1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE 1988 M. PROTOKOLAS

 

ŠIO PROTOKOLO ŠALYS,

kurios yra ir 1974 m. lapkričio 1 d. Londone pasirašytos Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje Šalys,

suvokdamos, kad nurodytą Konvenciją reikia papildyti nuostatomis dėl apžiūrų ir liudijimų išdavimo, suderintomis su atitinkamomis kitų tarptautinių dokumentų nuostatomis,

manydamos, kad geriausiai šio tikslo galima pasiekti priėmus 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje Protokolą,

susitarė:

 

I straipsnis

Bendrieji įsipareigojimai

 

1. Šio Protokolo Šalys įsipareigoja įgyvendinti šio Protokolo ir jo Priedo, kuris yra neatskiriama Protokolo dalis, nuostatas. Bet kuri nuoroda į šį Protokolą kartu reiškia ir nuorodą į jo Priedą.

2. Iš dalies pakeistos 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (toliau – Konvencija) nuostatos Šalims taikomos atsižvelgiant į šiame Protokole nurodytus šių nuostatų pakeitimus ir papildymus.

3. Laivams, turintiems teisę plaukioti su valstybės, kuri nėra nei Konvencijos, nei šio Protokolo Šalis, vėliava, šio Protokolo Šalys taiko Konvencijos ir šio Protokolo reikalavimus tada, kai būtina užtikrinti, kad šiems laivams nebūtų taikomas palankesnis negu šio Protokolo Šalių laivams taikomas režimas.

 

II straipsnis

Ankstesnės sutartys

 

1. Šis Protokolas jo Šalims pakeičia ir panaikina Konvencijos 1978 m. Protokolą.

2. Nepaisant bet kokių kitų šio Protokolo reikalavimų, kiekvienas pagal Konvencijos nuostatas išduotas bei jas atitinkantis liudijimas ir kiekvienas pagal šio Protokolo įsigaliojimo metu taikomas Konvencijos 1978 m. Protokolo nuostatas išduotas bei jas atitinkantis tokio liudijimo priedas ir toliau galioja visą jiems pagal Konvencijos arba jos 1978 m. Protokolo nuostatas nurodytą galiojimo laiką, atsižvelgiant į tai, kurios iš šių nuostatų tinka konkrečiu atveju.

3. Protokolo Šalis negali išduoti liudijimų pagal 1974 m. lapkričio 1 d. priimtos 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje nuostatas.

 

III straipsnis

Informacijos teikimas

 

Protokolo Šalys įsipareigoja Tarptautinės jūrų organizacijos (toliau – Organizacija) generaliniam sekretoriui pranešti ir jam deponuoti:

a) jų skelbiamų įstatymų, potvarkių, įsakymų, taisyklių ir kitų teisės dokumentų tais klausimais, kuriuos apima šis Protokolas, tekstus;

b) jų paskirtų apžiūros ekspertų arba jų pripažintų organizacijų, įgaliotų Šalių vardu įgyvendinti žmogaus gyvybės apsaugai jūroje skirtas priemones, sąrašus, tam, kad jie būtų perduoti kitų Šalių pareigūnams susipažinti kartu su informacija apie konkrečiai tokiems paskirtiems ekspertams ir tokioms pripažintoms organizacijoms nustatytą ypatingą jų atsakomybę ir jiems suteiktų įgaliojimų mastą;

c) pakankamą pagal šio Protokolo nuostatas išduodamų liudijimų pavyzdžių skaičių.

 

IV straipsnis

Pasirašymas, ratifikavimas, priėmimas, patvirtinimas ir prisijungimas

 

1. Protokolas pateikiamas pasirašyti Organizacijos būstinėje nuo 1989 m. kovo 1 d. iki 1990 m. vasario 28 d., o vėliau prie jo bus galima prisijungti. Atsižvelgiant į 3 dalies nuostatas, valstybės gali išreikšti sutikimą būti saistomomis šio Protokolo bet kuriuo iš šių būdų:

a) jį pasirašydamos be išlygų dėl ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo;

b) jį pasirašydamos su išlygomis dėl ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo, o vėliau jį ratifikuodamos, jam pritardamos arba jį patvirtindamos;

c) prie jo prisijungdamos.

2. Ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumentai deponuojami Organizacijos generaliniam sekretoriui.

3. Šį Protokolą be išlygų pasirašyti, jį ratifikuoti, priimti, patvirtinti arba prie jo prisijungti gali tik valstybės, be išlygų pasirašiusios Konvenciją, ją ratifikavusios, priėmusios, patvirtinusios arba prie jos prisijungusios.

 

V straipsnis

Įsigaliojimas

 

1. Protokolas įsigalioja praėjus dvylikai mėnesių nuo dienos, kai įvykdomos abi šios sąlygos:

a) ne mažiau kaip penkiolika valstybių, kurių prekybos laivynai kartu imant sudaro ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų pasaulio prekybos laivynų bendrosios talpos, išreiškia sutikimą būti Protokolo saistomos pagal jo IV straipsnio nuostatas;

b) įvykdomos 1966 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo 1988 m. Protokolo įsigaliojimo sąlygos;

tačiau šis Protokolas neturi įsigalioti anksčiau kaip 1992 m. vasario 1 d.

2. Valstybėms, deponavusioms šio Protokolo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumentą tuo metu, kai abi sąlygos dėl Protokolo įsigaliojimo jau patenkintos, tačiau Protokolas dar neįsigaliojo, toks ratifikavimas, priėmimas, patvirtinimas arba prisijungimas įsigalioja Protokolo įsigaliojimo dieną arba praėjus trims mėnesiams nuo atitinkamo dokumento deponavimo, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių dviejų datų yra vėlesnė.

3. Kiekvienas po šio Protokolo įsigaliojimo datos deponuotas ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo prie jo dokumentas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo jo deponavimo dienos.

4. Bet kuris deponuotas Konvencijos ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo prie jos dokumentas nuo dienos, laikomos pritarimo šio Protokolo pakeitimui pagal VI straipsnio sąlygas data, yra taikomas iš dalies pakeistam Protokolui.

 

VI straipsnis

Pakeitimai

 

Konvencijos VIII straipsnyje nurodyta tvarka taikoma ir iš dalies keičiant šį Protokolą, jeigu:

a) straipsnio nuorodos į Konvenciją ir Susitariančiąsias Vyriausybes atitinkamai laikomos nuorodomis į šį Protokolą ir į Protokolo Šalis;

b) Protokolo ir jo Priedo straipsnių daliniai pakeitimai patvirtinami ir įsigalioja pagal tvarką, taikomą Konvencijos straipsnių arba jos Priedo I skyriaus daliniams pakeitimams;

c) Protokolo Priedo priedėlio daliniai pakeitimai gali būti patvirtinami ir gali įsigalioti pagal tvarką, taikomą Konvencijos priedo, išskyrus jo I skyrių, daliniams pakeitimams.

 

VII straipsnis

Denonsavimas

 

1. Bet kuri Šalis gali denonsuoti Protokolą bet kuriuo metu praėjus penkeriems metams nuo Protokolo įsigaliojimo tai Šaliai dienos.

2. Protokolas denonsuojamas deponuojant denonsavimo dokumentą Organizacijos generaliniam sekretoriui.

3. Denonsavimas įsigalioja praėjus vieneriems metams arba ilgesniam denonsavimo dokumente nurodytam laikui po to, kai jį gauna Organizacijos generalinis sekretorius.

4. Jei Šalis denonsuoja Konvenciją, laikoma, kad ji denonsuoja ir Protokolą. Protokolo denonsavimas įsigalioja tą pačią dieną, kai pagal Konvencijos XI straipsnio c dalyje nurodytas sąlygas įsigalioja Konvencijos denonsavimas.

 

VIII straipsnis

Depozitaras

 

1. Šis Protokolas deponuojamas Organizacijos generaliniam sekretoriui (toliau – depozitaras).

2. Depozitaras:

a) praneša visų šį Protokolą pasirašiusių arba prie jo prisijungusių valstybių vyriausybėms:

i) apie kiekvieną naują pasirašymą arba ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumento deponavimą ir pasirašymo arba deponavimo datą;

ii) šio Protokolo įsigaliojimo datą;

iii) apie kiekvieno šio Protokolo denonsavimo dokumento deponavimą bei jo gavimo ir denonsavimo įsigaliojimo datas.

b) siunčia patvirtintas šio Protokolo kopijas visų Protokolą pasirašiusių ar prie jo prisijungusių valstybių vyriausybėms.

3. Tuoj pat po šio Protokolo įsigaliojimo depozitaras perduoda patvirtintą jo kopiją Jungtinių Tautų Sekretoriatui tam, kad jis būtų įregistruotas ir paskelbtas pagal Jungtinių Tautų Chartijos 102 straipsnį.

 

IX straipsnis

Kalbos

 

Šis Protokolas sudarytas vienu egzemplioriumi anglų, arabų, ispanų, kinų, prancūzų ir rusų kalbomis; visi tekstai yra autentiški. Oficialus vertimas į italų kalbą bus parengtas ir deponuotas kartu su pasirašytu dokumento originalu.

 

PRIIMTA LONDONE tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuntų metų lapkričio vienuoliktą dieną.

 

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai savo Vyriausybių įgalioti asmenys pasirašė šį Protokolą.

 

[Parašai praleidžiami]

 

______________


PRIEDAS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE PRIEDO PAKEITIMAI IR JO DALINIAI PAPILDYMAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

A DALIS – TAIKYMAS, SĄVOKOS IR T. T.

 

2 taisyklė

Sąvokos

 

Esamas k punkto tekstas keičiamas šiuo:

„k) naujas laivas – laivas, kurio kilis buvo pastatytas ant stapelio arba kurio statybos etapas 1980 m. gegužės 25 d. ar po jos yra panašus;“

Esamas tekstas papildomas šiuo punktu:

„n) kasmetinė data – tai bet kurių metų mėnuo ir diena, atitinkantys tam tikro liudijimo galiojimo termino pabaigos mėnesį ir dieną.“

 

B DALIS – APŽIŪROS IR LIUDIJIMAI

 

6 taisyklė

Patikrinimas ir apžiūra

 

Esamas tekstas keičiamas šiuo:

„a) Laivų tikrinimas ir apžiūra, susiję su šių taisyklių laikymusi ir jų išimčių suteikimu, yra atliekami administracijos pareigūnų. Tačiau administracija laivų tikrinimą ir apžiūrą gali patikėti ir jos specialiai skiriamiems ekspertams arba pripažintoms organizacijoms.

b) Skirdama, kaip nurodyta a punkte, ekspertus arba pripažindama organizacijas tinkamomis laivų patikrinimams ir apžiūroms atlikti, administracija suteikia teisę bet kuriam jos skiriamam ekspertui arba jos pripažįstamai organizacijai bent:

i) pareikalauti, kad būtų atliktas laivo remontas;

ii) patikrinti ir apžiūrėti laivą, kai to paprašo atitinkamos uosto valstybės valdžios institucijos. Administracija praneša Organizacijai apie jos paskirtiems ekspertams arba pripažintoms organizacijoms nustatytą konkrečią atsakomybę ir apie įgaliojimų jiems suteikimo sąlygas.

c) Jei paskirtas ekspertas arba pripažinta organizacija nustato, kad laivo arba jo įrangos būklė iš esmės neatitinka liudijimo duomenų, arba kad ši būklė yra tokia, jog laivas dėl to negali išplaukti į jūrą nekeldamas pavojaus pačiam laivui arba juo plaukiantiems žmonėms, šis ekspertas arba organizacija privalo nedelsdami pasirūpinti, kad būtų imtasi veiksmų trūkumams pašalinti ir laiku apie tai praneša administracijai. Jei veiksmų trūkumams pašalinti nesiimama, atitinkamas liudijimas panaikinamas ir apie tai nedelsiant pranešama administracijai; be to, jei laivas tuo metu stovi kitos Protokolo Šalies uoste, nedelsiant pranešama ir uosto valstybės valdžios institucijoms. Kai administracijos pareigūnas, jos paskirtas ekspertas arba pripažinta organizacija praneša atitinkamoms uosto valstybės valdžios institucijoms, uosto valstybės vyriausybė tokiam pareigūnui, ekspertui arba organizacijai teikia visokeriopą pagalbą kad jie galėtų atlikti savo pareigas pagal šių taisyklių nuostatas. Jei reikia, uosto valstybės vyriausybė privalo užtikrinti, kad laivas liktų uoste tol, kol jam bus leista išplaukti į jūrą arba palikti uostą tam, kad jis galėtų nuplaukti iki atitinkamos laivų remonto įmonės, nekeldamas pavojaus pačiam laivui arba jame esantiems žmonėms.

d) Administracija kiekvienu atveju visiškai garantuoja, kad patikrinimas ir apžiūra būtų išsamūs bei veiksmingi, ir įsipareigoja užtikrinti, kad būtų imamasi tokiai garantijai įgyvendinti reikalingų priemonių.“

 

7 taisyklė

Keleivinių laivų apžiūros

 

Esamas tekstas keičiamas šiuo:

„a) Kiekvienam keleiviniam laivui taikomos šios apžiūros:

i) pirminė apžiūra, atliekama prieš pradedant laivą eksploatuoti;

ii) apžiūra dėl liudijimų atnaujinimo, atliekama kas 12 mėnesių, išskyrus tuos atvejus, kai taikomi 14 taisyklės b, e, f ir g punktai;

iii) papildomos apžiūros, atliekamos prireikus.

b) Šios apžiūros atliekamos taip:

i) per pirminę apžiūrą visapusiškai patikrinama laivo konstrukcija, mašinos ir įranga, įskaitant ir laivo povandeninio korpuso išorę bei garo katilų vidų ir išorę. Ši apžiūra turi užtikrinti, kad laivo konstrukcijos, garo katilų, kitų slėginių indų ir jų priklausinių, pagrindinių ir pagalbinių mašinų, elektros įrangos, radijo ryšio įrangos (įskaitant skirtus naudotis gelbėjimo priemonėse), priešgaisrinės saugos sistemų ir priemonių, gelbėjimo priemonių ir įrangos, laivo navigacijos įrangos, laivybos leidinių, locmanų įlaipinimo priemonių ir kitų įtaisų išdėstymas, sandara, pagaminimo medžiagos ir struktūros elementų standartiniai dydžiai atitiktų šių taisyklių nuostatas ir jų pagrindu administracijos paskelbtus įstatymus, potvarkius, įsakymus ir taisykles, skirtus nustatytos paskirties laivams. Be to, ši apžiūra privalo užtikrinti, kad visos laivo dalys visais atžvilgiais būtų pagamintos kokybiškai ir kad laivas būtų aprūpintas signalinėmis šviesomis, signaliniais ženklais, garso ir nelaimės signalų prietaisais taip, kaip nurodyta šių taisyklių ir galiojančių Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti nuostatose;

ii) per apžiūrą dėl liudijimų atnaujinimo patikrinama laivo konstrukcija, garo katilai ir kiti slėginiai indai, mašinos ir įranga, taip pat laivo povandeninio korpuso išorė. Ši apžiūra turi užtikrinti, kad laivo konstrukcija, garo katilai, kiti slėginiai indai ir jų priklausiniai, pagrindinės ir pagalbinės mašinos, elektros įranga, radijo ryšio įranga (įskaitant naudojamus gelbėjimosi priemonėse), priešgaisrinės ir gaisrinės saugos sistemos ir įtaisai, gelbėjimosi įtaisai ir priemonės, laivo navigacijos įranga, laivybai skirti leidiniai, locmanų įlaipinimo priemonės ir kiti įtaisai būtų geros kokybės, atitiktų nustatytą laivo paskirtį bei šių taisyklių nuostatas ir jų pagrindu Administracijos paskelbtus įstatymus, potvarkius, įsakymus ir taisykles. Per tokią apžiūrą taip pat patikrinamos ir laivo signalinės šviesos, signaliniai ženklai, garso ir nelaimės signalų prietaisai tam, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka šių taisyklių ir galiojančių Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti nuostatas;

iii) papildoma apžiūra, pagal aplinkybes visiška arba dalinė, atliekama po remonto darbų, kurių prireikė atlikus 11 taisyklėje nurodytus tyrimus, arba po bet kokių kitų svarbių remonto arba susidėvėjusios įrangos ir konstrukcijų keitimo darbų. Per šią apžiūrą patikrinama, ar visi numatyti laivo remonto arba atnaujinimo darbai buvo atlikti kokybiškai ir veiksmingai, ar jiems buvo panaudotos visapusiškai tinkamos medžiagos ir ar laivas visais atžvilgiais atitinka šių taisyklių ir Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti nuostatas bei jų pagrindu administracijos paskelbtus įstatymus, potvarkius, įsakymus ir taisykles.

c) i) šių taisyklių b punkte minimi įstatymai, potvarkiai, įsakymai ir taisyklės privalo visais atžvilgiais užtikrinti, kad žmonių gyvybės saugumo požiūriu laivas atitiktų jam nustatytą paskirtį;

ii) be kitų dalykų, šie dokumentai nustato, kaip atlikti pradinį ir vėlesnius hidraulinius ar kitokius priimtinus alternatyvius pagrindinių ir pagalbinių garo katilų, jungčių, garo vamzdynų, didelio slėgio resiverių ir vidaus degimo variklių kuro cisternų bandymus ir šių bandymų tvarką, taip pat laikotarpius tarp dviejų vienas po kito atliekamų bandymų.“

