LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO 5 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1021

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2771; 1997, Nr. 59-1368)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų nuosavybė

1. Branduolinės energetikos objektai nuosavybės teise priklauso valstybei ir (ar) turintiems šio įstatymo numatytas licencijas juridiniams asmenims.

2. Branduolinės ir radioaktyviosios medžiagos nuosavybės teise gali priklausyti valstybei ir (ar) turintiems šio įstatymo numatytas licencijas juridiniams asmenims.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio 1 punkto pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) įgyvendina branduolinės energetikos objektus eksploatuojančių organizacijų dalyvio teises ir pareigas;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS