LIETUVOS RESPUBLIKOS ANTROJO OPERATYVINIŲ TARNYBŲ DEPARTAMENTO PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS STATUTO 18 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1252

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 92-4140; 2006, Nr. 17-600)

 

1 straipsnis. 18 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nustatomos šios karių pareigybės ir jas atitinkantys karių laipsniai:

1) direktorius – pulkininkas (jūrų kapitonas), brigados generolas (flotilės admirolas);

2) direktoriaus pavaduotojas – pulkininkas (jūrų kapitonas);

3) tarnybos viršininkas – pulkininkas leitenantas (komandoras), pulkininkas (jūrų kapitonas);

4) skyriaus viršininkas – majoras (komandoras leitenantas), pulkininkas leitenantas (komandoras);

5) skyriaus viršininko pavaduotojas, poskyrio viršininkas – majoras (komandoras leitenantas);

6) vyriausiasis specialistas – nuo leitenanto iki majoro (komandoro leitenanto);

7) vyresnysis specialistas – nuo štabo seržanto, štabo seržanto specialisto (štabo laivūno, štabo laivūno specialisto) iki seržanto majoro (vyresniojo laivūno);

8) specialistas – nuo grandinio iki vyresniojo seržanto, vyresniojo seržanto specialisto;

9) jaunesnysis specialistas – nuo jaunesniojo eilinio (jaunesniojo jūreivio) iki vyresniojo eilinio (vyresniojo jūreivio).“

 

2 straipsnis. 23 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) su kariais iki seržanto majoro (vyresniojo laivūno) įskaitytinai ir statutiniais tarnautojais – Departamento direktorius.“

 

3 straipsnis. Šio įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________