LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO RENGIANT PLANUS IR PROGRAMAS, SKIRTAS APLINKOS ORO IR VANDENS APSAUGAI BEI ATLIEKŲ TVARKYMUI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. liepos 26 d. Nr. D1-381

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 761 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. 1175 „Dėl informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 86-3220) 2 punktu bei įgyvendindamas Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. gegužės 26 d. direktyvą 2003/35/EB, nustatančią visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus:

Tvirtinu Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI APLINKOS MINISTRĄ                      KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. D1-381

 

Visuomenės INFORMAVIMO IR dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas APLINKOS oro IR vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašAS

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Šis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui (toliau – Planai ir programos), apie kurių rengimą, keitimą, atnaujinimą privaloma informuoti visuomenę, institucijas, privalančias skelbti informaciją apie rengiamus, keičiamus ar atnaujinamus Planus ir programas, jos paskelbimo, visuomenės pasiūlymų dėl Planų ir programų teikimo bei jų registracijos tvarką, visuomenės informavimo apie jos pateiktų pastabų ir pasiūlymų įvertinimą, tvarką.

2. Šis Tvarkos aprašas taikomas valstybės ar savivaldybių institucijoms (toliau – Institucijos), rengiančioms ir keičiančioms ar atnaujinančioms:

2.1. Planus ir programas, skirtus ribinėms užterštumo vertėms pasiekti zonose ir aglomeracijose, kur aplinkos oro užterštumo lygis vienu ar daugiau teršalų viršija ribines vertes arba ribines vertes kartu su leistinu nukrypimo dydžiu;

2.2. Planus ir programas, skirtus vandenų apsaugai nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių;

2.3. valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą;

2.4. regioninius bei savivaldybių atliekų tvarkymo planus;

2.5. kitus Planus ir programas, susijusius su atliekų tvarkymu.

3. Šis Tvarkos aprašas netaikomas:

3.1. planams ir programoms, skirtoms nacionalinei gynybai;

3.2. ekstremalių situacijų atveju;

3.3. jei visuomenės dalyvavimo tvarka yra nustatyta Informacijos apie upių baseinų rajonus teikimo visuomenei, vandens naudotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 198 (Žin., 2004, Nr. 30-984), arba Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkoje, patvirtintoje 2004 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-455 (Žin., 2004, Nr. 136-4970).

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. visuomenė – tai vienas ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų ir/ar jų asociacijos, organizacijos ar grupės, įskaitant nevyriausybines organizacijas, skatinančias aplinkos apsaugą;

4.2. teikimas – raštu teikiamos visuomenės motyvuotos pastabos ir pasiūlymai dėl Planų ir programų, nurodytų 2 punkte, rengimo, keitimo ar atnaujinimo.

 

II. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE DALYVAVIMO GALIMYBES NURODYTŲ PLANŲ

AR PROGRAMŲ RENGIME

 

5. Apie rengiamus, keičiamus ar atnaujinamus Planus ir programas juos rengiančioji Institucija informuoja visuomenę, paskelbdama apie tai:

5.1. respublikinėje spaudoje, rengiant Planus ar programas, nurodytas šio Tvarkos aprašo 2.2, 2.3 ir 2.5 punktuose, arba miesto (-ų) ar rajono (-ų) spaudoje, rengiant Planus ar programas, nurodytas šio Tvarkos aprašo 2.1 ir 2.4 punktuose, o, esant galimybei, – per radiją ir televiziją ar kitas viešąsias informavimo priemones;

5.2. Institucijos interneto tinklalapyje. Informacija interneto tinklalapyje turi būti paskelbta prieš informacijos paskelbimą spaudoje ir turi būti prieinama visuomenei per visą pastabų teikimo laikotarpį.

6. Šio Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytose informavimo priemonėse turi būti skelbiama informacija:

6.1. apie rengiamus Planus ir programas;

6.2. kur ir kada galima susipažinti su detalia informacija apie rengiamus Planus ar programas;

6.3. kam visuomenė gali teikti teikimą, nurodant teikimo tvarką ir terminus.

 

III. VISUOMENĖS TEIKIMŲ REGISTRACIJA IR ĮVERTINIMAS

 

7. Visuomenė gali kreiptis į Institucijas, pateikdama teikimą per 30 kalendorinių dienų po informacijos apie rengiamą, keičiamą ar atnaujinamą Planą ar programą paskelbimo spaudoje dienos.

8. Teikime turi būti nurodyta:

8.1. visuomenės atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jei fizinis asmuo), juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas (jei juridinis asmuo);

8.2. motyvai, kuriais pagrindžiamas teikimas;

8.3. teikimo data.

9. Institucijos, gavusios visuomenės teikimą, jį turi registruoti nustatytos formos Visuomenės teikimų dėl Planų ir programų rengimo, keitimo ar atnaujinimo registravimo ir įvertinimo žurnale (priedas).

10. Institucijos prieš priimdamos sprendimus dėl rengiamų ir keičiamų ar atnaujinamų Planų ir programų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 2 punkte, privalo išnagrinėti, įvertinti ir tuomet atsižvelgti/neatsižvelgti į visuomenės teikimus.

11. Institucijos parengia motyvuotą kiekvieno visuomenės teikimo įvertinimą ir įregistruoja jį nustatytos formos žurnale, nurodytame šio Tvarkos aprašo 9 punkte.

12. Institucijos, pasibaigus pastabų ir pasiūlymų teikimo laikotarpiui, per 10 darbo dienų turi atsakyti teikimą pateikusiam asmeniui nurodydama sprendimą – ar į teikimą arba jo dalį buvo atsižvelgta ar jis buvo atmestas. Jei teikimas ar jo dalis atmesta, Institucija taip pat nurodo motyvus, kodėl taip buvo padaryta.

13. Institucija per 10 darbo dienų po Plano ar programos patvirtinimo turi pranešti visuomenei 5.2 punkte nurodytoje informavimo priemonėje apie patvirtintą Planą ar programą, nurodydama pagrindinius motyvus, kuriais buvo remtasi priimant sprendimus rengiant, keičiant ar atnaujinant nurodytus Planus ir programas, taip pat statistinę informaciją apie visuomenės dalyvavimą: kiek fizinių, juridinių asmenų pateikė teikimus bei į kelis iš jų buvo atsižvelgta ar neatsižvelgta.

______________