 

8 taisyklė

Krovininių laivų gelbėjimosi priemonių ir kitos įrangos apžiūros

 

Esamas tekstas keičiamas šiuo:

„a) 500 t bendrosios talpos ir didesnių krovininių laivų gelbėjimosi priemonėms ir kitai b punkto i papunktyje minimai įrangai skirtos šios apžiūros:

i) pirminė apžiūra, atliekama prieš pradedant laivą eksploatuoti;

ii) apžiūra dėl liudijimų atnaujinimo, atliekama administracijos nustatytais laikotarpiais, bet ne rečiau kaip kas 5 metai, išskyrus tuos atvejus, kai taikomos 14 taisyklės b, e, f ir g punktų nuostatos;

iii) periodinė apžiūra, atliekama ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki arba ne vėliau kaip 3 mėnesiai po antros krovininio laivo saugios įrangos liudijimo kasmetinės datos, arba ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki arba ne vėliau kaip 3 mėnesiai po trečios krovininio laivo saugios įrangos liudijimo kasmetinės datos; ji atliekama vietoj vienos iš a dalies iv punkte nurodytų kasmetinių apžiūrų;

iv) kasmetinė apžiūra, atliekama ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki arba ne vėliau kaip 3 mėnesiai po kiekvienos krovininio laivo saugios įrangos liudijimo kasmetinės datos;

v) papildoma apžiūra, atliekama taip, kaip nustatyta 7 taisyklės b dalies iii punkto nuostatose dėl keleivinių laivų.

b) a dalyje nurodytos apžiūros atliekamos taip:

i) per pirminę apžiūrą išsamiai patikrinamos gaisrinės saugos sistemos ir priemonės, gelbėjimosi priemonės ir įtaisai (išskyrus radijo ryšio įtaisus), laivo navigacijos įranga, locmanų įlaipinimo priemonės ir kiti įtaisai, kuriems taikomos II-1, II-2, III ir V skyrių nuostatos, užtikrinant, kad jie būtų geros būklės ir atitiktų šių taisyklių nuostatas bei nustatytą laivo paskirtį. Per šią apžiūrą taip pat patikrinamos gaisrų gesinimo schemos, laivybai skirti leidiniai, signalinės šviesos, signaliniai ženklai, garso ir nelaimės signalų prietaisai, užtikrinant, kad jie atitiktų šių taisyklių ir galiojančių Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti nuostatas;

ii) per apžiūrą dėl liudijimų atnaujinimo ir per periodinę apžiūrą patikrinami b dalies i punkte nurodyti įtaisai, užtikrinant, kad šie įtaisai atitiktų jiems taikomas šių taisyklių ir galiojančių Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti nuostatas bei būtų geros būklės ir atitiktų nustatytą laivo paskirtį;

iii) per kasmetinę apžiūrą atliekamas bendras b dalies i punkte minimų įtaisų patikrinimas, nustatant, ar šie įtaisai buvo techniškai prižiūrimi pagal 11 taisyklės a punkto nuostatas ir ar jų būklė ir toliau atitinka laivo paskirtį.

c) pagal a punkto iii ir iv papunkčių nuostatas atliktos periodinės ir kasmetinės apžiūros registruojamos krovininio laivo saugios įrangos liudijime.“

 

9 taisyklė

Krovininių laivų radijo ryšio ir radiolokacinės įrangos apžiūros

 

Esama antraštė keičiama šia:

 

„Krovininių laivų radijo ryšio įrangos apžiūros“

 

Esamas tekstas keičiamas šiuo:

„a) Krovininių laivų, kuriems galioja III ir IV skyrių nuostatos, radijo ryšio įrangai, įskaitant naudojamą gelbėjimosi priemonėse, atliekamos šios apžiūros:

i) pirminė apžiūra, atliekama prieš pradedant laivą eksploatuoti;

ii) apžiūra dėl liudijimų atnaujinimo, atliekama Administracijos nustatytais laikotarpiais, bet ne rečiau kaip kas 5 metai, išskyrus tuos atvejus, kai taikomi 14 taisyklės b, e, f ir g punktai;

iii) periodinė apžiūra, atliekama ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki arba ne vėliau kaip 3 mėnesiai po kiekvienos krovininio laivo saugios radijo įrangos liudijimo kasmetinės datos;

iv) papildoma apžiūra, atliekama taip, kaip nustatyta 7 taisyklės b punkto iii papunktyje dėl keleivinių laivų.

b) a punkte nurodytos apžiūros atliekamos taip:

i) per pirminę apžiūrą visapusiškai patikrinama krovininio laivo radijo įranga, įskaitant ir skirtą naudoti gelbėjimosi prietaisuose, užtikrinant, kad ji atitiktų šių taisyklių nuostatas;

ii) per apžiūrą dėl liudijimų atnaujinimo ir per periodinę apžiūrą patikrinama krovininio laivo radijo ryšio įranga, įskaitant ir skirtą naudotis gelbėjimosi priemonėse, užtikrinant, kad ji atitiktų šių taisyklių nuostatas.

c) pagal a punkto iii papunkčio nuostatas atliktos periodinės apžiūros registruojamos krovininio laivo saugios radijo įrangos liudijime.“

 

10 taisyklė

Krovininių laivų korpuso, mechanizmų ir įrangos apžiūros

 

Esama antraštė keičiama šia:

 

„Krovininių laivų konstrukcijos, mechanizmų ir įrangos apžiūros“

 

Esamas tekstas keičiamas šiuo:

„a) Šios taisyklės b punkto i papunktyje nurodytiems krovininio laivo konstrukcijai, mašinoms ir įrangai (išskyrus objektus, kuriems išduodamas krovininio laivo saugios įrangos liudijimas ir krovininio laivo saugios radijo įrangos liudijimas) taikomos tokios apžiūros ir patikrinimai:

i) pirminė apžiūra, atliekama prieš pradedant laivą eksploatuoti, kurios metu patikrinama ir laivo povandeninio korpuso išorė;

ii) apžiūra dėl liudijimų atnaujinimo, atliekama administracijos nustatytais laikotarpiais, bet ne rečiau kaip kas 5 metai, išskyrus atvejus, kai taikomi 14 taisyklės b, e, f ir g punktai;

iii) tarpinė apžiūra, atliekama ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki arba ne vėliau kaip 3 mėnesiai po antros krovininio laivo saugios konstrukcijos liudijimo kasmetinės datos, arba ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki arba ne vėliau kaip 3 mėnesiai po trečios krovininio laivo saugios konstrukcijos liudijimo kasmetinės datos; ši apžiūra atliekama vietoj vienos iš a punkto iv papunktyje nurodytų kasmetinių apžiūrų;

iv) kasmetinė apžiūra, atliekama ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki arba ne vėliau kaip 3 mėnesiai po kiekvienos krovininio laivo saugios konstrukcijos liudijimo kasmetinės datos;

v) laivo povandeninio korpuso išorės patikrinimas atliekamas bent du kartus per bet kurį 5 metų laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai taikomos 14 taisyklės e ar f punktai; kai taikomi 14 taisyklės e ar f punktai, šį 5 metų laikotarpį leidžiama pailginti tiek, kad jo pabaigos data sutaptų su pratęstu liudijimo galiojimo terminu. Bet kuriuo atveju laiko tarpas tarp bet kurių dviejų tokių patikrinimų negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai;

vi) papildomas patikrinimas atliekamas taip, kaip nustatyta 7 taisyklės b punkto iii papunktyje dėl keleivinių laivų.

b) a punkte nurodytos apžiūros ir patikrinimai atliekami taip:

i) per pirminę apžiūrą visapusiškai patikrinama laivo konstrukcija, mašinos ir įranga. Ši apžiūra turi užtikrinti, kad laivo konstrukcijos, garo katilų ir kitų slėginių indų ir jų priklausinių, pagrindinių ir pagalbinių mašinų, įskaitant laivo vairavimo įrangą ir atitinkamas valdymo sistemas, elektros ir kitos įrangos išdėstymas, sandara, pagaminimo medžiagos bei struktūros elementų standartiniai dydžiai atitiktų šių taisyklių nuostatas, būtų geros būklės ir atitiktų nustatytą laivo paskirtį; be to, patikrinama, ar laive yra privaloma informacija apie jo stovumą. Tanklaiviuose per šią apžiūrą patikrinamos ir siurblių patalpos, krovinių, kuro ir ventiliacijos vamzdynų sistemos bei su jomis susiję saugos prietaisai;

ii) per apžiūrą dėl liudijimų atnaujinimo patikrinami b punkto i papunktyje nurodyti laivo konstrukcija, mašinos ir įranga, užtikrinant, kad jie atitiktų šių taisyklių nuostatas, būtų geros būklės ir tiktų pagal nustatytą laivo paskirtį;

iii) per tarpinę apžiūrą patikrinama laivo konstrukcija, garo katilai ir kiti slėginiai indai, mašinos bei įranga, vairavimo įranga ir atitinkamos valdymo sistemos ir elektros įranga, nustatant, ar jie yra geros būklės ir ar atitinka nustatytą laivo paskirtį. Tanklaiviuose per šią apžiūrą patikrinamos ir siurblių patalpos, krovinių, kuro ir ventiliacijos vamzdynų sistemos bei su jomis susiję saugos prietaisai; be to, išbandoma pavojingų zonų elektros įrangos izoliacijos varža;

iv) per kasmetinę apžiūrą atliekamas bendras b punkto i papunktyje nurodytų laivo konstrukcijos, mašinų ir įrangos patikrinimas, nustatant, ar jie buvo techniškai prižiūrimi pagal 11 taisyklės a punkto nuostatas ir ar jų būklė ir toliau atitinka laivo paskirtį;

v) laivo povandeninio korpuso išorės patikrinimas ir tuo pačiu metu tikrinamų atitinkamų susijusių dalykų apžiūra atliekami taip, kad būtų užtikrinta, jog jie tebetinka pagal nustatytą laivo paskirtį.

c) Pagal a punkto iii, iv ir v papunkčių nuostatas atliktos tarpinės ir kasmetinės apžiūros ir laivo povandeninio korpuso išorės patikrinimai registruojami krovininio laivo saugios konstrukcijos liudijime.“

 

11 taisyklė

Laivo būklės priežiūra po apžiūros

 

Esamas tekstas keičiamas šiuo:

„a) Laivo ir jo įrangos būklė palaikoma pagal šių taisyklių nuostatas, taip užtikrinant, kad laivas visais atžvilgiais būtų tinkamas išplaukti į jūrą ir nekiltų pavojus pačiam laivui ar juo plaukiantiems žmonėms.

b) Atlikus bet kurią iš 7, 8, 9 arba 10 taisyklėse nustatytų apžiūrų, be administracijos leidimo negalima nieko keisti laivo konstrukcijos sandaroje, jo mašinose, įrangoje bei kituose dalykuose, kurie buvo tikrinami apžiūros metu.

c) Kiekvieną kartą kai įvyksta laivo avarija arba aptinkamas laivo gedimas, sumažinantis laivo saugumą arba jo gelbėjimosi priemonių ar kitos įrangos veiksmingumą arba privalomą jų skaičių laive, šio laivo kapitonas arba savininkas kuo greičiau apie tai praneša administracijai ir už atitinkamo liudijimo išdavimą atsakingam administracijos paskirtam ekspertui arba pripažintai organizacijai, kurie privalo pasirūpinti, kad būtų pradėtas tyrimas ir būtų nustatyta, ar būtina atlikti 7, 8, 9 arba 10 taisyklėse nurodytas apžiūras. Jei laivas tuo metu stovi kitos Susitariančiosios Vyriausybės uoste, jo kapitonas arba savininkas taip pat nedelsdami apie tai praneša atitinkamoms uosto valstybės valdžios institucijoms, o administracijos paskirtas ekspertas arba jos pripažinta organizacija privalo patikrinti, ar tai padaryta.“

 

12 taisyklė

Liudijimų išdavimas

 

Esama antraštė keičiama šia:

 

„Liudijimų išdavimas arba jų galiojimo patvirtinimas“

 

Esamas tekstas keičiamas šiuo:

„a) i) Saugaus keleivinio laivo liudijimas išduodamas kiekvienam keleiviniam laivui, atlikus jo pirminę apžiūrą arba apžiūrą dėl jo liudijimų atnaujinimo ir nustačius, jog šis laivas atitinka jam taikomas II-l, II-2, III, IV ir V skyrių bei visas kitas atitinkamas šių taisyklių nuostatas;

ii) Krovininio laivo saugios konstrukcijos liudijimas išduodamas kiekvienam krovininiam laivui, atlikus jo pirminę apžiūrą arba apžiūrą dėl jo liudijimų atnaujinimo ir nustačius, jog šis laivas atitinka jam taikomas II-l ir II-2 skyrių nuostatas (išskyrus nuostatas, susijusias su priešgaisrinės saugos sistemomis ir priemonėmis bei gaisro gesinimo schemomis) ir visas kitas atitinkamas šių taisyklių nuostatas;

iii) Krovininio laivo saugios įrangos liudijimas išduodamas kiekvienam krovininiam laivui, atlikus jo pirminę apžiūrą arba apžiūrą dėl jo liudijimų atnaujinimo ir nustačius, jog jis atitinka jam taikomas II-l, II-2, III ir V skyrių nuostatas bei visas kitas atitinkamas šių taisyklių nuostatas;

iv) Krovininio laivo saugios radijo įrangos liudijimas išduodamas kiekvienam krovininiam laivui, atlikus jo pirminę apžiūrą arba apžiūrą dėl jo liudijimų atnaujinimo ir nustačius, jog jis atitinka jam taikomas IV skyriaus nuostatas ir visas kitas atitinkamas šių taisyklių nuostatas;

v) 1) krovininiam laivui, atlikus jo pirminę apžiūrą arba apžiūrą dėl jo liudijimų atnaujinimo ir nustačius, jog jis atitinka jam taikomas II-l, II-2, III, IV, V skyrių ir visas kitas atitinkamas šių taisyklių nuostatas, vietoj a punkto ii, iii ir iv papunkčiuose nurodytų trijų liudijimų gali būti išduotas Saugaus krovininio laivo liudijimas;

2) kiekviena šio skyriaus nuoroda į Krovininio laivo saugios konstrukcijos liudijimą, Krovininio laivo saugios įrangos liudijimą arba Krovininio laivo saugios radijo įrangos liudijimą kartu reiškia ir nuorodą į Saugaus krovininio laivo liudijimą, jei pastarasis išduodamas vietoj tų trijų liudijimų;

vi) kiekvienas i, iii, iv ir v papunkčiuose nurodytas Saugaus keleivinio laivo liudijimas, Krovininio laivo saugios įrangos liudijimas, Krovininio laivo saugios radijo įrangos liudijimas ir Saugaus krovininio laivo liudijimas papildomas atitinkamu įrangos sąrašu;

vii) tais atvejais, kai laivui, visiškai laikantis šių taisyklių nuostatų, taikoma kokia nors išimtis, be šiame punkte nurodytų liudijimų išduodamas Išimties liudijimas;

viii) šioje taisyklėje nurodytus liudijimus išduoda arba jų galiojimą patvirtina administracija arba jos įgaliotas asmuo ar organizacija. Visais šiais atvejais visišką atsakomybę dėl tokių liudijimų išdavimo prisiima administracija.

b) Nuo tada, kai įsigalioja Susitariančiosios Vyriausybės pritarimas šiai Konvencijai, ši Vyriausybė nebeišduoda laivams liudijimų pagal 1960 m., 1948 m. arba 1929 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje nuostatas.“

 

13 taisyklė

Kitos Susitariančiosios Vyriausybės išduodamas liudijimas

 

Esama antraštė keičiama šia:

 

„Kitos Susitariančiosios Vyriausybės išduodami arba patvirtinami liudijimai“

 

Esamas tekstas keičiamas šiuo:

„Administracijos prašymu jos laivo apžiūrą gali nurodyti atlikti kita Susitariančioji Vyriausybė; įsitikinusi, jog šis laivas atitinka šių taisyklių nuostatas, ir, vadovaudamasi šiomis taisyklėmis, ji laivui išduoda arba įgalioja išduoti jam atitinkamus liudijimus ir prireikus patvirtina arba įgalioja patvirtinti laivo turimų liudijimų galiojimą. Bet kuriame taip išduotame liudijime nurodoma, kad jis išduotas valstybės, su kurios vėliava laivas turi teisę plaukioti, prašymu ir kad toks liudijimas yra toks pat veiksmingas ir turi būti taip pat pripažįstamas kaip pagal 12 taisyklės nuostatas išduotas liudijimas.“

 

14 taisyklė

Liudijimų galiojimo trukmė

 

Esama antraštė keičiama šia:

 

„Liudijimų galiojimas ir galiojimo trukmė“

 

Esamas tekstas keičiamas šiuo:

„a) Saugaus keleivinio laivo liudijimas išduodamas ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Krovininio laivo saugios konstrukcijos liudijimas, krovininio laivo saugios įrangos liudijimas ir krovininio laivo saugios radijo įrangos liudijimas išduodami administracijos nustatomam laikotarpiui, tačiau šis laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 5 metai. Išimties liudijimas išduodamas ne ilgesniam laikui, negu galioja liudijimas, su kuriuo jis susietas.

