 

Veikla neigiamai veiks paviršinio ir (ar) požeminio vandens kiekį ar tėkmę

 

 

 

Veikla sąlygos paviršinio ir (ar) požeminio vandens hidrologinio režimo pokyčius

 

 

 

Veiklos sąlygoti vandens tėkmės ar hidrologinio režimo pokyčiai turės neigiamą poveikį natūralioms buveinėms (pvz., žuvų nerštavietėms)

 

 

 

Veikla neigiamai veiks vandens naudojimą žvejybai, navigacijai, rekreacijai ir t. t.

 

 

 

Vanduo tiekiamas iš centralizuotų miesto ar miestelio vandentiekio tinklų

 

 

 

Veikla numatoma teritorijoje, kur gėrimui naudojamas decentralizuotai tiekiamas vanduo

 

 

 

Bus naudojamas didelis vandens kiekis

 

 

 

Bus išleidžiamas didelis nuotekų kiekis

 

 

 

Numatomas neigiamai aplinką veikiantis vandens telkinių gilinimas ar jų vagų tiesinimas

 

 

 

 

Reljefas ir dirvožemis

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Eroziją sąlygosianti veikla

 

 

 

Eolinius procesus sąlygosianti veikla

 

 

 

Dirvožemio teršimą sąlygosianti veikla

 

 

 

 

Biologinė įvairovė

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Veikla sąlygos retų (nykstančių) rūšių buveinių išnykimą ar pažeidimą

 

 

 

Veikla sąlygos natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimą

 

 

 

Veikla turės neigiamą poveikį gyvūnų maitinimui si, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui

 

 

 

Veikla sąlygos rūšių tankumo sumažėjimą

 

 

 

Veikla sąlygos medžiojamųjų gyvūnų ir verslinę reikšmę turinčių žuvų rūšių išteklių kitimą

 

 

 

Veiklos sąlygojamas triukšmas, vibracija, šviesa ar šiluma turės neigiamą poveikį gyvūnijai

 

 

 

Veikla gali sąlygoti piktžolių, kenkėjų, parazitų ar invazinių rūšių plitimą

 

 

 

 

Kraštovaizdis

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Veikla turės neigiamą poveikį teritoriniam miškų pasiskirstymui ar miškų būklei

 

 

 

Veikla turės neigiamą trumpalaikį vizualinį poveikį kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis

 

 

 

Veikla turės neigiamą ilgalaikį vizualinį poveikį kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis

 

 

 

Veikla turės neigiamą poveikį kraštovaizdžio mozaikiškumui

 

 

 

Veikla turės neigiamą poveikį rekreaciniams ištekliams

 

 

 

 

Socialiniai-ekonominiai aspektai

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Veikla turės poveikį vietos darbo rinkai

 

 

 

Veikla turės poveikį vietovės gyventojų demografijai

 

 

 

 

Kiti aspektai

Aspektai

Ar aspektas aktualus?

Ar aspektas sąlygoja poveikio aplinkai vertinimą (argumentai, pastabos)?

Taip

Ne

Veikla gali turėti neigiamą poveikį visuomenės sveikatai5 dėl: fizikinės; cheminės; biologinės taršos; nemalonių specifinių kvapų

 

 

 

Veikla gali turėti neigiamą poveikį vietovėje esančioms nekilnojamosioms kultūros vertybėms

 

 

 

Galimas visuomenės nepasitenkinimas numatoma veikla

 

 

 

Veikla gali turėti tarpvalstybinį poveikį

 

 

 

Veikla turi ne tik vietinę reikšmę

 

 

 

Planuojama veikla gali sąlygoti kitos veiklos planavimą, t. y. galimas papildomas poveikis aplinkai (pvz., sinergetinis poveikis)

 

 

 

Veiklos vykdymas susijęs su ypač gausiu gamtos išteklių naudojimu, dėl kurio galimas šių išteklių stygius

 

 

 

 

Pastabos:

1 – atvejai, kai numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta yra saugomoje teritorijoje, yra ypač svarbūs atrankos požiūriu;

2 – atvejai, kai numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta yra karstiniame regione, yra ypač svarbūs atrankos požiūriu;

3 – atvejai, kai numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta yra Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijoje ar šalia jos, yra ypač svarbūs atrankos požiūriu;

4 – giluminiai gręžiniai yra gręžimo būdu įrengti požeminiai įrenginiai, kurių gylis viršija 300 m;

5 – atvejai, kai numatoma planuojama ūkinė veikla gali daryti reikšmingą poveikį visuomenės sveikatai, yra ypač svarbūs atrankos požiūriu.

______________