NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS
DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL INFORMACIJOS APIE NUMATOMĄ ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ĮVEŽIMĄ IŠ BET KURIOS VALSTYBĖS AR TERITORIJOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOJE ORGANIZUOJAMAS PARODAS IR REPREZENTACINIUS RENGINIUS TEIKIMO NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 10 d. Nr. T1-87

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 244 (Žin., 2011, Nr. 28-1331) 1 punktu, Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 (Žin., 2004, Nr. 56-1942; 2007; Nr. 47-1788; 2011, Nr. 24-1158), 21.7 punktu :

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Informacijos apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius teikimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui taisykles;

1.2. Pažymos apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius formą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 1S-138 „Dėl Taisyklių, pagal kurias turi būti teikiama informacija Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius, patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 47-1849).

 

 

 

Direktorius                                                                                    Zenius Martinkus

 

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2011 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. T1-87

 

INFORMACIJOS APIE NUMATOMĄ ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ĮVEŽIMĄ IŠ BET KURIOS VALSTYBĖS AR TERITORIJOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOJE ORGANIZUOJAMAS PARODAS IR REPREZENTACINIUS RENGINIUS TEIKIMO NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTUI TAISYKLĖS

 

1. Informacijos apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius teikimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja informacijos apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius, skirtus šių produktų pristatymui, demonstravimui ar degustacijai, pateikimą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas).

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174) vartojamas sąvokas.

3. Ūkio subjektai, organizuojantys parodą ar reprezentacinį renginį, Departamentui kiekvienu atveju, bet ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki parodos ar reprezentacinio renginio pradžios, pateikia ūkio subjekto antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu patvirtintą nustatytosios formos pažymą, kurioje nurodo:

3.1. parodos ar reprezentacinio renginio pavadinimą, vietą (adresą), datą;

3.2. ūkio subjekto, organizuojančio parodą ar reprezentacinį renginį, pavadinimą, teisinę formą, kodą, adresą;

3.3. ūkio subjekto, įvežančio į parodą ar reprezentacinį renginį, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, pavadinimą, teisinę formą, kodą (ar kitą identifikuojantį žymenį);

3.4. valstybės ar teritorijos, iš kurios įvežamas etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai į Lietuvos Respublikoje organizuojamą parodą ar reprezentacinį renginį, pavadinimą;

3.5. numatomų įvežti etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų kategorijas, tūrinę etilo alkoholio koncentraciją, pavadinimus ir kiekius;

3.6. numatomo įvežimo datą.

4. Informacija Departamentui pateikiama faksu (8 5) 266 80 95 , el. paštu ntakd@ntakd.lt arba paštu adresu: Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius.

5. Šias Taisykles pažeidę ūkio subjektai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________