LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL TECHNINIO REGLAMENTO DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ TERMINŲ, APIBRĖŽIMŲ BEI PROCESŲ APIBŪDINIMO IR PREKINIO PATEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. birželio 29 d. Nr. 222

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 192 (Žin., 2001, Nr. 18-554) patvirtintą Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių 2001 metų planą (3.4.2.12-T-B1):

1. Tvirtinu Techninį reglamentą dėl alkoholinių gėrimų terminų, apibrėžimų bei procesų apibūdinimo ir prekinio pateikimo nuostatų (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. Techninis reglamentas dėl alkoholinių gėrimų terminų, apibrėžimų bei procesų apibūdinimo ir prekinio pateikimo nuostatų įsigalioja nuo 2002 01 01;

2.2. alkoholiniai gėrimai, pagaminti iki 2001 12 31 ir atitinkantys tuo metu galiojusius Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, gali būti laikomi, parduodami ir eksportuojami, kol pasibaigs jų atsargos.

 

 

 

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                      KĘSTUTIS KRISTINAITIS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2001 06 29 įsakymu Nr. 222

 

TECHNINIS REGLAMENTAS DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ TERMINŲ, APIBRĖŽIMŲ BEI PROCESŲ APIBŪDINIMO IR PREKINIO PATEIKIMO NUOSTATŲ

 

Šis reglamentas nustato bendrąsias alkoholinių gėrimų terminų bei apibrėžimų, procesų apibūdinimo ir prekinio pateikimo taisykles bei jų taikymo nuostatas.

Bendrosios alkoholinių gėrimų terminų bei apibrėžimų, procesų apibūdinimo ir prekinio pateikimo taisyklės bei jų taikymo nuostatos yra parengtos remiantis šiais dokumentais:

1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1576/89, nustatančiu bendrąsias alkoholinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo ir prekinio pateikimo taisykles;

1994 m. gruodžio 22 d. Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3378/94, iš dalies pakeičiančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 ir Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalėmis prekybos derybomis;

1990 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 1014/90/EEC, nustatančiu išsamias alkoholinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir prekinio pateikimo įgyvendinimo taisykles;

1991 m. gegužės 6 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 1180/91, iš dalies pakeičiančiu Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1014/1990;

1991 m. birželio 19 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 1781/91, iš dalies pakeičiančiu Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1014/90;

1992 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3458/92, iš dalies pakeičiančiu Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1014/90;

1994 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2675/94, papildančiu Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1014/90;

1995 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 1712/95, iš dalies pakeičiančiu Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1014/90;

1995 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2626/95, iš dalies pakeičiančiu Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1014/90;

1997 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2523/97, papildančiu Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1014/90;

1998 m. spalio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2140/98, papildančiu Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1014/90;

1992 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2009/92, nustatančiu Bendrijos maistinio rektifikuoto etilo alkoholio, naudojamo alkoholinių gėrimų, aromatizuotų vynų, aromatizuotų vyno gėrimų ir aromatizuotų vyno kokteilių, analizės metodus;

1991m. birželio 10 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1601/91/EEC, nustatantis bendrąsias aromatizuotų vynų, aromatizuotų vyno gėrimų ir aromatizuotų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir prekinio pateikimo taisykles;

1994 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 122/94, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1601/91 dėl Bendrijoje gaminamų aromatizuotų vynų, aromatizuotų vyno gėrimų ir aromatizuotų vyno kokteilių apibrėžimo, apibūdinimo ir prekinio pateikimo taikymo taisykles;

1996 m. spalio 8 d. Parlamento ir Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2061/96, papildančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91;

1996 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2215/96, nustatančiu išlygas vynui „Glühwein“;

1991 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3901/91, nustatančiu išsamias specialiųjų vynų apibūdinimo ir pateikimo taisykles;

1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1493/1999 dėl vyno rinkos bendro organizavimo;

1995 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 554/95, nustatančiu išsamias putojančių ir gazuotų putojančių vynų apibūdinimo bei pateikimo taisykles;

1988 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva (EEB) Nr. 88/388 dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto produktuose naudojamomis kvapiosiomis medžiagomis ir jiems gaminti naudojamomis žaliavomis.

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Šis reglamentas nustato bendrąsias alkoholinių gėrimų ir kai kurių jiems naudojamų žaliavų bei pusfabrikačių terminų, apibrėžimų, procesų apibūdinimo ir prekinio pateikimo taisykles bei jų taikymo nuostatas. Šiame dokumente reglamentuojami alkoholiniai gėrimai yra skirstomi į tris pagrindines grupes:

1.1. spiritinius gėrimus, pagamintus iš distiliuoto ar rektifikuoto maistinio žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ar kitos rūšies žemės ūkio kilmės spiritų.

Gėrimai, kurių KPN kodai yra 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 ir 2207, nepriskiriami spiritiniams gėrimams;

1.2. ramius ir putojančius vynuogių vynus;

1.3. aromatizuotus vynus, aromatizuotus vyno gėrimus ir aromatizuotus vyno kokteilius.

 

II. BENDROSIOS ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ BEI KAI KURIŲ JŲ GAMYBOS PROCESŲ SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

 

2. Saldinimas – vieno ar kelių toliau išvardytų produktų panaudojimas ruošiant alkoholinius gėrimus, išskyrus 1.2 p. apibrėžtus vynus: pusiau baltasis cukrus, baltasis cukrus, rafinuotas baltasis cukrus, dekstrozė, fruktozė, gliukozės sirupas, skystas cukrus, invertuotas skystas cukrus, invertuoto cukraus sirupas, rektifikuota koncentruota vynuogių misa, koncentruota vynuogių misa, šviežia vynuogių misa, karamelizuotas cukrus, medus, saldžiavaisio pupmedžio (Ceratonia siliqua) sirupas arba kitos natūralios angliavandenių medžiagos, turinčios panašų poveikį kaip ir išvardyti produktai.

Karamelizuotas cukrus – tai produktas, gautas reguliuojamu būdu kaitinant vien tik sacharozę (be šarmų, mineralinių rūgščių ar kitokių cheminių priedų).

Vynų saldinimo taisyklės ir leidžiamos naudoti medžiagos yra apibrėžtos šio reglamento atitinkamuose vynams skirtuose skyriuose ir prieduose.

3. Sumaišymas – dviejų ar daugiau skirtingų gėrimų sumaišymas, siekiant gauti naują gėrimą.

4. Alkoholio pridėjimas – maistinio etilo alkoholio pridėjimas į 1.1 p. nurodytus spiritinius gėrimus ir:

vieno ar daugiau toliau išvardytų produktų panaudojimas ruošiant aromatizuotus vynus ir, jei leidžiama (80.4 p.), aromatizuotus vyno gėrimus: vynuogių kilmės etilo alkoholio, vyno arba džiovintų vynuogių (razinų) kilmės etilo alkoholio, maistinio rektifikuoto etilo alkoholio, vyno arba džiovintų vynuogių (razinų) distiliato, vyno spirito arba vynuogių išspaudų spirito, džiovintų vynuogių (razinų) spirito.

Šių produktų kokybės rodikliai turi atitikti šio reglamento reikalavimus, maistinio rektifikuoto etilo alkoholio rodikliai privalo atitikti 1 priede nurodytus reikalavimus.

Alkoholio pridėjimo į vynus taisyklės yra apibrėžtos šio reglamento atitinkamuose vynams skirtuose skyriuose ir prieduose.

5. Derinimas – dviejų ar daugiau 1.1 p. apibrėžtų spiritinių gėrimų, kurie priklauso tai pačiai kategorijai ir skiriasi vienas nuo kito tiktai nereikšmingais sudėties ypatumais, kuriuos nulemia vienas ar daugiau iš šių veiksnių: gėrimo paruošimo būdai, naudoti distiliatorių tipai, brandinimo ar išlaikymo laikotarpis, geografinis gamybos regionas, sumaišymas.

Taip pagamintas spiritinis gėrimas priklauso tai pačiai kategorijai, kaip jam pagaminti panaudoti pradiniai spiritiniai gėrimai prieš derinimą.

6. Brandinimas arba išlaikymas – procesas, kurio metu leidžiama vykti natūralioms tam tikroms reakcijoms, laikant spiritinį gėrimą atitinkamose talpyklose ir tokiu būdu siekiant suteikti jam naujų juslinių savybių.

7. Aromatizavimas – vieno ar kelių kvapiųjų medžiagų panaudojimas gaminant alkoholinius gėrimus. Aromatizuojant vyną, vyno gėrimus ir vyno produktų kokteilius, tokių medžiagų priedai galutiniam produktui suteikia skirtingų juslinių savybių, negu paties vyno juslinės savybės:

7.1. Kvapiosios medžiagos – skonio ir aromato preparatai, skonio ir aromato medžiagos, gautos perdirbimo metu ar rūkinimo būdu, arba šių medžiagų mišiniai;

7.2. Skonio ir aromato medžiagos – tam tikros cheminės medžiagos, pasižyminčios būdingomis skonio ir kvapo juslinėmis savybėmis, ir gaunamos:

7.2.1. iš augalinės ar gyvūninės kilmės žaliavų fiziniais (tarp jų distiliavimo ir ekstrahavimo tirpikliais), fermentiniais arba mikrobiologiniais būdais; jos gali būti naudojamos neperdirbtos arba perdirbtos, taikant tradicinius maisto paruošimo būdus (tarp jų džiovinimą, pakepinimą ir fermentavimą);

7.2.2. cheminės sintezės būdu arba išskiriamos cheminiais metodais, tačiau yra chemiškai identiškos natūraliai skonio ir aromato medžiagai, apibrėžtai 7.2.1 p.;

7.2.3. cheminės sintezės būdu, tačiau yra chemiškai neidentiškos augalinės ar gyvūninės kilmės skonio ir aromato medžiagai, apibrėžtai 7.2.1 p.

Skonio ir aromato medžiagos, apibrėžtos 7.2.1 p., priskiriamos natūralioms, 7.2.2 p. – identiškoms natūralioms, 7.2.3 p. – neidentiškoms natūralioms;

7.3. Skonio ir aromato preparatai – produktai, nepriskiriami 7.2 p. apibrėžtoms medžiagoms, koncentruoti arba ne, kuriems būdingos tam tikros skonio bei kvapo juslinės savybės ir kurie yra gaunami iš augalinės ar gyvūninės kilmės žaliavų fiziniais (tarp jų distiliavimo ir ekstrahavimo tirpikliais), fermentiniais arba mikrobiologiniais būdais ir gali būti naudojami neperdirbti arba perdirbti, taikant tradicinius maisto paruošimo būdus (tarp jų džiovinimą, pakepinimą ir fermentavimą).

8. Dažymas – vieno ar kelių maisto dažiklių panaudojimas gaminant alkoholinius gėrimus.

Vynų dažymo taisyklės ir leidžiamos naudoti medžiagos apibrėžtos šio reglamento atitinkamuose vynams skirtuose skyriuose bei prieduose.

9. Maistinis rektifikuotas etilo alkoholis – etilo alkoholis, atitinkantis šio reglamento 1 priede nurodytus rodiklius, ir pagamintas rektifikuojant distiliuotą etilo alkoholį, gautą iš alkoholinio rauginimo būdu sufermentuotų žemės ūkio kilmės žaliavų, išskyrus spiritinius gėrimus, nurodytus III skyriuje. Jei panaudotos žaliavos yra nurodomos, etilo alkoholis turi būti pagamintas vien tik iš tų žaliavų.

Maistinio rektifikuoto etilo alkoholio analizė ir rezultatų palyginimas turi būti atliekami oficialiais Lietuvos Respublikoje įteisintais metodais.

10. Maistinis distiliuotas etilo alkoholis – alkoholinis skystis, gautas distiliuojant alkoholinio rauginimo būdu sufermentuotas žemės ūkio kilmės žaliavas ir primenantis jų kvapą bei skonį, tačiau neatitinkantis 9 p. apibrėžto maistinio rektifikuoto etilo alkoholio ar spiritinio gėrimo rodiklių. Jei panaudotos žaliavos yra nurodomos, distiliuotas etilo alkoholis turi būti pagamintas vien tik iš tų žaliavų.

11. Lakiųjų medžiagų kiekis – lakiųjų medžiagų koncentracija alkoholiniame gėrime, pagamintame vien tik distiliavimo būdu. Lakiosioms medžiagoms priskiriamos tik iš panaudotų žaliavų distiliavimo arba perdistiliavimo metu į produktą patenkančios medžiagos, išskyrus etilo ir metilo alkoholius.

12. Pagaminimo vieta – vieta arba regionas, kuriame įvyko galutinio produkto gamybos proceso etapas, suteikiantis alkoholiniam gėrimui jo pobūdį ir pagrindines galutines savybes.

13. Alkoholinių gėrimų kategorija – visi alkoholiniai gėrimai, turintys tą patį apibrėžimą.

14. Kupažavimas – tai sumaišymas:

14.1. vynų ar misų, gautų iš skirtingų valstybių, skirtingų Europos Sąjungos vynuogių auginimo zonų arba skirtingų trečiosios šalies gamybos zonų, kurios nurodytos 3 priede;

14.2. tos pačios Europos Sąjungos vynuogių auginimo zonos arba tos pačios trečiosios šalies gamybos zonos, tačiau skirtingų geografinių kilmių, vynuogių veislių arba derliaus metų, jei yra arba turi būti paminėta geografinė kilmė, vynuogių veislė ar derliaus metai minimo produkto apibūdinime;

14.3. skirtingų kategorijų vynų ar misų.

Toliau išvardyti produktai turi būti laikomi skirtingų kategorijų vynais ar misomis: raudonasis vynas, baltasis vynas ir misos bei vynai, tinkami vienam iš tų kategorijų vynui pagaminti; stalo vynas arba rūšinis vynas, pagamintas konkrečiame regione (toliau – rūšinis vynas pkr) ir misos bei vynai, tinkami vienam iš šių kategorijų vynui pagaminti.

Taikant šį punktą, rausvas vynas turi būti priskiriamas raudonajam vynui.

Toliau išvardyti procesai nėra vadinami kupažu: koncentruotos vynuogių misos pridėjimas, siekiant padidinti natūralųjį alkoholio kiekį; stalo vyno saldinimas ir rūšinio vyno pkr saldinimas, jei saldiklis yra gautas iš konkretaus rajono ir turi to rajono pavadinimą; rūšinio vyno pkr gamyba pagal tradicines technologijas.

15. Virsmas vynu – šviežių traiškytų ar netraiškytų vynuogių, koncentruotos ar nekoncentruotos vynuogių misos, nevisiškai suraugintos vynuogių misos, koncentruotų ar nekoncentruotų vynuogių sulčių, ar jaunų rauginamų vynų pavertimas vynu visiško ar dalinio alkoholinio fermentavimo būdu.

16. Išpilstytojas – fizinis ar juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, savo sąskaita vykdantis ar užsakantis išpilstymą.

17. Išpilstymas – konkrečių gaminių supylimas komerciniais tikslais į ne didesnes kaip 60 dm3 talpyklas.

18. Faktinė alkoholio koncentracija, tūrio proc. – gryno alkoholio tūrio dalių skaičius 20ºC temperatūroje, tenkantis 100 tūrio dalių produkto toje pačioje temperatūroje.

19. Potencinė alkoholio koncentracija, tūrio proc. – gryno alkoholio tūrio dalių skaičius 20ºC temperatūroje, kuris gali susidaryti visiškai susifermentavus visiems cukrums, esantiems 100 tūrio dalių produkto toje pačioje temperatūroje.

20. Visuminė alkoholio koncentracija, tūrio proc. – faktinės ir potencinės alkoholio koncentracijų tūrio proc. suma.

21. Natūrali alkoholio koncentracija, tūrio proc. – visuminė alkoholio koncentracija tūrio proc. prieš bet kurį įsodrinimą.

22. Faktinė alkoholio koncentracija, masės vnt. – gryno alkoholio koncentracija kg, esanti 100 kg produkto.

23. Potencinė alkoholio koncentracija, masės vnt. – gryno alkoholio koncentracija kg, kuri gali susidaryti visiškai susifermentavus visiems cukrums, esantiems 100 kg produkto.

24. Visuminė alkoholio koncentracija, masės vnt. – faktinės ir potencinės alkoholio koncentracijos masės vnt. suma.

25. Jeigu etilo alkoholio koncentracija neįvardyta, šiame reglamente laikoma, kad tai yra faktinė etilo alkoholio koncentracija.

26. Geografinė nuoroda – bet kokia nuoroda apie produkto kilmę iš šalies, kuri yra Pasaulio prekybos organizacijos narė, teritorijos arba iš tos teritorijos regiono ar vietovės, jeigu to produkto kokybė, reputacija ar kiti ypatumai iš esmės yra priskirtini jos geografinės kilmės vietovei.

27. Trečioji šalis – valstybė, esanti už Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos muitų teritorijos ribų.

 

III. SPIRITINIŲ GĖRIMŲ TERMINAI BEI APIBRĖŽIMAI

 

28. Spiritiniai gėrimai – tai alkoholiniai gėrimai, kuriems yra būdingos šios bendrosios savybės:

28.1. yra skirti žmonėms vartoti;

28.2. pasižymi tam tikromis juslinėmis savybėmis;

28.3. etilo alkoholio koncentracija juose yra ne mažesnė kaip 15 tūrio proc., išskyrus kiaušinių likerį;

28.4. gaminami šiais būdais:

28.4.1. tiesiogiai distiliuojant natūralias sufermentuotas medžiagas, kurios gali būti su kvapiosiomis medžiagomis arba be jų; maceruojant augalines medžiagas; pridedant į maistinį rektifikuotą ar distiliuotą etilo alkoholį, ar kitos rūšies šiame reglamente apibrėžtą spiritą kvapiųjų medžiagų, cukraus ar kitokių 2 p. išvardytų saldinimo medžiagų bei kitų žemės ūkio kilmės produktų;

28.4.2. sumaišant spiritinį gėrimą su vienu ar keliais alkoholiniais gėrimais; maistiniu rektifikuotu ar distiliuotu etilo alkoholiu, ar kitu žemės ūkio kilmės spiritu; vienu ar keliais spiritiniais gėrimais; vienu ar keliais gėrimais.

29. Romas – spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 37,5 tūrio proc. etilo alkoholio ir kuris yra pagamintas distiliuojant alkoholinio rauginimo būdu sufermentuotus melasą ar sirupą, gautus cukranendrių cukraus gamybos metu, arba pačius cukranendrių syvus. Alkoholio koncentracija išdistiliuotame skystyje neturi viršyti 96 tūrio proc., o distiliatas turi pasižymėti išskirtinėmis būdingomis romui juslinėmis savybėmis.

Etilo alkoholis, pagamintas distiliuojant alkoholinio rauginimo būdu sufermentuotus cukranendrių syvus ir pasižymintis romui būdingomis skonio ir aromato savybėmis, kuriame lakiųjų medžiagų kiekis yra ne mažesnis kaip 2,25 g/dm3 absoliutaus alkoholio (toliau a. a.). Šis produktas gali būti parduodamas kaip maistinis etilo alkoholis, pažymint jo paskirtį žodžiu „romas“, taip pat įrašant Prancūzijos užsienio skyriaus geografines nuorodas, išvardytas 2 priede.

30. Viskis („whisky“,“whiskey“) – spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 40 tūrio proc. etilo alkoholio ir kuris gaunamas distiliuojant grūdų mentalą, apcukrintą salykle esančia amilaze ir kitais natūraliais fermentais arba be jų, suraugintą mielėmis ir išdistiliuotą iki ne didesnės kaip 94,8 tūrio proc. etilo alkoholio koncentracijos; distiliatui turi būti būdingas naudotų žaliavų aromatas ir skonis, jis turi būti brandinamas ne mažiau kaip 3 metus medinėse statinėse, kurių talpa neviršija 700 dm3.

31. Grūdų spiritas – spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 35 tūrio proc. etilo alkoholio, pagamintas distiliuojant suraugintą javų mentalą, ir kuriam yra būdingos naudotų žaliavų suteiktos juslinės savybės.

Terminas „Grūdų spiritas“ gali būti pakeistas žodžiais „Grain spirit“, jei jis yra pagamintas Europos Sąjungos šalyse, „Korn“ arba „Kornbrand“, jei jis yra pagamintas Vokietijoje arba tuose Europos Sąjungos regionuose, kuriuose vokiečių kalba yra viena iš oficialiųjų kalbų, jei jis yra tradicinis šių regionų produktas ir gaunamas nenaudojant jokių priedų, t. y. arba vien tik distiliuojant suraugintą neskaldytų kviečių, miežių, avižų, rugių ar grikių grūdų mentalą su visomis grūdų sudedamosiomis dalimis, arba perdistiliuojant tokiu būdu gautą distiliatą.

Lietuvos Respublikoje „Grūdų spiritas“ gali būti vadinamas „Stipriu grūdų gėrimu“ iki 2003 01 01.

Etilo alkoholio koncentracija grūdų spirite „Korn“ turi būti ne mažesnė kaip 32 tūrio proc., o grūdų spirite „Kornbrand“ – ne mažesnė kaip 37,5 tūrio proc.

Grūdų spiritas, kuris žymimas terminu „grūdų brendis“, turi būti pagamintas distiliuojant suraugintą javų mentalą iki ne didesnės kaip 95 tūrio proc. etilo alkoholio koncentracijos ir pasižymėti panaudotų žaliavų suteiktomis juslinėmis savybėmis.

32. Vyno spiritas – spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 37,5 tūrio proc. etilo alkoholio ir kuris gaminamas distiliuojant vyną ar vyną, kuris distiliavimo tikslu buvo spirituotas, kaip nurodyta 76 p., iki ne didesnės kaip 86 tūrio proc. etilo alkoholio koncentracijos, arba perdistiliuojant vyno distiliatą iki ne didesnės kaip 86 tūrio proc. etilo alkoholio koncentracijos.

Vyno spirite lakiųjų medžiagų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 1,25 g/dm3 a. a., o metilo alkoholio kiekis ne didesnis kaip 2,00 g/dm3 a. a.

Ten, kur šis gėrimas buvo brandintas, jis ir toliau gali būti parduodamas kaip „vyno spiritas“, jei brandinimo laikotarpis buvo ne trumpesnis už nustatytą 33 p.

33. Vyno brendis – spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 36 tūrio proc. etilo alkoholio ir kuris yra pagamintas iš gryno vyno spirito ar jo mišinio su išdistiliuotu iki ne didesnės kaip 94,8 tūrio proc. etilo alkoholio koncentracijos vyno distiliatu, su sąlyga, kad distiliato kiekis galutiniame produkte neviršija 50 tūrio proc.; kuris yra brandintas ne mažiau kaip vienus metus ąžuolinėse talpyklose arba ne mažiau kaip šešis mėnesius ąžuolinėse statinėse, kurių talpa mažesnė kaip 1000 dm3.

Vyno brendyje lakiųjų medžiagų, gautų vien tiktai distiliuojant ar perdistiliuojant naudotas žaliavas, kiekis turi būti ne mažesnis kaip 1,25 g/dm3 a. a.; metilo alkoholio kiekis neturi viršyti 2 g/dm3 a. a.

34. Vynuogių išspaudų spiritas – spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 37,5 tūrio proc. etilo alkoholio ir kuris yra pagamintas tiesiogiai distiliuojant suraugintas vynuogių išspaudas vandens garais arba prieš tai pridėjus vandens; į išspaudas leidžiama pridėti vyno nuosėdų ir distiliuoti kartu su išspaudomis iki ne didesnės kaip 86 tūrio proc. etilo alkoholio koncentracijos; produktą leidžiama perdistiliuoti iki to paties etilo alkoholio kiekio.

Vynuogių išspaudų spirite lakiųjų medžiagų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 1,40 g/dm3 a. a., o metilo alkoholio kiekis ne didesnis kaip 10 g/dm3 a. a.

Vyno nuosėdų kiekis, kurį galima pridėti prie vynuogių išspaudų, gaminant vynuogių išspaudų spiritą, negali viršyti 0,25 kg/kg panaudotų vynuogių išspaudų. Iš vyno nuosėdų gautas etilo alkoholio kiekis negali viršyti 35 proc. nuo bendrojo alkoholio kiekio gatavame produkte.

Pavadinimas „vynuogių išspaudų spiritas“ gali būti pakeistas pavadinimu „grappa“ tik spiritiniam gėrimui, kuris yra pagamintas Italijoje.

35. Vaisių išspaudų spiritas – spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 37,5 tūrio proc. etilo alkoholio ir kuris yra pagamintas rauginant ir distiliuojant vaisių (išskyrus vynuogių) išspaudas iki ne didesnės kaip 86 tūrio proc. etilo alkoholio koncentracijos; leidžiama to paties alkoholio pakartotinė distiliacija.

Vaisių išspaudų spirite lakiųjų medžiagų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 2 g/dm3 a. a.; metilo alkoholio kiekis ne didesnis kaip 15 g/dm3 a. a., o vandenilio cianido kiekis ne didesnis kaip 0,10 g/dm3 a. a. (kaulavaisių išspaudų spiritui).

Parduodant produktą, ženklinime nurodomas vaisių pavadinimas, po kurio rašomi žodžiai „išspaudų spiritas“. Jei naudojamos kelių skirtingų vaisių išspaudos, rašoma „vaisių išspaudų spiritas“.

36. Razinų spiritas arba razinų brendis – spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 37,5 tūrio proc. etilo alkoholio ir kuris gautas distiliuojant alkoholinio rauginimo būdu sufermentuotą „Korinto juodųjų“ arba „Malagos muskatinių“ veislių džiovintų vynuogių ekstraktą iki ne didesnės kaip 94,5 tūrio proc. etilo alkoholio koncentracijos, ir pasižymintis naudotų žaliavų aromatu bei skoniu.

37. Vaisių spiritai – spiritiniai gėrimai, kuriuose yra ne mažiau kaip 37,5 tūrio proc. etilo alkoholio ir kurie yra pagaminti distiliuojant alkoholinio rauginimo būdu sufermentuotą sultingų vaisių masę arba jų misą, su kauliukais arba be jų; kurie yra išdistiliuoti iki ne didesnės kaip 86 tūrio proc. etilo alkoholio koncentracijos ir pasižymintys distiliuojamų vaisių aromatu ir skoniu:

37.1. Vaisių spirituose lakiųjų medžiagų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 2 g/dm3 a. a.; metilo alkoholio kiekis ne didesnis kaip 10 g/dm3 a. a.; vandenilio cianido kiekis ne didesnis kaip 0,10 g/dm3 a. a., jeigu spiritai pagaminti iš kaulavaisių;

37.2. Slyvų (Prunus domestica L. veislių), sirijietiškų slyvų „mirabelle“ (Prunus domestica L. var. syriaca), obuolių (Malus domestica Borkh.), kriaušių (Pyrus communis L.), aviečių (Rubus idaeus L.) ir gervuogių (Rubus fruticosus L.) spirite metilo alkoholio kiekis neturi viršyti 12,00 g/dm3 a. a.; juodųjų serbentų (Ribes rūšių), sodinių šermukšnių uogų (Sorbus aucuparia), šeivamedžių uogų (Sambucus nigra) ir „Williams“ kriaušių (Pyrus communis Williams) spirite metilo alkoholio kiekis neturi viršyti 13,50 g/dm3 a. a.

Juodųjų serbentų (Ribes rūšių), sodinių šermukšnių uogų (Sorbus aucuparia), šeivamedžių uogų (Sambucus nigra), aviečių (Rubus idaeus L.) ir gervuogių (Rubus fruticosus L.) spiritai, kurie buvo pagaminti Austrijoje ir laikomi, kad būtų parduoti vartotojui iki 1997 m. gruodžio 31 d., pagal Austrijoje tuo metu galiojančias metanolio kiekį reglamentuojančias normas, gali būti pateikti rinkai ir eksportuojami, kol baigsis jų atsargos;

37.3. Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungos valstybėse narėse pagaminti ir įvežti produktai, nurodyti 37.2 p. ir supilstyti į butelius iki 1998 m. sausio 1 d. arba iki 2000 m. sausio 1 d. ir atitinkantys iki to laiko galiojusias metilo alkoholio kiekį reglamentuojančias taisykles, gali būti laikomi parduoti, išleisti į apyvartą ir eksportuoti;

37.4. Gėrimai, apibūdinti 37 p., turi būti vadinami „spiritais“, o prieš šį žodį turi būti nurodomas vaisių pavadinimas, pavyzdžiui, vyšnių spiritas („cherry spirit“ arba „Kirsch“), slyvų spiritas („plum spirit“ arba „Slivovitz“), sirijietiškų slyvų („mirabelle“), persikų, obuolių, kriaušių, abrikosų, figų, citrusinių vaisių, vynuogių spiritas arba kitokių vaisių spiritai. Jie taip pat gali būti vadinami vokišku terminu „Wasser“ kartu su vaisiaus pavadinimu. Pavadinimas „Williams“ gali būti vartojamas kriaušių spiritui apibūdinti, jei jo gamybai yra naudojamos tik „Williams“ veislės kriaušės. Jei kartu distiliuojami dviejų ar daugiau rūšių vaisiai, gaminys turi būti vadinamas vaisių spiritu. Papildomai prie pavadinimo gali būti nurodyti vaisiai, surašyti pagal jų sunaudotą kiekį mažėjančia tvarka;

37.5. Vaisių pavadinimas gali pakeisti žodį „spiritas“, prieš kurį rašomas vaisių pavadinimas, tiktai šių vaisių gėrimams: sirijietiškų slyvų (Prunus domestica L. var. syriaca), slyvų (Prunus domestica L. veislių), žemuoginio arbuto (Arbutus unedo L.) ir obuolių „Golden Delicious“.

Jei tikėtina, kad galutinis produkto vartotojas gali nevisiškai suprasti vieną iš šių pavadinimų, ženklinime vartojamas žodis „spiritas“ gali būti papildomai paaiškintas;

37.6. Panaudotų vaisių kiekis, siekiant pagaminti vaisių spiritą, kuriame yra 20 dm3 a. a., turi būti ne mažesnis kaip 5 kg;

37.7. Pavadinimą „spiritas“, prieš kurį yra nurodytas vaisiaus pavadinimas, galima taikyti spiritiniams gėrimams, gaminamiems maceruojant iš dalies fermentuotas ar nefermentuotas tam tikras uogas ar kitus vaisius (pvz., avietes, gervuoges, mėlynes ir kitas) maistiniame rektifikuotame ar distiliuotame etilo alkoholyje arba kitos rūšies spirite, apibrėžtame šiame reglamente, ir po to distiliuojant. Maceravimui turi būti sunaudojama ne mažiau kaip 100 kg vaisių 20 dm3 a. a.;

37.8. Spiritiniai gėrimai, nurodyti 37.5 p., gali būti žymimi žodžiu „spiritas“, prieš kurį rašomas vaisių pavadinimas, jei etiketėje taip pat yra žodžiai „pagamintas maceruojant ir distiliuojant“. Ši nuostata taikoma spiritiniams gėrimams, gautiems iš šių vaisių: gervuogių (Rubus fruticosus L.), žemuogių (Fragaria L.), mėlynių (Vaccinium myrtillus L.), aviečių (Rubus idaeus L.), raudonųjų serbentų (Ribes vulgare Lam.), dygiųjų slyvų (Prunus spinosa L.), naminių šermukšnių (Sorbus domestica L.), sodinių šermukšnių (Sorbus domestica L.), bugienio uogų (Ilex cassine L.), glauterijų (Sorbus turminalis L.), šeivamedžio uogų (Sambucus nigra L.), erškėtuogių (Rosa canina L.) ir juodųjų serbentų (Ribes nigrum L.).

Ši nuostata taip pat taikoma produktams, pagamintiems Prancūzijos užjūrio teritorijose ir departamentuose iš šių vaisių: bananų (Musa paradisiaca), pasijos vaisių (Passiflora edulis), ambarelų (Spondias dulcis) ir Spondias mombin rūšies slyvų. Tačiau jeigu tokie produktai buvo pagaminti pagal norminius dokumentus, kurie galiojo iki šio teisės akto įsigaliojimo datos, ši nuostata jiems netaikoma;

37.9. Spiritiniai gėrimai, gaunami maceruojant 37.7 p. nurodytus neraugintus sveikus vaisius maistiniame rektifikuotame etilo alkoholyje ir po to distiliuojant, gali būti vadinami „geist“, nurodant vaisiaus pavadinimą.

38. Obuolių sidro spiritas, obuolių sidro brendis arba kriaušių sidro spiritas – spiritiniai gėrimai, kuriuose yra ne mažiau kaip 37,5 tūrio proc. etilo alkoholio ir kurie yra gaminami distiliuojant obuolių ar kriaušių sidrą ir atitinka 37 ir 37.1 p. vaisių spiritams nurodytus reikalavimus.

39. Gencijonų spiritas – spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 37,5 tūrio proc. etilo alkoholio ir kuris gaunamas iš gencijonų distiliato, pagaminto iš suraugintų gencijonų šaknų su maistinio rektifikuoto etilo alkoholio priedu arba be jo.

40. Vaisių spirito gėrimai – spiritiniai gėrimai, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 tūrio proc. etilo alkoholio ir kurie yra gaunami maceruojant vaisius maistiniame rektifikuotame ar distiliuotame etilo alkoholyje arba kitos rūšies spirite, apibrėžtame šiame skyriuje; šie alkoholiniai gėrimai gali būti aromatizuojami natūraliomis skonio bei aromato medžiagomis ir kitokiais skonio bei aromato preparatais, nei esantys naudojamuose vaisiuose, tačiau gėrimui būdingą skonį ir spalvą turi suteikti vaisiai.

Šiame punkte apibrėžti gėrimai turi būti vadinami „spirito gėrimais“ arba „spiritais“, prieš tai nurodant vaisiaus pavadinimą.

Pavadinimas „Pacharan“ gali būti vartojamas tik vaisių spiritiniam gėrimui, kuris yra pagamintas Ispanijoje ir gaunamas maceruojant dygiąsias slyvas (Prunus espinoza) etilo alkoholyje santykiu mažiausiai 250 g vaisių 1 dm3 a. a.

41. Kadagiais aromatizuoti spiritiniai gėrimai – gėrimai, gaminami aromatizuojant maistinį rektifikuotą etilo alkoholį, grūdų spiritą arba grūdų distiliatą kadagio (Juniperus communis) uogomis.

Kitos natūralios ar identiškos natūralioms skonio ir aromato medžiagos, skonio ir aromato preparatai bei aromatiniai augalai arba jų dalys taip pat gali būti naudojami, tačiau kadagio juslinės savybės turi vyrauti, net jei jos kartais yra slopinamos.

Gėrimai gali būti vadinami „Wacholder“ (vok. kadagys), „ginebra“ arba „genebra“.

Etilo alkoholio rūšių, naudojamų spiritiniams gėrimams, vadinamiems „genivre“, „jenever„genever“ ir „peket“, juslinės savybės turi būti tinkamos tų produktų gamybai, metilo alkoholio kiekis neturi viršyti 0,05 g/dm3 a. a., aldehidų kiekis, išreikštas acetaldehidu, neturi viršyti 0,002 g/dm3 a. a. Šiuose gaminiuose kadagio uogų skonis nebūtinai turi būti vyraujantis;

41.1. Gėrimas gali būti vadinamas „džinu“, jei jame yra ne mažiau kaip 37,5 tūrio proc. etilo alkoholio ir jei jis gaminamas aromatizuojant tinkamų juslinių savybių maistinį rektifikuotą etilo alkoholį natūraliomis ar joms identiškomis skonio ir aromato medžiagomis ar skonio ir aromato preparatais taip, kad kadagių skonis būtų vyraujantis;

41.2. Gėrimas gali būti vadinamas „distiliuotu džinu“, jei jame yra ne mažiau kaip 37,5 tūrio proc. etilo alkoholio ir jei jis yra pagamintas perdistiliuojant tinkamų juslinių savybių ir kitų rodiklių maistinį rektifikuotą etilo alkoholį, kuriame etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 96 tūrio proc. Procesas atliekamas tradiciškai naudojamuose džino gamybai distiliatoriuose, pridėjus kadagio uogų ir kitokių natūralių augalų, tačiau turi vyrauti kadagių skonis. Terminas „distiliuotas džinas“ gali būti taikomas ir čia aprašytam distiliavimo produkto mišiniui su tokios pat sudėties, grynumo ir etilo alkoholio koncentracijos maistiniu rektifikuotu etilo alkoholiu. Natūralios bei joms identiškos skonio ir aromato medžiagos arba skonio ir aromato preparatai taip pat gali būti naudojami distiliuotam džinui aromatizuoti. „Londono džinas“ yra vienas iš distiliuotų džinų.

Džinas, kuris yra gaunamas paprasčiausiai pridedant esencijų ar kvapiųjų medžiagų į maistinį rektifikuotą etilo alkoholį, negali būti priskiriamas distiliuotam džinui.

42. Kmynais aromatizuoti spiritiniai gėrimai – spiritiniai gėrimai, kuriuose yra ne mažiau kaip 30 tūrio proc. etilo alkoholio ir kurie gaminami aromatizuojant maistinį rektifikuotą etilo alkoholį kmynais (Carum carvi L.). Gali būti naudojamos ir kitos natūralios ar joms identiškos skonio ir aromato medžiagos arba skonio ir aromato preparatai, tačiau turi vyrauti kmynų skonis ir kvapas.

Šiame punkte apibrėžti gėrimai taip pat gali būti vadinami „akvavit“ arba „aquavit“, jei jie yra aromatizuoti augalų ar prieskonių distiliatais. Etilo alkoholio koncentracija „akvavit“ ir „aquavit“ turi būti ne mažesnė kaip 37,5 tūrio proc. Gali būti naudojamos ir kitos šio punkto pirmoje pastraipoje nurodytos skonio ir aromato medžiagos, tačiau šių gėrimų skonis ir kvapas turi labai priklausyti nuo kmynų arba krapų (Anethum graveolens L.) sėklų distiliatų.

Eterinius aliejus naudoti yra draudžiama, karčiosios medžiagos neturi labai nustelbti skonio, o sausojo ekstrakto medžiagų kiekis neturi viršyti 1,5 g 100 cm3.

43. Anyžiais aromatizuoti spiritiniai gėrimai – gėrimai, kuriuose yra ne mažiau kaip 15 tūrio proc. etilo alkoholio ir kurie yra gaminami aromatizuojant maistinį rektifikuotą etilo alkoholį natūraliais tikrųjų anyžių (Illicium verum), paprastųjų anyžių (Pimpinella anisum), pankolių (Foeniculum vulgare) ar kitokių augalų, kurių sudėtyje yra ta pati pagrindinė skonio ir aromato medžiaga, ekstraktais, naudojant vieną iš šių procesų: maceravimą arba distiliavimą, alkoholio perdistiliavimą su sėklomis ir kitomis aukščiau nurodytų augalų dalimis, anyžių sėklų skonį turinčių augalų natūralių distiliuotų ekstraktų pridėjimą, visų prieš tai nurodytų trijų būdų derinį.

Gali būti naudojami ir kiti natūralūs augalų ekstraktai bei aromatinės sėklos, tačiau anyžių sėklų skonis ir kvapas turi vyrauti;

43.1. Kad anyžių sėklomis aromatizuotas spiritinis gėrimas būtų vadinamas „pastis“, jame turi būti natūralių saldymedžio šaknų (Glycyrrhiza glabra) ekstraktų, su kuriais į gėrimą patenka chalkonais vadinamų pigmentų ir glicirizo rūgšties, kurių mažiausias ir didžiausias kiekis turi būti atitinkamai 0,05 ir 0,5 g/dm3. Spiritiniame gėrime „pastis“ etilo alkoholio koncentracija turi būti ne mažesnė kaip 40 tūrio proc., cukraus kiekis – mažesnis kaip 100 g/dm3, o anetolio kiekis turi būti 1,5–2,0 g/dm3. Spiritiniame gėrime „Pastis de Marseille“ anetolio kiekis turi būti 2 g/dm3, o etilo alkoholio koncentracija turi būti 54 tūrio proc.;

43.2. Kad anyžiais aromatizuotas spiritinis gėrimas būtų vadinamas „ouzo“, jis turi būti pagamintas Graikijoje, komponuojant distiliavimo ar maceravimo būdu aromatizuotus alkoholius, naudojant anyžių sėklas (leidžiama naudoti ir pankolio sėklas), dervą iš pistacinio mastikmedžio, augančio Chios saloje (Pistacia lentiscus chia ar latifolia) ir kitas aromatines sėklas, augalus bei vaisius; distiliavimo būdu aromatizuoto etilo alkoholio turi būti ne mažiau kaip 20 tūrio proc. nuo visuminės „ouzo“ etilo alkoholio koncentracijos, kuri turi būti ne mažesnė kaip 37,5 tūrio proc.

Distiliatas turi būti pagamintas distiliuojant tradiciniuose periodinio veikimo variniuose distiliatoriuose, kurių talpa yra ne didesnė kaip 1000 dm3; etilo alkoholio koncentracija jame turi būti 55–80 tūrio proc. „Ouzo“ turi būti bespalvis skystis, o cukraus kiekis jame turi būti ne didesnis kaip 50 g/dm3;

43.3. Kad anyžiais aromatizuotas spiritinis gėrimas būtų vadinamas „anis“, jam būdingą skonį ir aromatą turi suteikti paprastieji anyžiai (Pimpinella vulgare), tikrieji anyžiai (Illicium verum) arba pankoliai (Foeniculum vulgare). Galima vartoti pavadinimą „distiliuotas anis“, jei gėrime yra su tokiomis sėklomis išdistiliuoto alkoholio, su sąlyga, kad tokio alkoholio koncentracija sudarytų ne mažiau kaip 20 tūrio proc. nuo visuminės alkoholio koncentracijos gėrime, kuri turi būti ne mažesnė kaip 35 tūrio proc.

44. Kartaus skonio spiritiniai gėrimai arba karčiosios – spiritiniai gėrimai, kuriuose yra ne mažiau kaip 15 tūrio proc. etilo alkoholio ir kuriuose vyrauja kartus skonis, susidarantis aromatizuojant maistinį rektifikuotą etilo alkoholį natūraliomis, joms identiškomis skonio ir aromato medžiagomis arba skonio ir aromato preparatais.

Tokie gėrimai taip pat gali būti parduodami pavadinimu „amer“ arba „bitter“ (karčioji) su greta esančiu kitu terminu arba be jo. Ši nuostata netaikoma galimam termino „amer“ vartojimui kartiesiems gėrimams, kurie nėra įtraukti į šį skyrių.

Lietuvos Respublikoje gėrimai, kurie tradiciškai buvo vadinami „trauktinėmis“ ir kurių rodikliai atitinka šiame skyriuje apibrėžtus reikalavimus, gali būti vadinami „trauktinėmis“ iki 2003 01 01.

45. Vodka – spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 37,5 tūrio proc. etilo alkoholio ir kuris gaminamas rektifikuojant maistinį distiliuotą etilo alkoholį arba filtruojant jį per aktyvintas medžio anglis; po to toks gėrimas gali dar būti tiesiogiai distiliuojamas ar apdorojamas panašiu būdu, siekiant pasirinktinai sumažinti naudotų žaliavų juslines savybes. Produktui galima suteikti specialias juslines savybes, pvz., švelnesnį skonį, jį papildomai aromatizavus.

Gėrimai, atitinkantys šiame punkte apibrėžtus reikalavimus, Lietuvos Respublikoje gali būti vadinamai „degtine“ iki 2003 01 01, jeigu jie pagaminti iš rektifikuoto maistinio etilo alkoholio jį filtruojant per aktyvintą medžio anglį.

46. Likeris – spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 15 tūrio proc. etilo alkoholio, kuriame invertuotu cukrumi išreikštas cukraus kiekis yra ne mažesnis kaip 100 g/dm3 ir kuris yra pagamintas aromatizuojant maistinį rektifikuotą ar distiliuotą etilo alkoholį, vieną ar kelis šiame reglamente nurodytus spiritinius gėrimus arba išvardytų produktų mišinį, pridedant saldinimo medžiagų; galima pridėti tokių žemės ūkio kilmės produktų, kaip grietinėlė, pienas ar kiti pieno produktai, vaisiai, vynas ar aromatizuotas vynas.

Išimties tvarka gencijonų likeriuose, kuriuose gencijonai yra vienintelė skonio ir aromato medžiaga, cukraus kiekis gali būti sumažintas iki 80 g/dm3; vyšnių likeriuose, kuriuose etilo alkoholį sudaro tik vyšnių spiritas, iki 70 g/dm3.

Pavadinimas „créme de“, po kurio rašomas naudotų vaisių ar žaliavų pavadinimas, išskyrus pieno produktus, turi būti taikomas likeriams, kuriuose cukraus kiekis, išreikštas invertuotu cukrumi, yra ne mažesnis kaip 250 g/dm3. Tačiau pavadinimas „créme de cassis“ turi būti vartojamas juodųjų serbentų likeriams, kuriuose yra ne mažiau kaip 400 g/dm3 cukraus, išreikšto invertuotu cukrumi.

Likeris gali būti vadinamas „Guignolet“, jei jis gautas maceruojant vyšnias maistiniame etilo alkoholyje.

Likeris gali būti vadinamas „Punch au rhum“, jeigu visas jame esantis etilo alkoholis yra gautas iš romo.

Likeris gali būti vadinamas „Sloe gin“, jeigu jame yra ne mažiau kaip 25 tūrio proc. etilo alkoholio, jis yra pagamintas džine maceruojant dygiąsias slyvas (taip pat galima pridėti dygiųjų slyvų sulčių), ir jeigu jo gamyboje yra panaudotos tik natūralios skonio ir aromato medžiagos.

„Sambuca yra bespalvis anyžių skonio likeris, kuriame yra ne mažiau kaip 38 tūrio proc. etilo alkoholio; kuriame yra paprastųjų anyžių (Pimpinella anisum L.), tikrųjų anyžių (Illicium verum L.) arba kitų aromatinių augalų distiliato, kuriame invertuotu cukrumi išreikšto cukraus kiekis yra ne mažesnis kaip 350 g/dm3, natūralaus anetolio kiekis yra 1–2 g/dm3.

„Mistra“ yra bespalvis anyžių sėklų arba natūralaus anetolio skonio likeris be cukraus, kuriame etilo alkoholio kiekis yra 40-47 tūrio proc., anetolio kiekis yra 1–2 g/dm3, taip pat gali būti aromatinių augalų distiliato.

„Maraschino“ arba „Marrasquino“ yra bespalvis likeris, kuriame yra ne mažiau kaip 24 tūrio proc. etilo alkoholio, o pagrindines skonio ir aromato juslines savybes suteikia pridedamas marasca vyšnių distiliatas arba produkto, gauto iš etilo alkoholyje maceruotų vyšnių ar jų dalių, distiliatas; kuriame invertuotu cukrumi išreikšto cukraus kiekis yra ne mažesnis kaip 250 g/dm3.

„Nocino“ yra likeris, kuriame yra ne mažiau kaip 30 tūrio proc. etilo alkoholio; kuriam pagrindines skonio ir aromato juslines savybes suteikia pridedami maceruoti ir (arba) distiliuoti neprinokusių graikinių riešutų (Jugians regid L.) branduoliai, o invertuotu cukrumi išreikšto cukraus kiekis yra ne mažesnis kaip 100 g/dm3.

Lietuvos Respublikoje gėrimai, kurie tradiciškai buvo vadinami „saldžiosiomis trauktinėmis“ ir kurių rodikliai atitinka šiame skyriuje apibrėžtus reikalavimus, gali būti vadinami „saldžiosiomis trauktinėmis“ iki 2003 01 01.

47. Likeriai, kuriems gaminti naudojami kiaušiniai:

47.1. Kiaušinių likeris (advocaat/avocat/Advokat) – iš maistinio rektifikuoto etilo alkoholio gaminamas aromatizuotas arba nearomatizuotas spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 14 tūrio proc. etilo alkoholio ir kurio sudėtyje yra geros kokybės kiaušinių trynių, kiaušinių baltymų ir cukraus arba medaus. Cukraus arba medaus kiekis turi būti ne mažesnis kaip 150 g/dm3. Kiaušinių trynių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 140 g/dm3 galutinio produkto;

47.2. Likeris su kiaušiniais – iš maistinio rektifikuoto etilo alkoholio gaminamas aromatizuotas arba nearomatizuotas spiritinis gėrimas, kurio sudėtyje yra geros kokybės kiaušinių trynių, kiaušinių baltymų ir cukraus arba medaus. Cukraus arba medaus kiekis turi būti ne mažesnis kaip 150 g/dm3. Kiaušinių trynių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 70 g/dm3 galutinio produkto.

48. Vruchtenjenever arba Jenever met vruchten – likeris arba kitas spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 20 tūrio proc. etilo alkoholio ir kuris yra paskanintas kadagių vaisiais, augalais ar jų dalimis arba vaisių sultimis, koncentruotomis aromato medžiagomis, ekstrahuotais iš vaisių arba augalų distiliatais arba kitais distiliatais; kurį galima papildomai aromatizuoti, panaudojant natūralias arba joms identiškas skonio ir aromato medžiagas, ir jam būdingos šiame punkte nurodytų vaisių juslinės savybės. Minėtų vaisių pavadinimas gali būti pakeistas žodžiu „vruchten“.

49. Berrenburg arba Beerenbur – spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 30 tūrio proc. etilo alkoholio ir kuris pagamintas maceruojant vaisius arba augalus arba jų dalis maistiniame etilo alkoholyje, kuriame yra aromato medžiagų, išdistiliuotų iš gencijono (Gentiana Intea L.), kadagio uogų (Juniperus communis L.) ir lauro lapų (Laurus nobilis L.); kuris gali būti nuo šviesiai iki tamsiai rudos spalvos ir kuris gali būti pasaldintas ne didesniu kaip 20 g/dm3 invertuoto cukraus kiekiu.

50. Topinambur – spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 38 tūrio proc. etilo alkoholio ir kuris yra pagamintas vien iš fermentuotų Jeruzalės artišoko šakniagumbių (Helianthus tuberosus L.).

51. Hefebrand – spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 38 tūrio proc. etilo alkoholio ir kuris yra pagamintas vien tik iš vyno arba fermentuotų vaisių nuosėdų. Pavadinimą Hefebrand“ gali papildyti pagrindinės naudojamos medžiagos pavadinimas.

52. Bierbrand arba eau de vie de bičre – spiritinis gėrimas, pagamintas tiesiogiai distiliuojant šviežią alų, kuriame etilo alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 86 tūrio proc., kuriam yra būdingos alaus juslinės savybės ir kuriame yra ne mažiau kaip 38 tūrio proc. etilo alkoholio, jeigu jis yra skirtas vartojimui Europos Sąjungoje ir Lietuvoje.

53. Šiame skyriuje reglamentuojamuose spiritiniuose gėrimuose cukraus kiekis gali būti išreiškiamas sacharozės kiekiu iki 2003 01 01.

 

IV. VYNO ŽALIAVŲ IR VYNO PRODUKTŲ TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 

54. Šviežios vynuogės – vynuogių vaisiai, naudojami vynui gaminti, prinokę arba netgi truputį padžiovinti, kurie gali būti sutraiškyti arba suspausti įprastomis vyno gamybos priemonėmis ir galintys savaime fermentuotis į alkoholį.

55. Vynuogių misa – skystas produktas, gaunamas iš šviežių vynuogių natūraliai arba taikant fizinius procesus. Faktinė etilo alkoholio koncentracija vynuogių misoje neturi būti didesnė kaip 1 tūrio proc.

56. Rauginama vynuogių misa – produktas, gautas fermentuojant vynuogių misą, kurioje faktinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 1 tūrio proc., tačiau mažesnė kaip 3/5 jos visuminės etilo alkoholio koncentracijos; tačiau tam tikri rūšiniai vynai pkr, kuriuose faktinė etilo alkoholio koncentracija yra mažesnė kaip 3/5 jų visuminės etilo alkoholio koncentracijos, bet didesnė kaip 4,5 tūrio proc., nelaikomi rauginama vynuogių misa.

57. Rauginama vynuogių misa iš vytintų vynuogių – produktas, gautas nevisiškai sufermentavus iš vytintų vynuogių gautą vynuogių misą, kuriame bendrasis cukraus kiekis prieš fermentaciją yra mažiausiai 272 g/dm3, o natūrali ir faktinė etilo alkoholio koncentracija negali būti mažesnė kaip 8 tūrio proc. Tačiau tam tikri vynai, kurie atitinka šiuos reikalavimus, nėra laikomi rauginama vynuogių misa, išskirta iš vytintų vynuogių. Tokių vynų sąrašus tvirtina Europos Sąjungos valstybės pagal galiojančią tvarką.

58. Šviežia vynuogių misa, kurios fermentavimasis sustabdytas pridėjus alkoholio,produktas, kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra 12–15 tūrio proc., gaunamas į nefermentuotą vynuogių misą, kurioje natūrali etilo alkoholio koncentracija, ją sufermentavus, būtų ne mažesnė kaip 8,5 tūrio proc. ir kuri yra gauta tik iš leidžiamų naudojimui vynuogių rūšių, pridėjus: vyno kilmės rektifikuoto etilo alkoholio, kuris taip pat gali būti gautas distiliuojant džiovintas vynuoges ir kuriame faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 95 tūrio proc., arba nerektifikuoto produkto, gauto distiliuojant vyną, kuriame faktinė alkoholio koncentracija yra 52–80 tūrio proc.

59. Koncentruota vynuogių misa – vynuogių misa, iš kurios pašalinti karamelizacijos produktai ir kuri gaunama nevisiškai išdžiovinus vynuogių misą bet kuriuo leidžiamu metodu, išskyrus tiesioginį kaitinimą, taip, kad refraktometro, naudojamo taikant oficialųjį metodą, reikšmė 20ºC temperatūroje būtų ne mažesnė kaip 50,9 proc.; tik iš leidžiamų vynuogių veislių; iš vynuogių misos, kurioje yra bent minimali maistinio etilo alkoholio koncentracija, nustatyta tai auginimo zonai, kurioje vynuogės yra išaugintos.

Faktinė etilo alkoholio koncentracija koncentruotoje vynuogių misoje neturi būti didesnė kaip 1 tūrio proc.

60. Rektifikuota koncentruota vynuogių misa – skystas produktas, iš kurio pašalinti karamelizacijos produktai:

60.1. kuris yra gaunamas nevisiškai išdžiovinus vynuogių misą bet kuriuo leidžiamu metodu, išskyrus tiesioginį kaitinimą, taip, kad refraktometro, naudojamo taikant patvirtintą metodą, vertė 20ºC temperatūroje būtų ne mažesnė kaip 61,7 proc.;

60.2. iš kurio patvirtintu metodu yra pašalintos rūgštys ir kitos sudedamosios dalys, išskyrus cukrų;

60.3. kuriam būdingi šie rodikliai:

60.3.1. pH ne didesnis kaip 5, esant 25°Brix;

60.3.2. 1 cm sluoksnio storio optinis tankis, esant 425 nm bangos ilgiui, ne didesnis kaip 0,100 vynuogių misoje, sukoncentruotoje iki 25°Brix;

60.3.3. sacharozės kiekis neaptinkamas oficialiuoju analizės metodu;

60.3.4. Folin-Ciocalteau rodiklis ne didesnis kaip 6,00 esant 25°Brix;

60.3.5. titruojamasis rūgštingumas ne didesnis kaip 15 mekv/kg bendrojo cukraus;

60.3.6. sieros dioksido kiekis ne didesnis kaip 25 mg/kg bendrojo cukraus;

60.3.7. bendrasis katijonų kiekis ne didesnis kaip 8 mekv/kg bendrojo cukraus;

60.3.8. laidumas 20ºC temperatūroje ir esant 25°Brix ne didesnis kaip 120 µS/cm;

60.3.9. hidroksimetilfurfurolo kiekis ne didesnis kaip 25 mg/kg bendrojo cukraus kiekio;

60.3.10. sudėtyje yra mezoinozitolio.

60.4. kuris yra gaunamas tik iš Europos Sąjungoje patvirtintų vynuogių veislių;

60.5. kuris yra gaunamas iš vynuogių misos, kurioje natūralusis alkoholio kiekis tūrio proc. nustatytas tai vynuogių auginimo zonai yra bent minimalus.

Faktinė alkoholio koncentracija rektifikuotoje koncentruotoje vynuogių misoje neturi viršyti 1 tūrio proc.

61. Vynuogių sultys – nefermentuotas, tačiau tinkamas fermentuoti skystas produktas, gaunamas tokiu būdu, kad būtų tinkamas vartoti be papildomo apdorojimo: iš šviežių vynuogių ar vynuogių misos arba praskiedus koncentruotą vynuogių misą, arba koncentruotas vynuogių sultis.

Vynuogių sultyse leidžiama ne didesnė kaip 1 tūrio proc. faktinė alkoholio koncentracija.

62. Koncentruotos vynuogių sultys – vynuogių sultys, iš kurių pašalinti karamelizacijos produktai ir kurios gaunamos nevisiškai išdžiovinus vynuogių sultis bet kuriuo leidžiamu metodu, išskyrus tiesioginį kaitinimą, taip, kad refraktometro, naudojamo taikant oficialųjį metodą, reikšmė 20ºC temperatūroje būtų ne mažesnė kaip 50,9 proc.

Koncentruotose vynuogių sultyse leidžiama ne didesnė kaip 1 tūrio proc. faktinė etilo alkoholio koncentracija.

63. Vynas – produktas, gaunamas tik visiško ar dalinio sutraiškytų ar nesutraiškytų šviežių vynuogių, arba vynuogių misos sufermentavimo būdu.

64. Jaunas rauginamas vynas – vynas, kurio alkoholinė fermentacija dar nepasibaigusi ir jis neatskirtas nuo nuosėdų.

65. Vynas, tinkamas stalo vynui gaminti – vynas, kuris gaunamas tik iš patvirtintų vynui gaminti vynuogių rūšių, pagamintas Europos Sąjungoje ar Lietuvos Respublikoje, ir kuriame natūrali etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė už minimalią, nustatytą tai vyndarystės zonai, kurioje jis pagamintas.

Lietuvos Respublikoje iki 2003 01 01 vynas, tinkamas stalo vynui gauti, gali būti pagamintas ir trečiosiose šalyse.

66. Stalo vynas – vynas, išskyrus rūšinį vyną pkr:

66.1. kuris gaunamas tik iš patvirtintų vynui gaminti vynuogių rūšių;

66.2. kuris pagamintas Europos Sąjungoje ar Lietuvos Respublikoje;

Lietuvos Respublikoje iki 2003 01 01 stalo vynu leidžiama vadinti vyną, pagamintą ir trečiosiose šalyse;

66.3. kuriame, prieš pritaikius 9 priedo 4 p. nurodytus procesus, faktinė etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 8,5 tūrio proc., jei vynas gautas tik iš A ir B auginimo zonose surinktų vynuogių, ir ne mažesnė kaip 9 tūrio proc., jei vynas gautas iš kitose auginimo zonose surinktų vynuogių, o visuminė etilo alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 15 tūrio proc.;

66.4. kuriame bendrasis rūgščių kiekis, išreikštas vyno rūgštimi, yra ne mažesnis kaip 3,5 g/dm3 arba 46,6 mekv/dm3; tačiau gali būti nustatytas ir mažesnis rūgščių kiekis.

Tačiau vynams, pagamintiems tam tikrose nustatytose vyndarystės zonose ir kurie nebuvo sodrinami, visuminės etilo alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali būti padidinta iki 20 tūrio proc.

Stalo vynas „Retsina“ yra toks stalo vynas, kuris pagamintas vien tik Graikijos geografinėje teritorijoje, naudojant „Aleppo“ rūšies pušų sakais apdorotą vynuogių misą. „Aleppo“ rūšies pušų sakus galima naudoti tik „Retsina“ vyno gamybai, laikantis Graikijoje galiojančių taisyklių.

67. Likerinis vynas – produktas, kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra 15–22 tūrio proc., visuminė etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 17,5 tūrio proc., išskyrus rūšinius likerinius vynus, pagamintus konkrečiuose regionuose (toliau – rūšiniai likeriniai vynai pkr), įtrauktuose į oficialius Europos Sąjungos sąrašus:

67.1. Likerinis vynas gaunamas:

67.1.1 iš rauginamos vynuogių misos, vyno, abiejų produktų mišinio, vynuogių misos ar jos mišinio su vynu (gaminant oficialiai patvirtintus rūšinius likerinius vynus pkr), su sąlyga, kad šiame punkte išvardyti produktai, skirti likerinių vynų ir rūšinių likerinių vynų pkr gamybai, būtų gauti iš atrinktos vynuogių rūšies, kuri yra įtraukta į patvirtintą sąrašą (tokius sąrašus sudaro ir papildo Europos Komisija), ir kurių natūrali etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 12 tūrio proc.; pastarasis reikalavimas netaikomas Europos Komisijos oficialiai patvirtintų rūšinių likerinių vynų pkr gamyboje;

67.1.2. pridedant:

67.1.2.1. atskirai ar kartu rektifikuoto vyno kilmės alkoholio, įskaitant alkoholį, gautą distiliuojant džiovintas vynuoges, kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 96 tūrio proc.; vyno ar džiovintų vynuogių distiliato, kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra 52–86 tūrio proc.;

67.1.2.2. jei tinka, kartu su vienu ar daugiau šių produktų: koncentruota vynuogių misa, vieno iš 67.1.2.1 p. nurodyto produkto deriniu su rauginama vynuogių misa ir vynuogių misa ar jos mišiniu su vynu (67.1.1.);

67.1.2.3. į rūšinius likerinius vynus pkr, kurie yra įtraukiami į oficialųjį Europos Sąjungos sudarytą sąrašą: bet kurio iš 67.1.1 p. nurodyto produkto atskirai ar jų derinio; vieno ar daugiau iš šių produktų: vyno ar džiovintų vynuogių alkoholio, kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra 95–96 tūrio proc.; iš vyno ar vyno išspaudų išdistiliuoto spirito, kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra 52–86 tūrio proc.; iš džiovintų vynuogių išdistiliuoto spirito, kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra 52–94,6 tūrio proc.; jei tinka, kartu su vienu ar daugiau šių produktų: iš dalies sufermentuota vynuogių misa, gauta iš vytintų vynuogių; koncentruota vynuogių misa, gaunama tiesioginio kaitinimo būdu ir, išskyrus šią procedūrą, atitinkančia koncentruotos vynuogių misos apibrėžimą; koncentruota vynuogių misa; vieno iš šių produktų: vyno ar džiovintų vynuogių alkoholio, kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra 95–96 tūrio proc.; iš vyno ar vyno išspaudų išdistiliuoto spirito, kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra 52–86 tūrio proc.; iš džiovintų vynuogių išdistiliuoto spirito, kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra 52–94,6 tūrio proc. deriniu su rauginama vynuogių misa ir vynuogių misa ar jos mišiniu su vynu (67.1.1.).

Etilo alkoholio koncentracijos likeriniame vyne nurodymo nuostatos yra pateiktos 5 priede.

Lietuvos Respublikoje parduodami likeriniai vynai iki 2003 01 01. gali būti vadinami specialiaisiais vynais ir jų gamybai gali būti naudojamas rektifikuotas maistinis etilo alkoholis (alkoholio koncentracijai vyne padidinti) pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius dokumentus.

68. Putojantis vynas – produktas, gautas pirminio ar antrinio alkoholinio fermentavimo būdu iš šviežių vynuogių, vynuogių misos, vyno, tinkančio stalo vynui gauti, stalo vyno, rūšinio vyno pkr, iš trečiųjų šalių importuotų vynų, įtrauktų į oficialiai sudarytą sąrašą ir pagamintų iš vynuogių rūšių vynuogių auginimo zonose, kurioms būdingi išskirtiniai ypatumai lyginant su Bendrijos vynais, ir kuris, atidarius talpyklą, išskiria anglies dioksidą, susidariusį tik fermentavimo metu, kurio perteklinis slėgis, susidarantis dėl ištirpusio anglies dioksido, yra ne mažesnis kaip 300 kPa laikant 20°C temperatūroje uždarytoje talpykloje.

Lietuvos Respublikoje putojantys vynai, atitinkantys šio punkto nuostatas, gali būti vadinami „šampanizuotu vynu“ iki 2003 01 01.

Išsamios putojančio vyno apibūdinimo, pavadinimo, prekinio pateikimo ir apsaugos taisyklės yra pateiktos 6 priede.

Etilo alkoholio koncentracijos putojančiame vyne nurodymo nuostatos yra pateiktos 4 priede.

69. Gazuotas putojantis vynas – produktas, gaunamas iš stalo vyno, iš kurio, atidarius talpyklą, išsiskiria anglies dioksidas, kuris visas ar jo dalis buvo pridėta, ir kurio perteklinis slėgis, susidarantis dėl esančio anglies dioksido, yra ne mažesnis kaip 300 kPa laikant 20°C temperatūroje uždarytoje talpykloje.

Etilo alkoholio koncentracijos gazuotame putojančiame vyne nurodymo nuostatos yra pateiktos 4 priede.

70. Pusiau putojantis vynas – produktas, gaunamas iš stalo vyno, rūšinio vyno pkr arba produktų, tinkamų stalo vyno ir rūšinio vyno pkr gamybai, su sąlyga, kad tokiame vyne ar produkte visuminė etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 9 tūrio proc., o faktinė etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 7 tūrio proc. ir kurio perteklinis slėgis, susidarantis dėl ištirpusio antrinio fermentavimo kilmės anglies dioksido, yra 100–250 kPa laikant 20°C temperatūroje uždarytose talpyklose, ne didesnėse kaip 60 dm3.

Etilo alkoholio koncentracijos pusiau putojančiame vyne nurodymo nuostatos yra pateiktos 5 priede.

71. Gazuotas pusiau putojantis vynas – produktas, gaunamas iš stalo vyno, rūšinio vyno pkr arba iš produktų, tinkamų stalo vyno ar rūšinio vyno pkr gamybai, kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 7 tūrio proc., o visuminė etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 9 tūrio proc. ir kurio perteklinis slėgis dėl esančio anglies dioksido, kuris visas ar jo dalis buvo pridėta, yra 100–250 kPa laikant 20 °C temperatūroje uždarytose talpyklose, ne didesnėse kaip 60 dm3.

Etilo alkoholio koncentracijos gazuotame pusiau putojančiame vyne nurodymo nuostatos yra pateiktos 5 priede.

72. Vyno actas – actas, gaunamas tik vyno actarūgščio fermentavimo būdu, kurio bendrasis rūgštingumas, išreikštas acto rūgštimi, yra ne mažesnis kaip 60 g/dm3.

73. Vyno nuosėdos – likučiai, susikaupiantys vyno laikymo talpyklose po fermentavimo, saugant arba apdorojus vyną leidžiamais būdais, ir likučiai, gauti išfiltravus arba išcentrifugavus šį produktą.

Vyno nuosėdomis taip pat laikomi šie produktai: likučiai, susikaupiantys vynuogių misos laikymo talpyklose saugojant arba apdorojus leidžiamais būdais; likučiai, gauti šį produktą išfiltravus arba išcentrifugavus.

74. Vynuogių išspaudos – likučiai, gauti presuojant fermentuotas ar nefermentuotas šviežias vynuoges.

75. Piquetteproduktas, gaunamas fermentuojant neapdorotas vandenyje išmirkytas vynuogių išspaudas arba išplaunant vandeniu fermentuotas vynuogių išspaudas.

76. Spirituotas vynas distiliavimui – produktas, kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra 18–24 tūrio proc. ir kuris gaunamas pridėjus į vyną, kuriame nėra likusio cukraus, nerektifikuoto produkto, gauto išdistiliavus vyną, o didžiausia faktinė etilo alkoholio koncentracija jame yra 86 tūrio proc. ir kuriame didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis, išreikštas acto rūgštimi, yra 1,5 g/dm3.

77. Vynas iš pernokusių vynuogių – produktas, pagamintas Europos Sąjungoje arba Lietuvos Respublikoje (nesodrintas) iš Europos Sąjungoje išaugintų vynuogių, kurių veislės yra įtrauktos į oficialųjį sąrašą, ir kuriame natūrali etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 15 tūrio proc., o visuminė etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 16 tūrio proc., faktinė etilo alkoholio koncentracija – ne mažesnė kaip 12 tūrio proc.

Šiam produktui gali būti nustatyta brandinimo trukmė.

78. Išsamios tam tikrų vynų, išskyrus putojančius vynus, apibrėžimo, pateikimo ir apsaugos nuostatos yra pateiktos 8 priede.

 

V. AROMATIZUOTŲ VYNŲ, AROMATIZUOTŲ VYNO GĖRIMŲ IR AROMATIZUOTŲ VYNO KOKTEILIŲ TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 

79. Aromatizuotas vynas – alkoholinis gėrimas:

79.1. pagamintas iš 58 ir 65–71 p. apibūdintų vieno ar daugiau vyno produktų, įskaitant rūšinius vynus, pagamintus tam tikruose oficialiai patvirtintuose regionuose, išskyrus „Retsina“ stalo vynus;

79.2. į kurį gali būti pridėta vynuogių misos ar rauginamos vynuogių misos, taip pat etilo alkoholio, kaip nurodyta 4 p. antroje pastraipoje ir;

79.3. kuris yra aromatizuojamas natūraliomis skonio ir aromato medžiagomis arba natūraliais skonio ir aromato preparatais (nepažeisdamos griežtesnių 82 p. nuostatų, kai kuriais atvejais ir tam tikromis sąlygomis įgaliotos institucijos gali išduoti leidimus pridėti skonio ir aromato medžiagų ir preparatų, identiškų natūraliems), taip pat aromatiniais augalais, prieskoniais arba aromatizuojančiomis maisto medžiagomis, ir;

79.4. kuris dažniausiai yra pasaldinamas, kaip nurodyta 2 p. ir, atsižvelgiant į 82 p. išimtis, gali būti nudažytas karamelizuotu cukrumi ir;

79.5. kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra 14,5–22 tūrio proc., o visuminė etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 17,5 tūrio proc.; tačiau produktuose, kurie 85 p. apibūdinami kaip „sausas“ arba „labai sausas“, visuminė etilo alkoholio koncentracija atitinkamai turi būti ne mažesnė kaip 16 ir 15 tūrio proc.

Lietuvos Respublikoje parduodamuose aromatizuotuose vynuose faktinė etilo alkoholio koncentracija iki 2003 01 01 gali būti 9–22 tūrio proc.

Aromatizuoto vyno gamyboje naudojamo vyno arba etilo alkoholiu stabilizuotų šviežių vynuogių misų kiekis gatavame produkte turi būti ne mažesnis kaip 75 proc. Mažiausia natūrali panaudotų produktų etilo alkoholio koncentracija turi būti tokia, kaip nurodyta 7 priede.

Terminas „aromatizuotas vynas“ gali būti pakeistas terminu „vyno aperityvas“. Termino „aperityvas“ vartojimas šiame kontekste neprieštarauja šio termino vartojimui, apibūdinant produktus, kuriems šis skyrius netaikomas.

Gaminant aromatizuotą vyną, leidžiama naudoti identišką natūraliai vanilei.

Gaminant aromatizuotus vynus, leidžiama naudoti identiškus natūraliems migdolų, abrikosų ar kiaušinių skonio ir aromato medžiagų mišinius, siekiant sustiprinti šių produktų juslines savybes, su sąlyga, kad tokie mišiniai atitinka šio reglamento nuostatas. Produktų apibūdinime yra nuoroda į bet kurį iš šiame skyriuje išvardytų maisto produktų; šių identiškų natūralioms medžiagų panaudojimo atvejai yra registruojami atskirame žurnale arba registre, kuriame turi būti pateikta išsami informacija apie panaudotą identišką natūraliai skonio ir aromato medžiagą, t. y., panaudotos identiškos natūraliai skonio ir aromato medžiagos kilmė ir kiekis, jos laikymo vieta ir informacija apie jos papildomą panaudojimą gėrimo gamyboje lyginant su pagrindine skonio ir aromato medžiaga.

Visos gamybos ar kitos operacijos turi būti nurodytos tam tikslui skirtame žurnale ar registre.

80. Aromatizuotas vyno gėrimas – alkoholinis gėrimas:

80.1. pagamintas iš 64–66 ir 68–71 p. nurodytų vieno ar daugiau vynų, įskaitant rūšinius vynus, pagamintus konkrečiuose regionuose, išskyrus vynus su alkoholio priedais ir „Retsina“ stalo vynus; į jį gali būti pridėta vynuogių misos ir iš dalies sufermentuotos vynuogių misos bei vandens (88.6 p.);

80.2. kuris yra aromatizuojamas, pridedant natūralių skonio ir aromato medžiagų, natūralių skonio ir aromato preparatų arba jiems identiškų medžiagų ar preparatų (kai kuriais atvejais ir tam tikromis sąlygomis gali būti išduodami leidimai pridėti neidentiškas natūralioms skonio ir aromato medžiagas ir preparatus);

80.3. kuris gali būti pasaldintas kaip nurodyta 2 p.;

80.4. į kurį nėra pridėta alkoholio, išskyrus pasaldintą aromatizuotą vyno gėrimą, pagamintą iš balto vyno, į kurį pridedama džiovintų vynuogių distiliato ir kuris yra aromatizuojamas tik kardamono ekstraktu; pasaldintą aromatizuotą vyno gėrimą, pagamintą iš raudono vyno, į kurį pridedama skonio ir aromato preparatų (šie preparatai turi būti pagaminti tik iš prieskonių, ženšenio, riešutų, citrusinių vaisių esencijų ir aromatinių žolių);

80.5. kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra 7–14,5 tūrio proc.;

80.6. Lietuvos Respublikoje parduodamuose aromatizuotuose vyno gėrimuose iki 2003 01 01 faktinė etilo alkoholio koncentracija gali būti 7–16 tūrio proc., ir į juos gali būti pridėta maistinio etilo alkoholio;

80.7. Vyno, naudojamo ruošiant aromatizuotą vyno gėrimą, kiekis galutiniame produkte turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. Mažiausia natūrali etilo alkoholio koncentracija tūrio proc. panaudotuose produktuose turi būti tokia, kaip numatyta 7 priede.

81. Aromatizuotas vyno kokteilis – alkoholinis gėrimas, pagamintas iš vyno arba vynuogių misos:

81.1. kuris yra aromatizuojamas pridedant natūralių skonio ir aromato medžiagų, natūralių skonio ir aromato preparatų, jiems identiškų skonio ir aromato medžiagų ar preparatų (kai kuriais atvejais ir tam tikromis sąlygomis įgaliotos institucijos gali išduoti leidimus pridėti neidentiškas natūralioms skonio ir aromato medžiagas ir preparatus), aromatinių augalų, prieskonių arba aromatizuojančių maisto produktų;

81.2. kuris gali būti pasaldintas (2 p.) ir nudažytas;

81.3. į kurį nėra pridėta alkoholio;

81.4. kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra 7 tūrio proc.

Vyno arba vynuogių misos, panaudotų gaminant aromatizuotą vyno kokteilį, kiekis galutiniame produkte turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. Mažiausia natūrali etilo alkoholio koncentracija tūrio proc. panaudotuose produktuose turi būti tokia, kaip numatyta 7 priede.

Termino „kokteilis“ vartojimas šiame kontekste neturi pažeisti jo taikymo taisyklių apibūdinant produktus, kuriems šis reglamentas netaikomas.

82. Įvairių aromatizuoto vyno kategorijų apibrėžimai, kurie gali pakeisti terminą „aromatizuotas vynas“:

82.1. Vermutas – aromatizuotas vynas, pagamintas iš vyno, kaip nurodyta 79 p., kurio būdingas skonis yra gaunamas panaudojant atitinkamas iš kitų žaliavų gaunamas medžiagas, ypač iš Artemisia augalų rūšių, kurios visuomet privalo būti naudojamos; šis gėrimas gali būti saldinamas tik karamelizuotu cukrumi, sacharoze, vynuogių misa, rektifikuota koncentruota vynuogių misa ir koncentruota vynuogių misa;

82.2. Kartusis aromatizuotas vynas – aromatizuotas vynas, pasižymintis specifiniu karčiu skoniu. Apibūdinant kartųjį aromatizuotą vyną, turi būti nurodyta pagrindinė kartų skonį suteikianti medžiaga nepažeidžiant 90.1.6 p.

Šį apibrėžimą galima papildyti arba pakeisti toliau pateikiamais apibrėžimais arba lygiaverčiais apibrėžimais kitomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis:

82.2.1. „Quinquina wine“, kai pagrindinė skonio ir aromato medžiaga yra natūralus chininas;

82.2.2. „Bitter vino“, kai pagrindinė skonio ir aromato medžiaga yra gauta iš natūralaus gencijono, o gėrimas nudažomas naudojant leidžiamą geltoną arba raudoną maisto dažiklį; žodžio „kartusis“ vartojimas šiame kontekste turi neprieštarauti jo vartojimui apibūdinant tuos produktus, kuriems šis reglamentas netaikomas;

82.2.3. „Americano“, kai skonio ir aromato medžiaga gaunama iš natūralių pelyno ir gencijono aromato medžiagų, o gėrimas nudažomas naudojant leidžiamą geltoną arba raudoną maisto dažiklį;

82.3. Aromatizuotas vynas su kiaušiniais – aromatizuotas vynas, į kurį pridėta geros kokybės kiaušinių trynių arba jų kondensato ir kuriame cukraus kiekis, išreikštas invertuotu cukrumi, yra didesnis kaip 200 g/dm3, o kiaušinių trynių kiekis galutiniame produkte ne mažesnis kaip 10 g/dm3.

Kartu su terminu „aromatizuotas vynas su kiaušiniais“ gali būti nurodytas terminas „cremovo“, jei tokiame vyne „marsala“ vynas sudaro ne mažiau nei 80 proc. Terminas „cremovo zabaione“ gali būti rašomas kartu su terminu „aromatizuotas vynas su kiaušiniais“, jei tokiame vyne „marsala“ vynas sudaro ne mažiau kaip 80 proc. ir kiaušinių trynių kiekis yra ne mažesnis kaip 60 g/dm3.

83. Įvairių kategorijų aromatizuoto vyno gėrimų apibrėžimai, kurie gali pakeisti apibrėžimą „aromatizuotas vyno gėrimas“ toje valstybėje narėje, kurioje jis pagamintas, ir būti vartojami papildant terminą „aromatizuotas vyno gėrimas“ kitose valstybėse narėse:

83.1. Sangria – gėrimas, pagamintas iš vyno, kuris yra aromatizuojamas natūraliais citrusinių vaisių ekstraktais ar esencijomis ir į kurį pridedama arba nepridedama šių vaisių sulčių, taip pat prieskonių; kuris yra pasaldinamas, gazuojamas anglies dvideginiu ir kuriame etilo alkoholio koncentracija tampa ne mažesnė kaip 12 tūrio proc. Gėrime gali būti kietų citrusinių vaisių tyrės arba žievės dalelių, o spalvą turi suteikti tik panaudotos žaliavos.

Pavadinime „Sangria“ privalo būti žodžiai „pagaminta....“, kur turi būti įrašyta Europos Sąjungos valstybė – gamintoja arba turi būti nurodytas konkretus regionas, išskyrus tuos atvejus, kai vynas pagamintas Ispanijoje arba Portugalijoje.

Pavadinimu „Sangria“ galima pakeisti pavadinimą „aromatizuotas vyno gėrimas“ tuomet, jei vynas yra pagamintas Ispanijoje arba Portugalijoje;

83.2. Clarea – gėrimas, pagamintas iš balto vyno pagal tas pačias sąlygas, kaip nurodyta 83.1 p. Pavadinime po žodžio „clarea“ turi būti žodžiai „pagamintas.....:“ ir įrašyta Europos Sąjungos valstybė – gamintoja ar konkretus regionas, išskyrus tuos atvejus, kai produktas pagamintas Ispanijoje;

83.3. Zurra – gėrimas, gaunamas pridedant į 83.1 ir 83.2 p. nurodytus gėrimus brendžio ar vyno spirito, taip pat galima pridėti vaisių gabalėlių. Faktinė etilo alkoholio koncentracija turi būti 9-14 tūrio proc.;

83.4. Karčioji soda – aromatizuotas gėrimas, gaunamas iš karčiojo vyno („bitter vino“), kurio tūris galutiniame produkte turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. ir kuris yra gazuojamas anglies dvideginiu arba gazuotu vandeniu; taip pat galima pridėti tokių pačių maisto dažiklių kaip ir į kartųjį vyną. Faktinė etilo alkoholio koncentracija turi būti 8–10,5 tūrio proc. Žodžio „kartusis“ vartojimas šiame kontekste turi neprieštarauti šio žodžio vartojimui apibūdinant produktus, kuriems šis reglamentas netaikomas;

83.5. Kalte ente – aromatizuotas gėrimas iš vyno, gaunamas sumaišius vyną, pusiau putojantį vyną arba gazuotą pusiau putojantį vyną su putojančiu vynu arba su gazuotu putojančiu vynu ir pridėjus natūralių citrinų medžiagų arba ekstraktų. Putojančio vyno arba gazuoto putojančio vyno kiekis gatavame produkte turi būti ne mažesnis kaip 25 proc.;

83.6. Glühwein – aromatizuotas gėrimas, gaunamas tik iš raudono arba balto vyno, aromatizuotas dažniausiai cinamonu arba gvazdikėliais arba abiem prieskoniais; vandens pridėti yra draudžiama, neįskaitant vandens, kuris gali patekti saldinant (2 p.). Jei jis pagamintas iš balto vyno, tai jo prekinis pavadinimas „glühwein“ turi būti papildytas žodžiais „baltas vynas“.

Produktai, į kuriuos buvo pridėta vandens pagal anksčiau galiojančias nuostatas ir kurie iki 1998 m. sausio 1 d. faktiškai buvo išgabenti iš gamyklų ir sandėliavimo vietų, gali būti laikomi ketinant juos parduoti, išleisti į rinką ir eksportuoti, kol bus sunaudotos jų atsargos;

83.7. Maiwein – aromatizuotas gėrimas, gautas iš vyno pridedant kvapniojo lipiko (Asperula odorata) augalo arba jo ekstrakto tiek, kad jo skonis būtų vyraujantis;

83.8. Maitrank – aromatizuotas gėrimas, gaunamas iš sauso balto vyno, maceruojant jame kvapniojo lipiko (Asperula odorata) augalus arba pridedant jų ekstrakto, į kurį pridedama apelsinų, kitų vaisių arba koncentruotų jų sulčių ar ekstraktų, kuris yra pasaldinamas pridedant ne daugiau kaip 5 proc. cukraus.

84. Aromatizuoto vyno kokteilių kategorijų apibrėžimai, kuriais galima pakeisti apibrėžimą „aromatizuotas vyno kokteilis“ toje šalyje gamintojoje, ir papildyti apibrėžimą „aromatizuotas vyno kokteilis“ Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungos valstybėse:

84.1. Vyno kokteilis – aromatizuotas alkoholinis gėrimas, kuriame koncentruotos vynuogių misos kiekis galutiniame produkte neviršija 10 proc. bendrojo tūrio, o cukraus kiekis, išreikštas invertuotu cukrumi, neviršija 80 g/dm3;

84.2. Aromatizuotas pusiau putojantis vyno kokteilis – alkoholinis gėrimas, pagamintas tik iš vynuogių misos, kuriame faktinė etilo alkoholio koncentracija yra mažesnė kaip 4 tūrio proc. ir kuriame yra anglies dioksido, susidariusio tik panaudotų produktų fermentavimo metu.

85. Apibrėžimai, nurodyti 79, 80, 81 ir 83 p., gali būti papildyti toliau nurodomais terminais, atitinkančiais cukraus kiekį, išreikštą invertuotu cukrumi:

85.1. Labai sausas – produktams, kuriuose cukraus kiekis yra mažesnis kaip 30 g/dm3;

85.2. Sausas – produktams, kuriuose cukraus kiekis yra mažesnis kaip 50 g/dm3;

85.3. Pusiau sausas – produktams, kuriuose cukraus kiekis yra nuo 50 iki 90 g/dm3;

85.4. Pusiau saldus – produktams, kuriuose cukraus kiekis yra nuo 90 iki 130 g/dm3;

85.5. Saldus – produktams, kuriuose cukraus kiekis yra didesnis kaip 130 g/dm3.

Terminus „pusiau saldus“ ir „saldus“ galima pakeisti nurodant cukraus kiekį, išreikštą invertuotu cukrumi, g/dm3.

86. Jeigu aromatizuotų vyno gėrimų prekiniame pavadinime yra nurodoma „putojantis“, tai putojančio vyno kiekis juose turi būti ne mažesnis kaip 95 proc.

 

VI. BENDROSIOS ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ TERMINŲ, APIBRĖŽIMŲ IR PREKINIŲ PAVADINIMŲ BEI PROCESŲ TAIKYMO NUOSTATOS

 

87. Alkoholinis gėrimas, parduodamas žmonėms vartoti ir pavadintas vienu iš šiame reglamente išvardytų terminų, turi atitikti šį terminą ir kategorijos, kuriai jis priklauso, reikalavimus.

88. Alkoholinių gėrimų priedų naudojimas:

88.1. Nepažeidžiant nuostatų, priimtų pagal 88.2, 88.3, 88.4 ir 88.5 p., jei į spiritinį gėrimą yra pridedama medžiagų, kurios nėra įtrauktos į Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktų leidžiamų medžiagų sąrašą ar, prieštaraujant šiam sąrašui, yra leidžiamos pridėti pagal kitų valstybių teisės aktus, toks spiritinis gėrimas praranda teisę į jam skirtą pavadinimą;

88.2. Leidžiamų maisto priedų sąrašas, nurodymai dėl jų naudojimo ir su jais susiję spiritiniai gėrimai yra nustatomi pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką;

88.3. Leidžiamų medžiagų, naudojamų gamybos proceso metu techniniams tikslams, sąrašas, nurodymai dėl jų naudojimo ir su jomis susiję alkoholiniai gėrimai yra nustatomi pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką;

88.4. Nepažeidžiant III skyriuje nustatytų reikalavimų, spiritinių gėrimų gamyboje gali būti naudojami maisto dažikliai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką;

88.5. Tiktai natūralios skonio ir aromato medžiagos ir preparatai gali būti naudojami ruošiant spiritinius gėrimus, išvardytus III skyriuje, išskyrus tuos gėrimus, kurie išvardyti 41, 42 ir 44 p. Tačiau įgaliotos institucijos gali išduoti leidimus panaudoti identiškas natūralioms skonio ir aromato medžiagas bei preparatus likeriams, išskyrus šiuos likerius: vaisių likerius, arba kremus („crémes“): ananasų, juodųjų serbentų, vyšnių, aviečių, šilkmedžio uogų, mėlynių ir citrusinių vaisių; augalų likerius: mėtų, gencijonų, anyžių, „génépi“ ir gydomųjų augalų;

88.6. Ruošiant III ir V skyriuose išvardytus alkoholinius gėrimus, galima pridėti į juos vandens, distiliuoto arba demineralizuoto, jeigu nenumatyta kitaip, tačiau su sąlyga, kad vandens kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir kad pridėtas vanduo nepakeičia produkto kategorijos;

88.7. Dažikliams, skonio ir aromato ar kitiems leistiniems maisto priedams, naudojamiems ruošiant alkoholinius gėrimus, atskiesti ar ištirpinti turi būti naudojamas tik maistinis etilo alkoholis, kurio kokybė, nepažeidžiant griežtesnių 41 p. išdėstytų nuostatų, privalo atitikti 1 priede nurodytus reikalavimus;

88.8. Jei šio reglamento V skyriuje apibrėžtų gėrimų gamybai buvo naudojamas alkoholis, gautas tik iš vienos žaliavos (pvz., vien tik vyno, melasos ar grūdų alkoholis), tai ženklinime gali būti nurodyta alkoholio kilmė. Jei alkoholis gautas iš kelių žaliavų rūšių, ženklinime neturi būti jokios informacijos apie alkoholio kilmę;

88.9. Etilo alkoholis, skirtas maisto dažikliams, skonio ir aromato medžiagoms ar kitiems leistiniems priedams praskiesti ar ištirpinti, negali būti laikomas produkto sudėtine dalimi.

89. Pavadinimai ir geografinės nuorodos:

89.1. Nepažeidžiant 89.4 ir 89.5 p. nuostatų ir atsižvelgiant į 87, 89 ir 94 p. išdėstytus reikalavimus, III ir V skyriuose nurodyti pavadinimai privalo būti vartojami tuose skyriuose apibrėžtiems alkoholiniams gėrimams. Tie pavadinimai turi būti vartojami minėtiems gėrimams apibūdinti.

Alkoholiniams gėrimams, neatitinkantiems III skyriuje apibrėžtiems produktams nustatytų reikalavimų, negali būti suteikti jiems skirti pavadinimai. Jie turi būti apibūdinami kaip „spiritiniai gėrimai“ arba „spiritai“;

89.2. Pavadinimai, nurodyti 89.1 p., gali būti papildyti ir kitomis 89.3 p. nepaminėtomis geografinėmis nuorodomis, tačiau su sąlyga, kad jie neklaidina vartotojų;

89.3. Geografinės nuorodos, išvardytos 2 priede, gali pakeisti 89.1 p. nurodytus terminus arba juos papildyti sudarant sudėtinius pavadinimus. Prireikus, tokie sudėtiniai ar paprasti pavadinimai gali būti papildyti, tačiau su sąlyga, kad tokie papildymai yra įteisinti Europos Sąjungos valstybėse, kuriose tokie gaminiai gaminami.

Šios geografinės nuorodos turi būti skiriamos alkoholiniams gėrimams, jei jų gamybos etapas, kurio metu gėrimai įgyja būdingų savybių ir galutinius kokybės rodiklius, vyko nurodytame geografiniame rajone.

Prekiniai pavadinimai, kurie yra nustatyti 89.1 p. ir apibrėžti V skyriuje, negali būti papildyti geografinėmis nuorodomis, leidžiamomis vyno produktams;

89.4. Nurodant spiritinį gėrimą sudėtiniame pavadinime, draudžiama vartoti bendrinį žodį, nebent tame gėrime esantis etilo alkoholis gaunamas vien tik iš nurodyto spiritinio gėrimo;

89.5. Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungos valstybėse pagaminti likeriai gali turėti tik šiuos sudėtinius pavadinimus: slyvų brendis, apelsinų brendis, vyšnių brendis, „solbärrom“, taip pat vadinamas juodųjų serbentų romu.

Pateikiant šiuos išvardytus likerius, ženklinime turi būti nurodytas sudėtinis pavadinimas vienoje eilutėje vienodu šriftu ir spalva, o žodis „likeris“ šalia ir ne mažesniu šriftu.

Jeigu alkoholis iš nurodyto alkoholinio gėrimo negaminamas, jo kilmė turi būti nurodyta etiketėje tame pačiame matomame plote kaip ir sudėtinis pavadinimas bei žodis „likeris“ pažymint iš žemės ūkio žaliavų pagaminto alkoholio rūšį, arba tokia nuoroda kaip „iš žemės ūkio žaliavų pagamintas alkoholis“, prieš kurią bet kuriuo atveju turi būti įrašyti žodžiai „pagamintas iš“ arba „pagamintas naudojant“.

90. Galutiniam vartotojui skirtų alkoholinių gėrimų ženklinimas ir pateikimas:

90.1. Šiame techniniame reglamente nurodytų alkoholinių gėrimų, skirtų galutiniam vartotojui, ženklinimas, pateikimas ir reklamavimas turi atitikti toliau išvardytas nuostatas, Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles bei kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus:

90.1.1. parduodamų produktų pavadinimas turi atitikti 89 p. nuostatas;

90.1.2. jei ženklinime yra nurodyta žaliava, iš kurios gaminamas maistinis etilo alkoholis, tai visos panaudoto maistinio etilo alkoholio rūšys turi būti išvardytos pagal jų sunaudotą kiekį mažėjančia tvarka;

90.1.3. parduodamų alkoholinių gėrimų pavadinimas gali būti papildytas terminu „mišinys“ ar „derinys“, jei gaminant produktus buvo taikomas sumaišymas arba derinimas;

90.1.4. išskyrus išimtis, brandinimo laikotarpis gali būti nurodomas tiktai trumpiausiai brandintam alkoholio komponentui ir su ta sąlyga, kad produktas buvo brandinamas prižiūrint valstybės įgaliotai institucijai;

90.1.5. neleidžiama laikyti alkoholinių gėrimų, kuriems taikomas šis reglamentas, taroje su gaubteliais ar folija, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra švinas, ketinant juos parduoti ar realizuoti; leidžiama parduoti ar realizuoti alkoholinius gėrimus buteliuose su tokiais gaubteliais ar folija, išpilstytus iki 1993 m. sausio 1 d., kol baigsis jų atsargos;

90.1.6. V skyriuje apibrėžtų aromatizuotų vyno gėrimų prekiniai apibūdinimai gali būti papildyti pagrindinės panaudotos skonio ir aromato medžiagos pavadinimu.

90.2. Nuorodos, numatytos šiame reglamente, turi būti pateikiamos lietuvių ar viena ar keliomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis, suprantamai galutiniam vartotojui;

90.3. Geografinės nuorodos, išvardytos 2 priede, III skyriuje kursyvu nurodyti terminai ir pavadinimas „Rum-Verschnitt“ neverčiami;

90.4. Jei produktai yra kilę iš trečiųjų šalių, tai trečiosios šalies, kurioje buvo pagamintas produktas, oficialios kalbos vartojimas gali būti leidžiamas, jei nuorodos, numatytos šiame reglamente, yra taip pat pateiktos lietuvių ar Europos Sąjungos oficialiąja kalba, suprantama vartotojui;

90.5. Jei Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje pagaminti ar išpilstyti produktai yra skirti eksportui, tai šiame reglamente numatytos nuorodos, nepažeidžiant 94 p., gali būti pakartotos kita kalba; tačiau tai netaikoma 90.3 p. nuostatoms.

91. Alkoholinių gėrimų pavadinimų apribojimai:

91.1. Alkoholiniai gėrimai, skirti žmonėms vartoti Lietuvos Respublikoje, neturi būti apibrėžiami jungiamaisiais žodžiais ar frazėmis, tokiomis kaip „panašus į“, „rūšies“, „tipo“, „pagamintas“, „aromatas“, ar kartu su bet kuriuo nustatytu pavadinimu, nurodytu šiame reglamente;

91.2. Alkoholinių gėrimų, neatitinkančių V skyriuje apibrėžtų aromatizuotų vyno gėrimų, kuriuose etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 1,2 tūrio proc., prekiniuose apibūdinimuose negali būti jokių nuorodų į vyno sektoriaus produktus.

92. Alkoholinių gėrimų pavadinimų apribojimai naudojant etilo alkoholį:

92.1. Spiritiniams gėrimams – romui, viskiui, grūdų spiritui bei grūdų brendžiui, vyno spiritui bei brendžiui, spiritui iš vynuogių išspaudų, razinų spiritui, vaisių spiritui, obuolių sidro spiritui, obuolių sidro brendžiui ir kriaušių sidro spiritui neturi būti taikomas koks nors bendrinis pavadinimas, jei į juos yra pridėta maistinio etilo alkoholio;

92.2. Pagal 92.1 p. Lietuvos Respublikoje nedraudžiama parduoti žmonėms vartoti skirtus produktus, kurie yra pagaminti Vokietijoje maišant romą su etilo alkoholiu. Mažiausiai 5 proc. etilo alkoholio, esančio galutiniame produkte, vadinamame „Rum-Verschnitt“, turi būti iš romo. Jei šis produktas yra parduodamas Lietuvos Respublikoje, tai etiketėje turi būti nurodyta gėrimui pagaminti panaudotų etilo alkoholių rūšių sudėtis pagal jų kilmę.

Ženklinant ir pateikiant gaminį „Rum-Verschnitt“, žodis „Verschnitt“ turi būti užrašytas ir ant įpakavimo (butelio ar įvyniojimo) to paties šrifto, dydžio ir spalvos raidėmis bei toje pačioje eilutėje kaip ir žodis „Rum“; o jei tai yra butelis – ant jo priekinės etiketės.

93. Alkoholiniams gėrimams taikomų nuostatų užtikrinimo priemonės:

93.1. Alkoholinių gėrimų gamintojai, importuotojai bei pardavėjai turi užtikrinti, kad jų gaminami, importuojami ir parduodami alkoholinių gėrimų apibrėžimai bei prekiniai apibūdinimai atitiktų šio reglamento reikalavimus. Siekiant išvengti apgavysčių ir falsifikavimo atvejų, turi būti parengti autentiškumą įrodantys dokumentai. Dokumentai rengiami, pateikiami ir kontroliuojami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus;

93.2. Importuojami alkoholiniai gėrimai, skirti žmonėms vartoti ir parduodami Lietuvos Respublikoje, turintys geografinę nuorodą ar pavadinimą, kurie nėra paminėti III bei V skyriuose, apibūdinami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

94. Eksportui skirti alkoholiniai gėrimai:

94.1. Eksportui skirti alkoholiniai gėrimai turi atitikti šio reglamento nuostatas;

94.2. Pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką gali būti priimti sprendimai, leidžiantys nesilaikyti 88.2, 88.3, 88.4 ir 88.6 p. nuostatų. Tokie sprendimai negali būti priimti dėl alkoholinių gėrimų, išvardytų 2 priede, bei alkoholinių gėrimų, turinčių nustatytus apibrėžimus;

94.3. Sprendimas dėl nuostatų, susijusių su etilo alkoholio koncentracija spiritiniuose gėrimuose, skirtuose žmonėms vartoti, nesilaikymo gali būti taip pat priimtas:

94.3.1. dėl spiritinių gėrimų, išvardytų III skyriuje;

94.3.2. dėl spiritinių gėrimų, išvardytų 2 priede, ypač jei to reikalauja importuojančios trečiosios šalies įstatymai.

94.4. Gali būti išduodami leidimai nesilaikyti žymėjimo ir prekinio pateikimo taisyklių, reglamentuojančių pavadinimus, neišvardytus III skyriuje ir 2 priede, tačiau nepažeidžiant 91 ir 92 p. nuostatų, jei to reikalauja importuojančios trečiosios šalies įstatymai, ir tais atvejais, kurie nėra aprašyti šiame punkte.

95. Vynininkystės praktikos metodai ir procesai:

95.1. IV skyriuje išvardytų produktų, išskyrus vynuogių sultis, koncentruotas vynuogių sultis, vynuogių misą ir koncentruotą vynuogių misą, gamybai turi būti taikomi patvirtinti vynininkystės praktikos metodai ir procesai, kurie pateikti šio reglamento:

95.1.1. 10 priedo 1 – 7 punktuose pateikti patvirtinti vynininkystės praktikoje taikomi spiritavimo, rūgštinimo, nurūgštinimo ir saldinimo metodai bei procesai ir taisyklės dėl sieros dioksido kiekio ir didžiausio lakios rūgšties kiekio;

95.1.2. 10 priedo 8 ir 9 punktuose pateikti patvirtinti vynininkystės praktikoje taikomi putojančio vyno ir rūšinio putojančios vyno gamybos metodai, procesai ir taisyklės;

95.1.3. 10 priedo 10 punkte pateikti patvirtinti vynininkystės praktikoje taikomi likerinio vyno gamybos metodai, procesai ir taisyklės.

95.2. Vandens pridėjimas (išskyrus dėl specifinių techninių reikalavimų) ir alkoholio pridėjimas (išskyrus šviežią vynuogių misą, kurios fermentacija sustabdoma pridedant alkoholio, likerinį vyną, putojantį vyną, spirituotą distiliavimui vyną ir nustatytomis sąlygomis – pusiau putojantį vyną) nepriskiriami patvirtintiems vynininkystės praktikos metodams ir procesams;

95.3. Siekdamos išlaikyti rūšinių vynų pkr, stalo vynų, kurie apibūdinami nurodant geografinę vietovę ir yra gaminami jų teritorijoje, putojančių vynų ir likerinių vynų esminius požymius, vynininkystės praktikos metodams ir procesams Europos Sąjungos valstybės ir Lietuva gali taikyti griežtesnius reikalavimus;

95.4. Šių produktų gamybai (arba iš jų pagamintų produktų) Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galima naudoti tik vynuoges, kurios priklauso leistinoms vynuogių veislėms, išskyrus atvejus, kai yra nusprendžiama kitaip:

95.4.1. vynuogių misai, kurios fermentacija sustabdyta pridėjus alkoholio;

95.4.2. koncentruotai vynuogių misai;

95.4.3. rektifikuotai vynuogių misai;

95.4.4. vynui, tinkamam stalo vynui gaminti;

95.4.5. stalo vynui;

95.4.6. rūšiniams vynams pkr;

95.4.7. likeriniam vynui;

95.4.8. besifermentuojančiai vynuogių misai, ekstrahuotai iš razininių vynuogių;

95.4.9. vynui iš pernokusių vynuogių.

95.5. Vyno, tinkamo baltam stalo vynui gauti, arba balto stalo vyno kupažas su vynu, tinkamu raudonam stalo vynui gauti, arba su raudonu stalo vynu negali būti naudojamas stalo vynui gauti.

Tačiau ši nuostata tam tikrais nustatytais atvejais netrukdo naudoti 1 pastraipoje minimo kupažo, jei gaunamas produktas turi raudono stalo vyno charakteristikas. Išimties iš pirmos pastraipos tvarka, rajonuose, kur tokia praktika buvo tradiciškai taikoma, toks kupažas leidžiamas iki 2005 m. liepos 31 d.;

95.6. Iš visų produktų, pažymėtų kodais CN 2204 10, 2204 21 ir 2204 29, žmonėms vartoti Europos Sąjungoje ir Lietuvoje gali būti siūlomi ir tiekiami tik likeriniai vynai, putojantys vynai, gazuoti putojantys vynai, pusiau putojantys vynai, gazuoti pusiau putojantys vynai, rūšiniai vynai pkr, stalo vynai ir atitinkamais atvejais, nepaisant 95.10 p. nuostatų, – teisėtai įvežti vynai;

95.7. Vynuogių sultys ir koncentruotos vynuogių sultys, kurių kilmė Europos Sąjunga ar Lietuva, negali būti perdirbtos į vyną ar pridėtos į vyną. Šių produktų naudojimas yra kontroliuojamas. Europos Sąjungos ir Lietuvos teritorijoje šie produktai negali būti fermentuojami alkoholiui gauti.

Ši nuostata netaikoma produktams, skirtiems CN 2206 00 kodui priskirtų produktų gamybai Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje, kuriems pavadinti Europos Sąjungos valstybės ir Lietuva gali pagal 8 priedo 4.2 p. nuostatas, leisti vartoti sudėtinį pavadinimą, kuriame yra žodis „vynas“;

95.8. Vynas, tinkamas stalo vynui gauti, kuriame nėra alkoholio koncentracijos faktinio minimumo, nustatyto stalo vynams, negali būti išleidžiamas į apyvartą, išskyrus putojančio vyno arba acto gamybai ir distiliavimui bei kitokiam pramoniniam naudojimui. Tokių vynų prisodrinimas ir jų kupažavimas su stalo vynu, siekiant padidinti jame alkoholio kiekį iki stalo vynams nustatyto lygio, gali būti atliekamas tik vyno gamintojo patalpose ir jo vardu;

95.9. Iš vyno nuosėdų ir vynuogių išspaudų negalima gaminti nei vyno, nei kito gėrimo, skirto žmonėms vartoti, išskyrus alkoholį, spiritą ir piquette;

95.10. Šviežios vynuogės, vynuogių misa, besifermentuojanti vynuogių misa, koncentruota vynuogių misa, rektifikuota vynuogių misa, vynuogių misa, kurios fermentacija sustabdyta pridėjus alkoholio, vynuogių sultys ir koncentruotos vynuogių sultys, kurių kilmė – trečiosios šalys, Europos Sąjungos ir Lietuvos teritorijoje negali būti paverčiamos vynu ar pridedamos į vyną;

95.10.1. Europos Sąjungoje ir Lietuvoje 95.10 p. minimų produktų fermentuoti negalima;

95.10.2. 95.10 p. nuostata netaikoma produktams, skirtiems Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje gaminti produktus, žymimus kodu CN 2206 00, kuriems pavadinti Europos Sąjungos valstybės ir Lietuva gali pagal 8 priedo 4.2 p. nuostatas, leisti vartoti sudėtinį pavadinimą, kuriame yra žodis „vynas“;

95.11. Kupažas draudžiamas:

95.11.1. vyno, kurio kilmė trečiosios šalys, su Europos Sąjungos vynu;

95.11.2. vynų iš trečiųjų šalių Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos geografinėje teritorijoje;

95.11.3. nuostatos, nurodytos 95.11.1 p. ir 95.11.2 p., Lietuvos Respublikoje įsigalioja nuo 2003 01 01;

95.12. Šių produktų negalima siūlyti ir realizuoti žmonėms vartoti, išskyrus tik atvejus, kuriems numatyta išimtis:

95.12.1. produktų, priskiriamų kodams CN 2204 30 10, 2204 21, 2204 29 ir 2204 10, nesvarbu, ar jie yra importuoti, ar ne, kurių gamybai yra taikyti Europos Sąjungoje ir Lietuvoje nepatvirtinti, o jei Europos Sąjungos ir Lietuvos taisyklės juos leidžia – pagal nacionalines taisykles nepatvirtinti vynininkystės praktikos metodai;

95.12.2. produktų, kurie yra netinkamos ir prastos komercinės kokybės;

95.12.3. produktų, kurie neatitinka šio reglamento IV skyriuje pateiktų apibrėžimų.

 

SUDERINTA                                                                SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos                  Respublikinio mitybos centro

direktoriaus pavaduotojas                                              direktorius

J. Burokas                                                A. Kranauskas

2001 06 22

______________

 

1 PRIEDAS

 

MAISTINIO REKTIFIKUOTO ETILO ALKOHOLIO KOKYBĖS RODIKLIAI

 

1. Juslinės savybės:                                                                       – neturi būti juntamas joks

kitas skonis, išskyrus

žaliavos skonį

2. Etilo alkoholio koncentracija, tūrio proc.                                  – ne mažiau kaip 96,0

3. Išvardytų rodiklių ir priemaišų kiekis neturi viršyti:

3.1. bendrasis rūgštingumas, išreikštas acto rūgšties kiekiu,                 – 15

mg/dm3 a. a.*

3.2. esterių kiekis, išreikštas etilo acetato kiekiu, mg/dm3 a. a.             – 13

3.3. aldehidų kiekis, išreikštas acetaldehido kiekiu, mg/dm3 a. a.         – 5

3.4. aukštesniųjų alkoholių kiekis, išreikštas 2-metilpropanolio            – 5

kiekiu, mg/dm3 a. a.

3.5. metilo alkoholio kiekis, mg/dm3 a. a.                                              – 500

3.6. sausų medžiagų kiekis, mg/dm3 a. a.                                              – 15

3.7. lakiųjų azoto bazių kiekis, mg/dm3 a. a.                                          – 1

3.8. furfurolo kiekis                                                                      – neaptinkamas oficialiaisiais

analizės metodais.

*a. a. – absoliutusis alkoholis

______________

 

2 PRIEDAS

 

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GEOGRAFINĖS NUORODOS

 

Spiritiniai gėrimai

 

Kategorija

Geografinė nuoroda

1. Romas

Rhum de la Martinique

 

Rhum de la Guadeloupe

 

Rhum de la Réunion

 

Rhum de la Guyane

 

(šiuos pavadinimus gali papildyti žodis „traditionne“ (tradicinis)

 

Ron de Malaga

 

Ron de Granada

 

Rum da Madeira

 

 

2. Viskis:

 

 

 

2.1. Whisky

Scotch Whisky (škotiškas viskis)

 

Irish Whisky (airiškas viskis)

 

Whisky espańol (ispaniškas viskis)

 

(šiuos žodžius gali papildyti žodžiai „Malt“ (salyklinis) arba „Grain“ (grūdų))

 

 

2.2. Whiskey

Irish Whiskey (airiškas viskis)

 

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey (airiškas viskis)

 

(šias nuorodas gali papildyti žodžiai „pot still“ (pagamintas periodiniame

 

distiliatoriuje)

 

 

3. Grūdų spiritas

Eau-de-vie de seigle, marque nationale luxembourgeoise

 

 

4. Vyno spiritas

Eau-de-vie de Cognac

 

Eau-de-vie des Charentes

 

Cognac

 

(šią nuorodą gali lydėti vienas iš šių apibūdinimų:

 

– Fine

 

– Grande Fine Champagne

 

– Grande Champagne

 

– Petite Fine Champagne

 

– Petite Champagne

 

– Fine Champagne

 

– Borderies

 

– Fins Bois

 

– Bons Bois)

 

Fine Bordeaux

 

Armagnac

 

Bas-Armagnac

 

Haut-Armagnac

 

Ténarčse

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

 

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de vin des Cōtes-du-Rhone

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

 

Faugčres arba Eau-de-vie de Faugčres

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

 

Aguardente do Minho

 

Aguardente do Douro

 

Aguardente da Beira Interior

 

Aguardente da Bairrada

 

Aguardente do Oeste

 

Aguardente do Ribatejo

 

Aguardente do Alentejo

 

Aguardente do Algarve

 

 

5. Brendis

Brandy de Jerez

 

Brandy de Penedés

 

Brandy italiano

 

Brandy Αττικηζ/Attica Brandy

 

Brandy Πελοποννησσυ/Peloponnese Brandy

 

Brandy Κεντρικηζ Ελλαδαζ/Brandy from Central Greece

 

Deutscher Weinbrand

 

 

6. Vynuogių išspaudų spiritas

Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne

 

Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

 

Eau-de-vie de mark de Bourgogne

 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

 

Marc de Bourgogne

 

Marc de Savoie

 

Marc d’Auvergne

 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de marc des Cōtes du Rhōne

 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

 

Marc d’Alsace Gewuerztraminer

 

Marc de Lorraine

 

Bagaceira do Minho

 

Bagaceira do Douro

 

Bagaceira da Beira Interior

 

Bagaceira da Bairrada

 

Bagaceira do Oeste

 

Bagaceira do Ribatejo

 

Bagaceira do Alentejo

 

Bagaceira do Algarve

 

Orujo gallego

 

Grappa di Barolo

 

Grappa piemontese arba del Piemonte

 

Grappa lombarda arba di Lombardia

 

Grappa trentina arba del Trentino

 

Grappa friulana arba del Friuli

 

Grappa veneta arba del Veneto

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

 

Τστκουδια Κρητηζ/Tsikoudia from Crete

 

Τστπουρο Μακεδοωιαζ/Tsipouro from Macedonia

 

Τστπουρο θεσσαλιαζ /Tsipouro from Thessaly

 

Τστπουρο Τυρναβου/Tsipouro from Tyrnavos

 

Eau-de-vie de marc marque nationale luxembourgeoise

 

 

7. Vaisių spiritas

Schwarzwälder Kirschwasser

 

Schwarzwälder Himbeergeist

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

 

Schwarzwälder Williamsbirne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Kirschwasser

 

Fränkischer Obstler

 

Mirabelle de Lorraine

 

Kirsch d’Alsace

 

Quetsch d’Alsace

 

Framboise d’Alsace

 

Mirabelle d’Alsace

 

Kirsch de Fougerolles

 

Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

 

Südtiroler Aprikot arba Südtiroler

 

Marille/Aprikot dell’Alto Adige arba Marille dell’Alto Adige

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

 

Williams friulano arba del Friuli

 

Sliwovitz del Veneto

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

 

Distillato di mele trentino arba del Trentino

 

Williams trentino arba del Trentino

 

Sliwovitz trentino arba del Trentino

 

Apricot trentino arba del Trentino

 

Medronheira do Algarve

 

Medronheira do Buēaco

 

Kirsch arba Kirschwasser Friulano

 

Kirsch arba Kirchwasser Trentino

 

Kirsch arba Kirschwasser Veneto

 

Aguardente de pźra da Lousa

 

Eau-de-vie de pommes marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de poires marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de kirsch marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de quetsch marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de mirabelle marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de prunelles marque nationale luxembourgeoise

 

 

8. Obuolių sidro spiritas

Calvados du Pays d’Auge

ir kriaušių sidro spiritas

Calvados

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

 

Aquardiente de sidra de Asturias

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

 

 

9. Gencijonų spiritas

Bayerischer Gebirgsenzian

 

Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige

 

Genziana trentina arba del Trentino

 

 

10. Vaisių spiritiniai gėrimai

Pacharįn navarro

 

 

11. Kadagiais aromatizuoti

Ostfriesischer Korngenever

spiritiniai gėrimai

Geničvre Flandres Artois

 

Hasseltse jenever

 

Balegemse jenever

 

Péket de Wallonie

 

Steinhäger

 

Plymouth Gin

 

Gin de Mahón

 

 

12. Kmynais aromatizuoti

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

spiritiniai gėrimai

 

 

 

13. Anyžiais aromatizuoti

 

spiritiniai gėrimai

Anķs espańol

 

Évora anisada

 

Cazalla

 

Chinchón

 

Ojén

 

Rute

 

 

14. Likeris

Berliner Kümmel

 

Hamburger Kümmel

 

Münchener Kümmel

 

Chiemseer Klosterlikör

 

Bayerischer Kräuterlikör

 

Cassis de Dijon

 

Cassis de Beaufort

 

Irish Cream

 

Palo de Mallorca

 

Ginjinha portuguesa

 

Licor de Singeverga

 

Benediktbeurer Klosterlikör

 

Ettaler Klosterlikör

 

Ratafia de Champagne

 

Ratafia catalana

 

Anķs portuguźs

 

 

15. Spiritiniai gėrimai

Pommeau de Bretagne

 

Pommeau du Maine

 

Pommeau de Normandie

 

 

Geografinių nuorodų neatitikimas:

 

„Königsberger Bärenfang“,

 

„Ostpreußischer Bärenfang“.

 

 

 

Aromatizuoti vyno produktai

 

 

1. Nürnberger Glühwein

 

2. Thüringer Glühwein

 

3. Vermouth de Chambry

 

4. Vermouth de Torino

 

______________

 

3 PRIEDAS

 

VYNUOGIŲ AUGINIMO ZONOS

 

1. A vynuogių auginimo zonai priklauso:

1.1. Vokietijoje: visos vynuogynų teritorijos, išskyrus tas, kurios priklauso B auginimo zonai;

1.2. Liuksemburge: Liuksemburgo vynuogynų auginimo regionas;

1.3. Belgijoje: Belgijos vynuogynų auginimo teritorija;

1.4. Nyderlanduose: Nyderlandų vynuogynų auginimo teritorija;

1.5. Didžiojoje Britanijoje: Didžiosios Britanijos vynuogynų auginimo teritorija;

1.6. Danijoje: Danijos vynuogynų auginimo teritorija;

1.7. Airijoje: Airijos vynuogynų auginimo teritorija;

1.8. Švedijoje: Švedijos vynuogynų auginimo teritorija.

2. B vynuogių auginimo zonai priklauso:

2.1. Vokietijoje: vynuogynais užsodintos teritorijos nurodytame Badeno regione;

2.2. Prancūzijoje: šiame priede nepaminėti vynuogynais užsodinti departamentai ir taip pat šie departamentai:

2.2.1. Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin;

2.2.2. Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges;

2.2.3. Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne;

2.2.4. Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saōne;

2.2.5. Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isčre (Chapareillan komunoje);

2.2.6. Val de Loire: Cher, Deux-Sčvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne ir tos teritorijos, kurios yra Ničvre departamento Cosne-sur-Loire dalyje;

2.3. Austrijoje: Austrijos vynuogynų auginimo teritorija.

3. C I (a) vynuogių auginimo zonai priklauso vynuogynais užsodintos teritorijos:

3.1. Prancūzijoje:

3.1.1. šiuose departamentuose: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Aričge, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrčze, Cōte-d’Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isčre (išskyrus Chapareillan bendruomenę), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozčre, Ničvre, I (išskyrus Cosne-sur-Loire dalį), Puy-de-Dōme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhōne, Saōne-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne;

3.1.2. Drome departamento Valence ir Die dalyse (išskyrus Dieulefit, Loriol, Marsanne ir Montélimar kantonuose);

3.1.3. Ardčche departamente, Touron dalyje ir Antragues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarčs, Saint-Pierreville, Valgorge ir la Voulte-sur-Rhone kantonuose;

3.2. Ispanijoje: Asturias, Canbtabria, Guipśzcoa, La Coruńa ir Vizcaya provincijose;

3.3. Portugalijoje, toje Norte regiono dalyje, kuri atitinka „Vinho Verde“ ir „Concelhos de Bombarral, Laurinhć, Mafra e Torres Vedras“ (išskyrus „Freguesias da Carvoeira e Dois Portos“) vyno teritoriją, priklausančią „Regićo viticola da Extremadura“.

4. C I (b) vynuogių auginimo zonai priklauso Italijos vynuogynų teritorijos: Valle d’Aosta regione ir Sondrio, Bolzano, Trente et Belluno provincijose.

5. C II vynuogių auginimo zonai priklauso:

5.1. Prancūzijoje vynuogynais užsodintos teritorijos:

5.1.1. šiuose departamentuose: Aude, Bouches-du-Rhōne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (išskyrus Olette ir Arles-sur-Tech kantonus), Vaucluse;

5.1.2. Var departamento dalyje, kuri pietuose ribojasi su Evenos, Le Beausset, Solliés-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobričres, La Garde-Freinet, Pland-de-la-Tour ir Sainte-Maxime komunų šiaurine riba;

5.1.3. Nyons dalyje ir Drōme departamento Dieulefit, Loirol, Marsanne ir Montélimar kantonuose;

5.1.4. Ardčche departamento dalys, kurios nėra išvardytos 3.1 punkte.

5.2. Italijoje vynuogynais užsodintos teritorijos šiuose regionuose: Abruzzi, Campagnia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia, Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy, išskyrus Sondrio provinciją, Marche, Molise, Piedmont, Tuscany, Umbria Veneto, iškyrus Belluno provinciją, įskaitant salas, kurios priklauso tokiems regionams kaip Elba ir kitos Tuscan arkibelago salos, Ponziane salos, Capri ir Ischia.

5.3. Ispanijoje vynuogynais užsodintos teritorijos:

5.3.1. Šiose provincijose: Lugo, Orense, Pontevedra, Įvilla (išskyrus komunas, kurios atitinka Cebreros „comarca“ pavadintam vynui), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, La Rioja, Įlava, Navarra, Huesca, Barcelona, Gerona, Lérida;

5.3.2. Zaragoza provincijos dalyje, kuri yra į šiaurę nuo Ebro upės;

5.3.3. Tarragona provincijos komunose, kurios įeina į Penedés registruotą kilmės pavadinimą;

5.3.4. Tarragona provincijos dalyje, kuri atitinka Conca de Barberį „comarca“ pavadintą vyną.

6. C III (a) vynuogių auginimo zonai priklauso Graikijos vynuogynais užsodintos teritorijos: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Achaca, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi ir Thira (Santorini) saloje.

7. C III (b) vynuogių auginimo zonai priklauso:

7.1. Prancūzijoje, vynuogynais užsodintos teritorijos:

7.1.1. Corsica departamentuose;

7.1.2. Toje Var departamento dalyje, kuri yra tarp jūros ir komunų (jos pačios įeina į tą teritoriją) Evenos, Le Beausset, Solličs-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobričres, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour ir Sainte Maxime;

7.1.3. Pyrénées Orientales departamento Olette ir Arles-sur-Tech kantonuose.

7.2. Italijoje, vynuogynais užsodintose teritorijose šiuose regionuose: Calabria, Basilicata, Apulia, Sardinia ir Sicily, įskaitant salas, priklausančias šiems regionams, tokias kaip Pantelleria ir Lipari, Egadi ir Pelagian salas;

7.3. Graikijoje vynuogynais užsodintos teritorijos, kurios neišvardytos 6 punkte;

7.4. Ispanijoje vynuogynais užsodintos teritorijos, kurios neįtrauktos į 3.2 ir 5.3 punktus;

7.5. Portugalijoje vynuogynais užsodintos teritorijos, kurios neįrauktos į vynuogių auginimo zoną C 1 (a).

8. Tų teritorijų, kurias apima administraciniai vienetai, išvardyti šiame priede, ribų nustatymas atitinka nacionalines nuostatas, kurios galiojo 1981 m. gruodžio 15 d., Ispanijoje, kurios pagal nacionalines nuostatas galiojo 1986 m. kovo 1 d., ir Portugalijoje, kurios pagal nacionalines nuostatas galiojo 1998 m. kovo 1 d.

______________

 

4 PRIEDAS

 

ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJOS NURODYMAS ŽENKLINANT RAMIUS VYNUS, PUTOJANČIUS IR GAZUOTUS PUTOJANČIUS VYNUS

 

1. Faktinė etilo alkoholio koncentracija tūrio proc., užrašoma ženklinant ramius vynus, putojančius ir gazuotus putojančius vynus, turi būti nurodoma sveiku skaičiumi arba kas pusė sveikojo skaičiaus po kablelio.

2. Nurodytos faktinės etilo alkoholio koncentracijos nuokrypis:

2.1. ramiems vynams neturi būti didesnis kaip ±0,5 tūrio proc. analizės metu nustatytos koncentracijos, tačiau kai tikrinamas rūšinis vynas pkr, laikomas buteliuose daugiau kaip trejus metus, kompetentinga institucija gali leisti šį nuokrypį padidinti 0,3 proc. pagal tūrį;

2.2. putojantiems ir gazuotiems putojantiems vynams neturi būti didesnis kaip ±0,8 tūrio proc. analizės metu nustatytos koncentracijos.

3. Ženklinime po skaičiaus, parodančio faktinę alkoholio koncentraciją, rašoma frazė „tūrio proc.“, o prieš skaičių gali būti rašoma „faktinė alkoholio koncentracija“ arba „faktinė alkoholio konc.“, arba sutrumpinimas „alk.“.

4. 3 p. nuorodų raidžių aukštis turi būti:

4.1. ramiems vynams ne mažesnis kaip 5 mm, jei nominalus tūris didesnis kaip 1 litras, ne mažesnėmis kaip 3 mm – jei tūris 1 litras arba mažesnis, tačiau didesnis kaip 0,2 l, bei 2 mm – jei nominalus tūris 0,2 l arba mažesnis;

4.2. putojantiems ir gazuotiems putojantiems vynams ne mažesnis kaip 3 mm.

5. Produkto apibūdinimas „Gazuotas putojantis vynas“ rašomas etiketėje, kurioje yra privaloma informacija, to paties šrifto ženklais, tačiau mažiausia raidė neturi būti mažesnė kaip 3 mm.

6. Šie produktai gali būti laikomi parduoti, pateikti rinkai arba eksportuojami kol pasibaigs jų atsargos:

6.1. putojantys vynai ir gazuoti putojantys vynai, pagaminti Portugalijoje iki 1990 m. gruodžio 31 d., kurių apibūdinimas ir pateikimas neatitinka šio priedo nuostatų, su sąlyga, kad jie atitinka iki tos datos Portugalijoje galiojusias nuostatas;

6.2. produktai, kurie aprašyti ir pateikti pagal Vokietijos Demokratinės Respublikos nuostatas, galiojusias iki 1990 m. spalio 3 d., tačiau kurių apibūdinimas ir pateikimas neatitinka šio priedo nuostatų.

7. Lietuvos Respublikoje parduodamiems ramiems vynams, putojantiems vynams ir gazuotiems putojantiems vynams iki 2003 01 01 gali būti nurodoma faktinės etilo alkoholio koncentracijos ribos 2 tūrio proc. intervale.

______________

 

5 PRIEDAS

 

ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJOS NURODYMAS ŽENKLINANT LIKERINIUS, PUSIAU PUTOJANČIUS IR GAZUOTUS PUSIAU PUTOJANČIUS VYNUS

 

1. Faktinė etilo alkoholio koncentracija tūrio proc., užrašoma ženklinant likerinius, pusiau putojančius ir gazuotus pusiau putojančius vynus, turi būti nurodoma sveiku skaičiumi arba kas pusė sveikojo skaičiaus po kablelio. Nurodytos faktinės etilo alkoholio koncentracijos nuokrypis neturi būti didesnis kaip ±0,8 tūrio proc. analizės metu nustatytos koncentracijos.

2. Ženklinime po skaičiaus, parodančio faktinę alkoholio koncentraciją, rašoma frazė „tūrio proc.“, o prieš skaičių gali būti rašoma „faktinė alkoholio koncentracija“ arba „faktinė alkoholio konc.“, arba sutrumpinimas „alk.“. Šių nuorodų raidžių aukštis – ne mažesnis kaip 3 mm.

3. Likeriniai vynai, pusiau putojantys ir gazuoti pusiau putojantys vynai, kurie iki 1988 m. gegužės 1 d. buvo supilti į ne didesnes kaip 60 dm3 nominalaus tūrio talpyklas su etiketėmis ir ant kurių faktinė alkoholio koncentracija nėra nurodyta pagal šio priedo 1 p., tačiau ji nurodyta laikantis Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje galiojančių nuostatų, kurios buvo taikomos iki 1988 m. gegužės 1 d., ar ant kurių alkoholio koncentracija nėra nurodyta, nes pagal Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės nuostatas, kurios galiojo iki tos datos, jos ir nereikėjo nurodyti, arba iki 1993 m. sausio 1 d. buvo išpilstyti į butelius, kurių uždaromasis įtaisas apgaubtas švinine kapsule arba folija, gali būti laikomi pardavimui, pateikti rinkai arba eksportuojami tol, kol bus suvartotos visos jų atsargos.

______________

 

6 PRIEDAS

 

IŠSAMIOS PUTOJANČIŲ VYNŲ APIBRĖŽIMO, PREKINIO PATEIKIMO, ŽENKLINIMO IR APSAUGOS TAISYKLĖS

 

1. Apibrėžimai:

1.1. Šios taisyklės nustato, kaip apibūdinti ir pateikti:

1.1.1. putojančius vynus, apibrėžtus šio reglamento 68 p. ir pagamintus Lietuvos Respublikoje bei Europos Sąjungos valstybėse;

1.1.2. gazuotus putojančius vynus, apibrėžtus šio reglamento 69 p. ir pagamintus Lietuvos Respublikoje bei Europos Sąjungos valstybėse;

1.1.3. putojančius vynus, pagamintus trečiosiose šalyse;

1.1.4. gazuotus putojančius vynus, pagamintus trečiosiose šalyse.

1.2. Putojantiems vynams, nurodytiems šio priedo 1.1.1 p., priskiriami:

1.2.1. putojantys vynai, apibrėžti 10 priedo 8 p.;

1.2.2. rūšiniai putojantys vynai, apibrėžti 10 priedo 9 p., ir

1.2.3. rūšiniai putojantys vynai, pagaminti konkrečiuose regionuose (rūšiniai putojantys vynai pkr), apibrėžti XI priedo 11 p.

1.3. Bendrosios sąvokos:

1.3.1. Ženklinimas – bet kurios nuorodos, simboliai, iliustracijos ir žymenys bei bet kuris kitas aprašymas, kuriais siekiama apibūdinti produktą ir kurie yra nurodomi ant tos pačios talpyklos, įskaitant kamščius, arba prie talpyklų pritvirtintose etiketėse bei ant butelio kaklelio apvyniotoje medžiagoje;

1.3.2. Pakuotė – apsauginė apvyniojamoji medžiaga, tokia kaip popierius, visų rūšių šiaudiniai apvalkalai, kartonas ir dėžės, naudojami gabenant vieną ar kelias talpyklas ir jas pateikiant galutiniam vartotojui;

1.3.3. Gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo ar asmenų grupė, kurie vykdo šio priedo 1 p. nurodyto produktų gamybą arba kurių vardu vykdoma ši gamyba;

1.3.4. Gamyba – šviežių vynuogių, vynuogių misų ir vynų perdirbimas į šio priedo 1 p. nurodytus produktus.

2. Privalomoji informacija:

2.1. Šio priedo 1.1 p. nurodytų produktų ženklinime turi būti ši informacija:

2.1.1. produkto pavadinimas, laikantis šio priedo 4.2 p. nuostatų;

2.1.2. produkto nominalus tūris;

2.1.3. produkto rūšis pagal šio priedo 4.3 p. nuostatas;

2.1.4. faktinė alkoholio koncentracija tūrio proc.;

Lietuvos Respublikoje parduodamiems, šiame priede apibrėžtiems produktams, iki 2003 01 01 turi būti nurodoma tik faktinė etilo alkoholio koncentracija;

2.2. šio priedo 1.1.1 ir 1.1.2 p. nurodytų produktų ženklinime, be informacijos, nurodytos šio priedo 2.1 p., pateikiama:

2.2.1. gamintojo arba pardavėjo įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungoje, pavadinimas arba pavardė;

2.2.2. vietinio administracinio teritorinio vieneto ar jo dalies pavadinimas ir Europos Sąjungos valstybė, kurioje yra šio priedo 2.2.1 p. nurodyto asmens pagrindinė būstinė pagal šio priedo 4.4 ir 4.5 p. nuostatas.

Jeigu ženklinime nurodyta gamintojo pavardė ar įmonės pavadinimas, o produktas gaminamas kitame vietinės administracinės teritorijos plote, jo dalyje ar valstybėje, pagal šio priedo 2.2.2 p. nurodytą informaciją būtina papildyti vietinio administracinio teritorinio vieneto ar jo dalies, kur vykdoma gamyba, pavadinimu, o jei gaminama kitoje valstybėje, tos valstybės pavadinimu.

2.3. Šio priedo 1.1.3 ir 1.1.4 p. nurodytų produktų ženklinime, be informacijos pagal šio priedo 2.1 p., turi būti nurodoma:

2.3.1. importuotojo pavardė arba įmonės pavadinimas ir vietinio administracinio vieneto bei Europos Sąjungos valstybės ar Lietuvos Respublikos, kurioje yra importuotojo pagrindinė būstinė, pavadinimai;

2.3.2. gamintojo pavardė arba įmonės pavadinimas ir vietinio administracinio teritorinio vieneto ir trečiosios šalies, kurioje yra gamintojo pagrindinė būstinė, pavadinimai pagal šio priedo 4.4 ir 4.5 p. nuostatas.

2.4. Ženklinimo informacija papildoma šiais atvejais:

2.4.1. kai produktai yra pagaminti iš vynų, kurių kilmė – trečiosios šalys, kaip nurodyta šio reglamento 68 p., ženklinime pažymima, kad produktas yra pagamintas iš importuotų vynų ir nurodoma panaudoto vyno sudarant cuvée kilmės trečioji šalis;

2.4.2. rūšinių putojančių vynų pkr ženklinime nurodomas konkretaus regiono, kuriame buvo išaugintos produkto gamybai panaudotos vynuogės, pavadinimas;

2.4.3. rūšinių aromatinių putojančių vynų, minimų 11 priedo 11.10 p., ženklinime nurodamas arba vyninių vynuogių veislės, iš kurios jie buvo pagaminti, pavadinimas arba žodžiai „pagamintas iš aromatinių vynuogių veislių“.

3. Neprivalomoji informacija:

3.1. Šio priedo 1.1 p. nurodytų produktų apibūdinimą ženklinime galima papildyti kita informacija su sąlyga, kad:

3.1.1. toji informacija neklaidins asmenų, kuriems ji skirta, ypač teikiant privalomąją šio priedo 2 p. nurodytą informaciją ir neprivalomąją šio priedo 5 p. nurodytą informaciją;

3.1.2. prireikus yra laikomasi šio priedo 5 p. nuostatų.

3.2. Vykdant putojančio vyno sektoriaus priežiūrą ir valdymą, kompetentingos institucijos gali, vadovaudamosi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reikalauti, kad šio priedo 2.2.1 p. nurodytas gamintojas ar pardavėjas pateiktų informacijos apie atitinkamo produkto ar jo gamyboje naudotų produktų prigimtį, identiškumą, kokybę, sudėtį, kilmę ir geografinę kilmę tikslumo įrodymų.

3.3. Kai informacijos tikslumo įrodymų reikalauja:

3.3.1. Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės, kurioje yra įsteigta gamintojo ar pardavėjo įmonė, kompetentinga institucija, įrodymų galima reikalauti tiesiogiai iš tokių asmenų;

3.2.2. kitos valstybės kompetentinga institucija, tai valstybei, kurioje įsteigta gamintojo arba pardavėjo įmonė, kompetentinga institucija turi suteikti pastarajai visą prašomą informaciją ir pranešti apie priemones, kurių buvo imtasi dėl jos prašymo.

Jei kompetentingos institucijos nustato, kad informacijos tikslumas neįrodytas, pripažįstama, kad pateikiant atitinkamą informaciją nesilaikoma šio reglamento.

4. Išsamios privalomosios informacijos pateikimo taisyklės:

4.1. Šio priedo 2 p. nurodyta informacija pateikiama:

4.1.1. ant talpyklos viename matymo plote (etiketėje);

4.1.2. aiškiais, įskaitomais ir neištrinamais ženklais, kurie pakankamai dideli, kad aiškiai išsiskirtų iš fono ir skirtųsi nuo kitos rašytinės ar vaizdinės informacijos.

Informacija apie importuotoją gali būti pateikiama ir už vieno matymo ploto ribų.

4.2. Prekiniai pavadinimai, minimi šio priedo 2.1.1 p.:

4.2.1. Putojančio vyno, nurodyto 10 priedo 8 p. – „putojantis vynas;

4.2.2. Rūšinio putojančio vyno, nurodyto 10 priedo 9 p., išskyrus vyną, nurodytą šio priedo 4.2.4 p. – „rūšinis vynas“ arba „Sekt“;

4.2.3. Rūšinio putojančio vyno pkr, nurodyto 11 priedo 11 p.:

4.2.3.1. „rūšinis putojantis vynas, pagamintas konkrečiame regione“ arba „rūšinis putojantis vynas pkr“, arba „Sekt bestimmter Anbaugebiete“, arba „Sekt A“, arba

4.2.3.2. specifinis tradicinis Europos Sąjungos valstybės, kurioje vynas buvo pagamintas, terminas, vienas iš 8 priedo 2.2.3.3 p. 3 pastraipoje nurodytų terminų ir įtrauktų į sąrašą, arba

4.2.3.3. vienas iš rūšinių putojančių vynų pkr, nurodytų 8 priedo 2.2.3.2 p., konkrečių regionų, arba

4.2.3.4. dvi nuorodos, vartojamos kartu.

Tačiau Lietuvos Respublika bei Europos Sąjungos valstybės pagal galiojančią tvarką gali reikalauti, kad tam tikrų rūšinių putojančių vynų pkr, pagamintų jų teritorijoje, ženklinime kai kurios šio priedo 4.2.3.1 p. nuorodos turi būti vartojamos arba vienos, arba kartu;

4.2.4. Aromatinio rūšinio putojančio vyno, nurodyto 10 priedo 9.3 p. – „rūšinis aromatinis putojantis vynas“;

4.2.5. Putojančio vyno, kurio kilmė – trečioji šalis:

4.2.5.1. „putojantis vynas“ arba

4.2.5.2. „rūšinis putojantis vynas“ arba „Sekt“, kai tokio vyno gamybai nustatyti reikalavimai yra pripažįstami tolygiais 10 priedo 9 p. išdėstytiems reikalavimams.

Tokių putojančių vynų prekinis apibūdinimas pateikiamas kartu nurodant trečiąją šalį, kurioje buvo išaugintos jo gamybai panaudotos vynuogės, jis buvo fermentuotas ir paverstas putojančiu vynu. Kai produktai, panaudoti putojančio vyno gamybai, buvo gauti ne toje šalyje, kur jis buvo pagamintas, o kitoje šalyje, gamybos šalies pagal šio priedo 2.3 p. pavadinimas etiketėje turi aiškiai išsiskirti iš visos kitos informacijos.

4.2.6. Gazuoto putojančio vyno, kurio kilmė – Lietuvos Respublika, Europos Sąjungos valstybė arba trečioji šalis – „gazuotas putojantis vynas“.

Jei pagal vartojamos kalbos sąvoką ši nuoroda dėl pridėto anglies dioksido neaiški, ženklinime pagal nustatytas taisykles įrašomi žodžiai „pagamintas pridėjus anglies dvideginio“.

4.3. Produkto rūšis, minima šio priedo 2.1.3 p., apibrėžta pagal cukraus kiekį, nurodoma vienu iš toliau pateiktų terminų, kurie yra suprantami Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos paskirties valstybėje arba trečiojoje šalyje, kurioje produktas parduodamas tiesioginiam žmonių vartojimui:

4.3.1. „natūralusis briutas“, „brut nature“, „naturherb“, „bruto natural“, „pas dosé“, „dosage zéro“ arba „dosaggio zero“, jei cukraus kiekis yra mažesnis kaip 3 g/dm3; šiuos terminus galima vartoti tik apibūdinant produktus, į kuriuos nėra pridėto cukraus po antrinio fermentavimo;

4.3.2. „ekstra briutas“, „extra brut“, „extra herb“ arba „extra bruto“, jei cukraus kiekis yra 0–6 g/dm3;

4.3.3. „briutas“, „brut“, „herb“ arba „bruto“, jei cukraus kiekis yra mažesnis kaip 15 g/dm3;

4.3.4. „labai sausas“, „extra dry“, „extra trocken“ arba „extra seco“, jei cukraus kiekis yra 12–20 g/dm3;

4.3.5. „sausas“, „sec“, „trocken“, „secco“ arba „asciutto“, „dry“, „tųr“, „ζηρος“, „seco“, „torr“ arba „kuiva“, jei cukraus kiekis yra 17–35 g/dm3;

4.3.6. „pusiau sausas“, „demi-sec“, „halbtrocken“, „abboccato“, „medium dry“, „halvatųr“, ημιζηρος“, „semi seco“, „meio seco“, „halvtorr“ arba „puolikuiva“, jei cukraus kiekis yra 33–50 g/dm3;

4.3.7. „saldus“, „doux“, „mild“, „doce“, „sweet“, „sųd“, γλυκυς“, „dulce“, „dolce“, „söt“ arba „makea“, jei cukraus kiekis yra didesnis kaip 50 g/dm3.

Jei cukraus kiekis produkte atitinka dviejų iš šio priedo 4.3.1–4.3.7 p. nurodytų terminų vartojimą, gamintojas arba importuotojas privalo pasirinkti ir vartoti tik vieną iš jų.

Nepaisant šio priedo 2.1.3 p., aromatinių rūšinių putojančių vynų, nurodytų 10 priedo 9.3 p., ir aromatinių rūšinių putojančių vynų, pagamintų konkrečiame regione, nurodytų 11 priedo 11.10 p., vietoj nurodomo produkto tipo, nurodyto šio priedo 4.3.1–4.3.7 p., galima nurodyti analizės būdu nustatytą cukraus kiekį, išreikštą g/dm3.

Norint nurodyti produkto rūšį pagal nustatytą cukraus kiekį, ženklinime galima pateikti tik tokią informaciją, kuri yra nurodyta šio priedo 4.3.1–4.3.7 p. ir šio priedo 4.3 p. 3 pastraipoje.

4.4. Gamintojo pavardė ar įmonės pavadinimas ir vietinio administracinio teritorinio vieneto ar jo dalies pavadinimas bei valstybė, kurioje yra gamintojo pagrindinė būstinė, nurodoma:

4.4.1. pilnai arba

4.4.2. kodu, jei produktai yra pagaminti Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybėje, su sąlyga, kad asmens, asmenų grupės ar įmonės, išskyrus gamintojo, kurie dalyvauja produkto prekiniame platinime, pavadinimas, vietinis administracinis teritorinis vienetas ar jo dalis ir Lietuvos Respublika ar Europos Sąjungos valstybė, kurioje yra tokio asmens, asmenų grupės ar įmonės pagrindinė būstinė, yra pateikiami pilnai.

4.5. Jeigu ženklinime pateiktas vietinio administracinio teritorinio vieneto ar jo dalies pavadinimas siekiant nurodyti, kur yra gamintojo ar kito asmens, dalyvaujančio produkto prekiniame platinime, pagrindinė būstinė, arba kur produktas buvo pagamintas, ir šioje informacijoje pavartotas ne tas konkretaus regiono, nurodyto 11 priedo 1 p., pavadinimas, kuris tinka teikiamam produktui apibūdinti, toks pavadinimas privalo būti pateiktas kodu.

Tačiau Lietuvos Respublika bei Europos Sąjungos valstybės pagal jose galiojančią tvarką gali nustatyti kitas atitinkamas jų teritorijoje pagamintų produktų apibūdinimo taisykles, ypač nustatydamos ženklų dydį, kuris nekeltų jokių neaiškumų dėl vyno geografinės kilmės.

5. Tam tikrų specifinių terminų vartojimas:

5.1. Geografinės vietos, išskyrus konkretaus regiono, mažesnio už Europos Sąjungos valstybę ar trečiąją šalį, pavadinimą galima vartoti tik papildant:

5.1.1. rūšinio putojančio vyno pkr,

5.1.2. rūšinio putojančio vyno, kuriam suteiktas tokios geografinės vietos pavadinimas, arba

5.1.3. putojančio vyno, kurio kilmė – trečioji šalis ir kurio gamybos sąlygos pripažįstamos tolygiomis 10 priedo 9 p. nustatytoms rūšiniam putojančiam vynui, turinčiam geografinės vietos pavadinimą, sąlygoms, apibūdinimą.

Tokį pavadinimą leidžiama vartoti tik tuo atveju, jei:

5.1.4. tai atitinka Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės ar trečiosios šalies, kurioje putojantis vynas buvo pagamintas, taisykles;

5.1.5. atitinkama geografinė vieta yra tiksliai apibrėžta;

5.1.6. visos vynuogės, iš kurių buvo gautas produktas, išskyrus produktus, esančius tirage liqueur ir expedition liqueur, buvo išaugintos toje geografinėje vietoje;

5.1.7. geografinė vieta yra konkrečiame regione, kurio vardu pavadintas vynas (taikoma rūšiniam putojančiam vynui pkr);

5.1.8. tos geografinės vietos pavadinimas nėra skirtas rūšiniams putojantiems vynams pkr apibūdinti (taikoma rūšiniam putojančiam vynui).

Nepaisant šio priedo 5.1.6 p., Europos Sąjungos valstybės gali leisti vartoti geografinės vietos, mažesnės už konkretų regioną, pavadinimą rūšinio putojančio vyno pkr apibūdinimui papildyti, jei bent 85 proc. produkto buvo gauta iš toje vietoje išaugintų vynuogių.

5.2. Vynuogių veislės pavadinimą galima vartoti tik papildant šio priedo 1.1.1 p. nurodytų produktų ar 1.1.3 p. nurodytų produktų apibūdinimą, kai jo gamybos sąlygos yra pripažįstamos tolygiomis 10 priedo 9 p. arba 11 priedo 11 p. nustatytoms sąlygoms.

Vynuogių veislės pavadinimas arba to pavadinimo sinonimas gali būti nurodytas tik tais atvejais, kai:

5.2.1. tos veislės auginimas ir iš jos gautų produktų panaudojimas atitinka Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos arba trečiosios šalies, kurioje buvo išaugintos panaudotos vynuogės, nuostatas;

5.2.2. jei toji veislė yra įrašyta į Europos Sąjungos valstybės, kurioje buvo gauti cuvée sudarymui panaudoti produktai, nustatytą sąrašą;

5.2.3. tos veislės pavadinimo negalima sumaišyti su konkretaus regiono arba geografinės vietos pavadinimu, taikomu kitam Europos Sąjungoje gaminamam arba į ją importuojamam vynui apibūdinti;

5.2.4. tos veislės pavadinimas nėra kartojamas toje pačioje nuorodoje, nebent egzistuoja nė viena tokį pavadinimą turinti veislė, ir tas pavadinimas yra įrašytas į gaminančios Europos Sąjungos valstybės nustatytą sąrašą;

5.2.5. produktas buvo gautas tik iš šios veislės, išskyrus produktus, esančius tirage liqueur arba expedition liqueur sudėtyje, ir jei toji veislė turi vyraujančią įtaką produkto pobūdžiui;

5.2.6. gamybos proceso trukmė, įskaitant brandinimą gamybos įmonėje, skaičiuojant nuo fermentavimo, skirto cuvée paversti putojančiu produktu, pradžios yra ne trumpesnė kaip 90 dienų, su sąlyga, kad fermentavimo, skirto cuvée paversti putojančiu produktu, ir cuvée buvimas ant nuosėdų truko:

5.2.6.1. mažiausiai 60 dienų;

5.2.6.2. mažiausiai 30 dienų, jei fermentavimas vyksta talpyklose su maišikliais.

Tačiau ši nuostata netaikoma aromatiniams putojantiems vynams, nurodytiems 10 priedo 9.3 p. ir 11 priedo 11.10 p.

Nepaisant šio priedo 5.2.1.–5.2.6 p., galima:

5.2.7. leisti vartoti vienos vynuogių veislės pavadinimą, jei bent 85 proc. vynuogių, iš kurių yra gautas produktas, yra būtent tos veislės, išskyrus produktus, kurie yra tirage liqueur ir expedition liqueur sudėtyje, ir jei toji veislė turi svarbiausią įtaką produkto pobūdžiui;

5.2.8. leisti vartoti dviejų vynuogių veislių pavadinimą, kai taip yra numatyta gaminančios valstybės nuostatose, su sąlyga, kad visos vynuogės, iš kurių buvo gautas produktas, priklauso būtent šioms trims veislėms, išskyrus produktus, kurie yra tirage liqueur ir expedition liqueur sudėtyje, ir jei tų dviejų ar trijų veislių mišinys nulemia išskirtines produktų savybes;

5.2.9. apriboti tam tikrų vynuogių veislių, minimų šio priedo 5.2.1.-5.2.6. p., pavadinimų vartojimą.

5.3. Terminas „fermentuota butelyje“ gali būti vartojamas apibūdinant tik:

5.3.1. rūšinį putojantį vyną pkr;

5.3.2. rūšinį putojantį vyną arba

5.3.3. putojantį vyną, kurio kilmė – trečioji šalis ir kurio gamybos sąlygos pripažįstamos tolygiomis 10 priedo 9 p. arba 11 priedo 11 p. nustatytoms sąlygoms.

Terminą „fermentuota butelyje“ leidžiama vartoti tik tuo atveju, kai:

5.3.4. produktas buvo paverstas putojančiu antrinio fermentavimo būdu butelyje;

5.3.5. gamybos proceso trukmė, įskaitant brandinimą gamybos įmonėje, skaičiuojant nuo fermentavimo, skirto cuvée paversti putojančiu produktu, pradžios yra ne trumpesnė kaip 9 mėn.;

5.3.6. fermentavimo trukmė, skirta paversti cuvée putojančiu produktu, ir cuvée buvimas ant nuosėdų truko 90 dienų;

5.3.7. produktas nuo nuosėdų buvo atskirtas filtravimo būdu nukošiant arba nupilant.

5.4. Terminai „fermentuota butelyje tradiciniu metodu“, „tradicinis metodas“, „klasikinis metodas“ arba „klasikinis tradicinis metodas“ ir vertimas gali būti vartojami tik apibūdinant:

5.4.1. rūšinį putojantį vyną pkr;

5.4.2. rūšinį putojantį vyną arba

5.4.3. putojantį vyną, kurio kilmė – trečioji šalis ir kurio gamybos sąlygos pripažįstamos tolygiomis 10 priedo 9 p. arba 11 priedo 11 p. nustatytoms sąlygoms.

Šiuos terminus leidžiama vartoti tik tuo atveju, jei produktas:

5.4.4. buvo paverstas putojančiu antrinio alkoholinio fermentavimo būdu butelyje;

5.4.5. susidaręs cuvée be pertrūkių lietėsi su nuosėdomis bent 9 mėn. toje pačioje įmonėje;

5.4.6. cuvée buvo atskirtas nuo nuosėdų nupilant.

5.5. Terminas, nusakantis gamybos būdą, kuriame yra pavartotas konkretaus regiono ar kitokios geografinės vietos pavadinimas, ar iš jų išvestinis terminas, gali būti vartojamas apibūdinti tik:

5.5.1. rūšinį putojantį vyną pkr;

5.5.2. rūšinį putojantį vyną arba

5.5.3. putojantį vyną, kurio kilmė – trečioji šalis ir kurio gamybos sąlygos yra pripažįstamos tolygiomis 10 priedo 9 p. arba 11 priedo 11 p. nustatytoms sąlygoms.

Tokie terminai gali būti vartojami apibūdinti tik tokį produktą, kuris pagal šio priedo 5.5 p. priskiriamas minimam geografiniam vienetui.

5.6. Specialių terminų vartojimas rūšiniams putojantiems vynams pkr, kurie tenkina šio priedo 5.4.4–5.4.6 p. nustatytas sąlygas.

5.6.1. Terminas „Winzersekt“ taikomas tik rūšiniams putojantiems vynams pkr, pagamintiems Vokietijoje, o terminas „Hauersekt“ vartojamas tik rūšiniams putojantiems vynams, pagamintiems Austrijoje, kai:

5.6.1.1. abi šios vynų grupės yra pagamintos iš tame pačiame vynuogyne, įskaitant ir augintojų grupes, išaugintų vynuogių, ir gamintojas, kaip nurodyta šio priedo 4.4 p., į vyną perdirba vynuoges, skirtas rūšiniams putojantiems vynams pkr gauti;

5.6.1.2. abiejų šių grupių vyną šio priedo 5.6.1.1 p. minimas augintojas parduoda su etiketėmis, kuriose nurodytas vynuogynas, vynuogių veislė ir metai.

Pagal galiojančias taisykles termino „Winzersekt“ ir jo ekvivalentų lietuvių ar kitomis Europos Sąjungos kalbomis vartojimui galima taikyti papildomus reikalavimus. Pagal tas pačias taisykles gali būti leidžiama nustatyti specialias ir ypač griežtesnes taisykles.

Nurodytus terminus galima vartoti tik kilmės kalba.

5.6.2. Terminas „crémant“ vartojamas tik rūšiniams putojantiems vynams pkr:

5.6.2.1. kuriems Europos Sąjungos valstybė, kurioje jie yra pagaminti, juos taiko kartu su konkretaus regiono pavadinimu;

5.6.2.2. baltiesiems rūšiniams putojantiems vynams pkr, pagamintiems iš misos, gautos spaudžiant netraiškytas vynuoges, kai iš 150 kg vynuogių gaunama ne daugiau kaip 100 dm3 misos;

5.6.2.3. kuriuose sieros dioksido yra ne daugiau kaip 150 mg/dm3;

5.6.2.4. kuriuose cukraus yra mažiau kaip 50 g/dm3 ir

5.6.2.5. pagamintiems pagal papildomas specialias taisykles, reglamentuojančias jų gamybą ir apibūdinimą, kurias yra nustačiusi valstybė, kurioje jie yra pagaminti.

Šio priedo 5.6.2.1 p. išimties tvarka rūšinių putojančių vynų pkr, kuriems atitinkama valstybė termino „crémant“ netaikė, gamintojai šį terminą vartoti gali su sąlyga, kad jie tradiciškai jį vartojo bent 10 metų iki 1996 m. liepos 1 d.

5.7. Vyno pagaminimo metai gali būti naudojami apibūdinant tik:

5.7.1. rūšinį putojantį vyną pkr;

5.7.2. rūšinį putojantį vyną arba

5.7.3. putojantį vyną, kurio kilmė – trečioji šalis ir kurio gamybos sąlygos yra pripažįstamos tolygiomis 10 priedo 9 p. arba 11 priedo 11 p. nustatytoms sąlygoms.

Nuoroda į pagaminimo metus leidžiama tik tuo atveju, kai bent 85 proc. produkto, išskyrus produktus, esančius tirage liqeuer ir expedition liqueur sudėtyje, yra gauta iš vynuogių, išaugintų nurodytais metais.

Tačiau Europos Sąjungos valstybės gali nustatyti, kad pagaminimo metus galima nurodyti jų teritorijoje pagamintiems rūšiniams putojantiems vynams pkr tik tuo atveju, jei visas produktas, išskyrus produktus, esančius tirage liqeuer ir expedition liqueur sudėtyje, yra gautas iš tais metais išaugintų vynuogių.

5.8. Nuoroda į aukštesnę kokybę leidžiama tik:

5.8.1. rūšiniam putojančiam vynui pkr;

5.8.2. rūšiniam putojančiam vynui ir

5.8.3. putojančiam vynui, kurio kilmė – trečioji šalis ir kurio gamybos sąlygos yra pripažįstamos tolygiomis 10 priedo 9 p. arba 11 priedo 11 p. nustatytoms sąlygoms.

5.9. Europos Sąjungos valstybės ir trečiosios šalies pavadinimo bei iš jų sudaryto būdvardžio negalima vartoti kartu su šio priedo 4.2 p. minimu prekiniu apibūdinimu, jei produktas nėra pagamintas tos Europos Sąjungos valstybės ar trečiosios šalies teritorijoje vien tik iš toje pačioje teritorijoje išaugintų ir į vyną perdirbtų vynuogių.

5.10. Produkto apibūdinimo, paminėto šio priedo 1.1 p., negalima papildyti nuoroda apie konkurse laimėtą medalį, prizą ar kitą apdovanojimą ar tokio apdovanojimo simboliu, išskyrus atvejus, kai oficiali institucija ar tam tikslui oficialiai pripažinta institucija yra apdovanojusi atitinkamo produkto tam tikrą kiekį.

5.11. Terminus „Premium“ arba „Reserve“ galima vartoti tik papildant:

5.11.1. terminą „rūšinis putojantis vynas“ arba

5.11.2. vieną iš terminų, minimų šio priedo 4.2.3 p.

Terminą „Reserve“ galima prireikus papildyti apibūdinimu, laikantis gaminančios Europos Sąjungos valstybės nustatytų sąlygų.

5.12. Prireikus gali būti sudarytos įgyvendinimo nuostatos, kuriose būtų:

5.12.1. numatytos sąlygos, kaip vartoti:

5.12.1.1. šio priedo 5.8. p. nurodytus terminus;

5.12.1.2. terminus, susijusius su gamybos metodu, išskyrus nurodytus šio priedo 5.3-5.6 p.;

5.12.1.3. terminus, apibūdinančius vynuogių veislių, iš kurių yra pagamintas atitinkamas produktas, ypatybes;

5.12.2. sudarytas šio priedo 5.12.1 p. minimų terminų sąrašas.

5.13. Frazę „pagamintas pridėjus anglies dioksido“ privaloma pridėti prie šių produktų pavadinimų: „vins mousseux gazéifiés“, „vino spumante gassificato“, „aerated sparkling wine“, „αεριουχων αρωδων οινων“, „vino espumoso gasificado“, „vinho espumoso gaseificado“, „gazuotas putojantis vynas“;

5.13.1. ši papildoma frazė rašoma toje pačioje eilutėje kaip produkto pavadinimas arba iš karto po jos, ženklais kurie ne mažesni kaip pusė tų, kurie nurodo prekės pavadinimą.

6. Kalbos, kurias galima vartoti etiketėse:

6.1. Šio priedo 2 p. nurodyta informacija pateikiama lietuvių ar viena ar keliomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis taip, kad galutinis vartotojas galėtų lengvai suprasti visą informaciją.

6.2. Šio priedo 3 p. nurodyta informacija pateikiama lietuvių arba viena ar keliomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.

6.3. Teikiant produktus rinkai konkrečių Europos Sąjungos valstybių teritorijoje, jei leidžiama, informacija gali būti pateikiama ir kuria nors neoficialia Europos Sąjungos kalba, jei tokios kalbos vartojimas atitinkamoje valstybėje ar kurioje nors jos teritorijos dalyje yra tradicinis ir įprastas.

Tačiau:

6.3.1. rūšinių putojančių vynų pkr ir rūšinių putojančių vynų ženklinime vartojama tik lietuvių ar oficiali Europos Sąjungos valstybės, kurios teritorijoje produktas buvo pagamintas, kalba:

6.3.1.1. nurodant konkretaus regiono, kaip apibrėžta šio priedo 2.4.2 p., pavadinimą;

6.3.1.2. nurodant kitos geografinės vietos, kaip apibrėžta šio priedo 5.1 p., pavadinimą (jei minėtieji produktai yra pagaminti Graikijoje, tokią informaciją galima pakartoti viena ar keliomis kitomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis);

6.3.2. produktų, kurių kilmė – trečiosios šalys, ženklinime:

6.3.2.1. vartoti trečiosios šalies, kurioje produktas buvo pagamintas, oficialią kalbą leidžiama su sąlyga, kad šio priedo 2.1 p. nurodyta informacija yra pateikiama ir lietuvių kalba;

6.3.3. produktų, kurių kilmė – Europos Sąjunga ir kurie yra skirti parduoti Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje, ženklinime, šio priedo 2.1 p. minima informacija, pateikta kuria nors Europos Sąjungos oficialia kalba, turi būti pakartota lietuvių kalba pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

7. Prekinis pateikimas:

7.1. Šio priedo 1.1 p. nurodytus produktus galima laikyti pardavimui ir išleisti į rinką tik stikliniuose buteliuose, kurie:

7.1.1. yra užkimšti:

7.1.1.1. iš kamštinės medžiagos padarytu grybo formos kamščiu, kuris gali liestis su maisto produktais, įtvirtintu tam tikru įtaisu, apdengtu, jei reikia, kepurėle ar apvyniotu folija, kuri visiškai dengia kamštį ir visą ar dalį butelio kaklelio;

7.1.1.2. bet kuriuo kitu tinkamu kamščiu, jei tai yra buteliai, kurių nominali talpa neviršija 0,20 dm3;

7.1.1.3. Lietuvos Respublikoje parduodami produktai, apibrėžti šiame priede, gali būti užkimšti ir maistinio polietileno kamščiu iki 2003 01 01;

7.1.2. paženklinti pagal šio teisės akto nuostatas.

Šio priedo 7.1.1 p. nurodyti kamščiai negali būti uždengti kapsule ar folija, kuri yra pagaminta švino pagrindu;

7.1.3. tačiau produktams, kuriems taikomas šio priedo 1.1 p. ir kurie yra pagaminti antrinio alkoholinio fermentavimo būdu butelyje, kaip minima šio priedo 5.3 ir 5.4 p., ir putojantiems vynams, kurių gamybos procesas tebevyksta užkimšus laikinu kamščiu ir kurie yra dar be etiketės, Lietuvos Respublika ar gaminanti Europos Sąjungos valstybė gali nustatyti išimtis su sąlyga, kad tokie vynai:

7.1.3.1. yra skirti rūšiniams putojantiems vynams pkr gauti;

7.1.3.2. yra apyvartoje tik tarp gamintojų konkrečiame regione;

7.1.3.3. gabenami su lydraščiais ir

7.1.3.4. yra ypač kruopščiai tikrinami;

7.1.3.5. tokios išimtys gali būti taikomos iki 2001 m. gruodžio 31 d. rūšinių putojančių vynų gamintojams, kuriems Lietuvos Respublika ar atitinkama Europos Sąjungos valstybė aiškiai jas suteikė ir kurie laikosi Lietuvos Respublikos ar tos Europos Sąjungos valstybės narės nustatytų sąlygų, svarbiausia susijusių su priežiūra.

7.2. Laikantis nustatytų taisyklių, į putojančiam vynui skirtus butelius ar panašius butelius su kamščiu, nurodytu šio priedo 7.1.1 p., pardavimui, išleidimui į rinką ar eksportui galima supilstyti tik:

7.2.1. produktus, paminėtus šio priedo 1.1 p.;

7.2.2. gėrimus, kurie tradiciškai yra pilstomi į tokius butelius ir:

7.2.2.1. kurie atitinka pusiau putojančio vyno ar gazuoto pusiau putojančio vyno apibrėžimą arba

7.2.2.2. yra gauti iš vaisių ar kitos žemės ūkio žaliavos, alkoholinio fermentavimo būdu (pirmiausia – tai 7 priedo 4.2 p. ir šio teisės akto V dalyje nurodyti produktai), arba

7.2.2.3. kuriuose faktinė alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 1,2 tūrio proc.;

7.2.3. produktus, kurie ir supilstyti į tokius butelius neklaidina vartotojų dėl jų tikrosios prigimties.

7.3. Ženklinimas gali būti atliekamas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias taisykles, ypač dėl:

7.3.1. etikečių vietos ant talpyklų;

7.3.2. etikečių minimalaus dydžio;

7.3.3. nuorodų išdėstymo etiketėse;

7.3.4. ženklų dydžio etiketėse;

7.3.5. simbolių, iliustracijų ir firminių pavadinimų vartojimo.

7.4. Kai ant produktų, nurodytų šio priedo 1.1 p., pakuotės yra nurodyta informacija apie joje esantį produktą, nurodant šią informaciją, reikia laikytis šio teisės akto nuostatų, nepažeidžiant šio priedo 7.5 p.

7.5. Kai talpyklos, kuriose yra šio priedo 1.1 p. išvardyti produktai, pardavimui galutiniam vartotojui yra pateikiamos pakuotėje, ji turi būti paženklinta pagal šio reglamento reikalavimus.

Gali būti priimtos paprastesnės taisyklės, taikomos, kai specialiose pakuotėse yra maži šio priedo 1.1 p. išvardytų produktų kiekiai, sudėti vieni ar su kitais produktais.

8. Bendrovės prekiniai ženklai:

8.1. Kai šio priedo 1.1 p. išvardytų produktų apibūdinimai papildomi bendrovės prekiniais ženklais, juose negali būti jokių žodžių, ženklų ar iliustracijų, kurie:

8.1.1. galėtų būti neaiškūs vartotojams ar juos suklaidinti, arba

8.1.2. galėtų būti sumaišyti su stalo vyno, rūšinio vyno, pagaminto konkrečiame regione, įskaitant rūšinį putojantį vyną pkr ir importuotą vyną, kurio apibūdinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos nuostatos, apibūdinimu arba su bet kurio kito šio priedo 1.1 p. produkto apibūdinimu, arba yra tapatūs tokių produktų apibūdinimui, išskyrus produktus, naudojamus atitinkamo putojančio vyno cuvée sudarymui, kuris turi teisę būti taip apibūdintas.

8.2. Nepaisant šio priedo 8.1.2 p., gerai žinomo įregistruoto šio priedo 1.1 p. produkto bendrovės prekinio ženklo, kuris yra tapatus konkretaus regiono ar geografinės vietos, mažesnės už konkretų regioną, pavadinimui, savininkas gali, net jei jis ir neturi teisės pagal šio priedo 8.1 p. ir toliau tą ženklą vartoti, jei ženklas buvo įregistruotas bent 25 metus prieš tai, kai rūšinius vynus pkr gaminanti Europos Sąjungos valstybė oficialiai pripažino atitinkamą geografinį pavadinimą, ir tas bendrovės prekinis ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas be pertrūkių.

Bendrovės prekiniais ženklais, kurie atitinka šio priedo 8.1 p. sąlygas, negalima remtis norint uždrausti vartoti geografinių vietų pavadinimą rūšiniam vynui pkr apibūdinti.

9. Bendrosios nuostatos:

9.1. Nepažeidžiant šio priedo 6.1 p., Lietuvos Respublika pripažįsta šio priedo 1.1 p. išvardytų produktų, kurių kilmė – Europos Sąjunga ir kurie yra išleidžiami į rinką Lietuvos Respublikos teritorijoje, apibūdinimą ir pateikimą su sąlyga, kad toks apibūdinimas ir pateikimas atitinka šio teisės akto reikalavimus.

9.2. Kitų produktų, kuriems netaikomas šio priedo 1.1 p. apibūdinimas, pateikimas ir reklama neturi kelti užuominą, kad atitinkamas produktas yra putojantis vynas.

9.3. Prekiniai apibūdinimai, nurodyti šio priedo 4.2 p., naudojami tik produktams, išvardytiems šio priedo 1.1 p.

Tačiau gali būti leidžiama kaip sudėtinio žodžio dalį vartoti terminą „putojantis vynas“ gėrimui, priskiriamam KPN kodui 2206 00 91 ir gautam vaisių ar kitų žemės ūkio žaliavų alkoholinio fermentavimo būdu, apibūdinti, jei tokių sudėtinių pavadinimų vartojimas buvo tradicinis pagal galiojusius įstatymus.

Tokie sudėtiniai pavadinimai ženklinant nurodomi vienodo tipo, spalvos ir aukščio ženklais, kurie ryškiai išsiskiria iš kitos informacijos.

9.4. Rūšinius putojančius vynus pkr galima išleisti į rinką tik su sąlyga, kad konkretaus regiono pavadinimas, kurį jie turi teisę turėti, yra pažymėtas ant kamščio, o ant butelio yra etiketė nuo pat produkto išgabenimo iš jo gamybos vietos.

______________

 

7 PRIEDAS

 

NATŪRALIOS ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJOS PADIDINIMO APRIBOJIMAI

 

1. Atsižvelgiant į klimato sąlygas tam tikrose Europos Sąjungos vynuogių auginimo zonose, suinteresuotos valstybės gali leisti padidinti natūralią etilo alkoholio koncentraciją tūrio proc. šviežiose vynuogėse, vynuogių misoje, rauginamoje (fermentuojamoje) vynuogių misoje ir rauginamame (fermentuojamame) jauname vyne, kuris gaunamas iš leidžiamų naudoti vynuogių rūšių, kaip ir vyne, tinkamame stalo vyno gavybai, bei stalo vyne.

2. Negali būti išduodami leidimai padidinti natūralią alkoholio koncentraciją šio priedo 1 p. nurodytuose produktuose, nebent minimali natūrali alkoholio koncentracija juose yra:

2.1. vyndarystės zonoje A – 5 tūrio proc.;

2.2. vyndarystės zonoje B – 6 tūrio proc.;

2.3. vyndarystės zonoje C I (a) – 7,5 tūrio proc.;

2.4. vyndarystės zonoje C I (b) – 8 tūrio proc.;

2.5. vyndarystės zonoje C II – 8,5 tūrio proc.;

2.6. vyndarystės zonoje C III – 9 tūrio proc.

3. Natūrali alkoholio koncentracija gali būti padidinta 10 priedo 4 p. nurodytais vynininkystės metodais, bet ne daugiau kaip:

3.1. vyndarystės zonoje A – 3,5 tūrio proc.;

3.2. vyndarystės zonoje B – 2,5 tūrio proc.;

3.3. vyndarystės zonoje C – 2 tūrio proc.

4. Ypač nepalankaus klimato metais šio priedo 3 p. numatytas alkoholio koncentracijos padidinimas gali siekti:

4.1. vyndarystės zonoje A – 4,5 tūrio proc.

4.2. vyndarystės zonoje B – 3,5 tūrio proc.

______________

 

8 PRIEDAS

 

IŠSAMIOS TAM TIKRŲ VYNO PRODUKTŲ, IŠSKYRUS PUTOJANČIUS VYNUS, APIBRĖŽIMO, PREKINIO PATEIKIMO, ŽENKLINIMO IR APSAUGOS TAISYKLĖS

 

1. Bendrosios sąvokos:

Bendrosios sąvokos „ženklinimas“ ir „pakuotė“ yra apibrėžtos 6 priedo 1.3.1 ir 1.3.2 p.

2. Privalomoji informacija:

2.1. Ženklinimas:

2.1.1. stalo vynų, stalo vynų su geografine nuoroda ir rūšinių vynų pkr;

2.1.2. vynų, kurių kilmė – trečiosios šalys, išskyrus vynus, nurodytus šio priedo 2.1.3 p.;

2.1.3. pateikiama likerinių vynų, pusiau putojančių vynų, gazuotų pusiau putojančių vynų, ir tokių vynų, kurių kilmė – trečiosios šalys, informacija:

2.1.3.1. produkto pavadinimas;

2.1.3.2. nominalus tūris;

2.1.3.3. Lietuvos Respublikoje parduodamiems produktams, kuriems skirtas šis priedas, iki 2003 01 01 nurodoma tik faktinė etilo alkoholio koncentracija tūrio proc.;

2.1.3.4. partijos numeris.

2.2. Prekinio apibūdinimo sudėtis:

2.2.1. Stalo vyno apibūdinimas susideda iš žodžių „stalo vynas“ ir:

2.2.1.1. Europos Sąjungos valstybės pavadinimo, jei vynuogės yra išaugintos ir perdirbtos į vyną toje valstybėje (taikoma siunčiant į kitą valstybę narę ar eksportuojančią valstybę narę);

2.2.1.2. žodžių „vynų iš įvairių Europos Bendrijos šalių mišinys“, jei vynai yra pagaminti iš produktų, kurių kilmė – įvairios Europos Sąjungos valstybės, mišinio;

2.2.1.3. žodžių „vynas, pagamintas …(kur) iš vynuogių, išaugintų …(kur)“, papildant atitinkamų valstybių pavadinimais, jei vynai yra pagaminti vienoje valstybėje iš kitoje valstybėje išaugintų vynuogių;

2.2.1.4. žodžių „retsina“ ir „vino tinto de mezcla“ tam tikriems stalo vynams.

2.2.2. Stalo vynų su geografine nuoroda apibūdinimas susideda iš:

2.2.2.1. žodžių „stalo vynas“;

2.2.2.2. geografinės vietos pavadinimo;

2.2.2.3. vieno iš šių terminų nustatytomis sąlygomis: „Landwein“, „vin de pays“, „indicazione geografica tipica“, „ονομασια κατα παραδοζη“, „οινοζ τοπικοζ„vino de la tierra“, „vinho regional“ arba „regional wine“; kai vartojamas toks terminas, žodžiai „stalo vynas“ nebūtini;

2.2.3. Rūšinių vynų pkr apibūdinamas susideda iš:

2.2.3.1. gamybos regiono pavadinimo;

2.2.3.2. kitos informacijos, kuri gali būti nustatyta išimties tvarka;

2.2.3.3. žodžių „rūšinis vynas, pagamintas konkrečiame regione“ arba „rūšinis vynas pkr“:

2.2.3.3.1. žodžių „rūšinis likerinis vynas, pagamintas konkrečiame regione“ arba „rūšinis likerinis vynas pkr“,

2.2.3.3.2. „rūšinis pusiau putojantis vynas, pagamintas konkrečiame regione“ arba „rūšinis pusiau putojantis vynas pkr“, arba

2.2.3.3.3. konkrečios tradicinės detalės, kurios įtrauktos į patvirtintą sąrašą, arba kelių tokių detalių, kai jas numato suinteresuotos valstybės nuostatos;

2.2.4. Importuotų iš trečiųjų šalių vynų apibūdinamas susideda iš žodžio „vynas“, papildant kilmės šalies pavadinimu ir, jei yra pateikiama geografinė nuoroda, atitinkamos geografinės teritorijos pavadinimu.

2.2.5. Likerinių vynų apibūdinamas susideda iš žodžių „likerinis vynas“.

2.2.6. Pusiau putojančių vynų apibūdinamas susideda iš žodžių „pusiau putojantis vynas“.

2.2.7. Gazuotų pusiau putojančių vynų apibūdinamas susideda iš žodžių „gazuotas pusiau putojantis vynas“.

2.3. Papildomos ženklinimo nuostatos:

2.3.1. stalo vynams, stalo vynams su geografine nuoroda ir rūšiniams vynams pkr;

2.3.2. vynams, kurių kilmė – trečiosios šalys,

be šio priedo 2.1 ir 2.2 p. nurodytos informacijos, turi būti nurodyta:

pilstytojo pavardė ar įmonės pavadinimas, vietinio administracinio teritorinio padalinio ir valstybės narės pavadinimas ir, jei vynas supilstytas į didesnes kaip 60 dm3 talpyklas, siuntos gavėjas;

importuotiems vynams – importuotojas, o kai vynas supilstytas Europos Sąjungoje – išpilstytojas.

2.4. Ženklinant likerinius vynus, pusiau putojančius vynus, gazuotus pusiau putojančius vynus ir šių rūšių vynus, kilusius iš trečiųjų šalių, informacija papildoma detalėmis, nurodytomis šio priedo 2.2 ir 2.3 p.

3. Papildoma informacija:

3.1. Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje pagamintų produktų ženklinimo pagal nustatytas sąlygas informacija gali būti papildyta:

3.1.1. stalo vynų, stalo vynų su geografine nuoroda ir rūšinių vynų pkr:

3.1.1.1. asmenų, dalyvavusių parduodant, pavardėmis, pareigomis ir adresais;

3.1.1.2. produkto rūšimis;

3.1.1.3. spalvos apibūdinimais, laikantis vyną pagaminusios valstybės nustatytų taisyklių;

3.1.2. stalo vynų su geografine nuoroda ir rūšinių vynų pkr:

3.1.2.1. vyno pagaminimo metais;

3.1.2.2. vienos ar kelių vynuogių veislių pavadinimu;

3.1.2.3. prizų, medalių ir laimėtų konkursų žymomis;

3.1.2.4. būdais, taikytais produktui gauti, ar metodais, taikytais jam pagaminti;

3.1.2.5. kitais tradiciniais terminais pagal gaminančios valstybės nustatytas taisykles;

3.1.2.6. vynuogyno pavadinimu;

3.1.2.7. nuorodą, kad vynas buvo išpilstytas valdoje, arba vynuogių grupės, arba vynuogyne, esančiame gamybos regione, arba rūšinių vynų pkr atveju – esančiame visiškai šalia tokio regiono;

3.1.3. rūšinių vynų pkr:

3.1.3.1. nuoroda į geografinę vietovę, mažesnę už konkretų regioną pagal vyną pagaminusios Europos Sąjungos valstybės patvirtintas nuostatas;

3.1.3.2. nuoroda į geografinę vietovę, didesnę už apibrėžtą regioną, siekiant nurodyti rūšinio vyno pkr kilmę;

3.1.3.3. regiono pavadinimu, kuriame vynas buvo išpilstytas, su sąlyga, kad tokia informacija yra tradicinė ir įprasta atitinkamame konkrečiame regione.

3.2. Papildomą informaciją, atitinkančią šio priedo 3.1 p. nurodytą informaciją, reikia nustatyti likeriniams vynams, pusiau putojantiems vynams, gazuotiems pusiau putojantiems vynams ir vynams, kurių kilmė – trečiosios šalys.

Šis punktas neapriboja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių galimybių priimti šių produktų apibūdinimo taisykles, iki bus įgyvendintos atitinkamos Europos Sąjungos taisyklės.

3.3. Šio priedo 2.1 p. nurodytų produktų ženklinimą galima papildyti ir kitomis žymomis.

3.4. Lietuvos Respublika ar Europos Sąjungos gaminančios valstybės kai kurias šio priedo 3.1 ir 3.2 p. nuorodas savo teritorijoje gali laikyti privalomomis, drausti jas arba apriboti jų taikymą pagal galiojančius teisės aktus.

4. Tam tikrų specifinių terminų vartojimas:

4.1. Bendrieji pavadinimai „vynas“ ir „stalo vynas“ vartojami tik produktams, kurie atitinka šiame reglamente nurodytus apibrėžimus.

4.2. Tačiau šio priedo 4.1 p. neapriboja galimybių:

4.2.1. sudėtiniame pavadinime vartoti žodį „vynas“ kartu su vaisiaus pavadinimu produktams, gautiems fermentuojant ne vynuoges, o kitus vaisius;

4.2.2. vartoti kitus sudėtinius pavadinimus, kuriuose yra žodis „vynas“.

4.3. Specialieji pavadinimai:

4.3.1. terminas „likerinis vynas“ taikomas tik produktams, atitinkantiems šiame reglamente nurodytą apibrėžimą;

4.3.2. terminai „rūšinis likerinis vynas, pagamintas konkrečiame regione“ arba „rūšinis likerinis vynas pkr“ taikomi tik produktams, atitinkantiems šiame reglamente nurodytą apibrėžimą ir šio reglamento specifinius reikalavimus;

4.3.3. terminas „pusiau putojantis vynas“ taikomas tik produktams, atitinkantiems šiame reglamente nurodytą apibrėžimą;

4.3.4. terminai „rūšinis pusiau putojantis vynas, pagamintas konkrečiame regione“ arba „rūšinis pusiau putojantis vynas pkr“ taikomi tik produktams, atitinkantiems šiame reglamente nurodytą apibrėžimą ir šio reglamento specifinius reikalavimus;

4.3.5. terminas „gazuotas pusiau putojantis vynas“ taikomas tik produktams, atitinkantiems šiame reglamente nurodytą apibrėžimą.

4.4. Jei yra vartojami šio priedo 4.2 p. nurodyti sudėtiniai pavadinimai, svarbu, kad dėl to nebūtų painiojami šio priedo 4.1 p. išvardyti produktai.

5. Kalbos, kurias galima vartoti ženklinant produktus:

5.1. Ženklinimo informacija turi būti pateikiama lietuvių ar viena ar keliomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis taip, kad galutinis vartotojas galėtų lengvai suprasti kiekvieną informacijos nuorodą.

Nepaisant šios nuostatos, konkretaus regiono pavadinimas, kitokio geografinio vieneto pavadinimas, tradiciniai specifiniai terminai ir papildoma tradicinė informacija, vynuogių ir jų asociacijų pavadinimai ir informacija apie išpilstymą pateikiami tik lietuvių ar viena iš Europos Sąjungos valstybės, kurios teritorijoje produktas buvo pagamintas, oficialių kalbų.

Informacija apie produktus, kurių kilmė – Graikija, gali būti pakartota lietuvių ir viena ar keliomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis.

Konkretaus regiono pavadinimą bei kitokio geografinio vieneto pavadinimą galima pateikti vien tik kita oficialia Europos Sąjungos kalba, kai toje valstybės teritorijos dalyje, kurioje yra minimas konkretus regionas, tokia kalba yra prilyginama oficialiai kalbai, jei toje produktų kilmės valstybėje tokios kalbos vartojimas yra tradicinis ir įprastas.

Jei produktai yra įsigyti ir išleisti į rinką Europos Sąjungos valstybių teritorijoje, jos gali leisti, kad antroje pastraipoje minėta informacija būtų pateikiama kalba, kuri nėra oficiali Europos Sąjungos kalba, jei tokios kalbos vartojimas toje valstybėje ar jos teritorijos dalyje yra tradicinis ir įprastas dalykas.

Gaminančios Europos Sąjungos valstybės gali leisti, kad antroje pastraipoje minėta informacija būtų pateikiama ir kita kalba, jei tokios kalbos vartojimas atitinkamai informacijai pateikti yra tradiciškai priimtas dalykas.

5.2. Šio priedo 5.1 p. nuostatoms galima taikyti ir kitas išimtis pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

6. Bendrovės prekiniai ženklai:

6.1. Kai šiame reglamente išdėstytų produktų apibūdinimas papildomas bendrovės prekiniais ženklais, juose negali būti žodžių, ženklų ir iliustracijų:

6.1.1. kurie gali klaidinti vartotojus;

6.1.2. kuriuos vartotojai gali supainioti su stalo vyno, likerinio vyno, pusiau putojančio vyno, gazuoto pusiau putojančio vyno, rūšinio vyno pkr ar importuoto vyno, kurio apibūdinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos nuostatos, apibūdinimu arba su bet kurio kito šiame priede nurodyto produkto apibūdinimu; arba kurie yra identiški tokių produktų apibūdinimui, nebent produktai, naudojami minėtiems galutiniams produktams pagaminti, turi teisę būti taip apibūdinami.

Be to, stalo vyno, likerinio vyno, pusiau putojančio vyno, gazuoto pusiau putojančio vyno, rūšinio vyno pkr arba importuoto vyno ženklinime negali būti bendrovės prekinių ženklų su žodžiais, ženklais ar iliustracijomis, kuriose:

6.1.3. jei tai -

6.1.3.1. stalo vyno, likerinio vyno, pusiau putojančio vyno ir pusiau putojančio gazuoto vyno bendrovės prekiniai ženklai, yra pavartotas rūšinio vyno pkr pavadinimas;

6.1.3.2. rūšinių vynų pkr etiketės, yra pavartotas stalo vyno pavadinimas;

6.1.3.3. importuotų vynų bendrovės prekiniai ženklai, yra pavartotas stalo vyno arba rūšinio vyno pkr pavadinimas;

6.1.4. jei tai – stalo vynų su geografine nuoroda, rūšinių vynų pkr ar importuotų vynų bendrovės prekiniai ženklai, yra nurodyta klaidinga informacija, ypač apie geografinę kilmę, vyninių vynuogių veislę, vyno pagaminimo metus ar aukštą kokybę;

6.1.5. jei tai – stalo vynų, išskyrus nurodytuosius šio priedo 6.1.4 p., likerinių vynų, pusiau putojančių vynų ir gazuotų pusiau putojančių vynų pavadinimai, yra nurodyta informacija apie geografinę kilmę, vyninių vynuogių veislę, pagaminimo metus ar aukštą kokybę;

6.1.6. jei tai – importuotų vynų pavadinimai, tokia iliustracija gali kelti sunkumų, atskiriant stalo vyną, likerinį vyną, pusiau putojantį vyną, gazuotą pusiau putojantį vyną, rūšinį vyną pkr ar importuotą vyną, kurie yra apibūdinami pateikiant geografinę nuorodą.

6.2. Nesilaikant šio priedo 6.1.2 p., iš vynuogių misos pagaminto vyno registruoto prekinio ženklo, kuris identiškas:

6.2.1. geografinio vieneto, mažesnio už konkretų regioną, pavadinimui, vartojamam rūšiniam vynui pkr apibūdinti, arba

6.2.2. geografinio vieneto pavadinimui, kuris yra vartojamas stalo vynui apibūdinti darant geografinę nuorodą, arba

6.2.3. importuoto vyno, apibūdinamo geografine nuoroda, pavadinimui,

savininkas, netgi jei jis pagal šio priedo 6.1.1 p. neturi teisės vartoti tokį ženklą, gali ir toliau šį prekinį ženklą vartoti iki 2002 m. gruodžio 31 d. su sąlyga, jei:

6.2.3.1. šį prekinį ženklą Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės kompetentinga institucija įregistravo ne vėliau kaip 1985 m. gruodžio 31 d. pagal tuo metu galiojusius įstatymus;

6.2.3.2. jis faktiškai buvo vartojamas be pertrūkių nuo įregistravimo datos iki 1986 m. gruodžio 31 d. arba ženklas buvo įregistruotas iki 1984 m. sausio 1 d., arba bent tą dieną.

Be to, gerai žinomo įregistruoto vyno ar vynuogių misos bendrovės prekinio ženklo, kuriame yra žodžiai, sutampantys su konkretaus regiono pavadinimu ar geografinio vieneto, mažesnio už konkretų regioną, pavadinimu, savininkas gali ir toliau jį vartoti (netgi tuo atveju, jei jis neturi teisės vartoti tokio pavadinimo pagal šio priedo 6.1 p.), pagal atitinkamas Europos Sąjungos rūšinių vynų nuostatas, jei jis tapatus pradinio savininko ar pradinio pavadinimo pateikėjo pateiktam pavadinimui, su sąlyga, kad bendrovės prekinis ženklas buvo įregistruotas bent 25 metus prieš tai, kai atitinkamą geografinį pavadinimą oficialiai pripažino gaminanti Europos Sąjungos valstybė, ir kad toks bendrovės prekinis ženklas buvo faktiškai vartojamas be pertrūkių.

Bendrovės prekiniais ženklais, kurie atitinka šio priedo 6.2 p. sąlygas, negalima remtis, norint neleisti naudoti geografinių vienetų pavadinimų rūšiniam vynui pkr ar stalo vynui apibūdinti.

7. Perdavimas į rinką, kontrolė ir apsauga:

7.1. Nuo to momento, kai produktas pateikiamas į rinką ne didesnės kaip 60 dm3 talpyklose, ji turi būti su paženklinta. Ženklinimas turi atitikti šio reglamento reikalavimus; tai taikoma ir didesnių kaip 60 dm3 talpyklų ženklinimui.

7.2. Galima numatyti šio priedo 7.1 p. išimtis.

7.3. Lietuvos Respublika ir kiekviena Europos Sąjungos valstybė yra atsakinga už rūšinių vynų pkr ir stalo vynų su geografine nuoroda, kuriais prekiaujama pagal šį reglamentą, kontrolę ir apsaugą.

7.4. Prekiaujant Lietuvos Respublikoje bei Europos Sąjungoje ir laikantis abipusiško principo, importuotiems vynams, skirtiems tiesiogiai žmonėms vartoti ir turintiems geografinę nuorodą, gali būti taikoma apsaugos ir kontrolės sistema, nurodyta šio priedo 7.3 p.

______________

 

9 PRIEDAS

 

LEISTINŲ VYNININKYSTĖS METODŲ IR PROCESŲ SĄRAŠAS

 

1. Vynininkystės metodai ir procesai, kuriuos galima taikyti šviežioms vynuogėms, vynuogių misai, rauginamai vynuogių misai, rauginamai misai, išskirtai iš padžiovintų vynuogių, koncentruotai vynuogių misai ir dar besifermentuojančiam jaunam vynui, yra šie:

1.1. aeracija arba papildymas deguonimi;

1.2. apdorojimas šiluma;

1.3. centrifugavimas ir filtravimas su inertiniu filtravimo reagentu ar be jo su sąlyga, kad taip apdorotame produkte nelieka jokių nepageidaujamų likučių;

1.4. anglies dioksido, argono arba azoto panaudojimas atskirai arba kartu inertinei atmosferai sukurti, produktui nuo oro apsaugoti;

1.5. mielių panaudojimas vyno gamyboje;

1.6. vieno ar kelių toliau išvardytų metodų taikymas mielių augimui skatinti:

1.6.1. pridedant diamonio fosfato arba amonio sulfato;

1.6.2. pridedant amonio sulfito ar amonio rūgščiojo sulfito;

1.6.3. pridedant tiamino hidrochlorido;

1.7. sieros dioksido, kalio rūgščiojo sulfito arba kalio rūgščiojo meta sulfito, kitaip vadinamo kalio disulfitu ar kalio pirosulfitu, panaudojimas;

1.8. sieros dioksido pašalinimas fiziniais procesais;

1.9. baltos misos ir jauno dar besifermentuojančio baltojo vyno apdorojimas vynininkystėje naudojama medžio anglimi;

1.10. nuskaidrinimas, panaudojant vieną ar kelias toliau išvardytas vynininkystei skirtas medžiagas:

1.10.1. valgomąją želatiną;

1.10.2. žuvų klijus;

1.10.3. kazeiną ir kalio kazeinatą;

1.10.4. kiaušinių baltymą ir/arba laktoalbuminą;

1.10.5. bentonitą;

1.10.6. želė arba silicio dioksido koloidinį tirpalą;

1.10.7. kaoliną;

1.10.8. taniną;

1.10.9. pektinolitinius fermentus;

1.10.10. betagliukanazės fermentinį preparatą nustatytomis sąlygomis;

1.11. sorbo rūgšties arba kalio sorbato panaudojimas;

1.12. vyno rūgšties panaudojimas, 10 priedo 5 ir 7 punktuose nustatytomis sąlygomis;

1.13. vienos ar kelių toliau nurodytų medžiagų panaudojimas rūgštingumui sumažinti 10 priedo 5 ir 7 punktuose nustatytomis sąlygomis:

1.13.1. neutralus kalio tartratas;

1.13.2. kalio rūgštusis karbonatas;

1.13.3. kalcio karbonatas, kuriame gali būti nedideli kiekiai L (+) vyno ir L (-) obuolių rūgščių dvigubos kalcio druskos;

1.13.4. kalcio tartratas;

1.13.5. vyno rūgštis;

1.13.6. smulkių miltelių pavidalo homogeniškas preparatas, susidedantis iš vienodų vyno rūgšties ir kalcio karbonato dalių;

1.14. Aleppo pušies sakų panaudojimas;

1.15. preparato iš mielių ląstelių sienelių panaudojimas;

1.16. polivinilpolipirolidono panaudojimas;

1.17. pieno rūgšties bakterijų vyno suspensijoje panaudojimas;

1.18. tam tikro kiekio lizocimo pridėjimas nustatytomis sąlygomis.

2. Vynininkystės metodai ir procesai, kuriuos galima taikyti vynuogių misai, skirtai rektifikuotai koncentruotai vynuogių misai gaminti:

2.1. aeracija;

2.2. apdorojimas šiluma;

2.3. centrifugavimas ir filtravimas su inertiniu filtravimo reagentu ar be jo su sąlyga, kad taip apdorotame produkte nelieka jokių nepageidaujamų likučių;

2.4. sieros dioksido, kalio rūgščiojo sulfato ar kalio rūgščiojo meta sulfato, kitaip vadinamo kalio disulfitu arba kalio pirosulfitu, panaudojimas;

2.5. sieros dioksido pašalinimas fiziniais procesais;

2.6. apdorojimas vynininkystėje naudojama medžio anglimi;

2.7. kalcio karbonato, kuriame gali būti nedideli kiekiai L (+) vyno ir L (-) maleino obuolių rūgšties dvigubos kalcio druskos, panaudojimas;

2.8. jonų mainų dervų panaudojimas.

3. Procesai ir vynininkystės metodai, kuriuos galima taikyti besifermentuojančiai tiesioginiai žmonių vartojimui skirtai vynuogių misai, stalo vynui gaminti tinkamam vynui, stalo vynui, putojančiam vynui, gazuotam putojančiam vynui, pusiau putojančiam vynui, gazuotam pusiau putojančiam vynui, likeriniam vynui ir rūšiniams vynams, pagamintiems konkrečiame rajone:

3.1. ne daugiau kaip 5 proc. šviežių nuosėdų, kurios yra tinkamos kokybės, nepraskiestos ir kuriose yra nuo sausų vynų fermentavimosi likusių mielių, panaudojimas sausuose vynuose;

3.2. aeracija ir oro burbuliukų sudarymas panaudojant argoną arba azotą;

3.3. apdorojimas šiluma;

3.4. centrifugavimas ir filtravimas su inertiniu filtravimo reagentu ar be jo su sąlyga, kad taip apdorotame produkte nelieka jokių nepageidaujamų likučių;

3.5. anglies dioksido, argono arba azoto panaudojimas atskirai arba kartu inertinei atmosferai sukurti ir apsaugoti nuo oro produktą;

3.6. anglies dioksido pridėjimas;

3.7. sieros dioksido, kalio rūgščiojo sulfito arba kalio rūgščiojo meta sulfito, kuris gali būti vadinamas kalio disulfitu arba kalio pirosulfitu, panaudojimas;

3.8. sorbo rūgšties arba kalio sorbato pridėjimas, su sąlyga, kad galutinis sorbo rūgšties kiekis apdorotame produkte, jį išleidžiant į rinką tiesioginiai žmonėms vartoti, ne didesnis kaip 200 mg/l;

3.9. L-askorbo rūgšties pridėjimas;

3.10. citrinų rūgšties pridėjimas vynui stabilizuoti;

3.11. vyno rūgšties panaudojimas vynui parūgštinti 10 priedo 5 ir 7 punktuose nustatytomis sąlygomis;

3.12. vienos ar kelių toliau išvardytų medžiagų panaudojimas rūgštingumui sumažinti 10 priedo 5 ir 7 punktuose nustatytomis sąlygomis:

3.12.1. neutralus kalio tartratas;

3.12.2. kalio rūgštusis karbonatas;

3.12.3. kalcio karbonatas, kuriame yra nedideli kiekiai L (+) vyno ir L (-) obuolių rūgšties dvigubos kalcio druskos;

3.12.4. kalcio tartratas;

3.12.5. vyno rūgštis;

3.12.6. smulkių miltelių pavidalo homogeniškas preparatas, susidedantis iš vienodų vyno rūgšties ir kalcio karbonato dalių;

3.13. nuskaidrinimas viena ar keliomis vynininkystėje naudojamomis medžiagomis:

3.13.1. valgomąja želatina;

3.13.2. žuvų klijais;

3.13.3. kazeinu ir kalio kazeinatu;

3.13.4. kiaušinių baltymu ir/arba laktoalbuminu;

3.13.5. bentonitu;

3.13.6. želė arba silicio dioksido koloidiniu tirpalu;

3.13.7. kaolinu;

3.13.8. betagliukanazės fermentiniu preparatu nustatytomis sąlygomis;

3.14. tanino pridėjimas;

3.15. baltųjų vynų apdorojimas vynininkystėje naudojama medžio anglimi;

3.16. besifermentuojančios, tiesioginiam žmonių vartojimui skirtos vynuogių misos, baltųjų ir rožinių vynų apdorojimas kalio ferocianidu;

3.17. raudonųjų vynų apdorojimas kalio ferocianidu arba kalcio fitatu;

3.18. meta-vyno rūgšties pridėjimas;

3.19. akacijų gumos panaudojimas;

3.20. D, L-vyno rūgšties, kitaip vadinama racemine vyno rūgštimi, arba kalio neutralios druskos pridėjimas kalcio pertekliui nusėsdinti;

3.21. kalcio alginato arba kalio alginato panaudojimas putojančių vynų, gautų fermentuojant buteliuose ir nupylus nuosėdas, gamyboje;

3.22. vyno gamyboje naudojamų mielių (sausų arba vyno suspensijoje) panaudojimas gaminant putojančius vynus;

3.23. tiamino ir amonio druskų pridėjimas į bazinius vynus, kad geriau augtų mielės, gaminant putojantį vyną:

3.23.1. mielių mitybai naudojamoms diamonio fosfato arba amonio sulfato druskoms;

3.23.2. tiamino augimui skatinti tiamino hidrochlorido pavidalu;

3.24. alilo izotiocianatu impregnuotų gryno parafino diskų panaudojimas atmosferos sterilumui – tik tose valstybėse, kuriose tokie diskai naudojami tradiciškai ir jei to nedraudžia nacionaliniai įstatymai, su sąlyga, kad jie naudojami tik didesnėse kaip 20 l talpose ir alilo izotiocianato pėdsakų nelieka vyne;

3.25. tartrato nusėsdinimui:

3.25.1. kalio rūgščiojo tartrato pridėjimas;

3.25.2. kalcio tartrato pridėjimas;

3.26. vario sulfato panaudojimas skonio ir kvapo defektams vyne panaikinti;

3.27. preparatų iš mielių ląstelių sienelių panaudojimas;

3.28. polivinilpolipirolidono panaudojimas;

3.29. pieno rūgšties bakterijų vyno suspensijoje panaudojimas;

3.30. karamelės, kaip nurodyta Lietuvos higienos normoje HN 53 „Leidžiami vartoti maisto priedai“, pridėjimas likerinių vynų ir likerinių vynų, pagamintų konkrečiame regione, spalvai sustiprinti;

3.31. lizocimų pridėjimas.

4. Vynininkystės metodai ir procesai, kuriuos galima taikyti besifermentuojančiai tiesioginiam žmonių vartojimui skirtai vynuogių misai, stalo vynui gaminti tinkamam vynui, stalo vynui, putojančiam vynui, gazuotam putojančiam vynui, pusiau putojančiam vynui, gazuotam pusiau putojančiam vynui, likeriniam vynui ir rūšiniam vynui, pagamintam konkrečiame regione, griežtai nustatytomis sąlygomis:

4.1. deguonies pridėjimas;

4.2. elektrodializės taikymas vyno rūgščiai stabilizuoti vyne;

4.3. ureazės panaudojimas karbamido kiekiui vyne sumažinti.

______________

 

10 PRIEDAS

 

TAM TIKRŲ VYNININKYSTĖS METODŲ TAIKYMO SĄLYGOS IR KOKYBĖS RODIKLIAI

 

1. Sieros dioksido kiekis

1.1. Bendrasis sieros dioksido kiekis vynuose, išskyrus putojančius ir likerinius vynus, juos išleidžiant į rinką, negali būti didesnis kaip:

1.1.1. 160 mg/dm3 raudonojo vyno;

1.1.2. 210 mg/dm3 baltojo ir rožinio vyno.

1.2. Nepaisant šio priedo 1.1 p., didžiausias leidžiamas sieros dioksido kiekis padidinamas vynuose, kuriuose likutinis cukraus kiekis, išreikštas invertuotu cukrumi, yra ne mažesnis kaip 5 g/dm3, iki:

1.2.1. 210 mg/dm3 raudono vyno ir 260 mg/dm3 balto ir rožinio vyno;

1.2.2. 300 mg/dm3:

1.2.2.1. vynų, kurie pagal Europos Sąjungos nuostatas turi teisę būti apibūdinami pavadinimu „Spätlese“;

1.2.2.2. rūšinių baltųjų vynų pkr, kurie turi teisę į registruotą kilmės nurodymą „Bordeaux supérieur“, „Graves de Vayres“, „Cōtes de Bordeaux“, „St Macaire“, „Premičre Cōtes de Bordeaux“, „Ste-Foy Bordeaux“, „Cōtes de Bergerac“ (su apibūdinimu „Cōtes de Saussignac“ ir be jo), „Haut Montrave“, „Cōtes de Montravel“ ir „Rosette“;

1.2.2.3. rūšinių baltųjų vynų pkr, turinčių teisę į kilmės nurodymą „Allela“, „La Mancha“, „Navarra“, „Penedés“, „Rioja“, „Rueda“, „Tarragona“ ir „Valencia“;

1.2.2.4. rūšinių vynų pkr, kurių kilmė – Didžioji Britanija, apibūdinamų ir pateikimų pagal Didžiosios Britanijos įstatymus terminu „botrytis“ ar kitu lygiaverčiu terminu, tokiu kaip „tauraus derliaus“ („noble harvest“), „tauraus vėlyvo derliaus“ („noble late harvested“) arba „specialaus vėlyvo derliaus“ („special late harvested“).

1.2.3. 350 mg/dm3 vynų, kurie pagal Europos Sąjungos nuostatas turi teisę būti apibūdinami „Auslese“, ir baltųjų vynų, apibūdinamų kaip „rūšiniai konkrečios kilmės vynai“ („superior wine of designated origin“) pagal Rumunijos įstatymus, ir turintys teisę būti pavadinti vienu iš šių pavadinimų: „Murfatlar“, „Cotnari“, „Tirnave“, „Pietroasele“, „Valea Calugareasca“;

1.2.4. 400 mg/dm3 vynų, turinčių teisę būti apibūdinami pagal Europos Sąjungos nuostatas kaip „Beerenauslese“, „Ausbruch“, „Ausbruchwein“ ir „Trockenbeerenauslese“ ir „Eiswein“, ir rūšinių baltųjų vynų pkr, turinčių teisę į registruotą kilmės pavadinimą „Sauternes“, „Barsac“, „Cadillac“, „Cérons“, „Loupiac“, „Sainte-Croix-du Mont“, „Monbazillac“, Bonnezeaux“, „Quarts de Chaume“, „Coteaux du Layon“, „Coteux de l’Aubance“, „Graves Supérieures“ ir „Juranēon“.

1.3. Atsižvelgiant į klimato sąlygas, suinteresuotos valstybės gali priimti sprendimą, leidžiantį, kad tam tikrose Europos Sąjungos vyninių vynuogių auginimo zonose gaminamuose vynuose didžiausias šio priedo 1.2.2 p. nustatytas bendrasis sieros dioksido kiekis (ne daugiau kaip 300 mg/dm3) būtų padidinamas daugiausia 40-čia mg/dm3;

1.4. Lietuvos Respublika savo teritorijoje gaminamiems vynams gali taikyti griežtesnes taisykles.

2. Lakiųjų rūgščių kiekis:

2.1. Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis negali viršyti:

2.1.1. 18 mekv/dm3 rauginamos vynuogių misos;

2.1.2. 18 mekv/dm3 baltųjų ir rožinių vynų ir

2.1.3. 20 mekv/dm3 raudonųjų vynų.

2.2. Šio priedo 2.1 p. minėti kiekiai taikomi:

2.2.1. iš Europos Sąungoje išaugintų vynuogių pagamintiems produktams jų gamybos ir visų prekybos etapų metu;

2.2.2. rauginamai vynuogių misai ir trečiųjų šalių kilmės vynams visų etapų metu, juos įvežus į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungos teritoriją.

2.3. Galima numatyti šio priedo 2.1 p. išimtis:

2.3.1. tam tikriems rūšiniams vynams pkr ir tam tikriems stalo vynams, turintiems geografinę nuorodą, kai jie:

2.3.1.1. yra išlaikyti bent dvejus metus arba

2.3.1.2. yra pagaminti tam tikrais ypatingais būdais;

2.3.2. vynams, kuriuose visuminė alkoholio koncentracija yra mažiausiai 13 tūrio proc.

3. Etilo alkoholio koncentracijos padidinimo (sodrinimo) apribojimai:

Etilo alkoholio koncentracijos padidinimo apribojimai pateikti 7 priede.

4. Natūralios etilo alkoholio koncentracijos padidinimo (sodrinimo) procesai:

4.1. Natūralią etilo alkoholio koncentraciją tūrio proc., kaip numatyta 7 priede, galima padidinti tik:

4.1.1. šviežiose vynuogėse, rauginamoje vynuogių misoje ir rauginamame jauname vyne – pridedant sacharozės, koncentruotos vynuogių misos arba rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos;

4.1.2. vynuogių misoje – pridedant sacharozės, koncentruotos vynuogių misos, rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos arba iš dalies sukoncentruotos, taikant ir atvirkštinės osmozės būdą;

4.1.3. vyne, tinkamame stalo vynui gauti, ir stalo vyne – kuris buvo iš dalies sukoncentruotas šaldant.

4.2. Šio priedo 4.1 p. nurodyti procesai negali būti taikomi kartu.

4.3. Taikant šio priedo 4.1.1 ir 4.1.2 p. nuostatas, pridėti sacharozės galima tik sauso cukraus pavidalu ir tik tose vyninių vynuogių auginimo zonose, kuriose taip daroma tradiciškai arba tik išimtiniais atvejais, jei įstatymai, kurie galiojo 1970 m. gegužės 8 d., tai leidžia.

4.4. Pridėjus koncentruotos vynuogių misos arba rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos, sutraiškytų šviežių vynuogių, rauginamos vynuogių misos arba rauginamo jauno vyno, tūris neturi padidėti daugiau nei 11 proc. vyninių vynuogių auginimo zonoje A, 8 proc. vyninių vynuogių auginimo zonoje B ir 6,5 proc. vyninių vynuogių auginimo zonose C.

4.5. Jei taikomas 7 priedo 4 p., tūrio padidėjimo ribos gali būti padidintos iki 15 proc. vyninių vynuogių auginimo zonoje A ir iki 11 proc. vyninių vynuogių auginimo zonoje B.

4.6. Koncentruojant šiuo būdu vynuogių misą, vyną, tinkamą stalo vynui gauti, arba stalo vyną, pradinis šių produktų tūris neturi sumažėti daugiau kaip 20 proc., o natūrali alkoholio koncentracija juose jokiu būdu negali padidėti daugiau kaip 2 tūrio proc.

4.7. Taikant šio priedo 4.6 p. nurodytą procesą, šviežių vynuogių, vynuogių misos, rauginamos vynuogių misos, rauginamo jauno vyno, vyno, tinkamo stalo vynui gaminti, ar stalo vyno visuminė alkoholio koncentracija neturi padidėti per 11,5 tūrio proc. vyninių vynuogių auginimo zonoje A, 12 tūrio proc. vyninių vynuogių auginimo zonoje B, 12,5 tūrio proc. vyninių vynuogių auginimo zonoje C I a ir C I b, 13 tūrio proc. vyninių vynuogių auginimo zonoje C II ir 13,5 tūrio proc. vyninių vynuogių auginimo zonoje C III.

4.8. Tačiau raudonajame vyne šio priedo 4.7 p. nurodytų produktų visuminė alkoholio koncentracija gali būti padidinta iki 12 tūrio proc. vyninių vynuogių auginimo zonoje A ir iki 12,5 tūrio proc. vyninių vynuogių auginimo zonoje B.

4.9. Vyno, tinkamo stalo vynui gaminti, ir stalo vyno negalima koncentruoti, jei produktams, iš kurių jie padaryti, buvo taikomi šio priedo 4.1.1 ir 4.1.2 p. minėti procesai.

5. Parūgštinimas ir rūgštingumo sumažinimas:

5.1. Šviežioms vynuogėms, vynuogių misai, rauginamai vynuogių misai, rauginamam jaunam vynui ir vynui galima taikyti:

5.1.1. dalinį rūgštingumo sumažinimą vyninių vynuogių auginimo zonose A, B, C I a ir C I b;

5.1.2. parūgštinimą ir rūgštingumo sumažinimą vyninių vynuogių auginimo zonose C II ir C III a, nepažeidžiant šio priedo 5.3 p.;

5.1.3. parūgštinimą vyninių vynuogių auginimo zonoje C III b.

5.2. Šio priedo 5.1 p. minėtus produktus, išskyrus vyną, parūgštinti galima tik iki 1,50 g/dm3, išreiškiant vyno rūgštimi, arba iki 20 mekv/dm3.

5.3. Vynus galima parūgštinti tik iki 2,50 g/dm3, išreiškiant vyno rūgštimi, arba iki 33,3 mekv/dm3.

5.4. Vynų rūgštingumą galima sumažinti tik iki 1 g/dm3, išreiškiant vyno rūgštimi, arba iki 13,3 mekv/dm3.

5.5. Be to, koncentravimui skirtos vynuogių misos rūgštingumas gali būti sumažintas iš dalies.

5.6. Ypač nepalankaus klimato metais Europos Sąjungos valstybės gali leisti šio priedo 5.1 p. minėtus produktus parūgštinti vyninių vynuogių auginimo zonose C I a ir C I b, taikant šio priedo 5.1 p išdėstytas vyninių vynuogių auginimo zonų C II, C III a ir C III b sąlygas.

5.7. Vieno ir to paties produkto parūgštinimas ir etilo alkoholio kiekio padidinimas, išskyrus išimtis, taikomas kiekvienam konkrečiam atvejui, ir jo parūgštinimas bei rūgštingumo sumažinimas negali būti taikomi kartu.

6. Saldinimas:

6.1. Stalo vyną saldinti leidžiama tik:

6.1.1. vynuogių misa, kurioje didžiausia visuminė alkoholio koncentracija yra tokia pat, kaip saldinamo vyno, jei šviežioms vynuogėms, vynuogių misai, rauginamai vynuogių misai, rauginamam jaunam vynui, vynui, tinkamam stalo vynui gaminti, ir pačiam stalo vynui buvo taikyti šio priedo 4.1 p. procesai;

6.1.2. koncentruota vynuogių misa, rektifikuota koncentruota vynuogių misa arba vynuogių misa su sąlyga, kad visuminė alkoholio koncentracija saldinamame vyne nėra padidinama daugiau kaip 2 tūrio proc., jei šio priedo 6.1.1 p. minėtiems produktams buvo taikomas vienas iš šio priedo 4.1 p. minėtų procesų.

6.2. Saldinti tiesioginiai žmonių vartojimui skirtus importuotus vynus su geografiniu apibūdinimu Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama.

6.3. Stalo vynai, pasaldinti sacharoze, Lietuvos Respublikoje gali būti parduodami iki 2003 01 01.

7. Procesai:

7.1. Šio priedo 4 ir 5 p. nurodytus procesus, išskyrus vynų parūgštinimą ir rūgštingumo sumažinimą, leidžiama taikyti nustatytomis sąlygomis tuo momentu, kai šviežios vynuogės, vynuogių misa, rauginama vynuogių misa arba rauginamas jaunas vynas virsta vynu, tinkamu stalo vynui gaminti, stalo vynu arba bet kuriuo kitu gėrimu, skirtu tiesioginiai žmonėms vartoti, išskyrus putojantį vyną arba gazuotą putojantį vyną vyninių vynuogių auginimo zonoje, kurioje buvo išaugintos šviežios vynuogės.

7.2. Šio priedo 7.1 p. taikomas vyno, tinkamo stalo vynui gauti, koncentravimui, parūgštinimui ir rūgštingumo sumažinimui.

7.3. Stalo vynus galima koncentruoti tik vyninių vynuogių auginimo zonoje, kurioje buvo išaugintos jų gamybai panaudotos šviežios vynuogės.

7.4. Vynus parūgštinti ir sumažinti jų rūgštingumą galima tik vyno gamybos įmonėje ir vyninių vynuogių auginimo zonoje, kur buvo išaugintos vyno gamybai panaudotos vynuogės.

7.5. Apie kiekvieną šio priedo 7.1-7.4 p. minimą procesą būtina pranešti kompetentingoms institucijoms. Taip pat reikia pranešti apie sacharozės, koncentruotos vynuogių misos ir rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos kiekius, kuriuos laiko šiuo verslu užsiiminėjantys fiziniai ar juridiniai asmenys arba tokių asmenų grupės, ypač gamintojai, pilstytojai, perdirbėjai ir prekybininkai, tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje kaip ir šviežias vynuoges, vynuogių misą, rauginamą vynuogių misą arba neišpilstytą vyną. Tačiau apie šiuos kiekius galima nepranešti, jei jie yra užregistruoti perdirbimui įvežamų prekių ir atsargų panaudojimo žurnale.

7.6. Šio priedo 5 p. minėtus procesus būtina nurodyti lydraščiuose, su kuriais tokie atitinkamu procesu apdoroti produktai yra išleidžiami į apyvartą.

7.7. Išskyrus nepalankiomis klimato sąlygomis pateisinamas išimtis, tokius procesus galima taikyti tik:

7.7.1. prieš sausio 1 d. vyninių vynuogių auginimo zonoje C;

7.7.2. prieš kovo 16 d. vyninių vynuogių auginimo zonose A ir B ir tik produktams, pagamintiems iš paskutinio vynuogių derliaus, surinkto prieš šią datą.

7.8. Vynus koncentruoti šaldant, parūgštinti ir sumažinti rūgštingumą galima visu metus.

8. Putojantis vynas:

8.1. Šiame punkte, šio priedo 9 p. ir 11 priedo 11 p.:

8.1.1. „cuvée“ reiškia vynuogių misą, vyną, įvairių savybių vynuogių misų ir vynų mišinį, skirtus specialiųjų rūšių putojančių vynų gamybai;

8.1.2. „tirage liqueur“ reiškia į cuvée dedamą produktą antriniam fermentavimui skatinti;

8.1.3. „expedition liqueur“ reiškia į putojančius vynus dedamą produktą, norint jiems suteikti tam tikras skonio ypatybes.

8.2. „Expedition liqueur“ sudėtyje gali būti tik:

8.2.1. sacharozės;

8.2.2. vynuogių misos;

8.2.3. rauginamos vynuogių misos;

8.2.4. koncentruotos vynuogių misos;

8.2.5. rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos;

8.2.6. vyno, arba

8.2.7. šių produktų mišinio;

8.2.8. gali būti pridėta vyno distiliato.

8.3. Nepažeidžiant šiuo reglamentu numatyto leidimo padidinti alkoholio koncentraciją cuvée sudedamosiose dalyse, alkoholio koncentraciją pačiame cuvée didinti draudžiama.

8.4. Tačiau, atsižvelgiant į regionus ir naudojamų vynuogių rūšis, kai tai yra techniškai pagrįsta, Europos Sąjungos valstybės ir Lietuvos Respublika pagal nustatytas sąlygas gali leisti padidinti alkoholio koncentraciją cuvée putojančio vyno gamybos vietoje. Alkoholio koncentraciją galima padidinti pridedant sacharozės, koncentruotos vynuogių misos arba rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos. Padidinti alkoholio koncentraciją pridedant sacharozės arba koncentruotos vynuogių misos galima Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungos valstybėse, kur toks metodas pagal galiojusius 1974 m. lapkričio 24 d. nuostatus buvo taikomas tradiciškai arba buvo leidžiamas išimties tvarka. Nežiūrint į tai, Lietuvos Respublika ir Europos Sąjungos valstybės gali neleisti naudoti koncentruotos vynuogių misos.

8.5. „Tirage liqueur“ ir „expedition liqueur“ pridėjimas nelaikomas nei alkoholio koncentracijos padidinimu, nei saldinimu. Pridedant „tirage liqueur“, visuminė alkoholio koncentracija cuvée neturi padidėti daugiau kaip 1,5 tūrio proc. Toks padidėjimas nustatomas apskaičiuojant cuvée ir putojančio vyno visuminės alkoholio koncentracijos skirtumą prieš pridedant „expedition liqueur“.

8.6. „Expedition liqueur“ turi būti pridedamas taip, kad faktinė alkoholio koncentracija putojančiame vyne padidėtų ne daugiau kaip 0,5 tūrio proc.

8.7. Cuvée ir jo sudedamąsias dalis saldinti draudžiama.

8.8. Jei cuvée sudedamosios dalys buvo parūgštintos ar jų rūgštingumas sumažintas pagal kitas šio priedo nuostatas, patį cuvée taip pat galima parūgštinti arba sumažinti jo rūgštingumą. Tačiau negalima šių apdorojimo būdų taikyti kartu. Parūgštinti galima daugiausia tik iki 1,5 g/dm3, išreiškiant vyno rūgštimi, t. y. iki 20 mekv/dm3.

8.9. Ypač nepalankaus klimato metais didžiausią leistiną 1,5 g/dm3 arba 20 mekv/dm3 reikšmę galima padidinti iki 2,5 g/dm3 arba 34 mekv/dm3 su sąlyga, kad produkto natūralusis rūgštingumas yra ne mažesnis kaip 3 g/dm3, išreiškiant vyno rūgštimi, arba 40 mekv/dm3.

8.10. Anglies dioksidas, esantis putojančiame vyne, gali susidaryti tik alkoholinio cuvée, iš kurio gaminamas tas vynas, fermentavimo būdu.

Toks fermentavimas, išskyrus tuos atvejus, kai tokiu būdu vynuogės, vynuogių misa arba rauginama vynuogių misa tiesiogiai perdirbama į putojantį vyną, pradedamas tik pridedant „tirage liqueur“. Jis gali vykti tik buteliuose arba uždaroje taroje.

8.11. Visuminė alkoholio koncentracija putojantiems vynams, išskyrus rūšinius putojančius vynus ir rūšinius putojančius vynus pkr, gaminti:

8.11.1. skirtame cuvée turi būti ne mažesnė kaip 8,5 tūrio proc.;

8.11.2. skirtame „tirage liqueur“ gali būti tik:

8.11.2.1. vynuogių misa;

8.11.2.2. rauginama vynuogių misa;

8.11.2.3. koncentruota vynuogių misa;

8.11.2.4. rektifikuota koncentruota vynuogių misa arba

8.11.2.5. sacharozė ir vynas.

8.11.3. faktinė alkoholio koncentracija, įskaitant pridedamame „expedition liqueur“ esantį alkoholį, turi būti ne mažesnė kaip 9,5 tūrio proc.;

8.11.4. nepažeidžiant griežtesnių nuostatų, kurias Lietuvos Respublika ir Europos Sąjungos valstybės gali taikyti savo teritorijoje pagamintiems putojantiems vynams, bendrasis sieros dioksido kiekis juose negali būti didesnis kaip 235 mg/dm3;

8.11.5. atsižvelgiant į tam tikrų Europos Sąjungos vyninių vynuogių auginimo zonų klimato sąlygas, suinteresuotos Europos Sąjungos valstybės gali savo teritorijoje leisti, kad bendras didžiausias sieros dioksido kiekis šio priedo 8.1 p nurodytuose vynuose būtų padidintas 40-čia mg/dm3 su sąlyga, kad vynas, kuriam taikomas toks leidimas, nebus išsiųstas iš atitinkamos Europos Sąjungos valstybės.

9. Rūšinis putojantis vynas:

9.1. Šių vynų gamybai skirtuose cuvée visuminė alkoholio koncentracija negali būti mažesnė kaip 9 tūrio proc.

9.2. Rūšinio putojančio vyno gamybai skirtame „tirage liqueur“ gali būti tik:

9.2.1. sacharozės;

9.2.2. koncentruotos vynuogių misos;

9.2.3. rektifikuotos vynuogių misos;

9.2.4. vynuogių misos arba rauginamos vynuogių misos, iš kurios gali būti gaminamas vynas, tinkamas stalo vynui gaminti;

9.2.5. vyno, tinkamo gaminti stalo vyną;

9.2.6. stalo vyno arba

9.2.7. rūšinio vyno pkr.

9.3. Aromatiniai putojantys vynai:

9.3.1. Jei į šių vynų sudėtį įeina cuvée, jiems gaminti išimties atveju galima naudoti vynuogių misą arba rauginamą vynuogių misą, kuri yra gauta iš patvirtinto vynuogių veislių sąrašo. Tokie atvejai turi būti oficialiai patvirtinti.

Tačiau gaminant aromatinius rūšinius putojančius vynus, cuvée sudedamosiomis dalimis galima naudoti vynus, gautus iš „Prosecco“ veislės vynuogių, išaugintų Trentino-Alto Adige, Veneto ir Friuli-Venezia Giulia regionuose;

9.3.2. kad cuvée taptų putojančiu, fermentavimo procesą valdyti prieš ir po cuvée sudarymo galima tik šaldant arba kitais fiziniais procesais;

9.3.3. „expedition liqueur“ pridėti draudžiama;

9.3.4. išimties iš 11 priedo 11.4 p. tvarka visuminė alkoholio koncentracija rūšiniuose aromatiniuose putojančiuose vynuose negali būti mažesnė kaip 6 tūrio proc.;

9.3.5. visuminė alkoholio koncentracija rūšiniuose aromatiniuose putojančiuose vynuose negali būti mažesnė kaip 10 tūrio proc.;

9.3.6. išimties iš 11 priedo 11.6 p. tvarka, rūšinius aromatinius putojančius vynus laikant uždarytoje taroje 20ºC temperatūroje, jų perteklinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 300 kPa.;

9.3.7. išimties iš 11 priedo 11.8 p. tvarka rūšinių aromatinių putojančių vynų gamybos procesas negali trukti mažiau kaip vieną mėnesį.

9.4. Savo teritorijoje gaminamų rūšinių putojančių vynų, kuriems taikomos šio priedo 9 p. nuostatos, gamybai ir apyvartai Lietuvos Respublika ir Europos Sąjungos valstybės gali nustatyti papildomus ir griežtesnius rodiklius bei sąlygas.

9.5. Rūšinių putojančių vynų gamybai taip pat taikomos taisyklės, nurodytos:

9.5.1. šio priedo 8.1–8.10 p.;

9.5.2. 11 priedo 11.4, 11.6–11.9 p, nepažeidžiant šio priedo 9.3.4–9.3.6 p.

10. Likeriniai vynai:

10.1. Likerinių vynų gamybai naudojami šie produktai:

10.1.1. rauginama vynuogių misa;

10.1.2. vynas;

10.1.3. išvardytų produktų mišiniai;

10.1.4. vynuogių misa arba jos mišinys su vynu (tam tikrų rūšinių likerinių vynų pkr, įtrauktų į nustatytą sąrašą, gamybai).

10.2. Be to, gali būti pridedama:

10.2.1. gaminant likerinius vynus ir rūšinius likerinius vynus pkr, išskyrus nurodytus šio priedo 10.2.2 p.:

10.2.1.1. toliau nurodytų produktų kiekvieno atskirai arba jų mišinių:

rektifikuoto etilo alkoholio atitinkančio 1 priedo reikalavimus, kuriame alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 96 tūrio proc. ir kuris gaunamas distiliuojant vyno sektoriaus produktus, įskaitant džiovintas vynuoges;

tam tikromis savybėmis pasižyminčio vyno distiliato arba džiovintų vynuogių distiliato, kuriame etilo alkoholio koncentracija yra 52–86 tūrio proc.;

10.2.1.2. jei tinka, kartu su vienu ar keliais toliau nurodytais produktais:

koncentruota vynuogių misa;

produktu, gautu sumaišius vieną iš šio priedo 10.2.1.1 p. išvardytų produktų su vynuogių misa, nurodyta šio priedo 10.1.1–10.1.4 p.

10.2.2. gaminant tam tikrus rūšinius likerinius vynus pkr, įrašytus į specialiai sudarytą sąrašą:

10.2.2.1. produktų, išvardytų šio priedo 10.2.1.1 p., kiekvieno atskirai ar jų mišinių;

10.2.2.2. vienas ar keli šie produktai:

95–96 tūrio proc. vyno alkoholio arba džiovintų vynuogių alkoholio, atitinkančio Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus;

iš vyno arba iš vynuogių išspaudų išdistiliuoto 52–86 tūrio proc. spirito, kuriam būdingos Europos Sąjungos arba tokių nesant Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos savybės;

iš džiovintų vynuogių išdistiliuoto 52–94,5 tūrio proc. spirito, kuriam būdingos Europos Sąjungos arba tokioms nesant Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos savybės;

10.2.2.3. jei tinka, kartu su vienu ar keliais toliau išvardytais produktais:

nevisiškai sufermentuota vynuogių misa, gauta iš padžiovintų vynuogių;

koncentruota vynuogių misa, gauta tiesioginio kaitinimo būdu ir, išskyrus šią procedūrą panaudojimą, atitinkančia koncentruotos vynuogių misos apibrėžimo nuostatas;

koncentruota vynuogių misa;

produktu, gautu sumaišius vieną iš šio priedo 10.2.2.2 p. produktų su vynuogių misa, nurodytų šio priedo 10.1.1.–10.1.4 p.

Lietuvos Respublikoje parduodami likeriniai vynai iki 2003 01 01 gali būti vadinami specialiaisiais vynais ir jų gamybai gali būti naudojamas rektifikuotas maistinis etilo alkoholis pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius dokumentus.

10.3. Šio priedo 10.1 p. nurodytiems ir likerinių vynų bei rūšinių likerinių vynų pkr gamybai naudojamiems produktams galima taikyti tik šiame reglamente minimus vynininkystės metodus ir procesus.

10.4. Padidinti natūralią alkoholio koncentraciją galima tik naudojant šio priedo 10.2 p. nurodytus produktus ir, atsižvelgiant į tradiciškai naudojamus procesus, Lietuvos Respublika ir suinteresuotos Europos Sąjungos valstybės gali nustatyti išimtis, leidžiančias panaudoti kalcio sulfatą su sąlyga, kad jo kiekis būtų ne didesnis kaip 2,5 g/dm3, išreiškiant kalcio sulfatu. Be to, šie produktai gali būti papildomai parūgštinti vyno rūgštimi, bet ne daugiau kaip 1,5g/dm3.

10.5. Nepažeidžiant griežtesnių nuostatų, kurias Lietuvos Respublika ar Europos Sąjungos valstybės gali taikyti jų teritorijoje gamintiems likeriniams vynams ir rūšiniams likeriniams vynams pkr, tokiems produktams galima taikyti šiame reglamente nurodytus vynininkystės metodus ir procesus.

10.6. Taip pat yra leidžiama:

10.6.1. saldinti, laikantis deklaravimo ir registravimo reikalavimų, toliau išvardytais produktais (su sąlyga, jei naudojami produktai nebuvo sodrinti koncentruota vynuogių misa):

10.6.1.1. koncentruota vynuogių misa arba rektifikuota koncentruota vynuogių misa su sąlyga, kad visuminė alkoholio koncentracija vyne padidinama ne daugiau kaip 3 tūrio proc.;

10.6.1.2. koncentruota vynuogių misa arba rektifikuota vynuogių misa, arba nevisiškai sufermentuota vynuogių misa, gauta iš padžiovintų vynuogių (tik specialiame sąraše nurodytus produktus su sąlyga, kad bendrasis alkoholio kiekis vyne padidinamas ne daugiau kaip 8 tūrio proc.);

10.6.1.3. koncentruota vynuogių misa arba rektifikuota koncentruota vynuogių misa (tik specialiame sąraše nurodytus vynus su sąlyga, kad visuminė alkoholio koncentracija vyne padidinama ne daugiau kaip 8 tūrio proc.);

10.6.2. pridėti alkoholio, distiliato arba spirito, kaip nurodyta šio priedo 10.1 ir 10.2 p., kad būtų kompensuoti brandinimo metu susidarantys nugaravimo nuostoliai;

10.6.3. brandinti induose ne didesnėje kaip 50°C temperatūroje.

10.7. Nepažeidžiant griežtesnių nuostatų, kurias Lietuvos Respublika ar Europos Sąjungos valstybės gali taikyti jų teritorijoje gamintiems likeriniams vynams ir rūšiniams likeriniams vynams pkr, bendrasis sieros dioksido kiekis tokiuose vynuose juos, pateikiant į rinką tiesioginiai žmonėms vartoti, negali būti didesnis kaip:

10.7.1. 150 mg/dm3, kai likutinio cukraus kiekis yra mažesnis kaip 5 g/dm3;

10.7.2. 200 mg/dm3, kai likutinio cukraus kiekis yra didesnis kaip 5 g/dm3.

