LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO

Į S T A T Y M A S

 

1994 m. liepos 20 d. Nr. I-565

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas reglamentuoja juridinių asmenų ir juridinio asmens teisių neturinčių įmonių nekilnojamojo turto, kuriam nustatyta teisinė registracija, apmokestinimą.

 

2 straipsnis. Mokesčio objektas

Mokesčio objektas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje juridiniams asmenims ir juridinio asmens teisių neturinčioms įmonėms nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, kuriam nustatyta teisinė registracija, išskyrus žemę.

 

3 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

Mokestį moka juridiniai asmenys ir juridinio asmens teisių neturinčios įmonės.

Nuo mokesčio atleidžiama:

1) užsienio valstybių diplomatinės ir konsulinės atstovybės, jei jų atstovaujamose valstybėse Lietuvos Respublikos diplomatinė ar konsulinė atstovybės yra atleistos nuo tokių pat ar analogiškų mokesčių;

2) sveikatos apsaugos, mokslo ir studijų, švietimo, kultūros, sporto, socialinės globos ir rūpybos bei vaikų ikimokyklinės įstaigos, įmonės ir organizacijos;

3) gyvenamųjų namų eksploatavimo, garažų eksploatavimo ir sodininkų bendrijos, aptarnaujančios tik savo narius;

4) žemės ūkio įmonės;

5) aklųjų, kurčiųjų ir kitų invalidų draugijos ir jų įmonės;

6) labdaros fondai bei labdaros organizacijos;

7) valstybinės įmonės.

Bendros įmonės ir užsienio kapitalo įmonės šį mokestį moka ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos įmonės, jeigu dvišalėse tarpvalstybinėse sutartyse nenumatyta kitaip.

 

4 straipsnis. Mokesčio tarifas

Metinis mokesčio tarifas:

1) nekilnojamajam turtui, kuris naudojamas mokėtojo įstatuose numatytai veiklai, – 1 procentas nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

2) nekilnojamajam turtui, kuris nėra naudojamas mokėtojo įstatuose numatytai veiklai daugiau kaip vienerius metus, – 5 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Savivaldybių tarybos, į kurių biudžetus įskaitomas mokestis, turi teisę mokesčio tarifą sumažinti, bet ne daugiau kaip 50 procentų.

 

5 straipsnis. Mokesčio lengvatos

Neapmokestinama:

1) nekilnojamasis turtas ar jo dalis, naudojama gamtos apsaugai bei priešgaisrinei apsaugai;

2) nekilnojamasis turtas, neatlygintinai perduotas naudotis labdaros organizacijoms ir fondams, kultūros, sporto, švietimo, sveikatos, socialinės globos ir rūpybos įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms;

3) religinių bendruomenių patalpos, pastatai ir statiniai, naudojami tik kulto veiklai bei socialinei globai ir rūpybai, kulto reikmenų gamybai;

4) kapinių ir laidojimo paslaugoms naudojami pastatai, statiniai ar jų dalys;

5) namų savininkų bendrijų turtas nenaudojamas pelnui (pajamoms) gauti.

 

6 straipsnis. Nekilnojamojo turto mokestinė vertė

Nekilnojamąjį turtą, kuriam privaloma valstybinė teisinė registracija, įvertina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos arba įgaliotos valstybės institucijos.

Nekilnojamasis turtas įvertinamas mokestine verte pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą metodiką. Įvertinimas galioja penkerius metus, jeigu vartojimo kainų indeksas neviršija 1,25 per kalendorinius metus.

 

7 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas

Mokėtojai mokestį už jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą kiekvienais metais apskaičiuoja pagal nekilnojamojo turto tų metų sausio 1 dienos mokestinę vertę ir apskaičiavimą iki kovo mėnesio 1 dienos pateikia miesto (rajono) valstybinei mokesčių inspekcijai.

Ar teisingai apskaičiuotas mokestis, kontroliuoja miestų (rajonų) valstybinės mokesčių inspekcijos.

Mokestis už naujai įsigytą ar pastatytą apmokestinamąjį nekilnojamąjį turtą skaičiuojamas po 1/12 metinės sumos už kiekvieną mėnesį, pradedant kitu mėnesiu po šio turto teisinio įregistravimo. Mokesčio apskaičiavimas valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamas praėjus vienam mėnesiui po turto teisinio įregistravimo. Už naujai įsigytą turtą mokestis paskirstomas proporcingai likusiems mokėjimo terminams.

Nuosavybės teisei į nekilnojamąjį turtą perėjus kitam asmeniui arba netekus to turto, mokestis neskaičiuojamas nuo kito mėnesio po turto teisinės registracijos pakeitimo.

Mokėtojai, laiku nesumokėję mokesčio, jį sumoka ne daugiau kaip už dvejus praėjusius metus. Patikslinti mokestinę vertę bei mokesčio apskaičiavimą ir grąžinti arba išieškoti mokestį leidžiama taip pat ne daugiau kaip už dvejus praėjusius metus.

 

8 straipsnis. Mokesčio mokėjimo tvarka

Mokestis mokamas po 1/4 metinės sumos pasibaigus ketvirčiui, per 25 dienas.

Nekilnojamojo turto mokestis įskaitomas į savivaldybės, kurios teritorijoje yra turtas, biudžetą.

 

9 straipsnis. Atsakomybė už neteisingą mokesčio apskaičiavimą ir mokėjimą

Valstybinė mokesčių inspekcija, nustačiusi, kad mokėtojas nepateikė mokesčio apskaičiavimo arba apskaičiavo mokesčio mažiau negu priklausė, ne ginčo tvarka išieško papildomai apskaičiuotą mokesčio sumą ir jos dydžio baudą.

Jeigu mokestis laiku nesumokamas, už kiekvieną pavėluotą dieną mokami 0,3 procento delspinigiai.

 

10 straipsnis. Ginčų nagrinėjimo tvarka

Ginčai dėl nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

11 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Šis įstatymas įsigalioja nuo 1995 m. sausio 1 d., išskyrus 6 straipsnį, kuris įsigalioja nuo 1996 m. sausio 1 d., ir šio straipsnio paskutinę dalį, kuri įsigalioja nuo 1994 m. rugpjūčio 1 dienos.

Iki 6 straipsnio įsigaliojimo nekilnojamojo turto mokestinė vertė nustatoma taip:

1) įmonių ir organizacijų, sudarančių balansą, nekilnojamojo turto mokestine verte laikoma šio turto pradinė vertė, indeksuota taikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus koeficientus;

2) įmonių ir organizacijų, nesudarančių balanso, nekilnojamojo turto mokestine verte laikoma vertė, pagal kurią šis turtas apskaitytas nekilnojamąjį turtą registruojančioje valstybinėje institucijoje.

Įmonei ar organizacijai draudžiama užsiimti veikla, jeigu nėra užregistruotas jai priklausantis nekilnojamasis turtas.

Iki valstybinės teisinės turto registracijos įstatymo įsigaliojimo nekilnojamasis turtas registruojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Šią tvarką Vyriausybė nustato iki 1994 m. lapkričio 1 d. kartu nustatydama ir privalomo registruoti nekilnojamojo turto sąrašą.

Vartojimo kainų indeksui per metus viršijant 1,25, nekilnojamojo turto vertė privalo būti indeksuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Iki 6 straipsnio įsigaliojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybė:

1) įsteigia naujas, įgalioja esančias valstybines institucijas įvertinti nekilnojamąjį turtą iki 1995 m. sausio 1 dienos;

2) iki 1995 m. birželio 1 dienos nustato metodiką, kaip įvertinti nekilnojamąjį turtą pagal rinkos kainas bei mokestinės vertės nustatymo tvarką.

Akcinės bendrovės (buvusios valstybinės akcinės įmonės) nuo 1994 m. rugpjūčio 1 d. iki 1994 m. gruodžio 31 d. moka palūkanas už valstybinio kapitalo naudojimą galiojančia tvarka.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________