LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SISTEMOS ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. balandžio 27 d. Nr. 3D-208

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056; 2004, Nr. 178-6604; 2005, Nr. 3-58; 2006, Nr. 76-2923, Nr. 124-4727; 2007, Nr. 32-1170) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SISTEMOS ĮGYVENDINIMO

 

Vadovaudamasi 1984 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3220/84, nustatančio Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę (OL 2004 m. specialusis leidimas 3 skyrius, 6 tomas, p. 126), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1993 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3513/93 (OL 2004 m. specialusis leidimas 3 skyrius, 15 tomas, p. 247), ir 1991 m. vasario 13 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 344/91, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1186/90, išplečiančio Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalės taikymo mastą, taikymo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas 3 skyrius, 11 tomas, p. 125) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1215/2003 (OL 2004 m. specialusis leidimas 3 skyrius, 39 tomas, p. 231), nuostatomis bei siekdama, kad gyvulių skerdenų klasifikavimo bei apmokėjimo už nupirktus gyvulius pagal skerdenos svorį ir kokybę sistemos administravimas bei kontrolė būtų efektyvesni:

1. Nustatau, kad:

1.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinta skerdykla, kurioje vidutinis metinis paskerstų gyvulių skaičius ne mažesnis kaip 75 galvijų arba 200 kiaulių per savaitę, turi būti įtraukta į gyvulių (galvijų, kiaulių) skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašą (toliau – klasifikuojančių sąrašas), tvirtinamą žemės ūkio ministro, ir privalo klasifikuoti gyvulių skerdenas:

1.1.1. skerdykloje paskerstų gyvulių skaičius nustatomas remiantis VĮ Žemės ūkio ir kaimo informacijos centro Rinkos informavimo sistemos duomenimis, kurie perduodami Žemės ūkio ministerijai (toliau – ŽŪM) už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 30 dienos;

1.1.2. skerdykloje vidutinis metinis paskerstų gyvulių skaičius per savaitę skaičiuojamas kas mėnesį, sudedant paskerstų gyvulių kiekį per paskutinius 12 mėnesių ir dalijant iš 52;

1.1.3. ŽŪM per 10 kalendorinių dienų informuoja raštu VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ toliau (toliau – GPK) apie kiekvieną skerdyklą, kurioje vidutinis 9 mėnesių paskerstų gyvulių skaičius ne mažesnis kaip 75 galvijų arba 200 kiaulių per savaitę, ir tą skerdyklą – apie ketinimą po 3 mėnesių įtraukti ją į klasifikuojančių sąrašą;

1.1.4. GPK, gavusi informaciją apie skerdyklą, atitinkančią 1.1.3 punkto nuostatas, per 10 kalendorinių dienų atlieka skerdyklos patikrą, nustato trūkumus, trukdančius klasifikuoti skerdenas, ir surašo patikros aktą, kurio kopiją pateikia skerdyklos vadovui ir ŽŪM;

1.1.5. skerdykla per 20 dienų nuo patikros datos sudaro ir pateikia trūkumų šalinimo planą GPK ir įsipareigoja jį įvykdyti per 2 mėnesius;

1.1.6. ŽŪM, skerdyklą, atitinkančią 1.1 punkto nuostatas, įtraukia į klasifikuojančių sąrašą ir apie tai informuoja ją, GPK ir Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

1.2. Skerdykla, įtraukta į kiaulių skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašą, privalo klasifikuoti ir galvijų skerdenas.

1.3. Skerdykla, kurioje pradėjus veiklą ar įvykdžius rekonstrukciją numatytas ne mažesnis kaip 1.1 punkte nurodytas skerdimo pajėgumas, gali kreiptis į ŽŪM dėl jos įtraukimo į klasifikuojančių sąrašą neatsižvelgiant į 1.1.3 punkte nurodytas nuostatas.

1.4. Skerdykla, atitinkanti 1.1 punkto nuostatas, neprivalo klasifikuoti kiaulių skerdenų, kai kiaulės užaugintos, paskerstos ir išpjaustytos toje pačioje įmonėje.

1.5. Skerdenas klasifikuojanti skerdykla privalo:

1.5.1. užtikrinti vertintojui saugią, sanitarijos ir higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, kad skerdenos būtų klasifikuojamos objektyviai;

1.5.2. įrengti vertintojo vietoje kiaulių skerdenų raumeningumo nustatymo prietaisą, įteisintą Lietuvos Respublikos teisės aktais;

1.5.3. užtikrinti, kad gyvulio augintojui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo gyvulio paskerdimo būtų išsiųsta rašytinė informacija (pasirašyta skerdyklos vadovo ar jo įgalioto asmens) apie gyvulio skerdenos klasifikavimo rezultatus (nepriklausomai nuo to, ar buvo apmokėta pagal gyvąjį svorį, ar pagal skerdenos svorį ir kokybę, ar klasifikuota grąžintiniais pagrindais skersto gyvulio skerdena), nurodant pinigų kiekį, kurį augintojas būtų gavęs už parduotą gyvulį, jei šis būtų nupirktas pagal skerdenos svorį ir kokybę;

1.5.4. sudaryti kontroliuojančių institucijų darbuotojams tinkamas sąlygas kontroliuoti įmonę ir prireikus teikti pagalbą.

1.6. Gyvulių skerdenų klasifikavimą atlieka GPK.

1.7. Gyvulių skerdenų klasifikavimas apmokamas skerdyklos lėšomis.

1.8. Gyvulių skerdenų klasifikavimo kontrolės išlaidos apmokamos Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšomis.

2. Pavedu VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ kontroliuoti:

2.1. skerdenų paruošimą klasifikuoti skerdyklose – ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius;

2.2. skerdenų vertintojų, klasifikuojančių ir ženklinančių gyvulių skerdenas darbą, – ne rečiau kaip du kartus per tris mėnesius.“

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