b) i) nepaisant a punkto nuostatų, jei apžiūra dėl turimo liudijimo atnaujinimo atliekama per 3 mėnesius iki jo galiojimo termino pabaigos, naujasis liudijimas įsigalioja užbaigus šią apžiūrą ir galioja:

1) keleiviniam laivui – ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo turėto liudijimo galiojimo termino pabaigos;

2) krovininiam laivui – ne ilgiau kaip 5 metus nuo turėto liudijimo galiojimo termino pabaigos;

ii) jei apžiūra dėl tam tikro liudijimo atnaujinimo atliekama pasibaigus jo galiojimui, naujasis liudijimas įsigalioja atlikus šią apžiūrą ir galioja:

1) keleiviniam laivui – ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo turėto liudijimo galiojimo termino pabaigos;

2) krovininiam laivui – ne ilgiau kaip 5 metus nuo turėto liudijimo galiojimo termino pabaigos;

iii) jei apžiūra dėl tam tikro liudijimo atnaujinimo atliekama anksčiau negu prieš 3 mėnesius iki jo galiojimo termino pabaigos, naujasis liudijimas įsigalioja atlikus šią apžiūrą ir galioja:

1) keleiviniam laivui- ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo šios apžiūros atlikimo dienos;

2) krovininiam laivui – ne ilgiau kaip 5 metus nuo šios apžiūros užbaigimo dienos.

c) Jei bet koks liudijimas (išskyrus saugaus keleivinio laivo liudijimą) buvo išduotas trumpesniam negu 5 metų laikotarpiui, pasibaigus jo galiojimo terminui administracija gali pratęsti šio liudijimo galiojimo terminą ilgiausiam a punkte nurodytam laikotarpiui su sąlyga, kad būtų atliktos atitinkamos 8, 9 ir 10 taisyklėse nurodytos apžiūros, taikomos tokiam laivui išduodant penkerius metus galiojantį liudijimą.

d) Jei apžiūra dėl liudijimo atnaujinimo atlikta, tačiau naujasis liudijimas negali būti išduotas arba pristatytas į laivą iki turimo liudijimo galiojimo termino pabaigos, administracijos įgaliotas asmuo arba organizacija gali patvirtinti tolesnį turimo liudijimo galiojimą, ir toks liudijimas turi būti pripažįstamas galiojančiu, bet ne ilgiau kaip 5 mėnesius nuo liudijimo galiojimo termino pabaigos.

e) Jei baigiantis kokio nors liudijimo galiojimui laivas nestovi uoste, kuriame turėtų būti atliekama jo apžiūra, administracija gali pratęsti šio liudijimo galiojimą, tačiau tik tam, kad laivas galėtų atplaukti į tą uostą, kuriame tokia apžiūra turi būti atliekama, ir tik tokiu atveju, jei atrodytų, jog yra tinkama ir pagrįsta liudijimo galiojimą pratęsti tokiu būdu. Jokio liudijimo galiojimo negalima pratęsti ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, ir laivas, kurio liudijimo galiojimas buvo taip pratęstas, atvykęs į uostą, kuriame turi būti atliekama jo apžiūra, neturi teisės iš šio uosto išplaukti, pasinaudojęs šiuo turimo liudijimo pratęsimu ir negavęs naujo liudijimo. Atlikus apžiūrą dėl liudijimo atnaujinimo, naujasis liudijimas galioja:

i) keleiviniam laivui – ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo turėto liudijimo galiojimo termino pabaigos prieš administracijai jį atnaujinant;

ii) krovininiam laivui – ne ilgiau kaip 5 metus nuo turėto liudijimo galiojimo termino pabaigos prieš administracijai jį atnaujinant.

f) Administracija gali lengvatiniu būdu pratęsti liudijimą, kuris buvo išduotas trumpais reisais plaukiojančiam laivui ir nebuvo pratęstas pagal pirmiau nurodytas šios taisyklės nuostatas, vienam mėnesiui nuo jame nurodyto jo galiojimo termino pabaigos. Atlikus apžiūrą dėl liudijimo atnaujinimo, naujasis liudijimas galioja:

i) keleiviniam laivui – ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo turėto liudijimo galiojimo termino pabaigos prieš administracijai jį atnaujinant;

ii) krovininiam laivui – ne ilgiau kaip penkerius metus nuo turėto liudijimo galiojimo termino pabaigos prieš administracijai jį atnaujinant.

g) Ypatingomis administracijos nustatytomis aplinkybėmis naujojo liudijimo galiojimo terminas neprivalo būti skaičiuojamas nuo turėto liudijimo galiojimo termino pabaigos, kaip nurodyta b punkto ii papunktyje arba e ar f punktuose. Tokiomis ypatingomis aplinkybėmis naujasis liudijimas galioja:

i) keleiviniam laivui – ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo apžiūros dėl liudijimo atnaujinimo atlikimo dienos;

ii) krovininiam laivui – ne ilgiau kaip 5 metus nuo apžiūros dėl liudijimo atnaujinimo atlikimo dienos.

h) Jei kasmetinė, tarpinė arba periodinė apžiūra atliekamos prieš atitinkamose taisyklių nuostatose nurodytą tokių apžiūrų laiką:

i) atitinkamame liudijime nurodyti liudijimo galiojimo termino pabaigos mėnuo ir diena pakeičiami jame įrašant ir patvirtinant naują datą, kuri negali būti daugiau negu trimis mėnesiais vėlesnė už apžiūros užbaigimo datą;

ii) pagal atitinkamas šių taisyklių nuostatas atliekant jose nurodytais laiko tarpais vėlesnes kasmetines, tarpines arba periodines apžiūras atsižvelgiama į naują liudijimo galiojimo termino pabaigos mėnesį ir dieną;

iii) liudijimo galiojimo terminas gali likti nepakeistas, jei atitinkamai viena ar daugiau kasmetinių, tarpinių arba periodinių apžiūrų atliekamos neviršijant tam tikrose taisyklių nuostatose joms nustatytų maksimalių laiko tarpų tarp apžiūrų.

i) Pagal 12 arba 13 taisyklę laivui išduotas liudijimas nustoja galioti kiekvienu iš šių trijų atvejų:

i) jei atitinkamos apžiūros ir tikrinimai nebuvo atlikti per 7, 8, 9 ir 10 taisyklių a punktuose nustatytus laikotarpius;

ii) jei liudijimo galiojimas nėra patvirtintas taip, kaip nurodyta šiose taisyklėse;

iii) perduodant laivą plaukioti su kitos valstybės vėliava. Naują liudijimą laivui leidžiama išduoti tik tuo atveju, kai jį išduodanti valstybė visiškai įsitikina, jog laivas atitinka 11 taisyklės a ir b punktų nuostatas. Jei viena iš Susitariančiųjų Vyriausybių perduoda laivą kitai Susitariančiajai Vyriausybei, o pastaroji per 3 mėnesius nuo laivo perdavimo kreipiasi su atitinkamu prašymu į valstybės, su kurios vėliava laivas prieš tai turėjo teisę plaukioti, Vyriausybę, šioji kaip galima greičiau perduoda administracijai liudijimų, kuriuos laivas turėjo iki jo perdavimo, kopijas ir, jei įmanoma, atitinkamų apžiūrų protokolų kopijas.

 

15 taisyklė

Liudijimų formos

 

Esama antraštė keičiama šia:

 

„Liudijimų ir įrangos sąrašų formos“

 

Esamas tekstas keičiamas šiuo:

„Liudijimai ir įrangos sąrašai užpildomi pagal Konvencijos priedo priedėlyje pateiktus pavyzdžius. Jei tam vartojama ne anglų arba prancūzų kalba, liudijimas papildomas jo teksto vertimu į vieną iš šių kalbų.“

 

16 taisyklė

Liudijimų viešumas

 

Esama antraštė keičiama šia:

 

„Galimybė patikrinti liudijimus“

 

Esamas tekstas keičiamas šiuo:

„Pagal 12 ir 13 taisyklių nuostatas išduoti liudijimai turi būti bet kuriuo metu laive prieinami patikrinti.“

 

19 taisyklė

Kontrolė

 

Esamas tekstas keičiamas šiuo:

„a) Kai vienos Susitariančiosios Vyriausybės laivas stovi kitos Susitariančiosios Vyriausybės uoste, šios Susitariančiosios Vyriausybės tinkamai įgalioti pareigūnai turi teisę jį patikrinti, jei ši kontrolė apsiriboja patikrinimu, ar galioja pagal 12 arba 13 taisyklės sąlygas išduoti liudijimai.

b) Jei šie liudijimai galioja, pareigūnai juos pripažįsta, nebent būtų aiškus pagrindas manyti, kad laivo arba jo įrangos būklė iš esmės neatitinka įrašų bet kuriame iš liudijimų arba kad laivas ir jo įranga neatitinka 11 taisyklės a ir b punktų nuostatų.

c) b punkte nurodytomis aplinkybėmis arba jei pasibaigęs kurių nors iš liudijimų galiojimo laikas, arba jų galiojimas panaikintas, tikrinantis pareigūnas imasi priemonių, kad laivas liktų uoste tol, kol jis galės išplaukti į jūrą arba palikti uostą tam, kad nuplauktų iki atitinkamos laivų remonto įmonės, nesukeldamas pavojaus pačiam laivui ar juo plaukiantiems žmonėms.

d) Jei patikrinimas suteikia pagrindą vienu ar kitu būdu įsikišti į laivo veiklą jį tikrinantis pareigūnas nedelsdamas raštu praneša valstybės, su kurios vėliava laivas turi teisę plaukioti, konsului arba, jei konsulo nėra, jos artimiausiam diplomatiniam atstovui apie visas aplinkybes, dėl kurių būtina įsikišti. Be to, apie jas privaloma pranešti ir už liudijimų išdavimą atsakingiems Susitariančiosios Vyriausybės paskirtiems ekspertams arba jos pripažintoms organizacijoms. Apie su įsikišimu susijusius faktus pranešama Organizacijai.

e) Jei uosto valstybės valdžios institucijos neturi galimybių imtis c ir d punktuose nurodytų veiksmų, arba jei laivui leidžiama plaukti iki kito artimiausio uosto, jos praneša visą atitinkamą informaciją apie laivą ne tik d punkte nurodytiems asmenims ir organizacijoms, bet ir artimiausio uosto, į kurį laivas užsuks, valdžios institucijoms.

f) Tikrinant laivą pagal šios taisyklės nuostatas, privaloma kuo labiau stengtis, kad laivas nebūtų nepagrįstai sulaikytas uoste ir nebūtų be reikalo trukdomajam išplaukti. Jei laivas nepagrįstai sulaikomas uoste arba be reikalo trukdoma jam išplaukti, jis turi teisę gauti atlyginimą už bet kokius jo dėl to patirtus nuostolius ar jam padarytą žalą.“

______________


PRIEDĖLIS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE PRIEDO PRIEDĖLIO PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

 

Konvencijos priedo priedėlyje esančios saugaus keleivinio laivo liudijimo, krovininio laivo saugios konstrukcijos liudijimo, krovininio laivo saugios įrangos liudijimo, krovininio laivo saugios radiotelegrafinės įrangos liudijimo, krovininio laivo saugaus radiotelefono ryšio liudijimo ir išimties liudijimo formos keičiamos šiomis liudijimų ir įrangos sąrašų formomis:

 

„Keleiviniams laivams skirto saugumo liudijimo forma“

 

SAUGAUS KELEIVINIO LAIVO LIUDIJIMAS

 

Prie šio liudijimo turi būti pridėtas įrangos sąrašas (forma P)

 

(Oficialus antspaudas) (Valstybė)

 

bet kuriam

1 tarptautiniam reisui

trumpam

 

Išduotas pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, pakeistos jos 1988 m. Protokolu, nuostatas,

įgaliojus................................................................................................................. Vyriausybei,

(valstybės pavadinimas)

.................................................................................................................

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

 

Išsami informacija apie laivą2

 

Laivo pavadinimas.....................................................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės.................................................................................................

 

Registracijos uostas...................................................................................................................

 

Bendroji talpa............................................................................................................................

 

Jūrų rajonai, kuriuose laivą leidžiama eksploatuoti (IV skyriaus 2 taisyklė).............................

 

TJO numeris3.............................................................................................................................

 

Data, kai buvo padėtas laivo kilis arba panašaus laivo statybos etapo data, arba, jei pritaikoma, esminio perdirbimo arba pakeitimo, arba modifikavimo darbų pradžios data..

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, KAD:

 

1. Laivas apžiūrėtas taip, kaip nurodyta Konvencijos I skyriaus 7 taisyklės nuostatose.

2. Ši apžiūra parodė, jog:

2.1. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl:

2.1.1. konstrukcijos, pagrindinių ir pagalbinių mechanizmų, garo katilų ir kitų slėgio veikiamų rezervuarų;

2.1.2. skirstymo į vandeniui nepralaidžius skyrius priemonių ir detalių;

2.1.3. šių skirstymo į skyrius krovininių vaterlinijų:

 

Nustatytos ir laivo borto midelyje pažymėtos skirstymo į skyrius vaterlinijos (II-1 skyriaus 13 taisyklė)

Antvandeninio borto aukštis

Taikoma, kai patalpos, kuriose vežami keleiviai, apima ir šias alternatyvias patalpas

 

 

 

C.1

 

 

C.2

 

 

C.3

 

 

 

 

 

 

2.2. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl konstrukcinės priešgaisrinės apsaugos, priešgaisrinės saugos sistemų bei reikmenų ir gaisro gesinimo schemų;

2.3. gelbėjimosi priemonėmis ir gelbėjimosi valčių, gelbėjimo plaustų ir gelbėjimo valčių įranga laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos nuostatas;

2.4. lyno sviedžiamuoju įtaisu ir radijo ryšio įranga, kuria naudojamasi gelbėjimo priemonėse, laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos nuostatas;

2.5. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl radijo ryšio įrangos;

2.6. gelbėjimo priemonėse naudojamos radijo ryšio įrangos veikimas atitiko Konvencijos nuostatas;

2.7. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl laivo navigacijos įrangos, locmanų įlaipinimo priemonių ir laivybos leidinių;

2.8. signalinėmis šviesomis, signaliniais ženklais, garso signalų ir nelaimės signalų priemonėmis laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos ir veikiančių Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti nuostatas;

2.9. visais kitais atžvilgiais laivas atitiko jam taikomas Konvencijos nuostatas.

3. Laivui išduotas/nėra išduotas1 išimties liudijimas.

 

Šis liudijimas galioja iki..................................

 

Išduotas..........................................................

 

(Liudijimo išdavimo vieta)

 

(Išdavimo data)                                          (Liudijimą išduodančio įgalioto pareigūno parašas)

 

Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Liudijimo galiojimo patvirtinimas, atlikus atitinkamą apžiūrą, kai taikomos I skyriaus 14 taisyklės d punkto nuostatos

 

Laivas atitinka su šia apžiūra susijusias Konvencijos nuostatas ir šis liudijimas pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės d punkto sąlygas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki................................................

 

Pasirašė:..........................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:..............................................................

 

Data:...............................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Liudijimo galiojimo pratęsimo, kol laivas pasieks apžiūros uostą arba tam tikram laikui, kai taikomos I skyriaus 14 taisyklės e arba f punktų nuostatos, patvirtinimas

 

Šis liudijimas pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės e punkto/f punkto1 nuostatas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki...............................................................................................................................

 

Pasirašė:..........................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:..............................................................

 

Data:...............................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

______________


SAUGAUS KELEIVINIO LAIVO LIUDIJIMO ĮRANGOS SĄRAŠAS

 

(FORMA P)

 

Šis sąrašas visą laiką turi būti pridėtas prie saugaus keleivinio laivo liudijimo

 

ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL 1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE, PAKEISTOS JOS 1988 M. PROTOKOLU, NUOSTATAS

 

1. Išsami informacija apie laivą

 

Laivo pavadinimas...............................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės...........................................

 

Leidžiamų vežti keleivių skaičius........................................

 

Minimalus skaičius asmenų, turinčių reikiamą kvalifikaciją radijo ryšio įrangai eksploatuoti................

