LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VEDYBŲ SUTARČIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 1284

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Vedybų sutarčių registro nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl Vedybų sutarčių registro steigimo ir Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 98-3490) 2 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS TEISINGUMO MINISTRĄ                                      JUOZAS BERNATONIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu

Nr. 1284

 

VEDYBŲ SUTARČIŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Vedybų sutarčių registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, objektus, registro tvarkymo įstaigų teises ir pareigas, registro tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registras steigiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262).

3. Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis apie vedybų sutartis, sugyventinių sutartis ir turto padalijimo faktus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir šiuose nuostatuose nustatyta tvarka.

4. Registro objektai yra:

4.1. vedybų sutartys;

4.2. sugyventinių sutartys dėl bendrai įgyto ir naudojamo turto padalijimo pasibaigus bendram gyvenimui (toliau vadinama – sugyventinių sutartys);

4.3. turto padalijimo faktai.

5. Registre registruojamos tik įsigaliojusios vedybų sutartys ir sugyventinių sutartys.

6. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000, Nr. 64-1924), kitais įstatymais, šiais nuostatais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą. Pagrindinės šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse vartojamas sąvokas.

7. Registro duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje. Registras yra viešas. Kiekvienas asmuo gali susipažinti su registro duomenimis įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

8. Registras yra ne pagrindinis valstybės registras.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

9. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Teisingumo ministerija, kuri atlieka šias funkcijas:

9.1. metodiškai vadovauja registro tvarkymo įstaigai ir įstatymų nustatyta tvarka vykdo jos darbo priežiūrą;

9.2. tvirtina registrui teikiamų prašymų ir pranešimų formas ir jų pildymo instrukcijas;

9.3. tvirtina registro teikiamų pranešimų formas;

9.4. vykdo registro duomenų apsaugos reikalavimų laikymosi priežiūrą.

10. Registro tvarkymo įstaiga yra Centrinė hipotekos įstaiga (toliau vadinama – registro tvarkymo įstaiga), kuri atlieka šias funkcijas:

10.1. registruoja vedybų sutartis, sugyventinių sutartis ir turto padalijimo faktus;

10.2. registruoja vedybų sutarčių, sugyventinių sutarčių ir turto padalijimo faktų duomenų pakeitimus;

10.3. išregistruoja vedybų sutartis, sugyventinių sutartis ir turto padalijimo faktus;

10.4. iš registro duomenų bazės spausdina ir išduoda pranešimus apie vedybų sutarčių, sugyventinių sutarčių, turto padalijimo faktų bei jų duomenų pakeitimų įregistravimą registre;

10.5. iš registro duomenų bazės spausdina ir išduoda pranešimus apie vedybų sutarčių, sugyventinių sutarčių ir turto padalijimo faktų išregistravimą iš registro;

10.6. kaupia, atnaujina ir saugo registro duomenis;

10.7. užtikrina duomenų bazės duomenų apsaugą;

10.8. teikia vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai pasiūlymus dėl registro duomenų apsaugos tobulinimo;

10.9. taiso registro duomenų klaidas ir raštu praneša apie tai suinteresuotiems asmenims;

10.10. šių nuostatų nustatyta tvarka teikia registro duomenis;

10.11. nustato ryšius su kitais valstybės registrais;

10.12. teikia registro statistinius duomenis;

10.13. tvarko registro duomenų bazės archyvą;

10.14. tvarko pateiktų registruoti dokumentų archyvą, užtikrina jo apsaugą.

11. Registro tvarkymo įstaiga privalo užtikrinti, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti klaidingi ar netikslūs duomenys.

12. Įrašyti duomenis į registrą, taisyti klaidas registre turi teisę tik registro tvarkymo įstaigos darbuotojai įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

13. Registro duomenų teikėjai yra:

13.1. asmenys, sudarę vedybų sutartį;

13.2. asmenys, sudarę sugyventinių sutartį;

13.3. asmenys, kurių turtas buvo padalytas;

13.4. notarai, patvirtinę sutartį dėl turto padalijimo;

13.5. teismai, priėmę sprendimą dėl turto padalijimo;

13.6. vieno ar abiejų sutuoktinių kreditoriai, dėl kurių pažeistų teisių atkūrimo teismas priėmė sprendimą.

14. Registro duomenų teikėjai:

14.1. įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka pateikia duomenis registrui;

14.2. atsako už teikiamų registrui duomenų teisingumą;

14.3. susipažinę su registre saugomais jų pateiktais duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi ar papildyti neišsamūs duomenys. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi šį reikalavimą, privalo per 5 darbo dienas jį išnagrinėti ir raštu informuoti apie tai registro duomenų teikėją.

 

III. REGISTRO DUOMENYS

 

15. Registre kaupiami ir tvarkomi šie duomenys apie vedybų sutartis ir sugyventinių sutartis:

15.1. sutarties rūšis;

15.2. sutarties sudarymo data;

15.3. sutartį sudarę fiziniai asmenys (Lietuvos Respublikoje fizinius asmenis registruojančio valstybės registro suteiktas asmens kodas (toliau vadinama – asmens kodas), vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; jeigu asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikoje fizinius asmenis registruojančiame valstybės registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta);

15.4. santuokos sudarymo arba partnerystės įregistravimo data;

15.5. sutarties ar jos pakeitimo įsigaliojimo data ar sąlyga;

15.6. turto, dėl kurio teisinio režimo susitarta ar priimtas teismo sprendimas, rūšis, identifikavimo kodas (jeigu režimas nustatomas konkrečiam turto registre registruotam objektui), aprašymas;

15.7. turtui nustatytas teisinis režimas;

15.8. sutarties įregistravimo data;

15.9. duomenų pakeitimo pagrindas ir data;

15.10. sutarties išregistravimo pagrindas ir data;

15.11. sutarties identifikavimo kodas.

16. Registre kaupiami ir tvarkomi šie duomenys apie turto padalijimo faktus:

16.1. turto padalijimo fakto registravimo pagrindas;

16.2. sutarties dėl bendro sutuoktinių turto padalijimo patvirtinimo ar teismo sprendimo dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo priėmimo data;

16.3. sutartį dėl turto padalijimo sudarę fiziniai asmenys (asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; jeigu asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikoje fizinius asmenis registruojančiame valstybės registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta) ar fiziniai asmenys, kurių turtas padalytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu (asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; jeigu asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikoje fizinius asmenis registruojančiame valstybės registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta);

16.4. santuokos nutraukimo data;

16.5. turto, dėl kurio padalijimo patvirtinta sutartis ar priimtas teismo sprendimas, rūšis, identifikavimo kodas (jeigu režimas nustatomas konkrečiam turto registre registruotam objektui), aprašymas;

16.6. sutartimi dėl turto padalijimo ar teismo sprendimu dėl turto padalijimo turtui nustatytas teisinis režimas;

16.7. turto padalijimo fakto įregistravimo data;

16.8. duomenų pakeitimo pagrindas ir data;

16.9. turto padalijimo fakto išregistravimo pagrindas ir data;

16.10. turto padalijimo fakto identifikavimo kodas.

17. Vedybų sutarties, sugyventinių sutarties, turto padalijimo fakto identifikavimo kodą sudaro 10 ženklų. Pirmas kodo ženklas nurodo registro objektą (8 – vedybų arba sugyventinių sutartis, 9 – turto padalijimo faktas), antras-penktas kodo ženklai nurodo duomenų įregistravimo metus, šeštas-dešimtas – eilės numerį registre.

18. Registre įrašant duomenis apie fizinius asmenis ir turtą, kurie registruojami valstybės registruose, naudojamas atitinkamų registrų suteiktas identifikavimo kodas.

19. Registro duomenys kaupiami senus įrašus papildant naujais. Ištaisomi tik klaidingi duomenys.

20. Jeigu į registrą įrašyti duomenys dėl registro tvarkymo įstaigos kaltės neatitinka faktinių duomenų, ši įstaiga privalo nedelsdama ištaisyti klaidą ir informuoti apie tai visus registro duomenų naudotojus, kuriems klaidingi duomenys perduoti.

 

IV. REGISTRAVIMAS REGISTRE

 

Vedybų sutarties, sugyventinių sutarties ir turto padalijimo fakto registravimas

 

21. Prašymą įregistruoti vedybų arba sugyventinių sutartį ir kitus šių nuostatų 22 punkte išvardytus dokumentus pateikia vienas iš sutuoktinių ar sugyventinių arba jų įgalioti asmenys.

Pranešimą apie turto padalijimo faktą kartu su šių nuostatų 23 punkte išvardytais dokumentais pateikia notaras, patvirtinęs sutartį dėl bendro sutuoktinių turto padalijimo, arba teismas, priėmęs sprendimą padalyti turtą, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė.

Prašymas ar pranešimas pateikiamas asmeniškai arba paštu.

22. Asmuo, pageidaujantis įregistruoti vedybų arba sugyventinių sutartį registre, registro tvarkymo įstaigai turi pateikti:

22.1. vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatytos formos prašymą;

22.2. santuokos liudijimą ar pažymą apie partnerystės įregistravimą arba notariškai patvirtintas jų kopijas;

22.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už duomenų įregistravimą registre;

22.4. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo;

22.5. notariškai patvirtintą vedybų sutartį ar notariškai patvirtintą sugyventinių sutartį arba notariškai patvirtintą jos kopiją.

23. Notaras registro tvarkymo įstaigai kartu su vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatytos formos pranešimu apie turto padalijimo faktą pateikia sutarties dėl turto padalijimo kopiją.

Teismas registro tvarkymo įstaigai kartu su vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatytos formos pranešimu apie turto padalijimo faktą pateikia įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl turto padalijimo arba jo nuorašą.

24. Visi dokumentai registro tvarkymo įstaigai pateikiami lietuvių kalba. Jeigu dokumentai surašyti ne lietuvių kalba, turi būti pridėtas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų vertimas.

25. Gautas prašymas įregistruoti vedybų ar sugyventinių sutartį ar pranešimas apie turto padalijimo faktą registruojamas elektroniniame gaunamų dokumentų žurnale.

Registro tvarkymo įstaigos darbuotojas, gavęs prašymą ar pranešimą, jame deda spaudą, nurodydamas dokumento gavimo datą, taip pat suteikia gaunamų dokumentų žurnalo eilės numerį.

26. Gavus prašymą įregistruoti vedybų ar sugyventinių sutartį arba pranešimą apie turto padalijimo faktą, šių nuostatų 15–16 punktuose nurodyti duomenys per 3 darbo dienas įrašomi į registro duomenų bazę.

27. Įregistravus duomenis registre, iš registro duomenų bazės išspausdinamas pranešimas, patvirtinantis vedybų ar sugyventinių sutarties arba turto padalijimo fakto įregistravimą.

28. Pranešimas apie vedybų ar sugyventinių sutarties įregistravimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties įregistravimo išsiunčiamas (ar įteikiamas asmeniškai) prašymą pateikusiam asmeniui.

Pranešimas apie turto padalijimo fakto įregistravimą registre ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo turto padalijimo fakto įregistravimo išsiunčiamas pranešimą atsiuntusiam notarui ar teisėjui.

29. Jeigu nepateikti visi šių nuostatų 22 arba 23 punkte išvardyti dokumentai arba juose nenurodyti asmenys ar juos identifikuojantys duomenys, registro tvarkymo įstaiga grąžina visus pateiktus dokumentus juos pateikusiam asmeniui ir šis asmuo informuojamas, kad registre duomenys neįregistruoti, nurodomi neįregistravimo motyvai.

 

Vedybų sutarties, sugyventinių sutarties ir turto padalijimo

fakto duomenų pakeitimo registravimas, vedybų sutarties, sugyventinių sutarties ir turto padalijimo fakto išregistravimas

 

30. Prašymą įregistruoti vedybų sutarties, sugyventinių sutarties ar turto padalijimo fakto duomenų pakeitimą ir prašymą išregistruoti vedybų sutartį, sugyventinių sutartį ar turto padalijimo faktą pateikia registro duomenų teikėjai arba jų įgalioti asmenys.

Prašymas pateikiamas asmeniškai arba paštu.

31. Asmuo, pageidaujantis įregistruoti vedybų sutarties, sugyventinių sutarties ar turto padalijimo fakto duomenų pakeitimą arba išregistruoti vedybų sutartį, sugyventinių sutartį ar turto padalijimo faktą, registro tvarkymo įstaigai turi pateikti:

31.1. vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatytos formos prašymą;

31.2. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už duomenų įregistravimą registre;

31.3. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo;

31.4. vieną iš šių dokumentų:

31.4.1. notariškai patvirtintą vedybų sutarties pakeitimą ar susitarimą nutraukti sutartį arba notariškai patvirtintą jo kopiją;

31.4.2. įsiteisėjusį teismo sprendimą pakeisti, nutraukti, pripažinti vedybų sutartį ar jos dalį negaliojančia arba jo nuorašą;

31.4.3. notariškai patvirtintą sugyventinių sutarties pakeitimą ar susitarimą nutraukti sutartį arba notariškai patvirtintą jo kopiją;

31.4.4. įsiteisėjusį teismo sprendimą pakeisti, nutraukti, pripažinti sugyventinių sutartį ar jos dalį negaliojančia arba jo nuorašą;

31.4.5. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo ar gyvenimo skyrium (separacijos) arba jo nuorašą;

31.4.6. ištuokos liudijimą arba jo notariškai patvirtintą kopiją;

31.4.7. įsiteisėjusį teismo sprendimą atkurti pažeistas vieno ar abiejų sutuoktinių kreditorių teises arba jo nuorašą;

31.4.8. įsiteisėjusį teismo sprendimą pakeisti, nutraukti, pripažinti turto padalijimo sutartį ar jos dalį negaliojančia arba jo nuorašą;

31.4.9. sutuoktinio (sugyventinio) mirties liudijimą arba notariškai patvirtintą jo kopiją;

31.4.10. kitą dokumentą, patvirtinantį duomenų pasikeitimą arba pagrindą išregistruoti.

32. Vedybų sutarties, sugyventinių sutarties ar turto padalijimo fakto duomenų pasikeitimas registruojamas ir vedybų sutartis, sugyventinių sutartis arba turto padalijimo faktas išregistruojami šių nuostatų 25, 26 ir 28 punktuose nustatyta tvarka ir terminais.

33. Įregistravus vedybų sutarties, sugyventinių sutarties arba turto padalijimo fakto duomenų pakeitimą, iš registro duomenų bazės, išspausdinamas pranešimas apie vedybų sutarties, sugyventinių sutarties arba turto padalijimo fakto duomenų pakeitimo įregistravimą.

Išregistravus vedybų sutartį, sugyventinių sutartį arba turto padalijimo faktą iš registro duomenų bazės, išspausdinamas pranešimas apie vedybų sutarties, sugyventinių sutarties arba turto padalijimo fakto išregistravimą.

34. Gavus teismo sprendimą dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kreditorių, kurių teises pažeidė vedybų sutarties ar sugyventinių sutarties pakeitimas ar nutraukimas, pažeistų teisių atkūrimo, šių nuostatų nustatyta tvarka registre atkuriami duomenys, buvę iki sutarties pakeitimo ar nutraukimo.

35. Jeigu nepateikti šių nuostatų 31 punkte išvardyti dokumentai arba pateiktuose dokumentuose nenurodyti vedybų sutartį, sugyventinių sutartį arba turto padalijimo faktą, kurio duomenų pakeitimą norima įregistruoti arba kurį norima išregistruoti, identifikuojantys duomenys, registro tvarkymo įstaiga grąžina visus pateiktus dokumentus juos pateikusiam asmeniui ir šis asmuo informuojamas, kad registre duomenys neįregistruoti, nurodomi neįregistravimo motyvai.

36. Vedybų sutartis, sugyventinių sutartis ir turto padalijimo faktas išregistruojami neatlygintinai. Neatlygintinai taip pat registruojami duomenys apie asmenų, kurių turtas padalytas sutartimi arba teismo sprendimu, santuokos nutraukimą ir santuokos pabaigą.

37. Duomenys apie vedybų sutartį ar sugyventinių sutartį į registro duomenų bazės archyvą perkeliami po vienerių metų nuo sutarties išregistravimo. Duomenys apie turto padalijimo faktą į duomenų bazės archyvą perkeliami po vienerių metų nuo duomenų apie santuokos nutraukimą, vieno iš sutuoktinių mirtį įregistravimo ar fakto išregistravimo. Duomenys archyve saugomi dešimt metų.

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS VALSTYBĖS REGISTRAIS

 

38. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami šių valstybės registrų ir institucijų, registruojančių atitinkamus turto objektus, duomenys:

38.1. Gyventojų registro;

38.2. Juridinių asmenų registro;

38.3. Nekilnojamojo turto registro;

38.4. Vidaus vandenų laivų registro;

38.5. Jūrų laivų registro;

38.6. Civilinių orlaivių registro;

38.7. Kelių transporto priemonių registro;

38.8. savivaldybių – apie įregistruotus traktorius, savaeiges važiuokles ir žemės ūkio mašinas bei jų priekabas.

39. Kitų registrų duomenys siejami su registro duomenimis unikaliais numeriais (identifikavimo kodais) ir naudojami šių nuostatų 15.3, 15.6, 16.3 ir 16.5 punktuose nurodytiems duomenims gauti.

40. Registro duomenys apie turtui nustatytą teisinį režimą gali būti teikiami turto registrams ir kitoms informacinėms sistemoms. Konkreti sąveika su kiekvienu valstybės registru ar informacine sistema nustatoma atskira sutartimi.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

41. Registro duomenų teikimo formos yra:

41.1. išsami informacija – šių nuostatų 15 ir 16 punktuose nurodyti duomenys, išskyrus fizinių asmenų kodus;

41.2. dokumentų santrauka – šių nuostatų 15.1, 15.2, 15. 3, 15.8, 15.10, 15.11, 16.2, 16.3, 16.7, 16.9 ir 16.10 punktuose nurodyti duomenys, išskyrus fizinių asmenų kodus, gyvenamąsias vietas ir sutarčių ar turto padalijimo faktų išregistravimo pagrindą;

41.3. trumpa informacija – šių nuostatų 15.1, 15.11 ir 16.10 punktuose nurodyti duomenys.

42. Registro duomenys teikiami:

42.1. paštu arba asmeniškai;

42.2. elektroniniu būdu.

43. Paštu arba asmeniškai teikiama išsami informacija arba dokumentų santrauka. Šie duomenys teikiami gavus fizinio ar juridinio asmens rašytinį prašymą, kuriame nurodoma: asmens, pateikiančio prašymą, vardas, pavardė (juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas), adresas, duomenų naudojimo tikslas, vienas iš šių nuostatų 47 punkte nurodytų duomenų. Gautas prašymas registruojamas gaunamų prašymų žurnale, prašyme dedamas spaudas, kuriame nurodomas eilės numeris gaunamų prašymų žurnale ir prašymo gavimo data.

44. Elektroniniu būdu teikiama dokumentų santrauka ir trumpa informacija. Šie duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka.

45. Registro duomenys teikiami duomenų gavėjui, nurodžiusiam pagrįstą, teisėtą duomenų naudojimo tikslą. Duomenų gavėjas, panaudojęs registro duomenis ne jo nurodytu teisėtu ir pagrįstu tikslu, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

46. Fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę naudotis registro duomenimis, išskyrus įstatymų nustatytus apribojimus. Atlyginimo už naudojimąsi registro duomenimis tvarką ir dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

47. Registro duomenys teikiami pagal sutartį sudariusio asmens kodą (jeigu asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikoje fizinius asmenis registruojančiame valstybės registre, – pagal asmens gimimo datą, vardą ir pavardę) arba vedybų sutarties, sugyventinių sutarties ar turto padalijimo fakto identifikavimo kodą.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

48. Registro duomenys gali būti perduodami į užsienio valstybes tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis nustatytais atvejais.

49. Registro duomenys gali būti teikiami tarptautiniams kompiuterių tinklams tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis numatytais atvejais.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ APSAUGA

 

50. Už registro duomenų apsaugą atsako registro tvarkymo įstaiga.

51. Tvarkant registrą, turi būti taikomos apsaugos priemonės nuo neteisėto duomenų rinkimo, užrašymo, kaupimo, saugojimo, klasifikavimo, grupavimo, jungimo, atkūrimo, keitimo (pildymo ar taisymo), teikimo, paskelbimo, naudojimo ar naikinimo. Šias priemones nustato vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Bendruosius duomenų apsaugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075), Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teisės aktus ir kitus duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

52. Turi būti taikomos šios tvarkomo registro apsaugos nuo neteisėto duomenų sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo priemonės:

52.1. programinės;

52.2. techninės;

52.3. patalpų apsaugos;

52.4. administracinės.

53. Konkrečios registro duomenų apsaugos priemonės detalizuojamos registro techniniame projekte.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

54. Registro finansavimo šaltiniai yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas ir registro tvarkymo įstaigos pajamos, gautos už registro teikiamas paslaugas.

 

X. REGISTRO LIKVIDAVIMAS (REORGANIZAVIMAS)

 

55. Registras likviduojamas (reorganizuojamas) Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

______________