10.8. Vynuogių veislės, iš kurių gaminami šiame priede 10.1 p. nurodyti produktai, naudojami likeriniams vynams ir rūšiniams likeriniams vynams pkr gaminti, turi būti parenkamos iš nustatytų veislių sąrašo.

10.9. Šio priedo 10.1 p. nurodytų produktų, kurie yra naudojami likerinių vynų, išskyrus rūšinius likerinius vynus pkr, gamyboje, natūrali alkoholio koncentracija negali būti mažesnė kaip 12 tūrio proc.

______________

 

11 PRIEDAS

 

RŪŠINIS VYNAS PKR

 

1. Konkretūs regionai:

1.1. Konkretus regionas“ – tai vynui tinkamų vynuogių auginimo teritorija arba tokių teritorijų derinys, kur gaminami tam tikromis kokybės savybėmis pasižymintys vynai, ir kurių pavadinimai yra vartojami rūšiniams vynams pkr pavadinti.

1.2. Kiekvieno konkretaus regiono ribos turi būti tiksliai nustatytos, kiek galima tiksliau remiantis atskirais vynuogynais ar jų sklypais. Tokias ribas nustato kiekviena atitinkama Europos Sąjungos valstybė, atsižvelgdama į veiksnius, kurie turi įtakos tuose regionuose gaminamų vynų kokybei: dirvos ar podirvio rūšį, klimatą ir vynuogyno vietą.

1.3. Konkretus regionas vadinamas jo geografiniu vardu. Tačiau pavadinimai „Muscadet“, „Blanquette“, „Vinho Verde“, „Cava“ (taikomi rūšiniams putojantiems vynams pkr) ir „Manzanilla“ yra pripažįstami atitinkamų konkrečių regionų, kurių ribas nustatė ir reglamentavo atitinkamos Europos Sąjungos valstybės iki 1986 m. kovo 1 d., pavadinimais.

Ramių vynų nuorodos „Καβα“ arba „Cava“ gali būti vartojamos graikiškiems stalo vynams pavadinti, kadangi jos susijusios su tokių vynų brandinimu.

1.4. Geografinis vardas, skirtas konkrečiam regionui, turi būti pakankamai tikslus ir pakankamai aiškiai susietas su gamybos rajonu, kad, įvertinant esamą padėtį, būtų išvengiama netikslumų.

2. Vynuogių veislės:

2.1. Kiekviena Europos Sąjungos valstybė sudaro vynuogių veislių, tinkamų kiekvienoje jos teritorijoje gaminamų rūšinių vynų pkr rūšių, sąrašą. Šios veislės turi priklausyti Vitis vinifera rūšiai.

2.2. Vynuogių veislės, kurios nėra įrašytos į šio priedo 2.1 p. nurodytą sąrašą, turi būti išnaikintos tuose vynuogynuose ir vynuogynų plotuose, kurių derlius skirtas rūšiniams vynams pkr gaminti.

2.3. Tačiau nepaisant šio priedo 2.2 p., Europos Sąjungos valstybės gali leisti palikti į sąrašą neįtrauktą vynuogių veislę trejus metus, skaičiuojant nuo tos dienos, kai įsigalioja konkretaus regiono nustatytos ribos, jei tos ribos buvo nustatytos po 1979 m. gruodžio 31 d., su sąlyga, kad tokia vynuogių veislė priklauso Vitis vinifera rūšiai ir kad atitinkamame vynuogyne ar vynuogyno sklype ji nesudaro daugiau kaip 20 proc. visų ten esančių vynuogių veislių.

2.4. Ne vėliau kaip pasibaigus šio priedo 2.3 p. nurodytam laikotarpiui, visuose vynuogynuose ar jų sklypuose, kuriuose išaugintos vynuogės yra skirtos rūšiniams vynams pkr gaminti, gali būti vien tik į šio priedo 2.1 p. numatytą sąrašą įrašytos vynuogių veislės. Jei šios nuostatos nesilaikoma, vynai, pagaminti iš vynuogyno ar jo sklypo, neturi teisės vadintis „rūšiniu vynu pkr“.

3. Vyninių vynuogių auginimo metodai:

3.1. Kiekviena Europos Sąjungos valstybė nustato vyninių vynuogių auginimo metodus, kurie užtikrina kuo geresnę rūšinių vynų pkr kokybę.

3.2. Drėkinti vyninių vynuogių auginimo zoną galima tik tokiu mastu, kokį nustato atitinkama Europos Sąjungos valstybė. Tokį leidimą galima suteikti tik ten, kur drėkinimą pateisina ekologinės sąlygos.

4. Perdirbimo klausimai:

4.1. Rūšiniai vynai pkr gali būti gaminami tik:

4.1.1. iš vyninių vynuogių veislių, kurios įrašytos į šio priedo 2.1 p. ir išaugintos konkrečiame regione;

4.1.2. perdirbant šio priedo 4.1.1 p. nurodytas vynuoges į vynuogių misą, o misą – į vyną ar putojantį vyną, taip pat gaminant tokį vyną konkrečiame regione, kuriame buvo išaugintos panaudotos vynuogės.

4.2. Nepaisant šio priedo 4.1.1 p., jei kuris nors gaminančios Europos Sąjungos valstybės specialiomis nuostatomis reglamentuojamas metodas yra taikomas tradiciškai, toji Europos Sąjungos valstybė gali vėliausiai iki 2003 m. rugpjūčio 31 d. specialiais leidimais ir tinkamai kontroliuodama leisti, kad rūšinis vynas pkr būtų gaminamas pridedant į pagrindinį produktą, iš kurio gaunamas vynas, vieną ar kelis vyno sektoriaus produktus, nors jie nėra kilę iš konkretaus regiono, kurio pavadinimas taikomas vynui su sąlyga, kad:

4.2.1. tame regione gaminama pridedamo vyno produkto rūšis neturi tų pačių savybių, kurios yra būdingos kitų regionų kilmės produktams;

4.2.2. pridedant produkto nuosekliai laikomasi atitinkamuose Europos Sąjungos valstybės nuostatose nustatytų vynininkystės metodų ir apibrėžimų;

4.2.3. bendras pridedamų ne to regiono kilmės vyno produktų tūris sudaro ne daugiau kaip 10 proc. visų naudojamų konkretaus regiono kilmės produktų tūrio. Tačiau išimtiniais atvejais Europos Komisija gali tai valstybei leisti taikyti 10–15 proc. pridedamų produktų.

Šio priedo 4.2.1 p. išimtis gali būti taikoma su sąlyga, kad tokią tvarką atitinkamos Europos Sąjungos valstybės nuostatos leido iki 1995 m. gruodžio 31 d.

4.3. Nepaisant šio priedo 4.1.2 p., rūšinį vyną pkr, išskyrus rūšinį putojantį vyną pkr, galima gaminti visiškai šalia atitinkamo konkretaus regiono esančiame rajone, kai atitinkama Europos Sąjungos valstybė leidžia laikantis tam tikrų sąlygų.

Be to, Europos Sąjungos valstybės atskiru atitinkamai kontroliuojamu leidimu gali leisti gaminti rūšinį vyną pkr perdirbant vynuoges į misą ir misą į vyną bei tiesiogiai gaminant tokį vyną netgi visiškai šalia atitinkamo konkretaus regiono esančiame regione, jei tai yra tradiciškai priimta, su sąlyga, kad šis metodas:

4.3.1. buvo taikomas iki 1970 m. rugsėjo 1 d., o Europos Sąjungos valstybių, kurios į Europos Sąjungą įstojo po šios dienos iki jų stojimo įsigaliojimo dienos;

4.3.2. yra be pertrūkių taikomas po šių datų ir

4.3.3. taikomas atitinkamo gamintojo produkcijos kiekiams, kurie nuo to laiko buvo didinami, tačiau ne daugiau kaip pagal bendrąsias rinkos tendencijas.

4.4. Nepaisant šio priedo 4.1.2 p., rūšinį putojantį vyną pkr galima gaminti visiškai šalia atitinkamo konkretaus regiono esančiame rajone, kai atitinkama Europos Sąjungos valstybė leidžia, laikantis tam tikrų sąlygų.

Be to, Europos Sąjungos valstybės atitinkamai kontroliuojamais atskirais leidimais arba leidimais ne ilgiau kaip penkeriems metams gali leisti gaminti rūšinį putojantį vyną pkr netgi visiškai šalia atitinkamo konkretaus regiono esančiame regione, jei tai yra tradiciškai priimtas metodas, su sąlyga, kad jis buvo taikomas iki 1974 m. lapkričio 24 d., o Europos Sąjungos valstybėse, kurios į Europos Sąjungą įstojo po šios dienos iki jų stojimo įsigaliojimo dienos.

4.5. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo ar asmenų grupė, turintys vynuogių ir misų, atitinkančių rūšinių vynų pkr gamybai keliamus reikalavimus ir kitų tokių reikalavimų neatitinkančių produktų, privalo užtikrinti, kad vyno gamybos procesai vyks ir pirmosios grupės produktai bus laikomi atskirai; kitokiu atveju pagamintas vynas negali būti laikomas rūšiniu vynu pkr.

4.6. Šio priedo 4 p. nuostatos, išskyrus 4.5 p., netaikomos rūšiniams likeriniams vynams pkr.

5. Mažiausia natūrali etilo alkoholio koncentracija:

5.1. Tam pačiam rūšiniam vynui pkr gali būti nustatyta įvairaus dydžio mažiausia natūrali etilo alkoholio koncentracija atsižvelgiant į regiono smulkesnio padalinio, vietinės administracinės teritorijos ar jo dalies ir vynuogių veislės ar veislių, iš kurių yra gautos naudojamos vynuogės.

5.2. Tik taikant numatytąsias išlygas ir išskyrus rūšinius putojančius vynus pkr ir rūšinius likerinius vynus pkr, etilo alkoholio koncentracija negali būti mažesnė kaip:

5.2.1. 6,5 tūrio proc. A zonoje, išskyrus konkrečius regionus: Mosel-Saar-Ruwer, Ahr, Mittelrhein, Sachsen, Saale-Unstrut, Moselle luxembourgeoise, Angliją ir Velsą, kuriuose šis alkoholio kiekis turi būti 6 tūrio proc.;

5.2.2. vyndarystės zonoje B – 7,5 tūrio proc.;

5.2.3. vyndarystės zonoje C I a – 8,5 tūrio proc.;

5.2.4. vyndarystės zonoje C I b – 9 tūrio proc.;

5.2.5. vyndarystės zonoje C II – 9,5 tūrio proc.;

5.2.6. vyndarystės zonoje C III – 10 tūrio proc.

6. Vynininkystės ir gamybos metodai:

6.1. Konkrečius vynininkystės ir gamybos metodus, taikomus kiekvienai rūšinių vynų pkr rūšiai, gauti nustato Europos Sąjungos valstybės.

6.2. Atsižvelgiant į klimato sąlygas kurioje nors iš šio priedo 5 p. nurodytų vyninių vynuogių auginimo zonų, atitinkamos Europos Sąjungos valstybės gali leisti padidinti šviežių vynuogių, vynuogių misos, rauginamos vynuogių misos, rauginamo jauno vyno ir vyno, tinkamo rūšiniam vynui pkr gauti, natūralią alkoholio koncentraciją (faktinę ar potencinę), išskyrus produktus, skirtus perdirbti į rūšinį likerinį vyną pkr. Toks padidinimas neturi viršyti 6 priedo 3 p. nustatytų ribų.

6.3. Ypač nepalankių oro sąlygų metais galima nuspręsti, kad šio priedo 6.2 p. numatyto alkoholio koncentracijos padidinimo ribos gali siekti 7 priedo 4 p. nustatytas ribas. Toks leidimas neturi pažeisti panašaus leidimo nuostatų stalo vynams, kaip numatyta šiame punkte.

6.4. Natūralią alkoholio koncentraciją galima didinti tik taikant 10 priedo 4 p., išskyrus 4.7 p, nurodytus metodus ir reikalavimus. Tačiau Europos Sąjungos valstybės narės gali nenaudoti koncentruotos vynuogių misos.

6.5. Visuminė alkoholio koncentracija rūšiniuose vynuose pkr negali būti mažesnė kaip 9 tūrio proc. Tačiau tam tikruose rūšiniuose baltuose vynuose pkr, įrašytuose į nustatytą sąrašą, kurie nėra spirituoti, mažiausia visuminė alkoholio koncentracija gali būti 8,5 tūrio proc. Ši nuostata netaikoma rūšiniams putojantiems vynams pkr ir rūšiniams likeriniams vynams pkr.

7. Parūgštinimas, rūgštingumo sumažinimas ir saldinimas:

7.1. Šviežių vynuogių, vynuogių misos, rauginamos vynuogių misos, rauginamo jauno vyno ir vyno, tinkamo rūšiniam vynui pkr gaminti, parūgštinimo ir rūgštingumo sumažinimo sąlygos ir ribos bei leidimų ir išimčių suteikimo tvarka nustatyta 10 priedo 5 p.

7.2. Saldinti rūšinį vyną pkr Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybėse gali būti leidžiama tik:

7.2.1. laikantis 10 priedo 6 p. nustatytų sąlygų ir ribų;

7.2.2. konkrečiame regione, kuriame rūšinis vynas pkr buvo pagamintas, arba visiškai šalia jo esančiame plote, išskyrus tam tikrus nustatytus atvejus;

7.2.3. naudojant vieną ar kelis šiuos produktus:

7.2.3.1. vynuogių misą;

7.2.3.2. koncentruotą vynuogių misą;

7.2.3.3. rektifikuotą koncentruotą vynuogių misą.

7.3. Šio priedo 7.2.3 p. nurodyta vynuogių misa ir koncentruota vynuogių misa turi būti kilusi iš to paties konkretaus regiono kaip ir vynas, kurio pasaldinimui ji naudojama.

7.4. Šio priedo 7 p. netaikomas rūšiniams putojantiems vynams pkr ir rūšiniams likeriniams vynams pkr.

8. Alkoholio koncentracijos padidinimo, parūgštinimo ir rūgštingumo sumažinimo procesai:

8.1. Kiekviena alkoholio koncentracijos padidinimo, parūgštinimo ir rūgštingumo sumažinimo procedūra, nurodyta šio priedo 6 ir 7.1 p., leidžiama tik tuo atveju, jei ji vykdoma laikantis 10 priedo 7 p. nustatytų reikalavimų.

8.2. Laikantis šio priedo 4.4 p. nuostatų, tokias operacijas galima atlikti tik konkrečiame regione, kuriame buvo išaugintos panaudotos vynuogės.

9. Vieno hektaro išeiga:

9.1. Vieno hektaro išeigą, išreikštą vynuogių, vynuogių misos ar vyno kiekiais, Europos Sąjungos valstybė nustato kiekvienam rūšiniam vynui pkr.

9.2. Nustatant šią išeigą, svarbiausia atsižvelgti į išeigą, gautą per praėjusius dešimt metų. Atsižvelgiama tik į patenkinamos kokybės derlius, išaugintus nurodytųjų regionų tipiškiausiuose dirvožemiuose.

9.3. To paties rūšinio vyno pkr išeiga 1 ha gali būti nustatoma įvairaus lygio, atsižvelgiant į:

9.3.1. regiono smulkesnį padalinį, vietinę administracinę teritoriją ar jo dalį;

9.3.2. vynuogių veisles, iš kurių gautos naudojamos vynuogės.

9.4. Nustatytą išeigą Europos Sąjungos valstybė gali koreguoti.

9.5. Taikyti atitinkamą pavadinimą visam derliui draudžiama, jei viršijama šio priedo 9.1 p. nurodyta išeiga, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos valstybė, remdamasi savo nustatytais reikalavimais, numato išimtis pagal vyninių vynuogių auginimo plotą; šie reikalavimai pirmiausia turi būti susiję su atitinkamų vynų ar produktų būsimu panaudojimu.

10. Analiziniai ir jusliniai tyrimai:

10.1. Vynus, kuriuos gamintojai prašo leisti vadinti „rūšiniu vynu pkr“, privaloma pateikti analiziniams ir jusliniams tyrimams, kai:

10.1.1. analizės būdu nustatomi bent tie šio priedo 10.3 p. rodikliai, kurie leidžia atskirti atitinkamą rūšinį vyną pkr; mažiausias ir didžiausias šių rodiklių ribas kiekvienam rūšiniam vynui pkr nustato gaminančioji Europos Sąjungos valstybė; ir

10.1.2. juslinė analizė yra susijusi su spalva, skaidrumu, kvapu ir skoniu.

10.2. Iki bus priimtos atitinkamos nuostatos dėl sistemingo ir bendro šio priedo 10.1 p. numatytų tyrimų taikymo, juos mėginiuose gali atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės paskirta kompetentinga įstaiga.

10.3. Šio priedo 10.1.1 p. rodikliai yra:

10.3.1. vyno elgsenos bandymai:

ore,

šaltyje;

10.3.2. mikrobiologinis tyrimas:

inkubatoriuje,

vyno bei jo nuosėdų išvaizda;

10.3.3. fizikinės ir cheminės analizės būdu nustatomi rodikliai:

tankis,

alkoholio koncentracija,

bendrasis sausojo ekstrakto kiekis (nustatytas densimetrijos būdu),

redukuojančių cukrų kiekis,

sacharozės kiekis,

pelenų kiekis,

pelenų šarmingumas,

bendrasis rūgštingumas,

lakiųjų rūgščių kiekis,

surištųjų rūgščių kiekis,

pH,

laisvojo sieros dioksido kiekis,

bendrasis sieros dioksido kiekis;

10.3.4. papildomas rodiklis

anglies dioksido kiekis (taikomas pusiau putojantiems ir putojantiems vynai, nustatant perteklinį slėgį, kPa, 20ºC temperatūroje).

11. Rūšinis putojantis vynas pkr:

11.1. Rūšinių vynų pkr gamybai skirtų cuvée visuminė alkoholio koncentracija negali būti mažesnė kaip:

11.1.1. 9,5 tūrio proc. – vyninių vynuogių auginimo zonose C III;

11.1.2. 9 tūrio proc. – kitose vyninių vynuogių auginimo zonose.

11.2. Tačiau tam tikrų į sudarytą sąrašą įrašytų rūšinių putojančių vynų pkr gamybai skirtų cuvée, pagamintų iš vienos vyninių vynuogių veislės, visuminė alkoholio koncentracija gali būti mažesnė kaip 8,5 tūrio proc.

11.3. Turi būti sudarytas šio priedo 11.2 p. nurodytas rūšinių putojančių vynų pkr sąrašas. Toks sąrašas bus sudarytas pagal Europos Sąjungoje galiojančią tvarką.

11.4. Rūšinių putojančių vynų pkr faktinė alkoholio koncentracija, įskaitant alkoholį, esantį pridedamame „expedition liqueur“, turi būti ne mažesnė kaip 10 tūrio proc.

11.5. „Tirage liqueur“, naudojamame rūšiniams putojantiems vynams, gali būti tik:

11.5.1. sacharozė;

11.5.2. koncentruota vynuogių misa;

11.5.3. rektifikuota koncentruota vynuogių misa;

11.5.4. vynuogių misa;

11.5.5. rauginama vynuogių misa;

11.5.6. vynas;

11.5.7. rūšinis vynas pkr,

kurie tinka gauti tos pačios kokybės putojantį vyną pkr, kaip ir tas vynas, į kurį yra pridedama „tirage liqueur“.

11.6. Nepaisant šio teisės akto IV skirsnio 68 p., rūšiniai putojantys vynai pkr, laikomi uždarytoje talpykloje esant 20°C, turi turėti ne mažesnį kaip 350 kPa perteklinį slėgį.

Tačiau rūšinių putojančių vynų pkr, laikomų mažesnėse kaip 250 cm3 talpyklose, mažiausias perteklinis slėgis turi būti 300 kPa.

11.7. Nepažeidžiant griežtesnių nuostatų, kurias pagal galiojančią tvarką Lietuvos Respublika ar Europos Sąjungos valstybės gali taikyti savo teritorijoje gaminamiems rūšiniams putojantiems vynams pkr, bendrasis sieros dioksido kiekis šiuose vynuose neturi būti didesnis kaip 185 mg/dm3. Atsižvelgiant į tam tikrose Europos Sąjungos vyninių vynuogių auginimo zonų klimato sąlygas, atitinkamos Europos Sąjungos valstybės gali leisti, kad jų teritorijoje gaminamuose rūšiniuose putojančiuose vynuose bendrasis sieros dioksido kiekis būtų padidinamas ne daugiau kaip 40-čia mg/dm3 su sąlyga, kad produktai, kuriems yra gautas toks leidimas, nėra išvežami už atitinkamos Europos Sąjungos valstybės ribų.

11.8. Rūšinių putojančių vynų pkr gamybos proceso trukmė, įskaitant brendimą darykloje, kurioje jie yra pagaminti, nuo vyno putojimą sukeliančios fermentavimo proceso pradžios negali būti trumpesnė, kaip:

11.8.1. šeši mėnesiai, kai vyno putojimą sukeliantis fermentavimas vyksta uždarose rezervuaruose;

11.8.2. devyni mėnesiai, kai vyno putojimą sukeliantis fermentavimas vyksta buteliuose.

11.9. cuvée putojimą sukeliančio fermentavimo trukmė ir cuvée buvimas ant nuosėdų negali būti trumpesnis kaip:

11.9.1. 90 dienų;

11.9.2. 30 dienų, jei fermentavimas vyksta talpyklose su maišytuvais.

11.10. Aromatiniai rūšiniai putojantys vynai pkr:

11.10.1. išskyrus numatytas išimtis, šiuos vynus galima gaminti cuvée sudaryti naudojant vynuogių misą arba ne iki galo sufermentuotą vynuogių misą iš vyninių vynuogių veislių, įtrauktų į nustatytą sąrašą, su sąlyga, kad šios veislės konkrečiame regione, kurio vardu yra pavadinti rūšiniai putojantys vynai prk, yra pripažįstamos tinkamomis rūšiniams putojantiems vynams pkr gaminti;

11.10.2. cuvée putojimą sukeliančio fermentavimo procesas prieš sudarant cuvée ir po to gali būti kontroliuojamas tik šaldymu ir kitais fiziniais procesais;

11.10.3. pridėti „expedition liqueur“ draudžiama;

11.10.4. nepaisant šio priedo 11.4 p, aromatinių rūšinių putojančių vynų pkr faktinė alkoholio koncentracija negali būti mažesnė kaip 6 tūrio proc.;

11.10.5. aromatinių rūšinių putojančių vynų pkr visuminė alkoholio koncentracija negali būti mažesnė kaip 10 tūrio proc.;

11.10.6. nepaisant šio priedo 11.6. p., aromatinių rūšinių putojančių vynų pkr, laikomų uždarose talpyklose, perteklinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 300 kPa 20ºC temperatūroje;

11.10.7. nepaisant šio priedo 11.8 p., aromatinių rūšinių putojančių vynų pkr gamybos proceso trukmė negali būti trumpesnė kaip vienas mėnuo.

11.11. 10 priedo 8.1–8.10 p. nurodytos taisyklės taip pat taikomos rūšiniams putojantiems vynams pkr.

12. Rūšinis likerinis vynas pkr (nuostatos, papildančios 10 priedo 8 p., skirtos konkrečiai rūšiniam likeriniam vynui pkr):

12.1. Laikantis numatytų išimčių, 10 priedo 10.1 p. produktai ir koncentruota vynuogių misa arba nevisiškai sufermentuota vynuogių misa iš padžiovintų 10 priedo 10.2 p. nurodytų vynuogių, naudojama rūšiniam likeriniam vynui pkr pagaminti, turi būti gauti iš to konkretaus regiono, kurio vardu pavadintas atitinkamas rūšinis likerinis vynas pkr.

Tačiau rūšinio likerinio vyno pkr „Mįlaga“ ir „Jerez-Xérčs-Sherry“ koncentruota vynuogių misa arba nevisiškai sufermentuota vynuogių misa iš padžiovintų vynuogių, nurodytų 10 priedo 10.2 p., gauta iš Pedro Ximénez“ vyninių vynuogių veislės, gali būti gauta iš konkretaus Montilla-Moriles regiono.

12.2. Laikantis numatytų išimčių, 10 priedo 10.3–10.6 p. nurodytos procedūros gaminant rūšinius likerinius vynus pkr gali būti atliekamos tik nurodytame regione, kaip nurodyta šio priedo 12.1 p.

Tačiau rūšinio likerinio vyno pkr, kuriam taikomas „Porto“ pavadinimas, kai jis gaminamas iš produkto, paruošto iš Douro regione išaugintų vynuogių, papildomi gamybos ir brandinimo procesai gali vykti arba minėtame regione, arba Vila Nova de Gaia-Porto.

12.3. Nepažeidžiant griežtesnių nuostatų, kurias pagal galiojančią tvarką Lietuvos Respublika ir Europos Sąjungos valstybės gali priimti rūšiniams likeriniams vynams pkr, gaminamiems jų teritorijoje:

12.3.1. 10 priedo 10.1 p. nurodytų produktų, naudojamų rūšiniam likeriniam vynui paruošti, natūrali alkoholio koncentracija negali būti mažesnė kaip 12 tūrio proc.; tačiau kai kuriuos rūšinius likerinius vynus, įtrauktus į nustatytą sąrašą, galima gauti iš:

12.3.1.1. vynuogių misos, kurios natūrali alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 10 tūrio proc., kai rūšiniai likeriniai vynai pkr gaminami pridedant spirito, gauto iš registruoto pavadinimo kilmės, gal netgi toje pačioje valdoje išaugintų vyninių vynuogių ar vynuogių išspaudų;

12.3.1.2. rauginamos vynuogių misos, o šio priedo 12.3.1.2.2 p. nurodytu atveju iš vyno, kurio pradinė natūrali alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip:

12.3.1.2.1. 11 tūrio proc. – rūšinių likerinių vynų, gautų pridedant rektifikuoto alkoholio arba vyno distiliato, kurio faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 70 tūrio proc., arba vyno kilmės spirito;

12.3.1.2.2. 10,5 tūrio proc. – vynų iš nustatyto sąrašo, paruošto iš baltųjų vynuogių misos;

12.3.1.2.3. 9 tūrio proc. – rūšinio likerinio vyno, kai tokio vyno gamyba yra tradiciška ir įprasta pagal nacionalinius įstatymus;

12.3.2. rūšinio likerinio vyno faktinė alkoholio koncentracija turi būti 15-22 tūrio proc.;

12.3.3. visuminė alkoholio koncentracija rūšiniame likeriniame vyne pkr negali būti mažesnė kaip 17,5 tūrio proc.

12.4. Tačiau tam tikrų į nustatytą sąrašą įrašytų rūšinių vynų pkr visuminė alkoholio koncentracija gali būti 15–17,5 tūrio proc., jei prieš 1985 m. sausio 1 d. taikytuose nacionaliniuose įstatymuose taip buvo aiškiai numatyta.

12.5. Specifiniai tradiciniai pavadinimai „οίνος γλυκυς φυσικός“, „vine dulce natural“, „vino dolce naturale“ ir „vinho dolce natural“ gali būti vartojami tik rūšiniams likeriniams vynams pkr:

12.5.1. gautiems iš derliaus, kurio bent 85 proc. sudaro vyninių vynuogių veislės iš nustatyto sąrašo;

12.5.2. gautiems iš misos, kurioje pradinis natūralaus cukraus kiekis yra bent 212 g/dm3;

12.5.3. gautiems pridedant alkoholio, distiliato ar spirito, kaip nurodyta 10 priedo 10.2 p., išskyrus bet kokį kitą spiritavimo būdą.

12.6. Jei tai yra būtina ir norint laikytis tradicinių gamybos būdų, Europos Sąjungos valstybės gali numatyti, kad specifinis tradicinis pavadinimas „vin doux naturel“ būtų vartojamas tik rūšiniams likeriniams vynams, pagamintiems jų teritorijoje, kurie:

12.6.1. yra pagaminti pačių vynuogių augintojų tik iš savo išaugintų muscat, granache, maccabeo ir malvasia vynuogių; tačiau galima panaudoti ir vynuoges, kurios buvo išaugintos vynuogynuose, kurie yra apsodinti ne vien tik nurodytomis keturiomis vynuogių veislėmis, su sąlyga, kad tokios vynuogės sudaro ne daugiau kaip 10 proc. visų vynuogių;

12.6.2. gauta išeiga iš vieno hektaro neviršija 4000 dm3 vynuogių misos, nurodytos 10 priedo 10.1.1 ir 10.1.4 p.; jei išeiga yra didesnė, visas derlius praranda teisę būti apibūdinamas kaip „vin doux naturel“;

12.6.3. gauti iš vynuogių misos, kurioje pradinis natūralaus cukraus kiekis yra bent 252 g/dm3;

12.6.4. gauti, išskyrus visus kitus alkoholio koncentracijos padidinimo būdus, pridedant vyno kilmės alkoholio, kuriame gryno alkoholio koncentracija sudaro bent 5 proc. panaudotos rauginamos vynuogių misos tūrio, bet ne daugiau kaip žemesnioji šių nurodytų ribų:

12.6.4.1. 10 proc. minėtos panaudotos vynuogių misos tūrio;

12.6.4.2. galutinio produkto visuminės alkoholio koncentracijos 40 tūrio proc., kuriuos sudaro faktinės alkoholio koncentracijos tūrio proc. ir potencinės alkoholio koncentracijos tūrio proc. ekvivalento, apskaičiuoto imant 1 tūrio proc. arba gryno alkoholio 17,5 gramo likutinio cukraus viename litre, suma.

12.7. Šio priedo 12.5 ir 12.6 p. nurodyti pavadinimai neverčiami, tačiau:

12.7.1. jie gali būti vartojami kartu su paaiškinamąja nuoroda kalba, kurią supranta galutinis vartotojas;

12.7.2. produktų, pagamintų Graikijoje pagal šio priedo 12.6 p., kuriais prekiaujama tos Europos Sąjungos valstybės teritorijoje, jų pavadinimas „vin doux naturel“ gali būti vartojamas kartu su pavadinimu „οίνος γλυκυς φυσικός“.

12.8. Specifinis tradicinis pavadinimas „vino generoso“ vartojamas tik sausiems rūšiniams likeriniams vynams pkr, pagamintiems „flor“ procesu ir;

12.8.1. tik iš baltųjų vynuogių, gautų iš Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénex, Verdejo, Zalema ir Garrido Fino vynuogių veislių;

12.8.2. išleistiems į rinką tik po to, kai jie ąžuolinėse statinėse buvo brandinti vidutiniškai dvejus metus.

„Flor“ procesas – tai biologinis procesas, kuris vyksta, kai pasibaigus misos alkoholio fermentacijai laisvame vyno paviršiuje savaime susidaro tipiškų mielių plėvelė, ir produktui suteikia specifines analizines ir juslines savybes.

12.9. Šio priedo 12.8 p. minėtas pavadinimas neverčiamas, tačiau jis gali būti vartojamas kartu su paaiškinamąja pastaba tąja kalba, kurią supranta galutinis vartotojas.

12.10. Specifinis tradicinis pavadinimas „vinho generoso“ vartojamas tik rūšiniams likeriniams vynams pkr „Porto“, „Madeira“, „Moscatel de Setśbal“ ir „Carcavelos“ kartu nurodant atitinkamą registruoto pavadinimo kilmę.

12.11. Specifinis tradicinis pavadinimas „vino genereso de licor“ vartojamas tik rūšiniam likeriniam vynui:

12.11.1. gautam iš „vino generoso“, nurodyto šio priedo 12.8 p., arba iš vyno, gauto „flor“ procesu, iš kurio galima pagaminti tokį „vino genereso“, į kurį yra pridėta arba iš dalies fermentuotos vynuogių misos, gautos iš vytintų vynuogių, arba koncentruotos vynuogių misos;

12.11.2. išleistam į rinką po to, kai jis ąžuolinėse statinėse buvo brandintas vidutiniškai dvejus metus.

12.12. Šio priedo 12.11 p. nurodytas pavadinimas neverčiamas. Tačiau jis gali būti vartojamas kartu su paaiškinamąja pastaba ta kalba, kurią supranta galutinis vartotojas.

______________