 

2. Išsami informacija apie gelbėjimo priemones

 

1. Bendras gelbėjimo priemonėmis aprūpintų asmenų skaičius

 

 

Kairysis bortas

Dešinysis bortas

2. Bendras gelbėjimosi valčių skaičius

 

 

2.1. Bendras jose telpančių asmenų skaičius

 

 

2.2. Iš dalies dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 42 taisyklė)

 

 

2.3. Stovių iš dalies dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 43 taisyklė)

 

 

2.4. Visiškai dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 44 taisyklė)

 

 

2.5. Kitos gelbėjimosi valtys

 

 

2.5.1. Skaičius

 

 

2.5.2. Tipas

 

 

3. Motorinių gelbėjimosi valčių (įtrauktų į nurodytą bendrą gelbėjimosi valčių skaičių) skaičius

 

 

3.1. Gelbėjimosi valčių su prožektoriais skaičius

 

 

4. Gelbėjimo valčių skaičius

 

 

4.1. Kiek šių valčių įtraukta į pirmiau nurodytą bendrą gelbėjimosi valčių skaičių

 

 

5. Gelbėjimo plaustai

 

 

5.1. Gelbėjimo plaustai, kuriems nuleisti reikalinga patvirtinta nuleidimo įranga

 

 

5.1.1. Šių plaustų skaičius

 

 

5.1.2. Juose telpančių asmenų skaičius

 

 

5.2. Gelbėjimo plaustai, kuriems nuleisti nereikalinga patvirtinta nuleidimo įranga

 

 

5.2.1. Šių plaustų skaičius

 

 

5.2.2. Juose telpančių žmonių skaičius

 

 

6. Plūdrieji prietaisai

 

 

6.1. Šių prietaisų skaičius

 

 

6.2. Žmonių, kuriuos jie gali išlaikyti, skaičius

 

 

7. Gelbėjimo plūdurų skaičius

 

 

8. Gelbėjimosi liemenių skaičius

 

 

9. Hidrokostiumai

 

 

9.1. Bendras jų skaičius

 

 

9.2. Kiek iš jų atitinka gelbėjimosi liemenėms taikomus reikalavimus

 

 

10. Šiluminės apsaugos priemonių skaičius1

 

 

11. Radijo ryšio įranga, kuria naudojamasi gelbėjimo priemonėse

 

 

11.1. Radaro atsakiklių skaičius

 

 

11.2. Dvipusio UTB dažnio radiotelefono ryšio aparatų skaičius

 

 

 

3. Išsami informacija apie radijo ryšio įrangą

 

Pavadinimas

Faktinis turimas skaičius

 

 

1. Pagrindinės sistemos

 

 

 

1.1. UTB radijo ryšio įranga

 

1.1.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

1.1.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

1.1.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

 

 

1.2. Vidutinio dažnio (MF) radijo ryšio įranga

 

1.2.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

1.2.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

1.2.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

 

 

1.3. Vidutinio/aukšto dažnio (MF/HF) radijo ryšio įranga

 

1.3.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

1.3.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

1.3.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

1.3.4. Tiesioginio spausdinimo radiotelegrafinė įranga

 

 

 

1.4. INMARSAT laivo radijo stotis ryšiui su krantu

 

 

 

2. Antrinės keitimo priemonės

 

 

 

3. Įranga saugaus plaukiojimo informacijai priimti

 

 

 

3.1. NAVTEX pranešimų imtuvas

 

3.2. Laivų grupei perduodamo pagerintos kokybės signalo (EGC) imtuvas

 

3.3. Aukšto dažnio (HF) tiesioginio spausdinimo radiotelegrafo imtuvas

 

 

 

4. Palydovinis jūrinis avarinis radijo plūduras (angl. EPIRB)

 

 

 

4.1. COSPAS-SARSAT sistemos

 

4.2. INMARSAT sistemos

 

 

 

5. UTB jūrinis avarinis radijo plūduras EPIRB

 

 

 

6. Laivo radaro atsakiklis

 

 

 

7. 2182 kHz tarptautinio nelaimės dažnio nepertraukiamo budėjimo radiotelefono imtuvas2

 

 

 

8. Prietaisas 2182 kHz dažnio pavojaus signalui, kuris perduodamas radiotelefonu, generuoti3

 

 

 

 

4. Būdai, kuriais naudojamasi radijo ryšio įrangos parengčiai užtikrinti (IV skyriaus 15 taisyklės 6 ir 7 punktai)

4.1. Įrangos dubliavimas.............................................................................................

4.2. Krante atliekama techninė priežiūra....................................................................

4.3. Priemonės techninei priežiūrai jūroje atlikti.........................................................

 

5. Anksčiau kaipl995 m. vasario 1 d. pastatyti laivai, neatitinkantys visų jiems taikomų 1988 m. iš dalies pakeistos Konvencijos IV skyriaus reikalavimų4

 

 

Pagal taisyklių reikalavimus

Faktinis atitikimas

 

 

 

Operatoriaus budėjimo valandos

 

 

Operatorių skaičius

 

 

Ar yra automatinis pavojaus signalas?

 

 

Ar yra pagrindinė įranga?

 

 

Ar yra atsarginė įranga?

 

 

Ar pagrindinių ir atsarginių siųstuvų elektros grandinės atskirtos vienos nuo kitų, ar sujungtos tarpusavyje?

 

 

 

 

 

 

6. Anksčiau kaip 1992 m. vasario 1 d. pastatyti laivai, ne visiškai atitinkantys jiems taikomus 1988 m. iš dalies pakeistos Konvencijos III skyriaus reikalavimus5

 

 

Faktinis atitikimas

 

 

Radiotelegrafinio ryšio įranga, skirta gelbėjimosi valtims

 

Gelbėjimosi valtims ir plaustams skirta radijo ryšio aparatūra

 

Gelbėjimosi valtims ir plaustams skirti jūriniai avariniai radijo plūdurai EPIRB (121,5 MHz ir 243,0 MHz)

 

Dvipusio ryšio radiotelefono aparatai

 

 

 

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad šis sąrašas visais atžvilgiais atitinka faktinę būklę.

 

IŠDUOTA.............................................................................................................................................

 

(Sąrašo išdavimo vieta)

 

...............................................................................................................................................................

 

(Išdavimo data) (Sąrašą išduodančio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

______________


Krovininiams laivams skirto konstrukcijos saugumo liudijimo forma

 

KROVININIO LAIVO SAUGIOS KONSTRUKCIJOS LIUDIJIMAS

 

(Oficialus antspaudas) (Valstybė)

 

Išduotas pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, pakeistos jos 1988 m. Protokolu, nuostatas,

 

įgaliojus.................................................................................... Vyriausybei,

(valstybės pavadinimas)

.......................................................................................

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

 

Išsami informacija apie laivą1

 

Laivo pavadinimas....................................................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės................................................................................................

 

Registracijos uostas...................................................................................................................

 

Bendroji talpa...........................................................................................................................

 

Laivo dedveitas (metrinėmis tonomis)2....................................................................................

 

TJO numeris3.............................................................................................................................

 

Laivo tipas4

 

Naftos tanklaivis

Chemikalų tanklaivis

Dujovežis

Kitokio negu pirmiau nurodyti tipo krovininis laivas

 

Data, kai buvo padėtas laivo kilis, arba panašaus laivo statybos etapo data, arba, jei pritaikoma, esminio perdirbimo arba pakeitimo, arba modifikavimo darbų pradžios data....................................................

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, KAD:

 

1. Laivas apžiūrėtas taip, kaip nurodyta Konvencijos I skyriaus 10 taisyklės nuostatose.

 

2. Ši apžiūra parodė, jog pirmiau nurodytoje taisyklėje apibrėžtų konstrukcijos, mechanizmų ir įrangos būklė buvo patenkinama, ir kad laivas atitiko pagal Konvencijos II-l ir II-2 skyrius jam taikomus reikalavimus (išskyrus reikalavimus, susijusius su priešgaisrinės saugos sistemomis ir reikmenimis ir gaisro gesinimo schemomis).

 

3. Du paskutiniai laivo povandeninio korpuso išorės patikrinimai buvo atlikti

 

...................................... Ir..................................................

                 datos)

 

4. Laivui išduotas/nėra išduotas4 išimties liudijimas.

 

Šis liudijimas galioja iki……………………5, su sąlyga, kad atliekamos kasmetinės ir tarpinės apžiūros ir laivo povandeninio korpuso išorės patikrinimai pagal Konvencijos I skyriaus 10 taisyklės nuostatas.

 

Išduota.....................................................................................

(liudijimo išdavimo vieta)

.................................................................................................

(išdavimo data)       (liudijimą išduodančio pareigūno parašas)

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

 

______________________

4

 

Kasmetinių ir tarpinių apžiūrų patvirtinimas

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad pagal Konvencijos I skyriaus 10 taisyklės nuostatas atliktos apžiūros metu buvo nustatyta, jog laivas atitinka su šia apžiūra susijusias Konvencijos nuostatas.

 

Kasmetinė apžiūra: Pasirašė:....................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:......................................................

 

Data:.......................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinė/tarpinė4 apžiūra: Pasirašė:.......................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:......................................................

 

Data:.......................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)


Kasmetinė/tarpinė4 apžiūra: Pasirašė:...................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinė apžiūra: Pasirašė:................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinė/tarpinė apžiūra pagal 1 skyriaus 14 taisyklės h) punkto iii) papunkčio nuostatas

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės h punkto iii papunkčio nuostatas atliktos metinės/tarpinės4 apžiūros metu buvo nustatyta, jog laivas atitinka su šia apžiūra susijusias Konvencijos nuostatas.

 

Pasirašė:....................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Laivo povandeninio korpuso išorės patikrinimų patvirtinimas6

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad pagal Konvencijos I skyriaus 10 taisyklės nuostatas atlikto patikrinimo metu buvo nustatyta, jog laivas atitinka su šia apžiūra susijusias Konvencijos nuostatas.

 

Pirmas patikrinimas: Pasirašė:.

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Antras patikrinimas: Pasirašė:..................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Trumpiau negu 5 metus galiojančio liudijimo galiojimo pratęsimo patvirtinimas, jei taikomos I skyriaus 14 taisyklės c punkto nuostatos

 

Laivas atitinka jam taikomas Konvencijos nuostatas ir pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės c punkto nuostatas šis liudijimas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki...............................................................

 

Pasirašė:....................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Valdžios organo antspaudas arba spaudas)

 

Apžiūros dėl liudijimo atnaujinimo atlikimo patvirtinimas, kai taikomos I skyriaus 14 taisyklės d punkto nuostatos

 

Laivas atitinka jam taikomas Konvencijos nuostatas ir pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės d punkto nuostatas šis liudijimas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki.....................................................

 

Pasirašė:....................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Liudijimo galiojimo pratęsimo, kol laivas pasieks apžiūros uostą arba tam tikram laikui, kai taikomos I skyriaus 14 taisyklės e arba f punktų nuostatos, patvirtinimas

 

Šis liudijimas pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės e punkto/f punkto4 nuostatas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki........................................................................................................................................

 

Pasirašė:....................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Liudijimo galiojimo termino pabaigos mėnesio ir dienos nukėlimo patvirtinimas, jei taikomos I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatos

 

Pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatas liudijimo galiojimo naujo termino pabaigos mėnuo ir diena yra.......................................................................................................................

 

Pasirašė:....................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatas liudijimo galiojimo naujo termino pabaigos mėnuo ir diena yra.......................................................................................................................

 

Pasirašė:....................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

______________


Krovininiams laivams skirto įrangos saugumo liudijimo forma

 

KROVININIO LAIVO SAUGIOS ĮRANGOS LIUDIJIMAS

 

Prie šio liudijimo turi būti pridėtas įrangos sąrašas (forma E)

 

(Oficialus antspaudas) (Valstybė)

 

Išduotas pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, pakeistos jos 1988 m. Protokolu, nuostatas,

 

įgaliojus.................................................................. Vyriausybei,

(valstybės pavadinimas)

.......................................................................................

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

 

Išsami informacija apie laivą1

 

Laivo pavadinimas.................................................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės.............................................................................................

 

Registracijos uostas................................................................................................................

 

Bendroji talpa........................................................................................................................

 

Laivo dedveitas (metrinėmis tonomis)2.................................................................................

 

Laivo ilgis (III skyriaus 3 taisyklės 10 punktas)....................................................................

 

TJO numeris3..........................................................................................................................

 

Laivo tipas4

 

Naftos tanklaivis

Chemikalų tanklaivis

Dujovežis

Kitokio negu pirmiau nurodyti tipo krovininis laivas

 

Data, kai buvo padėtas laivo kilis, arba panašaus laivo statybos etapo data, arba, jei pritaikoma, esminio pertvarkymo arba pakeitimo, arba modifikacijos darbų pradžios data....................................................

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, KAD:

 

1. Laivas apžiūrėtas taip, kaip nurodyta Konvencijos I skyriaus 8 taisyklės nuostatose.

2. Ši apžiūra parodė, jog:

2.1. laivas atitiko Konvencijos reikalavimus dėl priešgaisrinės saugos sistemų bei reikmenų ir gaisro gesinimo schemų;

2.2. gelbėjimo priemonėmis ir gelbėjimosi valčių, gelbėjimo plaustų ir gelbėjimo valčių įranga laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos reikalavimus;

2.3. lyno sviedžiamuoju įtaisu ir radijo ryšio įranga, kuria naudojamasi gelbėjimo priemonėse, laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos reikalavimus;

2.4. laivas atitiko Konvencijos reikalavimus dėl laivo navigacijos įrangos, locmanų įlaipinimo priemonių ir laivybos leidinių;

2.5. signaliniais žiburiais, signaliniais ženklais, garso signalų ir nelaimės signalų priemonėmis laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos ir Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti nuostatas;

2.6. visais kitais atžvilgiais laivas atitiko jam taikomus Konvencijos reikalavimus.

 

3. Laivas yra eksploatuojamas pagal III skyriaus 26 taisyklės 1 punkto 1 papunkčio 1 dalies nuostatas          transporto verslo zonoje.

 

4. Laivui išduotas/nėra išduotas4 išimties liudijimas.

 

Šis liudijimas galioja iki………………5 su sąlyga, kad atliekamos kasmetinės ir tarpinės apžiūros pagal Konvencijos I skyriaus 8 taisyklės nuostatas.

 

Išduotas..................................................

 

(Liudijimo išdavimo vieta)

 

...............................................................

 

(Išdavimo data)      (Liudijimą išduodančio įgalioto pareigūno parašas)

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinių ir periodiškų apžiūrų patvirtinimas

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad pagal Konvencijos I skyriaus 8 taisyklės nuostatas atliktos apžiūros metu buvo nustatyta, jog laivas atitinka su šia apžiūra susijusius Konvencijos reikalavimus.

 

Kasmetinė apžiūra: Pasirašė:..................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinė/periodiška4 apžiūra: Pasirašė:...............................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinė/periodiška4 apžiūra: Pasirašė:.............................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinė apžiūra: Pasirašė:................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinė/periodiška apžiūra, atliekama pagal I skyriaus 14 taisyklės h punkto iii papunkčio nuostatas

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės h punkto iii papunkčio nuostatas atliktos kasmetinės/periodiškos4 apžiūros metu buvo nustatyta, jog laivas atitinka su šia apžiūra susijusius Konvencijos reikalavimus.

 

Pasirašė:....................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Trumpiau negu 5 metus galiojančio liudijimo galiojimo pratęsimo patvirtinimas, jei taikomos I skyriaus 14 taisyklės c punkto nuostatos

 

Laivas atitinka jam taikomus Konvencijos reikalavimus ir pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės c punkto nuostatas šis liudijimas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki .....................................................

 

Pasirašė:....................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Apžiūros dėl liudijimo atnaujinimo atlikimo patvirtinimas, kai taikomos I skyriaus 14 taisyklės d punkto nuostatos

 

Laivas atitinka jam taikomus Konvencijos reikalavimus ir pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės d punkto nuostatas šis liudijimas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki.....................................................

 

Pasirašė:....................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Liudijimo galiojimo pratęsimo, kol laivas pasieks apžiūros uostą arba tam tikram laikui, kai taikomos I skyriaus 14 taisyklės e arba f punktų nuostatos, patvirtinimas

 

Šis liudijimas pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės e punkto/f punkto4 nuostatas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki…………………………….

 

Pasirašė:................................................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Liudijimo galiojimo termino pabaigos mėnesio ir dienos nukėlimo patvirtinimas, jei taikomos I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatos

 

Pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatas liudijimo galiojimo naujo termino pabaigos mėnuo ir diena yra.....................................................................................................................

 

Pasirašė:....................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatas liudijimo galiojimo naujo termino pabaigos mėnuo ir diena yra ......................................................................................................................

 

Pasirašė:....................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

______________


KROVININIO LAIVO SAUGIOS ĮRANGOS LIUDIJIMO ĮRANGOS SĄRAŠAS

(FORMA E)

 

Šis sąrašas visą laiką turi būti pridėtas prie krovininio laivo saugios įrangos liudijimo

 

ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL 1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE, PAKEISTOS JOS 1988 M. PROTOKOLU, NUOSTATAS

 

1. Išsami informacija apie laivą

 

Laivo pavadinimas...................................................

Skiriamasis numeris arba raidės................................

 

2. Išsami informacija apie gelbėjimo priemones

 

1. Bendras gelbėjimo priemonėmis aprūpintų asmenų skaičius:.............................

 

 

Kairysis bortas

Dešinysis bortas

2. Bendras gelbėjimosi valčių skaičius

 

 

2.1. Bendras jose telpančių žmonių skaičius

 

 

2.2. Stovių iš dalies dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 43 taisyklė)

 

 

2.3. Visiškai dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 44 taisyklė)

 

 

2.4. Gelbėjimosi valčių su autonomine oro tiekimo sistema skaičius (III skyriaus 45 taisyklė)

 

 

2.5. Gelbėjimosi valčių su priešgaisrine apsauga skaičius (III skyriaus 46 taisyklė)

 

 

2.6. Kitos gelbėjimosi valtys

 

 

2.6.1. Skaičius

 

 

2.6.2. Tipas

 

 

2.7. Plūdriųjų gelbėjimo priemonių skaičius

 

 

2.7.1. Visiškai dengtų (III skyriaus 44 taisyklė)

 

 

2.7.2. Su autonomine oro sistema (III skyriaus 45 taisyklė)

 

 

2.7.3. Su priešgaisrine apsauga (III skyriaus 46 taisyklė)

 

 

3. Motorinių gelbėjimosi valčių (įtrauktų į pirmiau nurodytą bendrą gelbėjimosi valčių skaičių) skaičius

 

 

3.1. Gelbėjimosi valčių su prožektoriais skaičius

 

 

4. Gelbėjimo valčių skaičius

 

 

4.1. Kiek šių valčių įtraukta į pirmiau nurodytą bendrą gelbėjimosi valčių skaičių

 

 

5. Gelbėjimo plaustai

 

 

5.1. Tie iš jų, kuriems nuleisti reikalinga patvirtinta nuleidimo įranga

 

 

5.1.1. Šių plaustų skaičius

 

 

5.1.2. Juose telpančių asmenų skaičius

 

 

5.2. Tie iš plaustų, kuriems nuleisti nereikalinga patvirtinta nuleidimo įranga

 

 

5.2.1. Šių plaustų skaičius

 

 

5.2.2. Juose telpančių asmenų skaičius

 

 

5.3. Gelbėjimo plaustų, kuriuos privaloma turėti pagal III skyriaus 26 taisyklės 1 punkto 4 papunkčio nuostatas, skaičius

 

 

6. Gelbėjimo plūdurų skaičius

 

 

7. Gelbėjimosi liemenių skaičius

 

 

8. Hidrokostiumai

 

 

8.1. Bendras jų skaičius

 

 

8.2. Kiek iš jų atitinka gelbėjimosi liemenėms taikomus reikalavimus

 

 

9. Šiluminės apsaugos priemonių skaičius1

 

 

10. Radijo ryšio įranga, kuria naudojamasi gelbėjimo priemonėse

 

 

10.1. Radaro atsakiklių skaičius

 

 

10.2. Dvipusio UTB dažnio radiotelefono ryšio aparatų skaičius

 

 

 

 

 

 

Anksčiau kaip 1992 m. vasario 1 d. pastatyti laivai, ne visiškai atitinkantys jiems taikomas 1988 m. iš dalies pakeistos Konvencijos III skyriaus nuostatas2

 

 

Faktinis atitikimas

 

 

Radiotelegrafinio ryšio įranga, skirta gelbėjimo valtims

 

Gelbėjimosi valtims ir plaustams skirta radijo ryšio aparatūra

 

Gelbėjimosi valtims ir plaustams skirti jūriniai avariniai radijo plūdurai EPIRB (121,5 MHz ir 243,0 MHz)

 

Dvipusio ryšio radiotelefono aparatai

 

 

 

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad šis sąrašas visais atžvilgiais atitinka faktinę būklę.

 

IŠDUOTA.............................................................................................................

 

(Sąrašo išdavimo vieta)

 

...............................................................................................................................

 

(Išdavimo data) (Sąrašą išduodančio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

______________


Krovininiams laivams skirto radijo ryšio saugumo liudijimo forma

 

KROVININIO LAIVO SAUGIOS RADIJO ĮRANGOS LIUDIJIMAS

 

Prie šio liudijimo turi būti pridėtas radijo ryšio įrangos sąrašas

 

(forma R)

 

(Oficialus antspaudas) (Valstybė)

 

Išduotas pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, pakeistos jos 1988 m. Protokolu, nuostatas,

 

įgaliojus..................................................... Vyriausybei,

(valstybės pavadinimas)

.............................................................................

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

 

1. Išsami informacija apie laivą1

 

Laivo pavadinimas....................................................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės.......................................................................

 

Registracijos uostas...................................................................................................................

 

Bendroji talpa...........................................................................................................................

 

Jūrų rajonas, kuriame laivą leidžiama eksploatuoti (IV skyriaus 2 taisyklė).............................

 

TJO numeris2.............................................................................................................................

 

Data, kai buvo padėtas laivo kilis arba panašaus laivo statybos etapo data, arba, jei pritaikoma, esminio perdirbimo arba pakeitimo, arba modifikavimo darbų pradžios data.....................................................

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, KAD:

 

1. Laivas apžiūrėtas taip, kaip nurodyta Konvencijos I skyriaus 9 taisyklės reikalavimuose.

2. Ši apžiūra parodė, jog:

2.1. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl radijo įrangos;

2.2. radijo ryšio įrangos, kuria naudojamasi gelbėjimo priemonėse, veikimas atitiko Konvencijos reikalavimus;

3. Laivui išduotas/nėra išduotas3 išimties liudijimas.

 

Šis liudijimas galioja iki …………………. su sąlyga, kad atliekamos periodiškos apžiūros pagal Konvencijos I skyriaus 9 taisyklės nuostatas.

 

Išduotas............................................................................................

 

(Liudijimo išdavimo vieta)

 

.........................................................................................................

 

(Išdavimo data) (Liudijimą išduodančio įgalioto pareigūno parašas)

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Periodiškų apžiūrų patvirtinimas

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad pagal Konvencijos I skyriaus 9 taisyklės nuostatas atliktos apžiūros metu buvo nustatyta, jog laivas atitinka su šia apžiūra susijusius Konvencijos reikalavimus.

 

Periodiška apžiūra: Pasirašė:................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Periodiška apžiūra: Pasirašė:................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

 

Periodiška apžiūra: Pasirašė:................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

 

Periodiška apžiūra: Pasirašė:................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Periodiška apžiūra pagal I skyriaus 14 taisyklės h punkto iii papunkčio nuostatas

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės h punkto iii papunkčio nuostatas atliktos apžiūros metu buvo nustatyta, jog laivas atitinka su šia apžiūra susijusius Konvencijos reikalavimus.

 

Pasirašė:................................................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Trumpiau negu 5 metus galiojančio liudijimo galiojimo pratęsimo patvirtinimas, jei taikomos I skyriaus 14 taisyklės c punkto nuostatos

 

Laivas atitinka jam taikomus Konvencijos reikalavimus ir pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės c punkto nuostatas šis liudijimas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki.....................................................

 

Pasirašė:................................................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Apžiūros dėl liudijimo atnaujinimo atlikimo patvirtinimas, kai taikomos I skyriaus 14 taisyklės d punkto nuostatos

 

Laivas atitinka jam taikomus Konvencijos reikalavimus ir pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės d punkto nuostatas šis liudijimas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki.....................................................

 

Pasirašė:................................................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Liudijimo galiojimo pratęsimo, kol laivas pasieks apžiūros uostą arba tam tikram laikui, kai taikomos I skyriaus 14 taisyklės e arba f punktų nuostatos, patvirtinimas

 

Sis liudijimas pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės e punkto/f punkto3 nuostatas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki ………………

 

Pasirašė:................................................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Liudijimo galiojimo termino pabaigos mėnesio ir dienos nukėlimo patvirtinimas, jei taikomos I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatos

 

Pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatas liudijimo išdavimo galiojimo naujo termino pabaigos mėnuo ir diena yra........................................................................................................

 

Pasirašė:......................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatas liudijimo galiojimo naujo termino pabaigos mėnuo ir diena yra.......................................................................................................................

 

Pasirašė:....................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

______________


KROVININIO LAIVO SAUGIOS RADIJO ĮRANGOS LIUDIJIMO ĮRANGOS SĄRAŠAS (FORMA R)

 

Šis sąrašas visą laiką turi būti pridėtas prie keleivinio laivo radijo įrangos saugos liudijimo

 

RADIJO RYŠIO ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL 1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE, PAKEISTOS JOS 1988 M. PROTOKOLU, NUOSTATAS

 

1. Išsami informacija apie laivą

 

Laivo pavadinimas.................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės...........................................

 

Minimalus skaičius asmenų, turinčių reikiamą kvalifikaciją radijo ryšio įrangai eksploatuoti ................

 

2. Išsami informacija apie radijo ryšio įrangą

 

Pavadinimas

Faktinis turimas skaičius

 

 

1. Pagrindinės sistemos

 

 

 

1.1. UTB radijo ryšio įranga

 

1.1.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

1.1.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

1.1.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

 

 

1.2. Vidutinio dažnio (MF) radijo ryšio įranga

 

1.2.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

1.2.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

1.2.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

 

 

1.3. Vidutinio/aukšto dažnio (MF/HF) radijo ryšio įranga

 

1.3.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

1.3.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

1.3.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

1.3.4. Tiesioginio spausdinimo radiotelegrafo įranga

 

 

 

1.4. INMARSAT laivo radijo stotis ryšiui su krantu

 

 

 

2. Antrinės keitimo priemonės

 

 

 

3. Įranga saugaus plaukiojimo informacijai priimti

 

 

 

3.1. NAVTEX pranešimų imtuvas

 

3.2. Laivų grupei perduodamo pagerintos kokybės signalo (EGC) imtuvas

 

3.3. Aukšto dažnio (HF) tiesioginio spausdinimo radiotelegrafo imtuvas

 

 

 

4. Palydovinis jūrinis avarinis radijo plūduras EPIRB

 

 

 

4.1. COSPAS-SARSAT sistemos

 

4.2. INMARSAT sistemos

 

 

 

5. UTB jūrinis avarinis radijo plūduras EPIRB

 

 

 

6. Laivo radaro atsakiklis

 

 

 

7. 2182 kHz tarptautinio nelaimės dažnio nepertraukiamo budėjimo radiotelefono imtuvas1

 

 

 

8. Prietaisas 2182 kHz dažnio pavojaus signalui, kuris perduodamas radiotelefonu, generuoti2

 

 

 

 

3. Būdai, kuriais naudojamasi radijo įrangos parengčiai užtikrinti (IV skyriaus 15 taisyklės 6 ir 7 punktai)

 

3.1. Įrangos dubliavimas..........................................................................

3.2. Krante atliekama techninė priežiūra.................................................

3.3. Priemonės techninei priežiūrai jūroje atlikti......................................

 

4. Anksčiau kaip 1995 m. vasario 1 d. pastatyti laivai, neatitinkantys visų jiems taikomų 1988 m. iš dalies pakeistos Konvencijos IV skyriaus nuostatų3

 

4.1. Laivams, kuriuose pagal iki 1992 m. vasario 1 d. galiojančias Konvencijos nuostatas privalo būti įrengta radiotelegrafinio ryšio įranga

 

 

Pagal taisyklių nuostatas

Faktinis atitikimas

 

 

 

Operatoriaus budėjimo valandos

 

 

Operatorių skaičius

 

 

Ar yra automatinis pavojaus signalas?

 

 

Ar yra pagrindinė įranga?

 

 

Ar yra atsarginė įranga?

 

 

Ar pagrindinių ir atsarginių siųstuvų elektros grandinės atskirtos vienos nuo kitų, ar sujungtos tarpusavyje?

 

 

 

 

 

 

4.2. Laivams, kuriuose pagal iki 1992 m. vasario 1 d. galiojančias Konvencijos nuostatas privalo būti įrengta radiotelefono ryšio įranga

 

 

Pagal taisyklių nuostatas

Faktinis atitikimas

 

 

 

Klausymosi valandos

 

 

Operatorių skaičius

 

 

 

 

 

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad šis sąrašas visais atžvilgiais atitinka faktinę būklę.

 

IŠDUOTA........................................................................................................................

 

(Sąrašo išdavimo vieta)

 

..............................................................................................................................................

(Išdavimo data) (Sąrašą išduodančio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

______________


Krovininiams laivams skirto saugumo liudijimo forma

 

SAUGAUS KROVININIO LAIVO LIUDIJIMAS

 

Prie šio liudijimo turi būti pridėtas įrangos sąrašas (forma C)

 

(Oficialus antspaudas) (Valstybė)

 

Išduotas pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, pakeistos jos 1988 m. Protokolu, nuostatas,

 

Įgaliojus...................................................................... Vyriausybei

(valstybės pavadinimas)

............................................................................

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

 

Išsami informacija apie laivą1

 

Laivo pavadinimas...............................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės...........................................................................

 

Registracijos uostas..............................................................................................

 

Bendroji talpa......................................................................................................

 

Laivo dedveitas (metrinėmis tonomis)2...............................................................

 

Laivo ilgis (III skyriaus 3 taisyklės 10 punktas).................................................

 

Jūrų rajonai, kuriuose laivą leidžiama eksploatuoti (IV skyriaus 2 taisyklė)...................

TJO numeris3.....................................................................................................

 

Laivo tipas4

 

Naftos tanklaivis

Chemikalų tanklaivis

Dujovežis

Kitokio negu pirmiau nurodyti tipo krovininis laivas

 

Data, kai buvo padėtas laivo kilis arba panašaus laivo statybos etapo data, arba, jei pritaikoma, esminio perdirbimo arba pakeitimo, arba modifikavimo darbų pradžios data……………………………………

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, KAD:

 

1. Laivas apžiūrėtas taip, kaip nurodyta Konvencijos I skyriaus 8, 9 ir 10 taisyklių nuostatose.

2. Ši apžiūra parodė, jog:

2.1. I skyriaus 10 taisyklėje apibrėžtų konstrukcijos, mechanizmų ir įrangos būklė buvo patenkinama ir kad laivas atitiko Konvencijos II-l ir II-2 skyrių jam taikomus reikalavimus (išskyrus susijusius su priešgaisrinės saugos sistemomis ir reikmenimis ir gaisro gesinimo schemomis);

2.2. du paskutiniai laivo povandeninio korpuso išorės patikrinimai buvo atlikti

.......................................... ir.............................................

                       datos)

2.3. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl priešgaisrinės saugos sistemų bei reikmenų ir gaisro gesinimo schemų;

2.4. gelbėjimo priemonėmis ir gelbėjimosi valčių, gelbėjimo plaustų ir gelbėjimo valčių įranga laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos nuostatas;

2.5. lyno sviedžiamuoju įtaisu ir radijo ryšio įranga, kuria naudojamasi gelbėjimo priemonėse, laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos nuostatas;

2.6. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl radijo ryšio įrangos;

2.7. radijo ryšio įrangos, kuria naudojamasi gelbėjimo priemonėse, veikimas atitiko Konvencijos nuostatas;

2.8. laivas atitiko Konvencijos reikalavimus dėl laivo navigacijos įrangos, locmanų įlaipinimo priemonių ir laivybos leidinių;

2.9. signalinėmis šviesomis, signaliniais ženklais, garso signalų ir nelaimės signalų priemonėmis laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos ir galiojančių Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti reikalavimus;.10. visais kitais atžvilgiais laivas atitiko jam taikomus Konvencijos reikalavimus.

3. Laivas eksploatuojamas pagal III skyriaus 26 taisyklės 1 punkto 1 papunkčio 1 dalies reikalavimus ………………………………. transporto verslo zonoje.

4. Laivui išduotas/nėra išduotas4 išimties liudijimas.

Šis liudijimas galioja iki ……………5 su sąlyga, kad atliekamos kasmetinės, tarpinės ir

periodiškos apžiūros ir laivo povandeninio korpuso išorės patikrinimai pagal Konvencijos I skyriaus 8, 9 ir 10 taisyklių reikalavimus.

 

Išduotas..........................................................................

 

(Liudijimo išdavimo vieta)

 

.......................................................................................

 

(Išdavimo data) (Liudijimą išduodančio įgalioto pareigūno parašas)

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinių ir tarpinių apžiūrų susijusių su šio liudijimo 2 punkto 1 papunktyje nurodyta konstrukcija, mechanizmais ir įranga, patvirtinimas

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad pagal Konvencijos I skyriaus 10 taisyklės nuostatas atliktos apžiūros metu buvo nustatyta, kad laivas atitinka jam taikomus Konvencijos reikalavimus.

 

Kasmetinė apžiūra: Pasirašė:.

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinė/tarpinė apžiūra4: Pasirašė:...................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinė/tarpinė apžiūra4: Pasirašė:...................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinė apžiūra: Pasirašė:..................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinė/tarpinė apžiūra pagal I skyriaus 14 taisyklės h punkto iii papunkčio nuostatas

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad pagal Konvencijos I skyriaus 10 taisyklės ir I skyriaus 14 taisyklės h punkto iii papunkčio nuostatas atliktos kasmetinės/tarpinės4 apžiūros metu buvo nustatyta, jog laivas atitinka su šia apžiūra susijusius Konvencijos reikalavimus.

 

Pasirašė:................................................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Laivo povandeninio korpuso išorės patikrinimų patvirtinimas6

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad pagal Konvencijos I skyriaus 10 taisyklės nuostatas atliktos apžiūros metu buvo nustatyta, jog laivas atitinka su šia apžiūra susijusius Konvencijos reikalavimus.

 

Pirmas patikrinimas: Pasirašė:..............................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Antras patikrinimas: Pasirašė:..............................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:........................................................................

 

Data:.........................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinių ir periodiškų apžiūrų susijusių su šio liudijimo 2 punkto 3, 4, 5, 8 ir 9 papunkčiuose nurodytomis gelbėjimo priemonėmis ir kita įranga, patvirtinimas

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad pagal Konvencijos I dalies 8 taisyklės nuostatas atliktos apžiūros metu buvo nustatyta, jog laivas atitinka su šia apžiūra susijusius Konvencijos reikalavimus.

 

Kasmetinė apžiūra: Pasirašė:..............................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta: ................................................................................

