LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. KOVO 5 D. NUTARIMO NR. 292 „DĖL LIETUVOS PASIRENGIMO NARYSTEI EUROPOS SĄJUNGOJE PROGRAMOS (NACIONALINĖ ACQUIS PRIĖMIMO PROGRAMA) TEISĖS DERINIMO PRIEMONIŲ IR ACQUIS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2003 METŲ PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. spalio 14 d. Nr. 1271

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 292 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir acquis įgyvendinimo priemonių 2003 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 25-1019, Nr. 52-2323, Nr. 65-2965, Nr. 73-3399):

1. Nurodytuoju nutarimu patvirtintame teisės derinimo priemonių 2003 metų plane:

1.1. Skyriuje „3.1. Laisvas prekių judėjimas“:

1.1.1. papildyti skirsnį „3.1.6. Maisto produktai“ šiomis priemonėmis:

„Sveikatos apsaugos ministerija

Komisijos 2003 m. gegužės 16 d. direktyva 2003/ 40/EB, nustatanti natūralaus mineralinio vandens sudedamųjų dalių ir ozono prisotinto oro naudojimo natūraliam mineraliniam vandeniui ir geriamajam vandeniui apdoroti sąlygas, sąrašą, koncentracijos ribas ir žymėjimo reikalavimus

3.1.6-T49

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 664 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28: 2001 „Natūralus mineralinis vanduo, šaltinio vanduo ir mineralizuotas geriamasis vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“ patvirtinimo“ papildymo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija

dvidešimt šeštosios Komisijos 2002 m. balandžio 15 d. direktyvos 2002/34/EB papildymas, pritaikantis II, III ir VII priedus prie Tarybos direktyvos

3.1.6-T50

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 384 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 62: 2001 „Kosmetikos gaminiai.

2003 metų IV ketvirtis“;

 

 

76/748/EEB dėl valstybių narių teisės, taikomos kosmetikos produktams, derinimo

 

Bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ papildymo projektas

 

 

1.1.2. įrašyti skirsnio „3.1.8. Vaistai“ 3.1.8-T31 priemonės antrojoje skiltyje vietoj pastraipų „Komisijos 1995 m. kovo 10 d. reglamentas (EB) Nr. 541/95 dėl vaistinių preparatų registravimo dokumentacijos pakeitimų nagrinėjimo, Komisijos 1998 m. birželio 2 d. reglamentas (EB) Nr. 1146/98, papildantis reglamentą (EB) Nr. 541/95 dėl vaistinių preparatų registravimo dokumentacijos pakeitimų nagrinėjimo“ pastraipą „Komisijos 2003 m. birželio 3 d. reglamentas (EB) Nr. 1084/2003 dėl kompetentingos valstybės narės institucijos išduoto prekybos skirtais žmonėms ir veterinariniais vaistais leidimo sąlygų keitimo svarstymo“, o penktojoje skiltyje vietoj žodžių „2003 metų III ketvirtis; įsigaliojimas – 2004 m. sausio 1 d.“ – žodžius „2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – nuo įstojimo į ES dienos“;

1.1.3. papildyti skirsnį „3.1.22. Statybos produktai“ šiomis priemonėmis:

„Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Komisijos 2003 m. kovo 21 d. sprendimas 2003/224/EB dėl standarto EN 1495: 1997 „Keliamosios platformos – stiebu kylančios darbo platformos“ informacijos skelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/37/EB

3.1.22-T32

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ taikymo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Komisijos 2003 m. birželio 6 d. sprendimas 2003/424/EB, pataisantis sprendimą 96/ 603/EB, kuris nustato produktų, priskiriamų A klasei („nedegieji“), sąrašą, numatytą sprendime 94/ 611/EB, kuris įgyvendina Tarybos direktyvos 89/ 106/EEB dėl statybos produktų 20 straipsnį

3.1.22-T33

aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 506 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.04: 2002 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ papildymo projektas

2003 metų IV ketvirtis“;

 

1.1.4. įrašyti skirsnio „3.1.23. Nesuderintos sritys“ 3.1. 23-T42 priemonės penktojoje skiltyje vietoj žodžių „2003 metų II ketvirtis“ žodžius „2003 metų IV ketvirtis“.

1.2. Papildyti skyrių „3.5. Įmonių teisė“ šia priemone:

„Finansų ministerija

Tarybos 2003 m. gegužės 13 d. direktyva 2003/ 38/EB, pakeičianti direktyvą 78/ 660/EEB dėl kasmetinių tam tikrų tipų įmonių atsiskaitymų dydžių, išreikštų eurais

3.5-T31

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

2003 metų IV ketvirtis“.

 

1.3. Skyriuje „3.7. Žemės ūkis“:

1.3.1. papildyti skirsnį „3.7.2.1. Grūdai, aliejiniai ir baltyminiai augalai“ šia pastraipa:

„Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2003 m. gegužės 28 d. direktyva 2003/ 45/EB, pataisanti Tarybos direktyvą 2002/ 57/EB dėl pluoštinių ir aliejinių augalų sėklų prekybos

3.7.2.1-T32

žemės ūkio ministro įsakymo dėl pluoštinių ir aliejinių augalų sėklų prekybos projektas

2003 metų IV ketvirtis“;

 

1.3.2. papildyti skirsnį „3.7.2.3. Cukrus, inulinas, izogliukozė“ šia priemone:

„Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2003 m. birželio 27 d. reglamentas (EB) Nr. 1140/ 2003, cukraus sektoriaus atžvilgiu pataisantis reglamentą (EB) Nr. 779/96, nustatantį išsamias komunikacijos taikymo taisykles, ir reglamentą (EB) Nr. 314/2002, nustatantį išsamias kvotų sistemos taikymo taisykles

3.7.2.3-T34

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl cukraus ir kvotų sistemos projektas

2003 metų IV ketvirtis“;

 

1.3.3. papildyti skirsnį „3.7.4.1.1. Veterinarija“ šiomis priemonėmis:

„Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. balandžio 15 d. sprendimas 2003/279/EB, pakeičiantis Komisijos sprendimą 93/13/EEB, atsižvelgiant į produktų iš trečiųjų valstybių veterinarijos patikrinimų sertifikatus

3.7.4.1-T83

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl Bendrojo veterinarijos dokumento produktams, įvežamiems iš trečiųjų valstybių, patvirtinimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. gegužės 12 d. reglamentas (EB) Nr. 808/ 2003, pakeičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, nustatantį sveikatos taisykles, susijusias su gyvūnų šalutiniais produktais, neskirtais žmonėms vartoti Komisijos 2003 m. gegužės 12 d. reglamentas (EB) Nr. 809/ 2003 dėl pereinamųjų priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, atsižvelgiant į 3-iosios kategorijos medžiagų ir mėšlo, naudojamų augalams kompostuoti, apdorojimo standartus Komisijos 2003 m. gegužės 12 d. reglamentas (EB) Nr. 810/ 2003 dėl pereinamųjų priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, atsižvelgiant į 3-iosios kategorijos medžiagų ir mėšlo, naudojamų augalams kompostuoti, apdorojimo standartus Komisijos 2003 m. gegužės 12 d. reglamentas (EB) Nr. 811/ 2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, atsižvelgiant į draudimą per-dirbti vidaus rūšių žuvis, gyvūnų pašalinių produktų laidojimą ir deginimą ir tam tikras pereinamąsias priemones

3.7.4.1-T84

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-594 „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

 

Komisijos 2003 m. gegužės 12 d. reglamentas (EB) Nr. 812/ 2003 dėl pereinamųjų priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, atsižvelgiant į tam tikrų produktų iš trečiųjų valstybių importą ir tranzitą Komisijos 2003 m. gegužės 12 d. reglamentas (EB) Nr. 813/ 2003 dėl pereinamųjų priemonių pagal Europos Parlamento reglamentą (EB) Nr. 1774/ 2002, atsižvelgiant į maisto atliekų surinkimą, transportavimą ir pašalinimą

 

 

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. gegužės 23 d. sprendimas 2003/390/EB, nustatantis specialiąsias vandens gyvūnų, nejautrių tam tikroms ligoms, ir produktų tiekimo į rinką sąlygas

3.7.4.1-T85

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl specialiųjų vandens gyvūnų, nejautrių tam tikroms ligoms, ir produktų tiekimo į rinką sąlygų nustatymo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. gegužės 23 d. sprendimas 2003/394/EB, pataisantis sprendimą 2002/ 677/EB dėl salmoneliozės kontrolės programos

3.7.4.1-T86

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. B1-334 „Dėl Naminių paukščių salmoneliozės veterinarinės kontrolės programos patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. gegužės 26 d. sprendimas 2003/422/EB, patvirtinantis afrikinio kiaulių maro diagnostikos vadovą

3.7.4.1-T87

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl Afrikinio kiaulių maro diagnostikos vadovo patvirtinimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 2003 m. gegužės 26 d. direktyva 2003/ 43/EB, pataisanti direktyvą 88/ 407/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus Bendrijos vidaus prekybai ir importui galvijų sperma

3.7.4.1-T88

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 1999 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 4-281 „Dėl Veterinarijos reikalavimų prekiaujant užšaldyta bulių sperma patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. gegužės 26 d. reglamentas (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų taikymo nekomerciniam naminių gyvūnų judėjimui, pataisantis Tarybos direktyvą 92/65/EEB

3.7.4.1-T89

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 1999 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 282 „Dėl parduodamų gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. balandžio 25 d. sprendimas 2003/303/EB, pakeičiantis sprendimą 97/ 296/EB ir leidžiantis importuoti žvejybos produktus iš Šri Lankos

3.7.4.1-T90

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl žuvų produktų importo projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. birželio 24 d. sprendimas 2003/477/EB, pataisantis sprendimą 2002/ 251/EB ir atnaujinantis apsaugos priemones, taikomas žuvų ir vandens gyvūnų produktų importui iš Tailando

3.7.4.1-T91

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl žuvų ir vandens gyvūnų produktų importo iš Tailando projektas

2003 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2003 m. gegužės 23 d. sprendimas 2003/392/EB, pataisantis sprendimus 2003/70/EB ir 2003/71/EB dėl tam tikrų žuvų importo iš Norvegijos ir Farerų salų

3.7.4.1-T92

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl tam tikrų rūšių žuvų importo iš Norvegijos ir Farerų salų projektas

2003 metų IV ketvirtis“.

 

1.4. Pripažinti netekusiomis galios skyriaus „3.11. Ekonominė ir pinigų sąjunga“ 3.11-T30 ir 3.11-T31 priemones.

1.5. Skyriuje „3.22. Aplinka“:

1.5.1. pripažinti netekusia galios skirsnio „3.22.5. Gamtos apsauga“ 3.22.5-T30 priemonę;

1.5.2. įrašyti skirsnio „3.22.8. Triukšmas“ 3.22.8-T32 priemonės pirmojoje skiltyje vietoj žodžių „Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija“ žodžius „Sveikatos apsaugos ministerija, Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija“, ketvirtojoje skiltyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo projektas“ – žodžius „Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo projektas“, išbraukti penktojoje skiltyje žodžius „2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – 2004 metų I ketvirtis“ ir įrašyti šeštojoje skiltyje žodžius „2003 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – 2004 metų II ketvirtis“.

1.6. Papildyti skyrių „3.25. Muitų sąjunga“ šia priemone:

„Muitinės departamentas Finansų ministerija

Tarybos 2003 m. kovo 17 d. sprendimas 2003/231/EB dėl Europos Bendrijos prisijungimo prie protokolo, pakeičiančio Tarptautinę muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvenciją (Kioto konvenciją)

3.25-T37

Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Tarptautinės muitinės procedūrų supa-prastinimo ir suderinimo konvencijos (Kioto konvencijos) ratifikavimo projektas

2003 metų IV ketvirtis“.

 

2. Pripažinti netekusia galios nurodytuoju nutarimu patvirtinto acquis įgyvendinimo priemonių 2003 metų plano skyriaus „3.22. Aplinka“ skirsnio „3.22.5. Gamtos apsauga“ 3.22.5-D1 priemonę.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

Užsienio reikalų ministras                                                           Antanas Valionis

______________