LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2010 m. sausio 7 d. Nr. D1-12

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 9 punktu (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2004, Nr. 60-2121), Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi (Žin., 2000, Nr.36-987; 2008, Nr. 76-3000), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2008, Nr. 46(1)-1725) 6.3.2 ir 6.3.6 punktais, įgyvendindamas Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją (Žin., 1995, Nr. 23-521) ir Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolą (Žin., 2002, Nr. 126-5735), 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 57), 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1) 6 straipsnio 4 dalį, Monrealio protokolą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (Žin., 1998, Nr. 23-572, Nr. 23-573; 2004, Nr. 42-1372, Nr. 42-1373), taip pat atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2009 L 286, p.1):

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas);

1.2. Ataskaitos apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas AM1 formą (toliau – AM1 forma);

1.3. Įrangos inventorizacijos ataskaitos AM2 formą (toliau – AM2 forma).

2. N u s t a t a u, kad AM1 forma ir AM2 forma turi tokius priedus:

2.1. AM1N.1 priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“ (toliau – AM1N.1);

2.2. AM1E.2 priedą „Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas“ (toliau – AM1E.2);

2.3. AM1I.3 priedą „Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką kitas iš kitų Europos Sąjungos F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis“ (toliau – AM1I.3);

2.4. AM1U.4 priedą „Ataskaita apie utilizuotas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ar OAM“ (toliau – AM1U.4);

2.5. AM1H.5 priedą „Ataskaita apie halonų naudojimą būtiniausiais atvejais“ (toliau – AM1H.5);

2.6. AM1M.6 priedą „Ataskaita apie metilbromido naudojimą karantininiam apdorojimui ir apdorojimui prieš transportavimą“ (toliau – AM1M.6);

2.7. AM2Š.1 priedą „Ataskaita apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM“ (toliau – AM2Š.1);

2.8. AM2G.2 priedą „Ataskaita apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, priešgaisrines transporto priemonėse įmontuotas sistemas ir gesintuvus“ (toliau – AM2G.2);

2.9. AM2A.3 priedą „Ataskaita apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų“ (toliau – AM2A.3);

2.10. AM2T.4 priedą „Ataskaita apie tirpiklių turinčią įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų“ (toliau – AM2T.4);

2.11. AM2P.5 priedą „Ataskaita apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis“ (toliau – AM2P.5).

3. P a v e d u:

3.1. Aplinkos apsaugos agentūrai organizuoti įmonių ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau – F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (toliau – OAM) rinkimą pagal Tvarkos aprašo II skyrių, tvarkyti duomenų bazę, teikti apibendrintus duomenis ir informaciją apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas ir regeneruojamas F-dujas ar OAM Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamentui, taip pat fiziniams, juridiniams asmenims ir visuomenei pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2005, Nr. 26-831);

3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams rinkti duomenis apie Tvarkos aprašo III skyriuje nurodytą įrangą ir juos teikti Aplinkos apsaugos agentūrai Tvarkos aprašo 21 punkte nustatyta tvarka.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12

 

DUOMENŲ APIE FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS TEIKIMO, SURINKIMO IR TVARKYMO, ŠIŲ DUJŲ AR MEDŽIAGŲ TURINČIOS ĮRANGOS IR SISTEMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato informacijos apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jų turinčių mišinių (toliau – F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų, jų turinčių mišinių (toliau – OAM) importą, eksportą, įvežimą į Lietuvos Respubliką, išvežimą iš Lietuvos Respublikos, naudojimą, surinkimą iš produktų ir įrangos, recirkuliaciją, regeneraciją, sunaikinimą ir apie šių medžiagų turinčią įrangą ir produktus teikimo tvarką Lietuvos Respublikos institucijoms.

2. Tvarkos aprašas taikomas juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, užsiimantiems individualia veikla (toliau – įmonės), užsiimantiems F-dujų ar OAM importu, eksportu, įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu iš Lietuvos Respublikos, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu, regeneravimu, šių medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu, F-dujų gamyba.

3. Ataskaitos apie F-dujas ar OAM teikiamos raštu su lydraščiu kartu su kopija kompiuterinėje laikmenoje. Ataskaita kompiuterinėje laikmenoje gali būti teikiama elektroniniu paštu. Nesant techninės galimybės teikti ataskaitą kompiuterinėje laikmenoje, ataskaita teikiama tik raštu.

Įmonės, teikiančios ataskaitas pagal Tvarkos aprašo II skyriaus 9–16 punktus, pildo AM1 formą ir jos atitinkamus priedus, nurodytus 9–16 punktuose pagal įmonės vykdomą veiklą. Įmonės, teikiančios informaciją pagal šio Tvarkos aprašo III skyrių, pildo AM2 formą ir jos atitinkamus priedus, kaip nurodyta 17 ir 19 punktuose.

4. Įmonės, teikiančios informaciją apie F-dujas ar OAM pagal Tvarkos aprašą, turi turėti dokumentus, patvirtinančius pateiktus duomenis (buhalterinės apskaitos dokumentai, sutartys, protokolai, aktai, įrangos žurnalai ir kiti dokumentai).

5. Aplinkos ministerija, regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD) ir Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) gali pareikalauti kitos, Tvarkos apraše nenurodytos, informacijos, reikalingos šias medžiagas reglamentuojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų tinkamam įgyvendinimui.

6. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 842/2006), 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2009 L 286, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009) ir LAND 50-2004 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. D1-206 (Žin., 2004, Nr. 69‑2437).

 

II. ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

7. Įmonės, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje ir importuojančios OAM į Europos Bendriją, eksportuojančios jas iš Europos Bendrijos, naudojančios OAM svarbiausioms reikmėms tenkinti, ir kaip žaliavą ar technologijos agentus, naikinančios OAM privalo Europos Komisijai teikti ataskaitą, jos kopiją – Aplinkos ministerijai Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 27 straipsnio nustatyta tvarka. Įmonių patikslintas ataskaitas Aplinkos ministerija perduoda AAA.

8. Gaminančios Lietuvos Respublikoje, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje ir importuojančios į Europos Bendriją, eksportuojančios iš Europos Bendrijos daugiau kaip vieną toną F-dujų įmonės privalo Europos Komisijai teikti ataskaitą, jos kopiją – AAA Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-369/4-263 „Dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įgyvendinimo užtikrinimo“ (Žin., 2007, Nr. 73-2915) nustatyta tvarka.

9. Įmonės, gaminančios Lietuvos Respublikoje, importuojančios į Lietuvos Respubliką, eksportuojančios iš Lietuvos Respublikos vieną toną ir mažiau nei vieną toną F-dujų, iki kiekvienų metų kovo 1 d. teikia AAA (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) užpildytą AM1 formą ir jos AM1E.2 priedą, kuriame nurodoma:

9.1. įmonės, kuri gamina, importuoja ir eksportuoja F-dujas, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

9.2. atsiskaitymo metai;

9.3. duomenis apie praėjusiais kalendoriniais metais pagamintas, importuotas ir eksportuotas F-dujas, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą ir kiekį;

9.4. duomenis apie praėjusiais kalendoriniais metais, importuotas, eksportuotas, naudotas (surinktas iš įrangos ar produkcijos, recirkuliuotas ar regeneruotas) F-dujas, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą ir kiekį. Pateikiant duomenis apie mišinius, kuriuose yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede;

9.5. F-dujų gamybos, importo ir eksporto tikslas, jų tolesnis paskirstymas (nurodant įmonių gavėjų pavadinimą, kodą, adresą) ir, jeigu žinomas, tolesnis panaudojimas, kiekvienos medžiagos likutis įmonėje ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

9.6. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

10. Įmonės, įvežančios į Lietuvą Respubliką F-dujas ar OAM iš kitų Europos Sąjungos šalių, išvežančios F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis, kiekvienais metais iki kovo 1 d. teikia AAA (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) užpildytą AM1 formą ir jos AM1I.3 priedą, kuriame nurodoma:

10.1. įmonės, įvežančios ar išvežančios F-dujas ar OAM, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

10.2. atsiskaitymo metai;

10.3. duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais įvežtas ir išvežtas F-dujas ar OAM, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą ir kiekį. Pateikiant duomenis apie mišinius, kuriuose yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede;

10.4. duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais įvežtas ir išvežtas naudotas (surinktas iš įrangos ar produkcijos, recirkuliuotas ar regeneruotas) F-dujas ar OAM, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą ir kiekį;

10.5. F-dujų ar OAM įvežimo ar išvežimo tikslas, jų tolesnis paskirstymas (nurodant įmonių gavėjų pavadinimą, kodą, adresą) ir, jeigu žinomas, tolesnis panaudojimas, kiekvienos medžiagos likutis įmonėje ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

10.6. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

11. Kiekvienais metais iki kovo 1 d. Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytą informaciją apie F-dujų ar OAM sunaudojimą per praėjusius kalendorinius metus AAA (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) teikia įmonės:

11.1. turinčios šiluminius siurblius, šaldymo, oro šildymo ir kondicionavimo įrangą, kurioje yra 3 kg ir daugiau F-dujų ar OAM;

11.2. turinčios stacionarią gaisro gesinimo sistemą, taip pat naudojančios gesintuvus, kuriuose F-dujos ar OAM naudojamos kaip gesinamosios medžiagos, išskyrus Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytas įmones;

11.3. turinčios įrangą, kurioje yra tirpiklių, su F-dujomis;

11.4. turinčios aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra F-dujų;

11.5. montuojančios įrangą, kurioje yra F-dujų;

11.6. atliekančios techninę priežiūrą ir remontą įrangos dalims, kuriose yra F-dujų ar OAM;

11.7. naudojančios F-dujas ar OAM kitoje ūkinėje komercinėje veikloje, išskyrus įmones, kurios teikia ataskaitą pagal Tvarkos aprašo 15 punktą apie metilbromido naudojimą karantininiam apdorojimui ir apdorojimui prieš transportavimą.

12. Įmonės, nurodytos Tvarkos aprašo 11 punkte, teikia užpildytą AM1 formą ir jos AM1N.1 priedą, kuriame nurodoma:

12.1. įmonės pavadinimas ir kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas;

12.2. atsiskaitymo metai;

12.3. sunaudotų grynų (prieš tai nenaudotų) F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis (kilogramais), naudojimo sritis (gaisro gesinimo įranga, šaldymo ir oro kondicionavimo įranga, tirpiklių turinti įranga, aukštos įtampos skirstymo įranga ir t. t.), kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d. Pateikiant duomenis apie mišinius, kurių sudėtyje yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti šio Tvarkos aprašo priede;

12.4. sunaudotų surinktų iš įrangos ar produkcijos F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos surinktos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

12.5. sunaudotų recirkuliuotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos recirkuliuotos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

12.6. sunaudotų regeneruotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos regeneruotos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

12.7. jei praėjusiais kalendoriniais metais F-dujų ar OAM nenaudota, Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytos įmonės informuoja apie tai AAA ir informacijos kopiją siunčia atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD.

13. Jeigu teikianti duomenis įmonė pati neprižiūri ir neremontuoja įrangos ir jos dalių, užpildytų F-dujomis ar OAM, reikalingus duomenis ji gauna iš įrangos techninę priežiūrą ir remontą vykdančios įmonės – būtina nurodyti įmonės, vykdančios šios įrangos arba jos atitinkamų dalių techninę priežiūrą ir remontą, pavadinimą ir įmonės kodą, buveinę, telefoną, el. pašto adresą.

Jeigu yra naudojančios F-dujomis ar OAM užpildytą įrangą įmonės, ir tokios įrangos techninę priežiūrą ir remontą vykdančios įmonės susitarimas, kad techninę priežiūrą ir remontą vykdanti įmonė teikia nurodytus įrangą naudojančios įmonės duomenis, įrangą naudojanti įmonė gali pranešti AAA (siųsdama pranešimo kopiją atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD), kad duomenis apie F-dujų ar OAM sunaudojimą teiks techninę priežiūrą ir remontą vykdanti įmonė. Bet kuriuo atveju įmonė, naudojanti F-dujomis ar OAM užpildytą įrangą, yra atsakinga už šių duomenų pateikimą ir turi įsitikinti, kad vykdanti techninę priežiūrą ir remontą įmonė pateikė už ją duomenis nustatyta tvarka.

14. Įmonės, kurios išmontuoja turinčią F-dujų ar OAM įrangą, surenka iš įrangos ar produkcijos F-dujas ar OAM, recirkuliuoja F-dujas ar OAM įrangos remonto ar išmontavimo metu, regeneruoja arba naikina F-dujas, OAM ar šių medžiagų turinčius produktus ar įrangą, privalo kiekvienais metais iki kovo 1 d. AAA pateikti (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) užpildytą AM1 formą ir jos AM1U.4 priedą, kuriame nurodoma:

14.1. įmonės pavadinimas ir kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas;

14.2. atsiskaitymo metai;

14.3. praėjusiais kalendoriniais metais surinktų iš įrangos ar produkcijos F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis (kilogramais). Pateikiant duomenis apie mišinius, kuriuose yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede nurodant:

14.3.1. recirkuliacijai perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei, nurodyti įmonės pavadinimą, praėjusiais kalendoriniais metais;

14.3.2. regeneracijai perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei, nurodyti įmonės pavadinimą, praėjusiais kalendoriniais metais;

14.3.3. praėjusiais kalendoriniais metais šių medžiagų kiekis perduota saugoti įmonei, kuri turi teisę tvarkyti F-dujas, OAM ar jų atliekas pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;

14.3.4. sunaikinimui perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei, nurodyti įmonės pavadinimą, praėjusiais kalendoriniais metais;

14.3.5. kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

14.4. recirkuliuotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei, nurodyti įmonės pavadinimą, savo reikmėms panaudotas medžiagų kiekis ir naudojimo tikslas, kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

14.5. regeneruotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei, nurodyti įmonės pavadinimą, savo reikmėms panaudotas medžiagų kiekis ir naudojimo tikslas, kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

14.6. sunaikintų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, taikyta sunaikinimo technologija, nurodyti skirtos sunaikinti medžiagos likutį ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

15. Kiekvienais metais iki kovo 1 d. įmonės, naudojančios metilbromidą karantininiam apdorojimui ar apdorojimui prieš transportavimą (eksportuojant), privalo pateikti AAA užpildytą AM1 formą ir jos AM1M.5 priedą ir duomenis apie sunaudotą metilbromidą, tiksliai nurodyti šios medžiagos naudojimo priežastį ir informuoti apie pažangą, padarytą vertinant ir naudojant alternatyvias medžiagas ar metodus.

16. Įmonės, naudojančios halonus būtiniausioms reikmėms, kiekvienais metais iki kovo 1 d. privalo AAA pateikti užpildytą AM1 formą ir jos AM1H.6 priedą, kuriame nurodoma:

16.1. gaisro gesinimo sistemos įrengimo data, faktiškas halono kiekis sistemoje; jei tokių duomenų nėra, nurodyti halono kiekį sistemoje pagal gamintojo techninį pasą;

16.2. halono kiekis, sunaudotas per metus gaisro gesinimo sistemai papildyti;

16.3. halono kiekis, išleistas į aplinką, nurodant priežastį (dėl nutekėjimo, įrangos panaudojimo gaisro atveju, dėl kitų priežasčių – išvardinanti);

16.4. priemonės, kurių imtasi mažinant halono išmetimą į aplinką, įskaitant jo nuotėkį iš sistemų, kokia veikla vykdoma siekiant nustatyti ir naudoti atitinkamas alternatyvias medžiagas arba technologijas;

16.5. gaisro gesinimo sistemos savininko ar įrangos operatoriaus turimas halono atsargų kiekis;

16.6. nereikalingo ar netinkamo naudoti halono kiekis atiduotas pavojingų atliekų tvarkytojui ar įmonei, turinčiai teisę naudoti ir saugoti halonus, ar sunaikinimui, ar regeneracijai, ar eksportuota, nurodant nereikalingo ar netinkamo naudoti halono gavėją (pavadinimą, buveinės adresą, telefoną, el. pašto adresą).

 

Iii. Įrangos inventorizavimas

 

17. Iki 2010 m. kovo 1 d. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių, gaisro gesinimo įrangos, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, priešgaisrinių sistemų, įmontuotų transporto priemonėse ir gesintuvų, taip pat aukštos įtampos skirstymo įrenginių, tirpiklių turinčios įrangos, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų, naudotojai arba techninę priežiūrą ir remontą vykdanti įmonė RAAD pagal įrangos naudojimo ar laikymo vietą pateikia užpildytą AM2 formą ir jos AM2Š.1, AM2G.2, AM2A.3 ar AM2T.4 priedą priklausomai nuo įrangos, kuriame nurodoma:

17.1. apie turėtą ar prižiūrėtą įrangą 2008 m. gruodžio 31 d.:

17.1.1. įrangos pavadinimas, modelis;

17.1.2. šaldymo skysčio ar dujų įrangoje kiekis ir pavadinimas;

17.1.3. įmonės, kuriai priklauso įranga ar kuri naudoja įrangą nuomos sutarties pagrindais, pavadinimas, kodas, adresas, ryšio duomenys;

17.1.4. įmonės, kuri prižiūri įrangą, pavadinimas, kodas, adresas, ryšio duomenys;

17.2. jei 2009 m. nors vienas iš Tvarkos aprašo 17.1.1–17.1.4 punktuose nurodytų duomenų pasikeitė ar įmonė pirmą kartą įsigijo F-dujų ar OAM turinčią įrangą 2009 m., nurodyti iki 2009 m. gruodžio 31 d. įvykusius pasikeitimus.

18. Įmonės kiekvienais metais iki kovo 1 d. privalo atnaujinti pagal Tvarkos aprašo 17 punktą pateiktą informaciją, jei per praėjusius metus nors vienas iš 17 punkte nurodytų duomenų pasikeitė.

19. Jei įranga, apie kurią pranešta RAAD vykdant Tvarkos aprašo 17.1.1–17.1.4 punktų reikalavimus parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis, apie tai pranešama iki kitų metų kovo 1 d. užpildant AM2 formą ir jos AM2P.5 priedą, kuriame nurodoma:

19.1. įmonė, kuriai parduota ar kitaip perleista įranga;

19.2. išsiurbtas F-dujų ar OAM kiekis, išsiurbimą atlikusi įmonė, surinktų medžiagų kiekis saugomas ir (arba) perduotas kitai įmonei (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis);

19.3. medžiaga, kuria pakeistos F-dujos arba OAM įrangoje, nurodant šios medžiagos komercinį ir cheminį pavadinimą ar mišinio sudėtį.

20. Jei įmonė pirmą kartą įsigijo F-dujų ar OAM turinčią įrangą po 2009 m. gruodžio 31 d., ji privalo iki kitų metų kovo 1 d. pateikti ataskaitą pagal Tvarkos aprašo 17.1.1–17.1.4 punktų reikalavimus ir, jei būtina, apie vėlesnius pasikeitimus Tvarkos aprašo 18 ir 19 punktų reikalavimus.

21. RAAD pagal Tvarkos aprašo 17 punktą surinktas ir patikslintas įmonių ataskaitas perduoda AAA pagal Tvarkos aprašo 18–20 punktus surinktas ir patikslintas įmonių ataskaitas kiekvienais metais iki balandžio 1 d.

 

IV. DUOMENŲ IR INFORMACIJOS RINKIMAS, TVARKYMAS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROJE IR TEIKIMAS APLINKOS MINISTERIJAI

 

22. AAA tikrina ir įvertina duomenis, gautus iš įmonių, užsiimančių F-dujų gamyba, F-dujų ar OAM importu, eksportu, įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu iš Lietuvos Respublikos, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu, regeneravimu, šių medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu ir iš RAAD gautą informaciją pagal šios Tvarkos aprašo 21 punktą, ją apdoroja, sistemina. AAA užtikrina pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius gautų asmens duomenų ir konfidencialios informacijos saugų tvarkymą.

23. AAA apie pastebėtas pateiktų duomenų ir informacijos klaidas informuoja įmones raštu arba elektroniniu paštu.

24. AAA kaupia surinktą informaciją ir duomenis informacinėje duomenų bazėje, atnaujina ir papildo bazės duomenis. Informacinėje duomenų bazėje saugomi visi AAA gauti iš įmonių ir Aplinkos ministerijos duomenys ir informacija apie OAM ir F-dujas.

25. AAA surinktus ir apibendrintus duomenis apie įmones, užsiimančias F-dujų gamyba, F-dujų ar OAM importu, eksportu, įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu iš Lietuvos Respublikos, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu, regeneravimu, šių medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu, taip pat įrangos inventorizavimo duomenis kiekvienais metais iki gegužės 1 d. perduoda Aplinkos ministerijai.

26. AAA derina iš įmonių surinktus ir apibendrintus duomenis apie F-dujas su Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyriumi, apie OAM – su Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriumi. Aplinkos ministerijai pareikalavus, AAA tikslina pateiktus duomenis bendradarbiaudama su įmonėmis ir RAAD.

27. Aplinkos ministerija gali prašyti, kad AAA pateiktų papildomą informaciją, reikalingą F-dujas ir OAM reglamentuojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų tinkamam įgyvendinimui užtikrinti ir sprendimams dėl šių medžiagų valdymo priimti.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Duomenų apie fluorintas šiltnamio

efektą sukeliančias dujas ir ozono

sluoksnį ardančias medžiagas teikimo,

surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar

medžiagų turinčios įrangos ir sistemų

apskaitos tvarkos aprašo

priedas

 

DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMI MIŠINIAI, KURIUOSE YRA OAM AR F-DUJŲ

 

Mišinio numeris (prekybinis pavadinimas)

Sudėtis

Komponentas 1

Komponentas 2

Komponentas 3

Komponentas 4

R401A

HCFC22

53 %

HFC152a

13 %

HCFC124

34 %

 

 

R401B

HCFC22

61 %

HFC152a

11 %

HCFC124

28 %

 

 

R401C

HCFC22

33 %

HFC152a

15 %

HCFC124

52 %

 

 

R402A

HFC125

60 %

HC290

2 %

HCFC22

38 %

 

 

R402B

HFC125

38 %

HC290

2 %

HCFC22

60 %

 

 

R403A

HC290

5 %

HCFC22

75 %

FC218

20 %

 

 

R403B

HC290

5 %

HCFC22

56 %

FC218

39 %

 

 

R404A

HFC125

44 %

HCFC143a

52 %

HFC134a

4 %

 

 

R405A

HCFC22

45 %

HFC152a

7 %

HCFC142b

6 %

C318

43 %

R406A

HCFC22

55 %

HC600a

4 %

HCFC142b

41 %

 

 

R407A

HFC32

20 %

HFC125

40 %

HFC134a

40 %

 

 

R407B

HFC32

10 %

HFC125

70 %

HFC134a

20 %

 

 

R407C

HFC32

23 %

HFC125

25 %

HFC134a

52 %

 

 

R407D

HFC32

15 %

HFC125

15 %

HFC134a

70 %

 

 

R408A

HFC125

7 %

HFC143a

46 %

HCFC22

47 %

 

 

R409A

HCFC22

60 %

HCFC124

25 %

HCFC142b

15 %

 

 

R409B

HCFC22

65 %

HCFC124

25 %

HCFC142b

10 %

 

 

R410A

HFC125

44 %

HFC134a

4 %

HFC143a

52 %

 

 

R411A

HC1270

2 %

HCFC22

88 %

HFC152a

11 %

 

 

R411B

HC1270

3 %

HCFC22

94 %

HFC152a

3 %

 

 

R412A

HCFC22

70 %

FC218

5 %

HCFC142b

25 %

 

 

R413A

PFC128

9 %

HFC134a

88 %

HC600a

3 %

 

 

R414

HCFC22

50 %

HCFC124

39 %

HCFC142b

9,5 %

HC600a

1,5 %

R416A

HFC134a

59 %

HCFC124

39,5 %

Butane

1,5%

 

 

R417A

HFC134a

59 %

HFC125

46,6 %

Butane

3,4%

 

 

R419A

HFC125

77 %

HFC134a

19 %

E170

4 %

 

 

R422A

HFC125

85,1%

HFC134a

11,5 %

HC600a

3,4%

 

 

R422D

HFC125

65,1 %

HFC134a

31,5 %

Butane

3,4%

 

 

R423A

HFC-227ea

47,5 %

HFC134a

52,5 %

 

 

 

 

R507A

HFC125

50 %

HFC143a

50 %

 

 

 

 

R508A

HFC23

39 %

HFC116

61 %

 

 

 

 

R509

HCFC22

46%

FC218**

54%

 

 

 

 

 

Mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai.

Jei pagal Tvarkos aprašo II skyriaus reikalavimus teikiamos ataskaitos apie tvarkymą mišinių, kurių sudėtyje yra F-dujos ar OAM, pildant formas būtina perskaičiuoti mišinio sudėtį pagal medžiagas.

Pavyzdžiui:

1) Jei sunaudota 10 kg mišinio R401A (MP 39), kurio sudėtyje yra HCFC22 – 53 %, HCFC124 – 34 % ir HFC152a – 13 %, reikia į atitinkamą formą atskirai įrašyti šias medžiagas ir nurodyti, kad sunaudota HCFC22 – 5,3 kg, HCFC124 – 3,4 kg ir HFC152a – 1,3 kg.

2) Jei sunaudota 20 kg R402A ir 15 kg HCFC22:

- pirmiausia, reikia perskaičiuoti mišinio sudėtį pagal medžiagas. Mišinio sudėtis: HFC125 – 60 %, HCFC22 – 38 %, HC290 – 2 %. Perskaičiuotas pagal medžiagas mišinio sunaudojimas: HFC125 – 12 kg, HCFC22 – 7,6 kg. HC290 nėra nei F-dujos, nei OAM, šios medžiagos sunaudojimas neskaičiuojamas ir į atitinkamas ataskaitas nerašomas;

- kadangi HCFC22 sunaudotas ir kaip medžiaga, ir mišinio sudėtyje, reikia sumuoti skaičius ir gauti bendrą HCFC22 sunaudojimą 15 kg + 7,6 kg = 22,6 kg;

- į atitinkamą formą reikia įrašyti sunaudojimą: HFC125 – 12 kg, HCFC22 – 22,6 kg.

_________________


 

Forma AM1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12

 

_________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

ATASKAITA APIE GAMINAMAS, IMPORTUOJAMAS, EKSPORTUOJAMAS, ĮVEŽAMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽAMAS IŠ JOS, SUNAUDOJAMAS, SURENKAMAS, RECIRKULIUOJAMAS, REGENERUOJAMAS IR SUNAIKINAMAS FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS

 

_______________ Nr. _______1

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Informacija apie duomenis pateikiančią įmonę

Įmonės pavadinimas

 

Pateikimo data

 

Įmonės adresas

 

Atsiskaitymo metai

 

Įmonės kodas

 

 

 

 

Ataskaita

 

Atsakingo už pateiktus duomenis asmens pareigos, vardas, pavardė:

 

Pirminė

£[]

Telefono nr.

 

Patikslinta

£[]

Faksas

 

 

 

Elektroninis paštas

 

 

 

Informacija apie pildomus priedus

Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas (AM1E.2)

£[]

 

 

Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis (AM1I.3)

£[]

 

 

Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM (AM1N.1)

£[]

 

 

Ataskaita apie utilizuotas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ar OAM (AM1U.4)

 

£[]

 

 

Ataskaita apie halonų naudojimą būtiniausiais atvejais (AM1H.5)

£[]

 

 

Ataskaita apie metilbromido naudojimą karantininiam apdorojimui ir apdorojimui prieš transportavimą (AM1M.6)

£[]

Iš viso lapų skaičius, AM1 forma:

 

 

1 Nr. pagal dokumento sudarytojo vidaus dokumentų registrą.

 

_________________

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

(vadovo pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________


 

AM1 formos „Ataskaita apie

gaminamas, importuojamas,

eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos

Respubliką, išvežamas iš jos,

sunaudojamas, surenkamas,

recirkuliuojamas, regeneruojamas ir

sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą

sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį

ardančias medžiagas“

AM1N.1 priedas

 

(Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM forma)

 

ataskaita apie naudojamas F-dujas ir oam

 

1. Įmonės pavadinimas _______________________

 

Medžiagos pavadinimas1

Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. utilizuota (išsiurbta), recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg

Sunaudota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Naudojimo sritis2

Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jei samdote kitą įmonę prižiūrėti įrangą, nurodyti tos įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis

__________________________________________________________________________

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

 

Pastabos:

1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojate F-dujų ar OAM turinčius mišinius, teikiant ataskaitas reikia nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo 1 priede.

2. Stulpelyje „Naudojimo sritis“ įrašyti raidę iš sąrašo:

A – papildyti ar užpildyti šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šiluminius siurblius, kuriuose yra:

A.1. – iki 3 kg F-dujų ir (ar) OAM;

A.2. – nuo 3 kg iki 30 kg F-dujų ir (ar) OAM;

A.3. – nuo 30 kg iki 300 kg F-dujų ir (ar) OAM;

A.4. – daugiau kaip 300 kg F-dujų ir (ar) OAM.

B – papildyti ar pripildyti gaisro gesinimo įrangą:

B.1 – stacionarią įrangą, kurioje yra iki 3 kg F-dujų ir (ar) OAM;

B.2 – stacionarią įrangą, kurioje yra nuo 3 kg iki 30 kg F-dujų ir (ar) OAM;

B.3 – stacionarią įrangą, kurioje yra nuo 30 kg iki 300 kg F-dujų ir (ar) OAM;

B.4 – stacionarią įrangą, kurioje yra daugiau kaip 300 kg F-dujų ir (ar) OAM;

B.5 – transporto priemonėse įmontuotą įrangą;

B.6 – gesintuvus.

C – kaip tirpiklis.

D – laboratorijos ir analizės tikslais (jei naudojamas laboratorijoje kaip tirpiklis arba šaldymo, oro kondicionavimo ar gaisro gesinimo įrangoje, pasirinkite atitinkamai raidę A, B ar C).

E – kaip žaliava (žaliavos apibrėžimas pateikiamas Reglamente 1105/2009).

F – kaip proceso agentas (proceso agento apibrėžimas pateikiamas Reglamente 1105/2009).

G – kiti naudojimo atvejai (nurodyti konkrečiai).

 

_________________


 

AM1 formos „Ataskaita apie

gaminamas, importuojamas,

eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos

Respubliką, išvežamas iš jos,

sunaudojamas, surenkamas,

recirkuliuojamas, regeneruojamas ir

sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą

sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį

ardančias medžiagas“

AM1E.2 priedas

 

(Ataskaitos apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas forma)

 

Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas

 

1. Įmonės pavadinimas _____________________________

 

2. Informacija apie importuotas F-dujas

Medžiagos pavadinimas

Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. utilizuota (išsiurbta), recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg

Importuota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; iš kokios valstybės (skliaustuose)

Tolesnis panaudojimas

Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kiekis, kg

Sunaudota įmonėje, naudojimo sritis

Kam parduota arba kitaip perleista Lietuvoje (nurodyti įmones, kurioms parduota medžiagos daugiau kaip 3 kg per metus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informacija apie eksportuotas F-dujas

 

Medžiagos pavadinimas

Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. utilizuota (išsiurbta), recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg (nepildyti, jei duomenys pateikti 1 lentelėje)

Eksportuota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; į kokią valstybę (skliaustuose)

Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informacija apie pagamintas F-dujas

 

Medžiagos pavadinimas

Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. utilizuota (išsiurbta), recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg

Pagaminta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; kokioje valstybėje (skliaustuose)

Tolesnis panaudojimas

Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kiekis, kg

Sunaudota įmonėje, naudojimo sritis

Kam parduota arba kitaip perleista Lietuvoje (nurodyti įmones, kurioms parduota medžiagos daugiau kaip 3 kg per metus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

 

_________________


 

AM1 formos „Ataskaita apie

gaminamas, importuojamas,

eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos

Respubliką, išvežamas iš jos,

sunaudojamas, surenkamas,

recirkuliuojamas, regeneruojamas ir

sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą

sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį

ardančias medžiagas“

AM1I.3 priedas

 

(Ataskaitos apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis forma)

 

Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F–dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis

 

Įmonės pavadinimas ___________________________

 

1 lentelė. Informacija apie įvežtas F-dujas ar OAM

Medžiagos pavadinimas

Medžiaga (nenaudota, naudota, t. y. utilizuota (išsiurbta), recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg

Iš kokios valstybės įvežta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Tolesnis panaudojimas

Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

Sunaudota įmonėje, naudojimo sritis

Kam parduota arba kitaip perleista Lietuvoje (nurodyti įmones, kurioms parduota daugiau kaip 3 kg medžiagos per metus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Informacija apie išvežtas F-dujas ar OAM

 

Medžiagos pavadinimas

Medžiaga (nenaudota, naudota, t. y. utilizuota (išsiurbta), recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg (nepildyti, jei duomenys pateikti 1 lentelėje)

Į kokią valstybę išvežta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

 

_________________

 


 

AM1 formos „Ataskaita apie

gaminamas, importuojamas,

eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos

Respubliką, išvežamas iš jos,

sunaudojamas, surenkamas,

recirkuliuojamas, regeneruojamas ir

sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą

sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį

ardančias medžiagas“

AM1U.4 priedas

 

(Ataskaitos apie utilizuotas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ar OAM forma)

 

ATASKAITA APIE UTILIZUOTAS, RECIRKULIUOTAS, REGENERUOTAS IR SUNAIKINTAS F-DUJAS AR OAM

 

1. Įmonės pavadinimas ______________________

 

2. F-dujų ir OAM utilizavimas ir recirkuliacija atliekant įrangos remontą, išmontavimą ir senos įrangos šalinimą, taip pat pakeičiant įrangoje F-dujas ar OAM ir jų turinčius mišinius kita medžiaga (priežiūros ir remonto darbus)

 

Medžiagos pavadinimas1

Per metus iš įrangos surinktos (išsiurbtos) medžiagos kiekis, kg2

Surinktos iš įrangos medžiagos, grąžintos į tą pačią įrangą po remonto (neatlikus šios medžiagos apvalymo nuo drėgmės ir tepalų) kiekis, kg

Recirkuliuotos medžiagos, grąžintos į tą pačią įrangą po remonto (atlikus išsiurbtos medžiagos apvalymą nuo drėgmės ir tepalų) kiekis, kg

Recirkuliuotos medžiagos panaudota papildyti to paties naudotojo ar savininko priklausančią kitą įrangą, kiekis, kg.

Surinktas iš įrangos medžiagos kiekis, kg3 ir 4

paliktos saugoti įrangos savininkui (naudotojui) kiekis, kg

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir saugoma medžiagą išsiurbusioje įmonėje

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas saugoti kitai įmonei

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) recirkuliacijai remontą atlikusiai įmonei

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas recirkuliacijai kitai įmonei

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas regeneracijai

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas sunaikinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

 

1 F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I priede. Jei naudojate F-dujų ir (ar) OAM turinčius mišinius, teikiant ataskaitas reikia nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta šio Tvarkos aprašo 3 priede.

2 Jei patys nerinkote F-dujų, OAM ar jų mišinių iš įrangos, nurodykite tai atlikusios įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

3 Nurodykite įmonės, kuriai perduotos medžiagos saugojimui, recirkuliacijai, regeneracijai ar sunaikinimui, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis ________________________________________

__________________________________________________________________________

4 Jei recirkuliuota medžiaga panaudota kitai to paties ar kito naudotojo įrangai papildyti, reikia pildyti AM1 formos AM1N priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“

 

3. Utilizuotų, recirkuliuotų ir regeneruotų F-dujų ir OAM tvarkymas (pildo įmonės, kurios surenka F-dujas ir OAM iš kitų įmonių ir šias medžiagas saugo, recirkuliuoja, regeneruoja, perduoda tolesniam naudojimui ir sunaikinimui).

 

Medžiagos pavadinimas1

Gauta iš kitų įmonių per metus, kiekis kg

Saugoma metų pradžioje, kiekis kg

Per metus recirkuliuotos medžiagos kiekis kg

Per metus regeneruotos medžiagos kiekis kg

Perduotas medžiagų kiekis kitai įmonei2 kg

Medžiagų kiekis perduotas kitai įmonei 2 kg

Metų pabaigoje saugomas medžiagų kiekis kg

Surinktų iš įrangos

Recirkuliuotų

Regeneruotų

Surinktų iš įrangos

Recirkuliuotų

Regeneruotų

Surinktų iš įrangos

Recirkuliuotų

Regeneruotų

Naudojimui3

Saugojimui

Sunaikinimui

Surinktų iš įrangos

Recirkuliuotų

Regeneruotų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

 

1 F-dujos nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I priede. Jei naudojate F-dujų ir (ar) OAM turinčius mišinius, teikiant ataskaitas reikia nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta šio Tvarkos aprašo 3 priede.

2 Jei patys nerinkote F-dujų, OAM ar jų mišinių iš įrangos, nurodykite tai atlikusios įmonės, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

3 Nurodykite įmonės, kuriai perduotos medžiagos saugojimui, recirkuliacijai, regeneracijai ar sunaikinimui, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis ________________________________________

__________________________________________________________________________

4 Jei recirkuliuota medžiaga panaudota kitai to paties ar kito naudotojo įrangai papildyti, reikia pildyti AM1 formos AM1N priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“

 

_________________

 

 

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“

AM1H.5 priedas

 

(Ataskaitos apie halonų naudojimą būtiniausiais atvejais forma)

 

ATASKAITA APIE HALONŲ NAUDOJIMĄ BŪTINIAUSIAIS NAUDOJIMO ATVEJAIS

 

Įmonės pavadinimas ____________________________

1. Informacija apie halonų turinčią gaisro gesinimo įrangą.

 

Nr.

Identifikacinis numeris (halono numeris1/išimties numeris)

Reglamento išimtys

Trumpas būtiniausio naudojimo aprašymas

Halono kiekis įrangoje ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

Sunaudota halono įrangos papildymui nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Išleista į atmosferą nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Laikomas atsargose šiam tikslui halono kiekis, kg

Ar buvo šis naudojimas pakeistas alternatyviomis priemonėmis? Įvardinkite alternatyvą (ir kada pakeista)

Trumpai aprašykite priemones, kurių imtasi halonų išmetimui į aplinką sumažinti

Kitos pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1301/1

Orlaiviuose įgulos kabinoms apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1301/1

Orlaiviuose variklio gondoloms apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1301/1

Orlaiviuose krovinių patalpoms apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1301/1

Orlaiviuose sausosioms patalpoms apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

1301/1

Orlaiviuose degalų bakams stabilizuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1301/2

Karinėse sausumos transporto priemonėse plotams, kuriuose įrengtos įgulos kabinos, apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1301/2

Karinėse sausumos transporto priemonėse plotams, kuriuose įrengtos variklių kabinos, apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1301/2

Karinio jūrų laivyno laivuose plotams, kuriuose įrengtos įgulos kabinos, apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

9

1301/2

Karinio jūrų laivyno laivuose plotams, kuriuose įrengtos variklių kabinos, apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1301/3

Įrengtoms vietoms, kuriose gali susidaryti degūs skysčiai ir (arba) dujos, stabilizuoti kariniame sektoriuje

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1301/3

Įrengtoms vietoms, kuriose gali susidaryti degūs skysčiai ir (arba) dujos, stabilizuoti naftos sektoriuje

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1301/3

Įrengtoms vietoms, kuriose gali susidaryti degūs skysčiai ir (arba) dujos, stabilizuoti dujų ir naftos chemijos sektoriuje

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1301/3

Įrengtoms vietoms, kuriose gali susidaryti degūs skysčiai ir (arba) dujos, stabilizuoti esančiuose krovininiuose laivuose

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1301/4

Esantiems ginkluotojų  pajėgų, žmonių valdomiems ryšių ir vadovavimo centrams stabilizuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1301/4

Esantiems nacionalinio saugumo, žmonių valdomiems ryšio ir vadovavimo centrams stabilizuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

16

1301/5

Plotams, kuriuose gali kilti radioaktyvios medžiagos pasklidimo rizika, stabilizuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

17

1211/1

Karinėse sausumos transporto priemonėse plotams, kuriuose įrengtos įgulos kabinos, apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

18

1211/1

Karinėse sausumos transporto priemonėse plotams, kuriuose įrengtos variklių kabinos, apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

1211/1

Karinio jūrų laivyno laivuose plotams, kuriuose įrengtos personalo kabinos, apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

20

1211/1

Karinio jūrų laivyno laivuose plotams, kuriuose įrengtos variklių kabinos, apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

21

1211/2

Orlaiviuose naudojamuose nešiojamuose gesintuvuose ir stacionariuose variklių gesinimo įrenginiuose

 

 

 

 

 

 

 

 

22

1211/3

Orlaiviuose įgulos kabinoms apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

23

1211/3

Orlaiviuose variklio gondoloms apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1211/3

Orlaiviuose krovinių patalpoms apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

25

1211/3

Orlaiviuose sausosioms patalpoms apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

26

1211/4

Asmeniniam saugumui užtikrinti buitiniuose gesintuvuose, kuriuos naudoja gaisrininkai pradiniam gesinimui

 

 

 

 

 

 

 

 

27

1211/5

Kariniuose ir policijos gesintuvuose, naudojamuose gesinti žmonėms

 

 

 

 

 

 

 

 

28

2402/1

Orlaiviuose įgulos kabinoms apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

29

2402/1

Orlaiviuose variklio gondoloms apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2402/1

Orlaiviuose krovinių patalpoms apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

31

2402/1

Orlaiviuose sausosioms patalpoms apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

32

2401/1

Orlaiviuose degalų bakams stabilizuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

33

2402/2

Karinėse sausumos transporto priemonėse plotams, kuriuose įrengtos įgulos kabinos, apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

34

2402/2

Karinėse sausumos transporto priemonėse plotams, kuriuose įrengtos variklių kabinos, apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

35

2402/2

Karinio jūrų laivyno laivuose plotams, kuriuose įrengtos įgulos kabinos, apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

36

2402/2

Karinio jūrų laivyno laivuose plotams, kuriuose įrengtos variklių kabinos, apsaugoti

 

 

 

 

 

 

 

 

37

2402/3

Įrengtoms vietoms, kuriose gali susidaryti degūs skysčiai ir (arba) dujos, stabilizuoti kariniame sektoriuje

 

 

 

 

 

 

 

 

38

2402/3

Įrengtoms vietoms, kuriose gali susidaryti degūs skysčiai ir (arba) dujos, stabilizuoti naftos sektoriuje

 

 

 

 

 

 

 

 

39

2402/3

Įrengtoms vietoms, kuriose gali susidaryti degūs skysčiai ir (arba) dujos, stabilizuoti dujų ir naftos chemijos sektoriuje

 

 

 

 

 

 

 

 

40

2402/3

Įrengtoms vietoms, kuriose gali susidaryti degūs skysčiai ir (arba) dujos, stabilizuoti esančiuose krovininiuose laivuose

 

 

 

 

 

 

 

 

41

2402/4

Esantiems ginkluotojų  pajėgų, žmonių valdomiems ryšių ir vadovavimo centrams stabilizuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

42

2402/4

Esantiems nacionalinio saugumo, žmonių valdomiems ryšių ir vadovavimo centrams stabilizuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

43

2402/5

Plotams, kuriuose gali kilti radioaktyvios medžiagos pasklidimo rizika, stabilizuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

44

2402/6

Orlaiviuose naudojamuose nešiojamuose gesintuvuose ir stacionariuose variklių gesinimo įrenginiuose

 

 

 

 

 

 

 

 

45

2402/8

Asmeniniam saugumui užtikrinti buitiniuose gesintuvuose, kuriuos naudoja gaisrininkai pradiniam gesinimui

 

 

 

 

 

 

 

 

46

2402/9

Kariniuose ir policijos gesintuvuose, naudojamuose gesinti žmonėms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Lentelėje „Papildoma informacija apie halonus“ pateikta informacija, naudinga identifikuojant halonus pagal cheminius ir prekybinius pavadinimus, CAS numerius ir KPN kodus.

Papildoma informacija apie halonus:

 

Cheminis kodas

Trumpa cheminė formulė

Cheminis pavadinimas

CAS numeris

JT numeris

KPN kodas

Medžiagos prekinis pavadinimas**

Halonas-1211

CF2ClBr

Bromchlordifluormetanas

353‑59‑3

1974

2903.46.10

R12B1, freonas 12B1, chladonas 12B1

Halonas-1301

CF3Br

Bromtrifluormetanas 

75‑63‑8

1009

2903.46.20

R13B1, freonas 13B1, chladonas 13B1

Halonas-2402

C2F4Br2

Dibromtetrafluoretanas

124‑73‑2, 25497‑30‑7, 27336‑23‑8

 

2903.46.90

R114B2, freonas 114B2, chladonas 114B2

Mišiniai, kurių sudėtyje yra halonų

 

 

 

 

3824.72.00

 

 

2. Vykdomieji darbai nustatant ir naudojant alternatyvas.

Kiekvienam būtiniausio naudojimo atvejui, paminėtam 1 punkto lentelėje, aprašykite atliktus veiksmus nustatant ir įdiegiant tinkamas alternatyvas. Pateikite informaciją, kas yra daroma tam, kad halonas būtų pakeistas 1 punkto lentelėje nurodytais atvejais. Atsakyme pateikite alternatyvų paskelbimo (reklamos) nuorodas, taip pat nuorodas į valstybinių ir komercinių organizacijų mokslinius tiriamuosius darbus ir iniciatyvas ieškant pakaitalų.

