LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PREMIJŲ UŽ TRADICINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMĄ IR SKLEIDIMĄ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. spalio 23 d. Nr. ĮV-567

Vilnius

 

 

Siekdamas įvertinti asmenų nuopelnus etninės kultūros veikloje bei juos paskatinti:

1. T v i r t i n u Premijų už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą skyrimo nuostatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 747 „Dėl Kultūros ministerijos premijų steigimo bei jų nuostatų patvirtinimo“ 2.4 punktą.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                Remigijus Vilkaitis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2009 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-567

 

PREMIJŲ UŽ TRADICINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMĄ IR SKLEIDIMĄ SKYRIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Premijų už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja premijų skyrimo tikslą, dydį, siūlomų kandidatų šioms premijoms gauti dokumentų pateikimo bendruosius reikalavimus, premijų skyrimo tvarką.

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija) steigia tris 28 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio premijas už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą.

3. Premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą skiriamos kasmet.

4. Premijų tikslas – įvertinti asmenų nuopelnus etninės kultūros veikloje bei juos paskatinti.

5. Premijoms gauti gali būti pristatomi Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys liaudies muzikos, papročių saugotojai ir pateikėjai, folkloro ansamblių, mėgėjų teatrų vadovai, nevalstybinių muziejų įkūrėjai ir vadovai, etninės kultūros medžiagos rinkėjai, tautodailininkai, liaudies meistrai, tautinio paveldo kūrėjai.

 

II. DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

6. Apie kandidatų siūlymų premijoms gauti priėmimo laiką ir vietą skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt kiekvienų metų paskutinį ketvirtį.

7. Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti kultūros ir mokslo įstaigos ir institucijos, asociacijos, pavieniai asmenys (toliau – pareiškėjai) iki kiekvienų metų lapkričio 15 dienos.

8. Pareiškėjai Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriui pateikia šiuos dokumentus:

8.1. kandidato gyvenimo ir veiklos aprašymą;

8.2. dvi rekomendacijas (savivaldybių Kultūros skyrių, kultūros ir mokslo įstaigų, asociacijų: etnografijos, folkloro rinkinių autoriai – tautosakos archyvo, į kurį perdavė surinktą medžiagą, rekomendacija);

8.3. kandidatų darbų, publikacijų sąrašus (iliustracinė medžiaga, tautodailės darbų 10–15 nuotraukų, pridedama kasetės, leidiniai, lankstinukai).

 

III. PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

 

9. Kultūros ministerijai pateiktus dokumentus vertina Etninės kultūros ekspertų komisija (toliau – ekspertų komisija), kuri dirba vadovaudamasi Kultūros ministerijos ekspertų komisijų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. ĮV-121 (Žin., 2004, Nr. 87-3186), bei Etninės kultūros ekspertų komisijos darbo reglamentu.

10. Jei pateikti dokumentai neatitinka šių nuostatų 7 ir 8 punktų reikalavimų, jie ekspertų komisijos posėdyje nesvarstomi.

11. Ekspertų komisija pateiktus pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:

11.1. kandidato aktyvumas etninės kultūros veikloje;

11.2. pristatytų premijai gauti darbų reikšmingumas etninės kultūros plėtrai ir sklaidai;

11.3. išsaugotų tradicijų, papročių unikalumas, vertingumas;

11.4. pristatytų premijai gauti darbų reikšmingumas bendruomenėje.

12. Ekspertų komisija turi teisę prašyti pareiškėjų papildomos informacijos apie premijoms pasiūlytus kandidatus ir jų veiklą etninės kultūros srityje, o pareiškėjai privalo pateikti reikalaujamą informaciją ekspertų komisijos nurodyta forma ir terminais.

13. Jei premija skiriama bendraautoriams, premijos dydis paskirstomas po lygiai kiekvienam bendraautoriui.

14. Premijos skiriamos kasmet gruodžio mėnesį.

15. Premijas skiria kultūros ministras Kultūros ministerijos Etninės kultūros ekspertų komisijos teikimu.

16. Premijų teikimą organizuoja Kultūros ministerija.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Kandidatai, kuriems nepaskirtos premijos, gali būti pakartotinai teikiami premijoms gauti kitais metais.

18. Kita premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų.

19. Premijos skiriamos nepriklausomai nuo kitų gautų premijų.

20. Kartu su premija įteikiamas premijos laureato diplomas.

 

_________________