LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ INFORMACIJOS PATEIKIMO GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. kovo 28 d. Nr. V-204

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 metų strategijos ir įgyvendinimo priemonių 2006–2008 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 600 (Žin., 2006, Nr. 70-2574), 3.4 priemonę ir siekdamas užtikrinti gyventojų informavimą aktualiais visuomenės sveikatos priežiūros, saugos bei stiprinimo klausimais:

1. Tvirtinu Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų informacijos pateikimo gyventojams tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį kontroliuoti įsakymo vykdymą.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS

______________

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. kovo 28 d. įsakymu

Nr. V-204

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ INFORMACIJOS PATEIKIMO GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų informacijos pateikimo gyventojams tvarkos aprašas (toliau – tvarka) reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – ministerija) pavaldžių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – įstaigos) informacijos aktualiais visuomenės sveikatos priežiūros, saugos, stiprinimo ir kitais klausimais teikimą gyventojams.

2. Tvarka siekiama užtikrinti, kad gyventojams įstaigų teikiama informacija aktualiais visuomenės sveikatos priežiūros klausimais būtų pateikta laiku ir prieinama forma, suderinta su ministerijos vadovybės pozicija.

3. Tvarka reglamentuoja tik įstaigų viešai gyventojams teikiamą informaciją.

4. Pagrindinės tvarkoje vartojamos sąvokos:

Viešai teikiama informacija – įvairiomis priemonėmis (per žiniasklaidą, leidinius, renginius ar kt.) įstaigų pagal kompetenciją teikiama informacija, skirta visiems gyventojams arba atskiroms jų tikslinėms grupėms.

Žiniasklaida – viešosios informacijos skleidėjas (televizija, radijas, spauda, internetas ir kt.).

Tikslinė grupė – visuomenės dalis, kurios žinioms, nuostatoms ar elgesiui siekiama daryti įtaką informavimo priemonėmis.

Ekstremali visuomenės sveikatai situacija – visuomenės sveikatos raidos aplinkybės, kai aplinkos veiksniai lemia grupinių ar masinių gyventojų sveikatos pakenkimų pavojaus atsiradimą.

 

II. REIKALAVIMAI VIEŠAI TEIKIAMAI INFORMACIJAI

 

5. Siekiant užtikrinti, kad gyventojams teikiama informacija būtų teisinga ir atitiktų ministerijos vadovybės poziciją, įstaigų darbuotojai numatomą viešai teikti informaciją suderina su įstaigos vadovu. Įstaigos vadovas užtikrina, kad viešai teikiama informacija yra tiksli ir atitinka ministerijos vadovybės poziciją.

6. Įstaigos gyventojams viešai teikia informaciją pagal jų nuostatuose įvardytas kuruojamas sritis.

7. Siekiant užtikrinti ekstremalių visuomenės sveikatai situacijų prevenciją, valdymą ir efektyvų informacijos teikimą jų metu, už informavimą ir komunikaciją atsakingi įstaigų darbuotojai rengia, o įstaigos vadovas tvirtina informacijos teikimo gyventojams ekstremalios visuomenės sveikatai situacijos metu planą. Plane įvardijami informaciją teiksiantys įstaigos darbuotojai, komunikacijos priemonės, kuriomis numačius ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją ar jai susidarius būtų informuojami gyventojai, bei informavimo veiksmų etapai.

8. Įstaigų veiksmai informuojant gyventojus derinami su Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos pasirengimo veiklai ir veiklos krizių ir ekstremalių visuomenės sveikatai situacijų valdymo principais. Numatant ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją ar jai susidarius, įstaigų vadovai apie tai informuoja ministerijos sekretorių pagal kuruojamą sritį bei ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėją ir konsultuojasi dėl informacijos pateikimo gyventojams organizavimo.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Už šios tvarkos įgyvendinimą atsako įstaigų vadovai.

10. Įgyvendinant šią tvarką, įstaigose įstaigų vadovų nurodymu parengiamos taisyklės, reglamentuojančios įstaigų vidinę ir išorinę komunikaciją. Už šių taisyklių įgyvendinimą atsako įstaigų vadovai.

______________