LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NUOSEKLIŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2000 M. SPALIO 26 D. ĮSAKYMU NR. 1195, DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1326

Vilnius

 

dalies pakeičiu Nuosekliųjų studijų programų nuostatų, patvirtintų švietimo ir mokslo ministro 2000 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1326 „Dėl Nuosekliųjų studijų programų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000; Nr. 91-2841, 2001, Nr. 72-2551) 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Nuosekliųjų studijų programos (išskyrus individualiąsias) turi būti įregistruotos Studijų ir mokymo programų registre ministerijos nustatyta tvarka. Jeigu universiteto visos kurios nors studijų krypties programos yra įvertintos ir akredituotos laikotarpiui iki planinio išorinio vertinimo ciklo pabaigos, naujos tos pačios krypties ir tos pačios pakopos studijų programos registruojamos, remiantis tik universiteto senato teikimu (prieš tai ji turi būti įvertinta paties universiteto pasitelktų ekspertų iš kitų institucijų). Kitais atvejais naujos studijų programos prieš registravimą turi būti įvertintos ministerijos nustatyta tvarka. Visos naujos neuniversitetinių studijų programos turi būti įvertintos ministerijos nustatyta tvarka ir patvirtintos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.“.

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS