LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KONSULINĖS ĮSTAIGOS STEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2002 m. spalio 3 d. Nr. 1557

Vilnius

 

Vadovaudamasi Konsulinio statuto (Žin., 1995, Nr. 43-1047) 2 straipsnio 1 dalimi ir Nacionalinio Šengeno acquis priėmimo veiksmų plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr.1194 (Žin., 2002, Nr.74-3192), priedo 36 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Baltarusijos Respublikoje, Gardine.

2. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2001, Nr. 73-2582):

2.1. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose gyvenimo lygio vietos koeficientuose vietoj pastraipos „Baltarusijos Respublika, Minskas 0,9“ įrašyti šias pastraipas:

„Baltarusijos Respublika:

Minskas

0,9

Gardinas

0,8“.

2.2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose patalpų nuomos lygio vietos koeficientuose vietoj pastraipos „Baltarusijos Respublika, Minskas 0,8“ įrašyti šias pastraipas:

„Baltarusijos Respublika:

Minskas

0,8

Gardinas

0,7“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS

______________