 

Data...................................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinė/periodiška4 apžiūra: Pasirašė............................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta: ................................................................................

 

Data: .................................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinė/periodiška4 apžiūra: Pasirašė:...............................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:.......................................

 

Data:........................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinė apžiūra: Pasirašė:..............................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:...........................................

 

Data:.............................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Kasmetinė/periodiška apžiūra pagal I skyriaus 14 taisyklės h punkto iii papunkčio nuostatas

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad pagal Konvencijos I skyriaus 8 taisyklės ir I skyriaus 14 taisyklės h punkto iii papunkčio nuostatas atliktos kasmetinės/periodiškos4 apžiūros metu buvo nustatyta, jog laivas atitinka su šia apžiūra susijusius Konvencijos reikalavimus.

 

Pasirašė:…………………………….

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:……………………….

 

Data:………………………..

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Periodiškų apžiūrų susijusių su šio liudijimo 2 punkto 6 ir 7 papunkčiuose nurodyta radijo ryšio įranga, patvirtinimas

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad pagal Konvencijos I skyriaus 9 taisyklės nuostatas atliktos apžiūros metu buvo nustatyta, jog laivas atitinka su šia apžiūra susijusius Konvencijos reikalavimus.

 

Periodiška apžiūra: Pasirašė:................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta:...................................................................

 

Data:....................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

 

Periodiška apžiūra: Pasirašė.................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta....................................................................

 

Data.....................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Periodiška apžiūra: Pasirašė.................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta....................................................................

 

Data.....................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Periodiška apžiūra: Pasirašė.................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta....................................................................

 

Data.....................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Periodiška apžiūra pagal I skyriaus 14 taisyklės h punkto iii papunkčio nuostatas

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad pagal Konvencijos I skyriaus 9 taisyklės ir I skyriaus 14 taisyklės h punkto iii papunkčio nuostatas atliktos periodiškos apžiūros metu buvo nustatyta, jog laivas atitinka su šia apžiūra susijusius Konvencijos reikalavimus.

 

Pasirašė................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta....................................................................

 

Data.....................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Trumpiau negu 5 metus galiojančio liudijimo galiojimo pratęsimo patvirtinimas, jei taikomos I skyriaus 14 taisyklės c punkto nuostatos

 

Laivas atitinka jam taikomus Konvencijos reikalavimus ir pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės c punkto nuostatas šis liudijimas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki...............................................................

 

Pasirašė................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta....................................................................

 

Data.....................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Apžiūros dėl liudijimo atnaujinimo patvirtinimas, kai taikomos I skyriaus 14 taisyklės d punkto nuostatos

 

Laivas atitinka jam taikomus Konvencijos reikalavimus ir pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės d punkto nuostatas šis liudijimas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki...............................................................

 

Pasirašė................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta....................................................................

 

Data.....................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Liudijimo galiojimo pratęsimo, kol laivas pasieks apžiūros uostą arba tam tikram laikui, kai taikomos I skyriaus 14 taisyklės e arba f punktų nuostatos, patvirtinimas

 

Šis liudijimas pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės e punkto/f punkto4 nuostatas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki....................................................................................................................

 

Pasirašė................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta: ..................................................................

 

Data.....................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Liudijimo galiojimo termino pabaigos mėnesio ir dienos nukėlimo patvirtinimas, jei taikomos I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatos

 

Pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatas liudijimo galiojimo naujo termino pabaigos mėnuo ir diena yra................................................................................

 

 

Pasirašė................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta....................................................................

 

Data.....................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatas liudijimo galiojimo naujo termino pabaigos mėnuo ir diena yra …………………………………

 

Pasirašė................................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta....................................................................

 

Data.....................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

______________


SAUGAUS KROVININIO LAIVO LIUDIJIMO ĮRANGOS SĄRAŠAS

(FORMA C)

 

Šis sąrašas visą laiką turi būti pridėtas prie saugaus krovininio laivo liudijimo

 

ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL 1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE, PAKEISTOS JOS 1988 M. PROTOKOLU, NUOSTATAS

 

1. Išsami informacija apie laivą

 

Laivo pavadinimas.............................................................

Skiriamasis numeris arba raidės.........................................

 

Minimalus skaičius asmenų, turinčių reikiamą kvalifikaciją radijo ryšio įrangai eksploatuoti

........................................................................................................................

 

2. Išsami informacija apie gelbėjimo priemones

 

1. Bendras gelbėjimo priemonėmis aprūpintų asmenų skaičius: ............................................................................

 

 

 

Kairysis bortas

Dešinysis bortas

2. Bendras gelbėjimosi valčių skaičius

 

 

2.1. Bendras jose telpančių žmonių skaičius

 

 

2.2. Stovių iš dalies dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 43 taisyklė)

 

 

2.3. Visiškai dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 44 taisyklė)

 

 

2.4. Gelbėjimosi valčių su autonomine oro tiekimo sistema skaičius (III skyriaus 45 taisyklė)

 

 

2.5. Gelbėjimosi valčių su priešgaisrine apsauga skaičius (III skyriaus 46 taisyklė)

 

 

2.6. Kitos gelbėjimosi valtys:

 

 

2.6.1. Skaičius

 

 

2.6.2. Tipas

 

 

2.7. Plūdriųjų gelbėjimo priemonių skaičius:

 

 

2.7.1. Visiškai dengtų (III skyriaus 44 taisyklė)

 

 

2.7.2. Su autonomine oro sistema (III skyriaus 45 taisyklė)

 

 

2.7.3. Su priešgaisrine apsauga (III skyriaus 46 taisyklė)

 

 

3. Motorinių gelbėjimosi valčių (įtrauktų į pirmiau nurodytą bendrą gelbėjimosi valčių skaičių) skaičius

 

 

3.1. Gelbėjimosi valčių su prožektoriais skaičius

 

 

4. Gelbėjimo valčių skaičius

 

 

4.1. Kiek šių valčių įtraukta į pirmiau nurodytą bendrą gelbėjimosi valčių skaičių

 

 

5. Gelbėjimo plaustai

 

 

5.1. Tie iš jų, kuriems nuleisti reikalinga patvirtinta nuleidimo įranga:

 

 

5.1.1. Šių plaustų skaičius

 

 

5.1.2. Juose telpančių asmenų skaičius

 

 

5.2. Tie iš plaustų, kuriems nuleisti nereikalinga patvirtinta nuleidimo įranga:

 

 

5.2.1. Šių plaustų skaičius

 

 

5.2.2. Juose telpančių asmenų skaičius

 

 

5.3. Gelbėjimo plaustų, kuriuos privaloma turėti pagal III skyriaus 26 taisyklės 1 punkto 4 papunkčio nuostatas, skaičius

 

 

6. Gelbėjimo plūdurų skaičius

 

 

7. Gelbėjimosi liemenių skaičius

 

 

8. Hidrokostiumai

 

 

8.1. Bendras jų skaičius

 

 

8.2. Kiek iš jų atitinka gelbėjimosi liemenėms taikomus reikalavimus

 

 

9. Šiluminės apsaugos priemonių skaičius1

 

 

10. Radijo ryšio įranga, kuria naudojamasi gelbėjimo priemonėse

 

 

10.1. Radaro atsakiklių skaičius

 

 

10.2. Dvipusio UTB dažnio radiotelefono ryšio aparatų skaičius

 

 

 

 

 

 

3. Išsami informacija apie radijo ryšio įrangą

 

Pavadinimas

Faktinis turimas kiekis

 

 

1. Pagrindinės sistemos

 

 

 

1.1. UTB radijo ryšio įranga:

 

1.1.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

1.1.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

1.1.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

 

 

1.2. Vidutinio dažnio (MF) radijo ryšio įranga:

 

1.2.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

1.2.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

1.2.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

 

 

1.3. Vidutinio/aukšto dažnio (MF/HF) radijo ryšio įranga:

 

1.3.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

1.3.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

1.3.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

1.3.4. Tiesioginio spausdinimo radiotelegrafo įranga

 

 

 

1.4. INMARSAT laivo radijo stotis ryšiui su krantu

 

 

 

2. Antrinės keitimo priemonės

 

 

 

3. Įranga saugaus plaukiojimo informacijai priimti

 

 

 

3.1. NAVTEX pranešimų imtuvas

 

3.2. Laivų grupei perduodamo pagerintos kokybės signalo (EGC) imtuvas

 

3.3. Aukšto dažnio (HF) tiesioginio spausdinimo radiotelegrafo imtuvas

 

 

 

4. Palydovinis jūrinis avarinis radijo plūduras EPIRB

 

 

 

4.1. COSPAS-SARSAT sistemos

 

4.2. INMARSAT sistemos

 

 

 

5. UTB jūrinis avarinis radijo plūduras EPIRB

 

 

 

6. Laivo radaro atsakiklis

 

 

 

7. 2182 kHz tarptautinio nelaimės dažnio nepertraukiamo budėjimo radijo telefono imtuvas

 

 

 

8. Prietaisas 2182 kHz dažnio pavojaus signalui, kuris perduodamas radiotelefonu, generuoti

 

 

 

 

4. Būdai, kuriais naudojamasi radijo ryšio įrangos parengčiai užtikrinti (IV skyriaus 15 taisyklės 6 ir 7 punktai)

4.1. Įrangos dubliavimas.........................................................................

4.2. Krante atliekama techninė priežiūra................................................

4.3. Priemonės techninei priežiūrai jūroje atlikti.....................................

 

5. Anksčiau kaipl995 m. vasario 1 d. pastatyti laivai, neatitinkantys visų jiems taikomų 1988 m. iš dalies pakeistos Konvencijos IV skyriaus nuostatų4

 

5.1. Laivams, kurie pagal iki 1992 m. vasario 1 d. galiojančias Konvencijos nuostatas privalo turėti radiotelegrafinio ryšio įrangą

 

 

Pagal taisyklių nuostatas

Faktinis atitikimas

 

 

 

Operatoriaus budėjimo valandos

 

 

Operatorių skaičius

 

 

Ar yra automatinis pavojaus signalas?

 

 

Ar yra pagrindinė įranga?

 

 

Ar yra atsarginė įranga?

 

 

Ar pagrindinių ir atsarginių siųstuvų elektros grandinės atskirtos vienos nuo kitų, ar sujungtos tarpusavyje?

 

 

 

 

 

 

5.2. Laivams, kurie pagal iki 1992 m. vasario 1 d. galiojančias Konvencijos nuostatas privalo turėti radiotelefono ryšio įrangą

 

 

Pagal taisyklių nuostatas

Faktinis atitikimas

 

 

 

Klausymosi valandos

 

 

Operatorių skaičius

 

 

 

 

 

 

6. Anksčiau kaip 1992 m. vasario 1 d. pastatyti laivai, ne visiškai atitinkantys jiems taikomas 1988 m. iš dalies pakeistos Konvencijos III skyriaus nuostatas5

 

 

Faktinis atitikimas

 

 

Radiotelegrafinio ryšio įranga, skirta gelbėjimosi valtims

 

Gelbėjimosi valtims ir plaustams skirta radijo ryšio aparatūra

 

Gelbėjimosi valtims ir plaustams skirti jūriniai avariniai radijo plūdurai EPIRB (121,5 MHz ir 243,0 MHz)

 

Dvipusio ryšio radiotelefono aparatai

 

 

 

 

ŠIUO DOKUMENTU PAŽYMIMA, kad šis sąrašas visais atžvilgiais atitinka faktinę būklę.

IŠDUOTA....................................................................................................

(Sąrašo išdavimo vieta)

......................................................................................................

 

(Išdavimo data) (Sąrašą išduodančio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

______________


Išimties liudijimo forma

 

IŠIMTIES LIUDIJIMAS

 

(Oficialus antspaudas) (Valstybė)

 

Išduotas pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, pakeistos jos 1988 m. Protokolu, nuostatas,

 

Įgaliojus...................................................................... Vyriausybei

(valstybės pavadinimas)

…………………………………………………..

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

 

Išsami informacija apie laivą1

 

Laivo pavadinimas........................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės.....................................................

 

Registracijos uostas.......................................................................

 

Bendroji talpa................................................................................

 

TJO numeris2 ................................................................................

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, KAD:

 

laivui, remiantis Konvencijos ……………taisykle, išimties tvarka leista nesilaikyti Konvencijos............................................................................................. reikalavimų

 

Sąlygos (jei jų esama), pagal kurias išimties liudijimas išduotas:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Reisai (jei jų esama), kuriems išimties liudijimas taikomas:

...............................................................................................................................................................

Šis liudijimas galioja iki………………………………………..…. su sąlyga, kad galioja             liudijimas prie kurio jis pridėtas.

Išduota..............................................................

 

(Liudijimo išdavimo vieta)

 

..........................................................................

 

(Išdavimo data) (Liudijimą išduodančio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Trumpiau negu 5 metus galiojančio liudijimo galiojimo pratęsimo patvirtinimas, jei taikomos I skyriaus 14 taisyklės c punkto nuostatos

 

Pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės c punkto nuostatas šis liudijimas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki ………………….. su sąlyga, kad galioja................................................. liudijimas, prie kurio jis pridėtas.

 

Pasirašė.............................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta.................................................................

 

Data..................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Apžiūros dėl liudijimo atnaujinimo patvirtinimas, kai taikomos I skyriaus 14 taisyklės d punkto nuostatos

 

Pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės d punkto nuostatas šis liudijimas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki ……………. su sąlyga, kad galioja..................................................... liudijimas, prie kurio jis pridėtas.

 

Pasirašė.............................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta.................................................................

 

Data..................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

Liudijimo galiojimo pratęsimo, iki laivas pasieks apžiūros uostą arba tam tikram laikui, kai taikomos I skyriaus 14 taisyklės e arba f punktų nuostatos, patvirtinimas

 

Pagal Konvencijos/skyriaus 14 taisyklės e punkto/f punkto3 nuostatas šis liudijimas turi būti pripažįstamas galiojančiu iki …………… su sąlyga, kad galioja................................................................ liudijimas, prie kurio jis pridėtas.

 

Pasirašė.............................................................

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta.................................................................

Data..................................................................

 

(Institucijos antspaudas arba spaudas)

______________


REZOLIUCIJA MSC.92(72)

(priimta 2000 m. gegužės 26 d.)

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE 1988 M. PROTOKOLO DALINIŲ PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

JŪRŲ SAUGUMO KOMITETAS,

PRISIMINDAMAS Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 28 straipsnio b punkto nuostatas dėl šio komiteto veiklos,

TAIP PAT PRISIMINDAMAS 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (toliau – Konvencija) VIII straipsnio b punkto ir Konvencijos 1988 m. Protokolo (toliau – 1988 m. SOLAS Protokolas) VI straipsnio nuostatas dėl 1988 m. SOLAS Protokolo dalinio keitimo,

APSVARSTĘS per savo septyniasdešimt antrąją sesiją 1988 m. SOLAS Protokolo dalinius pakeitimus, kurie buvo pasiūlyti ir išplatinti taip, kaip nurodyta Konvencijos VIII straipsnio b punkto i papunkčio ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatose,

1. PRIIMA, remdamasis Konvencijos VIII straipsnio b punkto iv papunkčio ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatomis, 1988 m. SOLAS Protokolo Priedo priedėlio dalinius pakeitimus, kurių tekstas išdėstytas šios rezoliucijos priede;

2. NUSTATO, remdamasis Konvencijos VIII straipsnio b punkto vi papunkčio 2 dalies bb skyriaus ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatomis, kad bus laikoma, jog šiems daliniams pakeitimams pritarta 2001 m. liepos 1 d., jei iki tos dienos daugiau kaip trečdalis 1988 m. SOLAS Protokolo Šalių arba Šalys, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip 50 proc. pasaulio prekybos laivyno bendrosios talpos, nepareiškė savo nepritarimo šiems daliniams pakeitimams;

3. ATKREIPIA Šalių dėmesį į tai, kad pagal Konvencijos VIII straipsnio b punkto vii papunkčio 2 dalies ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatas šie daliniai pakeitimai, jei jiems bus pritarta taip, kaip pirmiau nurodyta 2 punkte, įsigalios 2002 m. sausio 1 d.;

4. PRAŠO, remdamasis Konvencijos VIII straipsnio b punkto v papunkčio ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatomis, generalinį sekretorių perduoti patvirtintas autentiškas šios rezoliucijos kopijas ir jos priede išdėstytų dalinių pakeitimų tekstą visoms 1988 m. SOLAS Protokolo Šalims;

5. TAIP PAT PRAŠO generalinį sekretorių perduoti šios rezoliucijos ir jos priedo kopijas visoms Organizacijos narėms, kurios nėra 1988 m. SOLAS Protokolo Šalys.

______________


PRIEDAS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE 1988 M. PROTOKOLO DALINIAI PAKEITIMAI

 

Krovininio laivo saugios konstrukcijos liudijimo, krovininio laivo saugios įrangos liudijimo ir saugaus krovininio laivo liudijimo formose, nurodytose 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 1988 m. Protokolo Priedo priedėlyje, po antrašte „Laivo tipas“ tarp šios antraštės ir žodžių „Naftos tanklaivis“ įterpiamas žodis „Balkeris“.

 

REZOLIUCIJA MSC. 100(73)

(priimta 2000 m. gruodžio 5 d.)

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE 1988 M. PROTOKOLO DALINIŲ PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

JŪRŲ SAUGUMO KOMITETAS,

PRISIMINDAMAS Tarptautinės Jūrų Organizacijos konvencijos 28 straipsnio b punkto nuostatas dėl šio komiteto veiklos,

TAIP PAT PRISIMINDAMAS 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (toliau – Konvencija) VIII straipsnio b punkto ir Konvencijos 1988 m. Protokolo (toliau – 1988 m. SOLAS Protokolas) VI straipsnio c punkto nuostatas dėl 1988 m. SOLAS Protokolo dalinio keitimo tvarkos,

APSVARSTĘS per savo septyniasdešimt trečiąją sesiją 1988 m. SOLAS Protokolo priedo priedėlio dalinius pakeitimus, kurie buvo pasiūlyti ir išplatinti taip, kaip nurodyta Konvencijos VIII straipsnio b punkto i papunkčio ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio c punkto nuostatose,

1. PRIIMA, remdamasis Konvencijos VIII straipsnio b punkto iv papunkčio ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatomis, 1988 m. SOLAS Protokolo Priedo priedėlio dalinius pakeitimus, kurių tekstas išdėstytas šios rezoliucijos priede;

2. NUSTATO, remdamasis Konvencijos VIII straipsnio b punkto vi papunkčio 2 dalies bb skyriaus ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio c punkto nuostatomis, kad bus laikoma, jog šiems daliniams pakeitimams pritarta 2002 m. sausio 1 d., jei iki tos dienos daugiau kaip trečdalis 1988 m. SOLAS Protokolo Šalių arba Šalys, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip 50 proc. pasaulio prekybos laivynų bendrosios talpos, nepareiškė savo nepritarimo šiems daliniams pakeitimams;

3. ATKREIPIA Šalių dėmesį į tai, kad pagal Konvencijos VIII straipsnio b punkto vii papunkčio 2 dalies ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio c punkto nuostatas šie daliniai pakeitimai, jei jiems bus pritarta taip, kaip pirmiau nurodytame 2 punkte, įsigalios 2002 m. liepos 1 d.;

4. PRAŠO, remdamasis Konvencijos VIII straipsnio b punkto v papunkčio ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio c punkto nuostatomis, generalinį sekretorių perduoti patvirtintas autentiškas šios rezoliucijos kopijas ir jos priede išdėstytų dalinių pakeitimų tekstą visoms 1988 m. SOLAS Protokolo Šalims;

5. TAIP PAT PRAŠO generalinį sekretorių perduoti šios rezoliucijos ir jos priedo kopijas visoms Organizacijos narėms, kurios nėra 1988 m. SOLAS Protokolo Šalys.

 

PRIEDAS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE 1988 M. PROTOKOLO DALINIAI PAKEITIMAI

 

PRIEDĖLIS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE 1988 M. PROTOKOLO PRIEDO PRIEDĖLIO PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

 

Saugaus keleivinio laivo liudijimo Įrangos sąrašas (forma P)

 

1. Esami 5 ir 6 skyriai ir su jais susijusios išnašos išbraukiamos ir įterpiamas šis naujas 5 skyrius:

5. Išsami informacija apie navigacines sistemas ir įrangą

 

Pavadinimas

Faktinis atitikimas

1.1. Pagrindinis magnetinis kompasas *

…………………….

1.2. Atsarginis magnetinis kompasas *

…………………….

1.3. Girokompasas *

…………………….

1.4. Girokompaso kurso kartotuvas *

…………………….

1.5. Girokompaso pelengavimo kartotuvas *

...........................................

1.6. Kurso kontrolės arba kurso reguliavimo sistema *

...........................................

1.7. Pelorusas arba kompaso prietaisas pelengavimui *

...........................................

1.8. Priemonės kursui ir pelengams koreguoti

...........................................

1.9. Įtaisas, informaciją apie kursą perduodantis navigacijos įrangai (THD)

...........................................

2.1. Jūrlapiai/Elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistema (ECDIS) **

...........................................

2.2. Priemonės ECDIS dubliuoti

...........................................

2.3. Laivybos leidiniai

...........................................

2.4. Priemonės elektroniniams laivybos leidiniams dubliuoti

...........................................

3.1. Pasaulinės navigacinės palydovinės sistemos/sausumos radionavigacinės sistemos imtuvas *' **

...........................................

3.2. 9 GHz dažnio radaras *

...........................................

3.3. Antras radaras (3 GHz/9 GHz **) *

...........................................

3.4. Automatinis radiolokacinis kurso žymeklis (angl. ARPA)*

...........................................

3.5. Automatinis kurso žymeklis (ATA)*

...........................................

3.6. Antras automatinis kurso žymeklis (ATA)*

...........................................

3.7. Elektroninė kelžymos įranga *

...........................................

4. Automatinė identifikavimo sistemos įranga (AIS)

...........................................

5. Maršruto duomenų registravimo įtaisas (VDR)

...........................................

6.1. Prietaisas greičiui ir nuplauktam atstumui matuoti (vandens atžvilgiu) *

...........................................

6.2. Prietaisas greičiui ir nuplauktam atstumui matuoti (dugno atžvilgiu, judant į priekį ir skersai) * 6.3. Echolotas*

...........................................

7.1. Vairo posūkio kampo, sraigto stūmimo krypties, traukos, laivasraigčio žingsnio ir veikimo režimo indikatorius *

...........................................

7.2. Posūkio kampinio greičio matuoklis *

...........................................

8. Garso signalų priėmimo sistema *

...........................................

9. Telefonas ryšiui su avariniu vairavimo postu *

...........................................

10. Dieninis šviesos signalizavimo aparatas*

...........................................

11. Radiolokacinis reflektorius *

...........................................

12. Tarptautinis signalų kodas

...........................................

 

Krovininio laivo saugios įrangos liudijimo įrangos sąrašas (forma E)

 

2. Esamas 3 skyrius ir su juo susijusi išnaša išbraukiama ir įterpiamas šis naujas 3 skyrius:

 

„3. Išsami informacija apie navigacines sistemas ir įrangą

 

Pavadinimas

Faktinis atitikimas

1.1. Pagrindinis magnetinis kompasas *

...........................................

1.2. Atsarginis magnetinis kompasas *

...........................................

1.3. Girokompasas *

...........................................

1.4. Girokompaso kurso kartotuvas *

...........................................

1.5. Girokompaso pelengavimo kartotuvas *

...........................................

1.6. Kurso kontrolės arba reguliavimo sistema *

...........................................

1.7. Pelorusas arba kompaso prietaisas pelengavimui *

...........................................

1.8. Priemonės kursui ir pelengams koreguoti

...........................................

1.9. Įtaisas, informaciją apie kursą perduodantis navigacijos įrangai (THD)

...........................................

2.1. Jūrlapiai/Elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistema (ECDIS) **

...........................................

2.2. Priemonės ECDIS dubliuoti

...........................................

2.3. Laivybos leidiniai

...........................................

2.4. Priemonės elektroniniams laivybos leidiniams dubliuoti

...........................................

3.1. Pasaulinės navigacinės palydovinės sistemos/ sausumos radionavigacinės sistemos imtuvas *' **

...........................................

3.2. 9 GHz dažnio radaras *

...........................................

3.3. Antras radaras (3 GHz/9 GHz **) *

...........................................

3.4. Automatinis radiolokacinis kurso žymeklis (angl. ARPA)*

...........................................

3.5. Automatinis kurso žymeklis (ATA)*

...........................................

3.6. Antras automatinis kurso žymeklis (ATA)*

...........................................

3.7. Elektroninė kelžymos įranga *

...........................................

4. Automatinė identifikavimo sistemos įranga (AIS)

...........................................

5. Maršruto duomenų registravimo įtaisas (VDR)

...........................................

6.1. Prietaisas greičiui ir nuplauktam atstumui matuoti (vandens atžvilgiu) *

...........................................

6.2. Prietaisas greičiui ir nuplauktam atstumui matuoti (dugno atžvilgiu, judant į priekį ir skersai) *

...........................................

6.3. Echolotas *

...........................................

7.1. Vairo posūkio kampo, sraigto stūmimo krypties, traukos, laivasraigčio žingsnio ir veikimo režimo indikatorius *

...........................................

7.2. Posūkio kampinio greičio matuoklis *

...........................................

8. Garso signalų priėmimo sistema *

...........................................

9. Telefonas ryšiui su avariniu vairavimo postu *

...........................................

10. Dieninis šviesos signalizavimo aparatas*

...........................................

11. Radiolokacinis reflektorius *

...........................................

12. Tarptautinis signalų kodas

...........................................

 

Saugaus krovininio laivo liudijimo įrangos sąrašas (forma C)

 

3. Esami 5 ir 6 skyriai ir su jais susijusi išnaša išbraukiama ir įterpiamas šis naujas 5 skyrius:

 

„5. Išsami informacija apie navigacines sistemas ir įrangą

 

Pavadinimas

Faktinis atitikimas

1.1. Pagrindinis magnetinis kompasas *

...........................................

1.2. Atsarginis magnetinis kompasas *

...........................................

1.3. Girokompasas *

...........................................

1.4. Girokompaso kurso kartotuvas *

...........................................

1.5. Girokompaso pelengavimo kartotuvas *

...........................................

1.6. Kurso kontrolės arba kurso reguliavimo sistema *

...........................................

1.7. Pelorusas arba kompaso prietaisas pelengavimui *

...........................................

1.8. Priemonės kursui ir pelengams koreguoti

...........................................

1.9. Įtaisas, informaciją apie kursą perduodantis navigacijos įrangai (THD)

...........................................

2.1. Jūrlapiai/Elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistema (ECDIS) **

...........................................

2.2. Priemonės ECDIS dubliuoti

...........................................

2.3. Laivybos leidiniai

...........................................

2.4. Priemonės elektroniniams laivybos leidiniams dubliuoti

...........................................

3.1. Pasaulinės navigacinės palydovinės sistemos/sausumos radionavigacinės sistemos imtuvas *' **

...........................................

3.2. 9 GHz dažnio radaras *

...........................................

3.3. Antras radaras (3 GHz/9 GHz **) *

...........................................

3.4. Automatinis radiolokacinis kurso žymeklis (ARPA)*

...........................................

3.5. Automatinis kurso žymeklis (ATA)*

...........................................

3.6. Antras automatinis kurso žymeklis (ATA)*

...........................................

3.7. Elektroninė kelžymos įranga *

...........................................

4. Automatinė identifikavimo sistemos įranga (AIS)

...........................................

5. Maršruto duomenų registravimo įtaisas (VDR)

...........................................

6.1. Prietaisas greičiui ir nuplauktam atstumui matuoti (vandens atžvilgiu) *

...........................................

6.2. Prietaisas greičiui ir nuplauktam atstumui matuoti (dugno atžvilgiu, judant į priekį ir skersai) *

...........................................

6.3. Echolotas *

...........................................

7.1. Vairo posūkio kampo, sraigto stūmimo krypties, traukos, laivasraigčio žingsnio ir veikimo režimo indikatorius *

...........................................

7.2. Posūkio kampinio greičio matuoklis *

...........................................

8. Garso signalų priėmimo sistema *

...........................................

9. Telefonas ryšiui su avariniu vairavimo postu *

...........................................

10. Dieninis šviesos signalizavimo aparatas*

...........................................

11. Radiolokacinis reflektorius *

...........................................

12. Tarptautinis signalų kodas

...........................................

______________


REZOLIUCIJA MSC. 124(75)

(priimta 2002 m. gegužės 24 d.)

 

1974 M. TARPTAUTINES KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBES APSAUGOS JUROJE 1988 M. PROTOKOLO DALINIŲ PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

JŪRŲ SAUGUMO KOMITETAS,

PRISIMINDAMAS Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 28 straipsnio b punkto nuostatas dėl šio komiteto veiklos,

TAIP PAT PRISIMINDAMAS 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) (toliau – Konvencija) VIII straipsnio b punkto ir Konvencijos 1988 m. Protokolo (toliau – 1988 m. SOLAS Protokolas) VI straipsnio nuostatas dėl 1988 m. SOLAS Protokolo dalinio keitimo,

APSVARSTĘS per savo septyniasdešimt penktąją sesiją 1988 m. SOLAS Protokolo dalinius pakeitimus, kurie buvo pasiūlyti ir išplatinti taip, kaip nurodyta Konvencijos VIII straipsnio b punkto i papunkčio ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatose,

1. PRIIMA, remdamasis Konvencijos VIII straipsnio b punkto iv papunkčio ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatomis, 1988 m. SOLAS Protokolo Priedo priedėlio dalinius pakeitimus, kurių tekstas išdėstytas šios rezoliucijos priede;

2. NUSTATO, remdamasis Konvencijos VIII straipsnio b punkto vi papunkčio 2 dalies bb skyriaus ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatomis, kad bus laikoma, jog šiems daliniams pakeitimams pritarta 2003 m. liepos 1 d., jei iki tos dienos daugiau kaip trečdalis 1988 m. SOLAS Protokolo Salių arba Salys, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip 50 proc. pasaulio prekybos laivynų bendrosios talpos, nepareiškė savo nepritarimo šiems daliniams pakeitimams;

3. ATKREIPIA Salių dėmesį į tai, kad pagal Konvencijos VIII straipsnio b punkto vii papunkčio 2 dalies ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatas šie daliniai pakeitimai, jei jiems bus pritarta taip, kaip pirmiau nurodyta 2 punkte, įsigalios 2004 m. sausio 1 d.;

4. PRAŠO, remdamasis Konvencijos VIII straipsnio b punkto v papunkčio ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatomis, generalinį sekretorių perduoti patvirtintas autentiškas šios rezoliucijos kopijas ir jos priede išdėstytų dalinių pakeitimų tekstą visoms 1988 m. SOLAS Protokolo Šalims;

5. TAIP PAT PRAŠO generalinį sekretorių perduoti šios rezoliucijos ir jos priedo kopijas visoms Organizacijos narėms, kurios nėra 1988 m. SOLAS Protokolo Šalys.

______________


PRIEDAS

 

1974 M. TARPTAUTINES KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBES APSAUGOS JŪROJE 1988 M. PROTOKOLO DALINIAI PAKEITIMAI

 

PRIEDĖLIS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE 1988 M. PROTOKOLO PRIEDO PRIEDĖLIO PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

 

Saugaus keleivinio laivo liudijimo įrangos sąrašas (forma P)

 

1. Išbraukiami 3 skyriaus 7 ir 8 punktai ir su jais susijusios išnašos.

 

Krovininio laivo saugios radijo įrangos liudijimo įrangos sąrašas (forma R)

 

2. Išbraukiami 2 skyriaus 7 ir 8 punktai ir su jais susijusios išnašos.

 

3. Išbraukiamas 4 skyrius.

 

Saugaus krovininio laivo liudijimo įrangos sąrašas (forma C)

 

4. Išbraukiami 3 skyriaus 7 ir 8 punktai ir su jais susijusios išnašos.

______________


REZOLIUCIJA MSC.154(78)

(priimta 2004 m. gegužės 20 d.)

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE 1988 M. PROTOKOLO DALINIŲ PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

JŪRŲ SAUGUMO KOMITETAS,

ATSIMINDAMAS Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 28 straipsnio b punkto nuostatas dėl šio komiteto veiklos,

TAIP PAT ATSIMINDAMAS 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) (toliau – Konvencija) VIII straipsnio b punkto ir Konvencijos 1988 m. Protokolo (toliau – 1988 m. SOLAS Protokolas) VI straipsnio nuostatas dėl 1988 m. SOLAS Protokolo dalinio keitimo,

APSVARSTĘS per savo septyniasdešimt aštuntąją sesiją 1988 m. SOLAS Protokolo dalinius pakeitimus, kurie buvo pasiūlyti ir išplatinti taip, kaip nurodyta Konvencijos VIII straipsnio b punkto i papunkčio ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatose,

1. PRIIMA, remdamasis Konvencijos VIII straipsnio b punkto iv papunkčio ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatomis, 1988 m. SOLAS Protokolo Priedo priedėlio dalinius pakeitimus, kurių tekstas išdėstytas šios rezoliucijos priede;

2. NUSTATO, remdamasis Konvencijos VIII straipsnio b punkto vi papunkčio 2 dalies bb skyriaus ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatomis, kad bus laikoma, jog šiems daliniams pakeitimams pritarta 2006 m. sausio 1 d., jei iki tos dienos daugiau kaip trečdalis 1988 m. SOLAS Protokolo Šalių arba Šalys, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip 50 proc. pasaulio prekybos laivyno bendrosios talpos, nepareiškė savo nepritarimo šiems daliniams pakeitimams;

3. ATKREIPIA Šalių dėmesį į tai, kad pagal Konvencijos VIII straipsnio b punkto vii papunkčio 2 dalies ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatas šie daliniai pakeitimai, jei jiems bus pritarta taip, kaip pirmiau nurodyta 2 punkte, įsigalios 2006 m. liepos 1 d.;

4. PRAŠO, remdamasis Konvencijos VIII straipsnio b punkto v papunkčio ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatomis, generalinį sekretorių perduoti patvirtintas autentiškas šios rezoliucijos kopijas ir jos priede išdėstytų dalinių pakeitimų tekstą visoms 1988 m. SOLAS Protokolo Šalims;

5. TAIP PAT PRAŠO generalinį sekretorių perduoti šios rezoliucijos ir jos priedo kopijas visoms Organizacijos narėms, kurios nėra 1988 m. SOLAS Protokolo Šalys.

______________


PRIEDAS

 

1974 M. TARPTAUTINES KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBES APSAUGOS JŪROJE 1988 M. PROTOKOLO DALINIAI PAKEITIMAI

 

PRIEDĖLIS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE 1988 M. PROTOKOLO PRIEDO PRIEDĖLIO PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

 

Krovininio laivo saugios įrangos liudijimo įrangos sąrašas (forma E)

 

1. Išbraukiamas 2 skyriaus 9 punktas, o 10, 10.1 ir 10.2 punktai atitinkamai pažymimi 9, 9.1 ir 9.2.

 

Saugaus krovininio laivo liudijimo įrangos sąrašas (forma C)

 

2. Išbraukiamas 2 skyriaus 9 punktas, o 10, 10.1 ir 10.2 punktai atitinkamai pažymimi 9, 9.1 ir 9.2.

______________


REZOLIUCIJA MSC.171(79)

(priimta 2004 m. gruodžio 9 d.)

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE 1988 M. PROTOKOLO DALINIŲ PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

JŪRŲ SAUGUMO KOMITETAS,

ATSIMINDAMAS Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 28 straipsnio b punkto nuostatas dėl šio komiteto veiklos,

TAIP PAT ATSIMINDAMAS 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) (toliau – Konvencija) VIII straipsnio b punkto ir Konvencijos 1988 m. Protokolo (toliau – 1988 m. SOLAS Protokolas) VI straipsnio nuostatas dėl 1988 m. SOLAS Protokolo dalinio keitimo,

APSVARSTĘS per savo septyniasdešimt devintąją sesiją 1988 m. SOLAS Protokolo dalinius pakeitimus, kurie buvo pasiūlyti ir išplatinti taip, kaip nurodyta Konvencijos VIII straipsnio b punkto i papunkčio ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatose,

1. PRIIMA, remdamasis Konvencijos VIII straipsnio b punkto iv papunkčio ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatomis, 1988 m. SOLAS Protokolo Priedo priedėlio dalinius pakeitimus, kurių tekstas išdėstytas šios rezoliucijos priede;

2. NUSTATO, remdamasis Konvencijos VIII straipsnio b punkto vi papunkčio 2 dalies bb skyriaus ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatomis, kad bus laikoma, jog šiems daliniams pakeitimams pritarta 2006 m. sausio 1 d., jei iki tos dienos daugiau kaip trečdalis 1988 m. SOLAS Protokolo Šalių arba Šalys, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip 50 proc. pasaulio prekybos laivynų bendrosios talpos, nepareiškė savo nepritarimo šiems daliniams pakeitimams;

3. ATKREIPIA Šalių dėmesį į tai, kad pagal Konvencijos VIII straipsnio b punkto vii papunkčio 2 dalies ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatas šie daliniai pakeitimai, jei jiems bus pritarta taip, kaip pirmiau nurodyta 2 punkte, įsigalios 2006 m. liepos 1 d.;

4. PRAŠO, remdamasis Konvencijos VIII straipsnio b punkto v papunkčio ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnio nuostatomis, generalinį sekretorių perduoti patvirtintas autentiškas šios rezoliucijos kopijas ir jos priede išdėstytų dalinių pakeitimų tekstą visoms 1988 m. SOLAS Protokolo Šalims;

5. TAIP PAT PRAŠO generalinį sekretorių perduoti šios rezoliucijos ir jos priedo kopijas visoms Organizacijos narėms, kurios nėra 1988 m. SOLAS Protokolo Šalys.

______________


PRIEDAS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE 1988 M. PROTOKOLO DALINIAI PAKEITIMAI

 

PRIEDĖLIS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE 1988 M. PROTOKOLO PRIEDO PRIEDĖLIO PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

 

Keleiviniams laivams skirto saugumo liudijimo forma

 

1. Saugaus keleivinio laivo liudijimo formoje tarp pastraipos, prasidedančios žodžiais „Sis liudijimas galioja iki“, ir pastraipos, prasidedančios žodžiu „Išduotas“, įterpiama ši nauja pastraipa:

 

„Apžiūros, kurios pagrindu išduodamas šis liudijimas, atlikimo data:…………….“.

(metai, mėnuo, diena)

 

Krovininiams laivams skirto konstrukcijos saugumo liudijimo forma

 

2. Krovininio laivo saugios konstrukcijos liudijimo formoje tarp pastraipos, prasidedančios žodžiais „Šis liudijimas galioja iki“, ir pastraipos, prasidedančios žodžiu „Išduotas“, įterpiama ši nauja pastraipa:

 

„Apžiūros, kurios pagrindu išduodamas šis liudijimas, atlikimo data:…………….“.

(metai, mėnuo, diena)

 

Krovininiams laivams skirto įrangos saugumo liudijimo forma

 

3. Krovininio laivo saugios įrangos liudijimo formoje tarp pastraipos, prasidedančios žodžiais „Sis liudijimas galioja iki“, ir pastraipos, prasidedančios žodžiu „Išduotas“, įterpiama ši nauja pastraipa:

 

„Apžiūros, kurios pagrindu išduodamas šis liudijimas, atlikimo data::…………….“.

(metai, mėnuo, diena)

 

Krovininio laivo saugios įrangos liudijimo įrangos sąrašas (forma E)

 

4. Esamas 3 skyrius keičiamas šiuo:

 

3. Išsami informacija apie navigacines sistemas ir įrangą

 

Pavadinimas

Faktinis atitikimas

1.1. Pagrindinis magnetinis kompasas *

...........................................

1.2. Atsarginis magnetinis kompasas *

...........................................

1.3. Girokompasas *

...........................................

1.4. Girokompaso kurso kartotuvas *

...........................................

1.5. Girokompaso pelengavimo kartotuvas *

...........................................

1.6. Kurso kontrolės arba kurso reguliavimo sistema *

...........................................

1.7. Pelorusas arba kompaso prietaisas pelengavimui *

...........................................

1.8. Priemonės kursui ir pelengams koreguoti

...........................................

1.9. Įtaisas, informaciją apie kursą perduodantis navigacijos įrangai (THD)

...........................................

2.1. Jūrlapiai/Elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistema (ECDIS) **

...........................................

2.2. Priemonės ECDIS dubliuoti

...........................................

2.3. Laivybos leidiniai

...........................................

2.4. Priemonės elektroniniams laivybos leidiniams dubliuoti

...........................................

3.1. Pasaulinės navigacinės palydovinės sistemos/sausumos radionavigacinės sistemos imtuvas *' **

...........................................

3.2. 9 GHz dažnio radaras *

...........................................

3.3. Antras radaras (3GHz/9 GHZ**)*

...........................................

3.4. Automatinis radiolokacinis kurso žymeklis (ARPA)*

...........................................

3.5. Automatinis kurso žymeklis (ATA)*

...........................................

3.6. Antras automatinis kurso žymeklis (ATA)*

...........................................

3.7. Elektroninė kelžymos įranga *

...........................................

4. Automatinė identifikavimo sistemos įranga (AIS)

...........................................

5.1. Maršruto duomenų registravimo įtaisas (VDR) **

...........................................

5.2. Supaprastintas maršruto duomenų registravimo įtaisas (S-VDR) **

...........................................

6.1. Prietaisas greičiui ir nuplauktam atstumui matuoti (vandens atžvilgiu) *

...........................................

6.2. Prietaisas greičiui ir nuplauktam atstumui matuoti (dugno atžvilgiu, judant į priekį ir skersai) *

...........................................

6.3. Echolotas *

...........................................

7.1. Vairo posūkio kampo, sraigto stūmimo krypties, traukos, laivasraigčio žingsnio ir veikimo režimo indikatorius *

...........................................

7.2. Posūkio kampinio greičio matuoklis *

...........................................

8. Garso signalų priėmimo sistema *

...........................................

9. Telefonas ryšiui su avariniu vairavimo postu *

...........................................

10. Dieninis šviesos signalizavimo aparatas*

...........................................

11. Radiolokacinių bangų reflektorius *

...........................................

12. Tarptautinis signalų kodas

...........................................

13. Tarptautinio aviacinio ir jūrinio paieškos ir gelbėjimo vadovo (IAMSAR) III tomas

...........................................

 

Krovininiams laivams skirto saugios radijo įrangos liudijimo forma

 

5. Krovininio laivo saugios radijo įrangos liudijimo formoje tarp pastraipos, prasidedančios žodžiais „Sis liudijimas galioja iki“, ir pastraipos, prasidedančios žodžiu „Išduotas“, įterpiama ši nauja pastraipa:

 

„Apžiūros, kurios pagrindu išduodamas šis liudijimas, atlikimo data: ……………….“.

(metai, mėnuo, diena)

 

Krovininiams laivams skirto saugumo liudijimo forma

 

6. Saugaus krovininio laivo liudijimo formoje tarp pastraipos, prasidedančios žodžiais „Sis liudijimas galioja iki“, ir pastraipos, prasidedančios žodžiu „Išduotas“, įterpiama ši nauja pastraipa:

 

„Apžiūros, kurios pagrindu išduodamas šis liudijimas, atlikimo data: ……………….“.

(metai, mėnuo, diena)

 

Krovininio laivo saugios įrangos liudijimo įrangos sąrašas (forma C)

 

7. Įrangos sąraše 5 punktas keičiamas šiais:

5.1. Maršruto duomenų registravimo įtaisas (VDR);

5.2. Supaprastintas maršruto duomenų registravimo įtaisas (S-VDR) 3“,

ir po esamo 13 punkto įterpiamas šis naujas 14 punktas:

„14. Tarptautinio aviacinio ir jūrinio paieškos ir gelbėjimo vadovo (IAMSAR) III tomas.“.

______________

 1 Kas nereikalinga, išbraukti.

2 Informaciją apie laivą leidžiama įrašyti ir kitaip – horizontaliai langeliuose.

3 Pagal rezoliuciją A.600(15) „TJO laivo atpažinimo numerio projektas“ šią informaciją leidžiama įtraukti į liudijimą pasirinktinai.

1 Kas nereikalinga, išbraukti.

1 Išskyrus nurodytas III skyriaus 38 taisyklės 5 punkto 1 papunkčio 24 dalyje, 41 taisyklės 8 punkto 31 papunktyje ir 47 taisyklės 2 punkto 2 papunkčio 13 dalyje.

2 Jei Jūrų saugumo komitetas nenustatys kitos datos, šis įrašas nereikalingas sąraše, pridedamame prie liudijimų, išduotų po 1999 m. vasario 1 d.

3 Šis įrašas nereikalingas sąraše, pridedamame prie liudijimų, išduotų po 1999 m. vasario 1 d.

4 Šis įrašas nereikalingas sąraše, pridedamame prie liudijimų, išduotų po 1999 m. vasario 1 d.

5 Šis įrašas nereikalingas sąraše, pridedamame prie liudijimų, išduotų po 1995 m. vasario 1 d.

1 Informaciją apie laivą leidžiama įrašyti ir kitaip – horizontaliai langeliuose.

2 Tiktai naftos tanklaiviams, chemikalų tanklaiviams ir dujovežiams.

3 Pagal rezoliuciją A.600(15) „TJO laivo atpažinimo numerio projektas“ šią informaciją leidžiama įtraukti į liudijimą pasirinktinai.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

5 Įrašyti galiojimo laikotarpio pabaigos datą Administracijos nustatytą pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės a punkto sąlygas. Šios datos diena ir mėnuo sutampa su Konvencijos I skyriaus 2 taisyklės n punkte apibrėžtais liudijimo galiojimo termino pabaigos mėnesiu ir diena, jei ji nebuvo pakeista pagal I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatas.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

6 Galima daryti įrašus ir apie papildomus patikrinimus.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

1 Informaciją apie laivą leidžiama įrašyti ir kitaip – horizontaliai langeliuose.

2 Tiktai naftos tanklaiviams, chemikalų tanklaiviams ir dujovežiams.

3 Pagal rezoliuciją A.600(15) „TJO laivo atpažinimo numerio projektas“ šią informaciją leidžiama įtraukti į liudijimą pasirinktinai.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

5 Įrašyti galiojimo laikotarpio pabaigos datą, Administracijos nustatytą pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės a punkto sąlygas. Šios datos diena ir mėnuo sutampa su Konvencijos I skyriaus 2 taisyklės n punkte apibrėžta liudijimo galiojimo termino pabaigos mėnesiu ir diena, jei šis terminas nebuvo pakeistas pagal I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatas.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

1 Išskyrus nurodytas III skyriaus 38 taisyklės 5 punkto 1 papunkčio 24 dalyje, 41 taisyklės 8 punkto 31 papunktyje ir 47 taisyklės 2 punkto 2 papunkčio 13 dalyje.

2 Šis skyrius nereikalingas sąraše, pridedamame prie liudijimų, išduodamų po 1995 m. vasario 1 d.

1 Informaciją apie laivą leidžiama įrašyti ir kitaip – horizontaliai langeliuose.

2 Pagal rezoliuciją A.600(15) „TJO laivo atpažinimo numerio projektas“ šią informaciją leidžiama įtraukti į liudijimą pasirinktinai.

3 Kas nereikalinga, išbraukti.

4 Įrašyti galiojimo laikotarpio pabaigos datą, Administracijos nustatytą pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės a punkto sąlygas. Šios datos diena ir mėnuo sutampa su Konvencijos I skyriaus 2 taisyklės n punkte apibrėžto liudijimo galiojimo naujo termino pabaigos mėnesiu ir diena, jei jis nebuvo pakeistas pagal I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatas.

3 Kas nereikalinga, išbraukti.

1 Jei Jūrų saugumo komitetas nenustatys kitos datos, šis įrašas nereikalingas sąraše, pridėtame prie liudijimų, išduotų po 1999 m. vasario 1 d.

2 Šis įrašas nereikalingas sąraše, pridėtame prie liudijimų, išduotų po 1999 m. vasario 1 d. išduotų liudijimų.

3 Šis skyrius nereikalingas sąraše, pridedamame prie liudijimų, išduotų po 1999 m. vasario 1 d.

1 Informaciją apie laivą leidžiama įrašyti ir kitaip – horizontaliai langeliuose.

2 Tik tanklaiviams, chemikalų tanklaiviams ir dujovežiams.

3 Pagal rezoliuciją A.600(15) „TJO laivo atpažinimo numerio projektas“ šią informaciją leidžiama įtraukti į liudijimą pasirinktinai.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

4 Kas nereikalinga, išbraukti

5 Įrašyti galiojimo laikotarpio pabaigos datą, Administracijos nustatytą pagal Konvencijos I skyriaus 14 taisyklės a punkto sąlygas. Šios datos diena ir mėnuo sutampa su Konvencijos I skyriaus 2 taisyklės n punkte apibrėžto liudijimo galiojimo naujo termino pabaigos mėnesiu ir diena, jei ji nebuvo pakeista pagal I skyriaus 14 taisyklės h punkto nuostatas.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

6 Galima daryti įrašus ir apie papildomus patikrinimus.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

1 Išskyrus nurodytas III skyriaus 38 taisyklės 5 punkto 1 papunkčio 24 dalyje, 41 taisyklės 8 punkto 31 papunktyje ir 47 taisyklės 2 punkto 2 papunkčio 13 dalyje.

2 Jei Jūrų saugumo komitetas nenustatys kitos datos, šis įrašas nereikalingas sąraše, pridedamame prie liudijimų, išduotų po 1999 m. vasario 1 d.

3 Šis įrašas nereikalingas sąraše, pridedamame prie liudijimų, išduotų po 1999 m. vasario 1 d.

4 Šis skyrius nereikalingas sąraše, pridedamame prie liudijimų, išduotų po 1999 m. vasario 1 d.

5 Šis įrašas nereikalingas sąraše, pridedamame prie liudijimų, išduotų po 1995 m. vasario 1 d.

1 Informaciją apie laivą leidžiama įrašyti ir kitaip – horizontaliai langeliuose.

2 Pagal rezoliuciją A.600(15) „TJO laivo atpažinimo numerio projektas“ šią informaciją leidžiama įtraukti į liudijimą pasirinktinai.

3 Kas nereikalinga, išbraukti.“

* Pagal V skyriaus 19 taisyklės nuostatas vietoj nurodytų priemonių leidžiama turėti alternatyvias. Jei naudojamasi kitokiomis priemonėmis, jas reikia nurodyti.

** Kas nereikalinga, išbraukti.“

* Pagal V skyriaus 19 taisyklės nuostatas vietoje nurodytų priemonių leidžiama turėti alternatyvias. Jei naudojamasi kitokiomis priemonėmis, jas reikia nurodyti.

** Kas nereikalinga, išbraukti.“

* Pagal V skyriaus 19 taisyklės nuostatas vietoje nurodytų priemonių leidžiama turėti alternatyvias. Jei naudojamasi kitokiomis priemonėmis, jas reikia nurodyti.

* Kas nereikalinga, išbraukti.“

* Pagal V skyriaus 19 taisyklės nuostatas vietoje nurodytų priemonių leidžiama turėti alternatyvias. Jei naudojamasi kitokiomis priemonėmis, jas reikia nurodyti.

** Kas nereikalinga, išbraukti.“