VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS 2004 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. VA-34 „DĖL PREKIŲ TIEKIMO Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES ATASKAITOS FORMOS IR JOS PILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. gruodžio 21 d. Nr. VA-95

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir atsižvelgdamas į numatomą Rumunijos Karalystės ir Bulgarijos narystę Europos Sąjungoje:

1. Pakeičiu Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-34, priedą „ES valstybių narių ir jų PVM mokėtojų kodų struktūros sąrašas“ (Žin., 2004, Nr. 43-1427; toliau – Sąrašas) ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijoms (toliau – AVMI) kontroliuoti, kad pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai vadovautųsi Sąrašu.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Informacinių technologijų departamentui iki 2007-01-01 užtikrinti, kad būtų pritaikyta ir įdiegta AVMI programinė įranga pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formoje, patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-34, įrašomų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų kodams apdoroti.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                MODESTAS KASELIAUSKAS


 

Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos

valstybes nares ataskaitos FR0564 formos

pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių

priedas

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymo

Nr. VA-95 redakcija)

 

ES VALSTYBIŲ NARIŲ IR JŲ PVM MOKĖTOJŲ KODŲ STRUKTŪROS SĄRAŠAS

 

ES valstybės narės

Pastabos

pavadinimas

dviraidis kodas (prefiksas)

PVM mokėtojų kodų struktūra (be prefiksų)

1

2

3

4

Airija

IE

9999999X

gali būti naudojamos raidės nuo „A“ iki „W“

Austrijos Respublika

AT

U99999999

pirmas ženklas po prefikso yra raidė „U“

Belgijos Karalystė

BE

999999999 arba 0999999999

9 skaitmenų struktūra galioja iki 2007-12-31

Bulgarijos Respublika

BG

999999999 arba 9999999999

 

Čekijos Respublika

CZ

99999999 arba 999999999, arba 9999999999

 

Danijos Karalystė

DK

99999999

 

Estijos Respublika

EE

999999999

 

Graikijos Respublika

EL

999999999

 

Ispanijos Karalystė

ES

X9999999X

gali būti naudojamos raidės nuo „A“ iki „Z“ arba skaitmuo

Italijos Respublika

IT

99999999999

 

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

GB

999999999 arba 999999999999, arba GD999, arba HA999

 

Kipro Respublika

CY

99999999X

 

Latvijos Respublika

LV

99999999999

 

Lenkijos Respublika

PL

9999999999

 

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

LU

99999999

 

Maltos Respublika

MT

99999999

 

Nyderlandų Karalystė

NL

999999999B99

trečias nuo pabaigos ženklas yra raidė „B“

Portugalijos Respublika

PT

999999999

 

Prancūzijos Respublika

FR

XX999999999

gali būti naudojamos raidės nuo „A“ iki „Z“ arba skaitmuo

Rumunija

RO

9999999999

jeigu kodas turi mažiau nei 10 skaitmenų, kodo pradžia papildoma nuliais (0) trūkstamų skaitmenų kiekiu

Slovakijos Respublika

SK

9999999999

 

Slovėnijos Respublika

SI

99999999

 

Suomijos Respublika

FI

99999999

 

Švedijos Karalystė

SE

999999999999

 

Vengrijos Respublika

HU

99999999

 

Vokietijos Federacinė Respublika

DE

999999999

 

 

9 – skaitmuo

X – raidė

______________