 

3. Kita informacija.

Pateikite kitą informaciją apie halono naudojimą būtiniausiems atvejams. Pavyzdžiui, galite išsamiai atsakyti į 1 lentelės 9 ir 10 stulpelių klausimus.

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

 

_________________

 

 

AM1 formos „Ataskaita apie

gaminamas, importuojamas,

eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos

Respubliką, išvežamas iš jos,

sunaudojamas, surenkamas,

recirkuliuojamas, regeneruojamas ir

sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą

sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį

ardančias medžiagas“

AM1M.6 priedas

 

(Ataskaitos apie metilbromido naudojimą karantininiam apdorojimui ir apdorojimui prieš transportavimą forma)

 

ATASKAITA APIE METILBROMIDO NAUDOJIMĄ KARANTININIAM APDOROJIMUI IR APDOROJIMUI PRIEŠ TRANSPORTAVIMĄ

 

Įmonės pavadinimas____________________________________

 

1. Kiek ir kokiems tikslams buvo sunaudota metilbromido įmonėje?

 


Apdorojimo data ir tikslas

Tolesnis prekių ar siuntos kelias po fumigacijos

Leidimą naudoti metilbromidą išdavusios nacionalinės institucijos pavadinimas8

Prekes ar siuntą priimančios valstybės institucijos, reikalaujančios jas apdoroti su metilbromidu, pavadinimas ir adresas

Data arba laikotarpis1

Apdorojimų skaičius2

Apdorojimo vieta3

Apdorojimo būdas4

Apdorotas tūris5

Apdorojamų prekių (siuntos) rūšis6

Naikinamas karantininis kenkėjas ar liga (nurodoma kuo tiksliau)7

Bendras metilbromido kiekis, sunaudotas apdorojant nurodytas prekes (siuntą), kg

Bendras iš siuntos surinktas išsiskyrusio metilbromido kiekis kg

Išsiųstos į ES valstybę narę (nurodyti pavadinimą)

Eksportuotos iš ES (nurodyti valstybės pavadinimą)

Pateiktas rinkai Lietuvoje (taip ar ne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Nurodyti datą (pvz., 2009 m. spalio 12 d.) arba laikotarpį (pvz., 2009 m. spalio 12 – 14 d.), kada atliktas apdorojimas.

2. Jei per nurodytą 1 stulpelyje laikotarpį atlikti keli tos pačios rūšies prekių, siuntų, talpų ar patalpų apdorojimai, nurodyti apdorojimų skaičių. Skirtingų prekių, siuntų, talpų ar patalpų apdorojimas nurodomas atskirose eilutėse.

3. Nurodyti apdorojimo vieta:

P – uostas;

A – oro uostas;

K – kita vieta (nurodyti tiksliai).

Lentelėje įrašyti tik atitinkamą raidę. Patikslinimas reikalingas, jei įrašoma raidė K.

4. Nurodyti kaip arba kur atliktas apdorojimas:

T – po orui ir drėgmei nelaidžia medžiaga;

S – laive;

P – lėktuve;

C – pervežimo talpoje ar konteineryje;

F– fumigavimo įrangoje;

O – kitur (nurodyti tiksliai).

5. Įrašomas fumigavimo įrangos, ne apdorojamų prekių, tūris pagal nustatytas grupes:

S: nuo 0 iki 49 cm3;

M: nuo 50 iki 99 cm3;

L: nuo 100 iki 499 cm3;

XL: nuo 500 iki 999 cm3;

XXL: nuo 1000 ir daugiau cm3.

6. Stulpelyje „Apdorojamų prekių rūšis“ įrašyti raidę iš sąrašo:

A – svogūnėliai, gumbasvogūniai, šakniagumbiai, šakniastiebiai;

B – skintos gėlės ir šakos;

C – švieži vaisiai ir daržovės;

D – javai ir grūdai vartojimui;

E – džiovinti maisto produktai;

F – medelyno, daigyno asortimentas;

G – sėklos ir sodinukai, sėjinukai sodinimui;

H – medinė pakavimo medžiaga, padėklai, pagalbinė mediena (tvirtinimo medžiaga, paklotai, įtvarai ir pan.), kitos pakavimo medžiagos;

I – technologiškai apdorota mediena (baldai ir pan.);

K – žaliavinė mediena - rąstai su žieve;

L – žaliavinė mediena – rąstai be žievės;

M – šienas, šiaudai, sausas gyvūnų pašaras;

N - medvilnė ir medžiagos;

O – įranga;

P – asmeniniai daiktai;

R – kiti (nurodyti tiksliai).

7. Informacija apie naikinamą kenkėją ar ligą yra privaloma, nurodyti kenkėjo ar ligos mokslinį pavadinimą. Pagal šią informaciją apdorojimas priskiriamas arba karantininiam apdorojimui, arba apdorojimui prieš transportavimą. Jei šis stulpelis neužpildomas, apdorojimas bus nekarantininis.

8. Pagal Monrealio protokolo nuostatas leidimą naudoti metilbromidą karantininiam apdorojimui ir (ar) apdorojimui prieš transportavimą gali tik nacionalinės augalų, gyvūnų, sveikatos ir aplinkos apsaugos institucijos.

 

2. Informacija apie metilbromido alternatyvų vertinimą.

 

Alternatyvos pavadinimas1

 

Data, kada pradėti alternatyvos tyrimai ar bandymai

 

Pavadinimas įstaigos ar įmonės, kuri vykdo tyrimus ar bandymus

Data, kada numatoma užbaigti alternatyvos tyrimus ar bandymus

 

Data, kada numatoma naudoti (įdiegti) alternatyvą

 

Alternatyvos tyrimo ar bandymo projekto pavadinimas

Prekės ar produktai, kuriuos apdoroti numatoma naudoti alternatyvą

 

Prieš kokį kenkėją ar ligą numatoma naudoti alternatyvą

 

Pagrindinių tyrinėtojų pavadinimai, vardai, adresai, elektroninis paštas

 

 

 

 

 

Padarytas progresas, pvz., bandymų skaičius, kenkėjų naikinimo efektyvumas, poveikis apdorojamų daiktų kokybei, atlikti pusiau komerciniai ar gamybiniai tyrimai ir pan.

 

 

 

 

 

Tyrimų ar bandymų ataskaitos (autorius (-iai), metai, pavadinimas, nuorodos)

 

 

 

 

 

 

Papildomi komentarai

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Alternatyva gali būti medžiaga, kuria pakeičiamas metilbromidas, arba kiti necheminiai apdorojamo būdai ar taikoma praktika, pvz., apdorojimas šiluma arba integruota kenkėjų kontrolė, įskaitant sanaciją (patalpų valymas ir pan.). Kiekvienos alternatyvos įvertinimui pildoma atskira lentelė.

2. Jei alternatyvos vertinimas vykdomas keletą metų ir praėjusiais metais jau buvo pateikta informacija apie tai, pildant šią lentelę nurodyti pateiktą ataskaitą ir teikti tik naujus duomenis.

3. Jei norite teikti papildomą informaciją, pridėkit ją, tačiau lentelėje į atitinkamus langelius įrašykite apibendrintus duomenis pagal pateiktą formą.

 

 

3. Informacija apie naudojamas alternatyvas, pakeitusias metilbromidą.

3.1. Ataskaitiniais kalendoriniais metais panaudotų alternatyvų sąrašas:

 

Nr.

Alternatyvos pavadinimas

Prekė arba produktas

Naikinamas kenkėjas

Naikinama liga

Data, nuo kada alternatyva pradėta naudoti

Apytiksliai metilbromido kiekis, pakeistas alternatyva, kg per metus

Komentarai 1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Komentaruose pateikiama išsamesnė informacija apie alternatyvos naudojimą, apdorojimo trukmę, apdorojimo alternatyvą ir įrangos sąnaudas, apytikrį alternatyvos sunaudojimą ir pan.

2. Jei norite teikti papildomą informaciją, pridėkit ją, tačiau lentelėje į atitinkamus langelius įrašykite apibendrintus duomenis pagal pateiktą formą.

 

3.2. Karantininio apdorojimo ir apdorojimo prieš transportavimą atvejai, kuriems dar nėra alternatyvų:

 

Prekė ar produktas

Naikinamas kenkėjas

Naikinama liga

Galimos alternatyvos tyrimų ir įgyvendinimo data 1

Komentarai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Nurodyti numatomą alternatyvos tyrimų ir įgyvendinimo datą, jei tyrimai dar nepradėti, ir įgyvendinimo datą, jei galima alternatyva ištirta, tačiau dar neįdiegta ir nenaudojama.

Jei norite pateikti papildomą informaciją, pridėkit ją, tačiau lentelėje į atitinkamus langelius įrašykite apibendrintus duomenis pagal pateiktą formą.

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

 

_________________

 

 

Forma AM2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12

 

_______________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

ĮRANGOS INVENTORIZACIJOS ATASKAITOS

 

_______________ Nr. _______1

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Informacija apie duomenis pateikiančią įmonę

Įmonė, kuriai priklauso įranga ar naudoja įrangą pagal nuomos sutartį:

 

 

Įmonės pavadinimas

 

Pateikimo data

 

Įmonės adresas

 

Atsiskaitymo metai

 

Įmonės kodas

 

 

 

Įmonė, prižiūrinti įrangą:

 

 

Įmonės pavadinimas

 

 

 

Įmonės adresas

 

 

 

Įmonės kodas

 

 

 

 

 

Ataskaita

 

Atsakingo už pateiktus duomenis asmens pareigos, vardas, pavardė:

 

Pirminė

£[]

Telefono nr.

 

Patikslinta

£[]

Faksas

 

 

 

Elektroninis paštas

 

 

 

Informacija apie pildomus priedus

Ataskaita apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM (AM2Š.1)

£[]

 

Ataskaita apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, priešgaisrines transporto priemonėse įmontuotas sistemas ir gesintuvus (AM2G.2)

£[]

 

Ataskaita apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų (AM2A.3)

£[]

 

Ataskaita apie tirpiklių turinčią įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų (AM2T.4)

£[]

 

Ataskaita apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis (AM2P.5)

£[]

Iš viso lapų skaičius, įskaitant titulinį

 

 

1 Nr. pagal dokumento sudarytojo vidaus dokumentų registrą.

 

 

_________________

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

(vadovo pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________


 

AM2 formos

„Įrangos inventorizacijos ataskaita“

AM2Š.1 priedas

 

(Ataskaitos apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kurioje yra 3kg ar daugiau F-dujų ar OAM forma)

 

ATASKAITA APIE STACIONARIĄ ŠALDYMO, ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGĄ IR ŠILUMOS SIURBLIUS, KURIOJE YRA 3KG AR DAUGIAU F-DUJŲ AR OAM

 

Įmonės pavadinimas _____________________

 

Medžiagos ar mišinio pavadinimas

Įrangos pavadinimas, modelis

Šaldymo skysčio ar dujų kiekis įrangoje (ataskaitinių metų gruodžio 31 d.)

Įrangos kiekis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

 

_________________


 

AM2 formos

„Įrangos inventorizacijos ataskaita“

AM2G.2 priedas

 

(Ataskaitos apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, priešgaisrines transporto priemonėse įmontuotas sistemas ir gesintuvus forma)

 

ATASKAITA APIE STACIONARIĄ GAISRO GESINIMO ĮRANGĄ, KURIOJE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ AR OAM, PRIEŠGAISRINES TRANSPORTO PRIEMONĖSE ĮMONTUOTAS SISTEMAS IR GESINTUVUS

 

Įmonės pavadinimas ______________________

 

Medžiagos ar mišinio pavadinimas

Įrangos pavadinimas, modelis

Šaldymo skysčio ar dujų kiekis įrangoje (ataskaitinių metų gruodžio 31 d.)

Įrangos kiekis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

_________________


 

AM2 formos

„Įrangos inventorizacijos ataskaita“

AM2A.3 priedas

 

(Ataskaitos apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų, forma)

 

ATASKAITA APIE AUKŠTOS ĮTAMPOS SKIRSTYMO ĮRENGINIUS, KURIUOSE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ

 

Įmonės pavadinimas ___________________________

 

Medžiagos ar mišinio pavadinimas

Įrangos pavadinimas, modelis

Šaldymo skysčio ar dujų kiekis įrangoje (ataskaitinių metų gruodžio 31 d.)

Įrangos kiekis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

 

_________________


 

AM2 formos

„Įrangos inventorizacijos ataskaita“

AM2T.4 priedas

 

(Ataskaitos apie tirpiklių turinčią įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų, forma)

 

ATASKAITA APIE TIRPIKLIŲ TURINČIĄ ĮRANGĄ, KURIOJE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ

 

Įmonės pavadinimas _____________________

 

Medžiagos ar mišinio pavadinimas

Įrangos pavadinimas, modelis

Šaldymo skysčio ar dujų kiekis įrangoje (ataskaitinių metų gruodžio 31 d.)

Įrangos kiekis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

 

_________________


 

AM2 formos

„Įrangos inventorizacijos ataskaita“

AM2P.5 priedas

 

(Ataskaitos apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis, forma)

 

ATASKAITA APIE ĮRANGĄ, KURI PARDUOTA AR KITAIP PERLEISTA KITAI ĮMONEI, IŠMONTUOTA AR JOJE ŠALDYMO SKYSTIS AR DUJOS PAKEISTOS KITOS RŪŠIES MEDŽIAGOMIS

 

Įmonės pavadinimas _____________________

 

Turima įranga:

 

parduota ar perleista

£[]

išmontuota

£[]

šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis

£[]

Kokiai įmonei parduota ar kitaip perleista įranga, kokia įmonė išmontavo (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)

Parduota ar kitaip perleista įranga

Įrangos tipas

Įrangos modelis

F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių kiekis įrangoje, kg

 

 

Pavadinimas ar kodas

Kiekis, kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmontuota įranga

Įrangos tipas

Įrangos modelis

Kiek F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių išsiurbta

Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių saugoma

Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių perduota

Pavadinimas ar kodas

Kiekis, kg

Pavadinimas ar kodas

Kiekis, kg

Pavadinimas ar kodas

Kiekis, kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokia įmonė išmontavo įrangą (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)

Išmontuotoje įrangoje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis

Įrangos tipas

Įrangos modelis

Kiek F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių išsiurbta

Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių saugoma

Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių perduota

Kokia medžiaga pakeistos F-dujos arba OAM įrangoje, nurodyti šios medžiagos komercinį ir cheminį pavadinimą ar mišinio sudėtį

Pavadinimas ar kodas

Kiekis, kg

Pavadinimas ar kodas

Kiekis, kg

Pavadinimas ar kodas

Kiekis, kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokia įmonė išmontavo įrangą (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

 

_________________