LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

dėl netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo

 

2010 m. rugsėjo 6 d. Nr. 4-678

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymą“ (Žin., 2010, Nr. 102-5259) 1.1.1 ir 1.1.2 punktais:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisykles;

1.2. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimus.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 49 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 16-628);

2.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. 116 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 38-1412);

2.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. 220 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 68-2794);

2.4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. liepos 26 d. įsakymą Nr. 278 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 76-3280);

2.5. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. 4-184 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 58-2032);

2.6. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. 4-44 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 18-657).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                  Dainius Kreivys


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678

 

NETAURIŲJŲ metalŲ lauŽo ir atliekŲ apskaitos IR saugojimo TAISYKLĖS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklės (toliau – šios taisyklės) nustato netauriųjų metalų (juodųjų ir spalvotųjų metalų bei jų lydinių) laužo ir atliekų (toliau – laužas ir atliekos) apskaitos ir saugojimo reikalavimus.

2. Šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:

„Netaurieji metalai“, „netauriųjų metalų laužas ir atliekos“, „supirkėjas“ ir „supirkimo vieta“ atitinka apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 93-3257; 2010, Nr. 72-3612).

„Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“ ir „visuomeninės paskirties teritorijos“ suprantamos taip, kaip jos apibūdintos Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinyje, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąraše ir jų turinyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (Žin., 2005, Nr. 14-450).

 

ii. Laužo ir atliekŲ ir SUPIRKIMO apskaita

 

3. Laužo ir atliekų supirkimo apskaita turi būti organizuojama ir tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3515) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą.

4. Supirkėjas laužo ir atliekų supirkimo apskaitą pagal apskaitos dokumentus turi tvarkyti kiekvienoje supirkimo vietoje.

5. Superkant laužą ir atliekas, pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančiame apskaitos dokumente, be privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų, taip pat turi būti nurodytas perkamo laužo ir atliekų pavadinimas (plieno, aliuminio ir kitų netauriųjų metalų laužas ar atliekos), pavidalas (drožlės, radiatoriai ir panašiai), duomenys apie pardavėją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, o superkant iš fizinių asmenų – pardavėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, jo asmenybę patvirtinančio dokumento rekvizitai).

6. Superkant laužą ir atliekas, įrašytus į Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 77 (Žin., 2002, Nr. 24-895), pagal šio sąrašo pastabose nurodytus atvejus pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančiame apskaitos dokumente privalo būti nurodyti teisėtą laužo ir atliekų įsigijimą patvirtinančio dokumento rekvizitai (pavadinimas, numeris, išrašymo data) bei jį išrašiusio asmens duomenys (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, kodas, adresas) arba pridedama jo kopija.

7. Apskaitos dokumentai saugomi supirkimo vietoje Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka.

8. Kalendoriniams metams pasibaigus, supirkėjai atliekų apskaitos ataskaitas pateikia Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381), nustatyta tvarka.

9. Supirkėjai privalo teikti Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informaciją apie supirktą ir realizuotą netauriųjų metalų laužą ir atliekas šio departamento nustatyta tvarka.

 

Iii. Laužo ir atliekŲ saugojimas

 

10. Supirkėjai supirktą netauriųjų metalų laužą ir atliekas gali saugoti tik supirkimo vietose.

11. Supirkėjai, naudojantys supirktą laužą ir atliekas produkcijai gaminti, saugo juos savo teritorijoje.

12. Supirkimo vietose ir prie jų draudžiama saugoti fiziniams asmenims ar kitiems supirkėjams priklausantį laužą ir atliekas.

13. Saugant supirktą didelių gabaritų metalo gaminių laužą ir atliekas (transporto priemones, žemės ūkio techniką ir kitus įrenginius), turi būti užtikrinta galimybė nustatyti gaminio pardavėją.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Supirkėjų veiklą kontroliuoja teritorinės ir specializuotos policijos įstaigos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, kitos valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijos pagal kompetenciją.

15. Supirkėjai, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678

 

NETAURIŲJŲ metalŲ lauŽo ir atliekŲ supirkimo vietų įrengimo reikalavimai

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimai (toliau – reikalavimai) nustato netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimus.

2. Šiuose reikalavimuose vartojamos pagrindinės sąvokos:

„Netaurieji metalai“, „netauriųjų metalų laužas ir atliekos“, „supirkėjas“ ir „supirkimo vieta“ atitinka apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 93-3257; 2010, Nr. 72-3612).

„Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“ ir „visuomeninės paskirties teritorijos“ suprantamos taip, kaip jos apibūdintos Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinyje, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąraše ir jų turinyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (Žin., 2005, Nr. 14-450).

 

II. supirkimo vietų įrengimo reikalavimai

 

3. Supirkimo vieta gali būti įrengiama tik pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose ir negali ribotis su rezervatais, draustiniais, valstybiniais parkais ir kitomis gamtinio pobūdžio saugomomis teritorijomis ar būti jų viduje, jei tai nėra nustatyta šių teritorijų planavimo dokumentuose. Taip pat supirkimo vieta negali būti įrengiama visuomeninės paskirties teritorijose, gyvenamuosiuose namuose, sodininkų bendrijų sodų žemėje, boksiniuose ir metaliniuose garažuose ir jiems priskirtose teritorijose.

4. Supirkimo vieta gali būti įrengiama specialiai įrengtoje patalpoje arba atviroje aikštelėje, prie kurios įrengtas privažiavimas.

5. Specialiai įrengta patalpa arba atvira aikštelė, išskyrus priskiriamas I grupės nesudėtingiems statiniams pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 2002, Nr. 43-1639), nuostatas, turi būti pripažinta tinkama naudoti statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475), nustatyta tvarka ir atitikti Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 (Žin., 1998, Nr. 44-1224), reikalavimus.

6. Supirkimo vietoje turi būti:

6.1. iškaba, kurioje nurodomas supirkėjo pavadinimas. Iškaba turi būti įrengta vadovaujantis Išorinės reklamos įrengimo tipinėmis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 405 (Žin., 2000, Nr. 104-3305; 2005, Nr. 97-3683);

6.2. klientams matomoje vietoje nurodytas supirkimo vietos darbo laikas, telefono numeris, supirkėjo vadovo vardas, pavardė ir telefono numeris bei pateiktas Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 77 (Žin., 2002, Nr. 24-895);

6.3. metrologiškai patikrintos ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turinčios svarstyklės;

6.4. gamybinės buities patalpos;

6.5. užrakinamosios specialiai pritaikytos pavojingų atliekų surinkimo ir saugojimo priemonės (talpyklos) (kai superkamas laužas, turintis pavojingų atliekų (akumuliatoriai, tepalų filtrai, tepaliniai amortizatoriai, elektros ir elektroninės įrangos dalys ar kt.);

6.6. reikiamos individualiosios saugos darbe ir pirminės gaisro gesinimo priemonės;

6.7. priemonės, užtikrinančios esamų vertybių ir apskaitos dokumentų saugumą;

6.8. metrologiškai patikrintos ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turinčios jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo priemonės;

6.9. kitos norminiuose teisės aktuose nurodytos priemonės.

7. Kai supirkimo vieta įrengiama atviroje aikštelėje, taikomi šie papildomi reikalavimai:

7.1. supirkimo vieta turi būti aptverta, išasfaltuota ar padengta kita kieta danga ir užrakinama;

7.2. paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594).

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Reikalavimų laikymąsi kontroliuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, kitos valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją.

9. Supirkėjai, pažeidę šiuos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________