LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 m. liepos 14 d. ĮSAKYMO Nr. 217 „DĖL atliekų tvarkymo taisyklių“ PAKEITImo

 

2010 m. lapkričio 15 d. Nr. D1-921

Vilnius

 

 

Pakeičiu Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065), ir minėtas taisykles papildau nauju 431 punktu:

431. Kasybos pramonės atliekoms šiose Taisyklėse numatytas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas nerengiamas, o rengiamas Kasybos atliekų tvarkymo planas pagal Kasybos pramonės atliekų tvarkymo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-239 (Žin., 2008, Nr. 58-2184), reikalavimus. Kai tinka ir atsižvelgiant į kasybos pramonės atliekų įrenginio kategoriją, Kasybos atliekų tvarkymo plane kasybos pramonės atliekos klasifikuojamos pagal šių Taisyklių 2 priedo reikalavimus, visų pirma atsižvelgiant į jų pavojingąsias savybes.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas