Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. gruodžio 17 d. Nr. 1366

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 2007, Nr. 65-2524) ir išdėstyti 1, 3 ir 4 priedus nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                              Vilija Blinkevičiūtė

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

1 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1366 redakcija)

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigybės

Koeficientas

pedagogų

sveikatos priežiūros specialistų

kultūros ir meno darbuotojų

Aplinkos ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų

Žemės ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų

socialinių darbuotojų

švietimo ir mokslo, kultūros ir meno, sveikatos priežiūros ir socialinių įstaigų kitų darbuotojų, taip pat kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų

nuo 2008 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

Įstaigų ir organizacijų vadovai

8,25–31,2

9,5–35,85

8,2–25,5

6,25–20,8

6,2520,8

6,25–21,2

7,23–20,8

6,25–16

Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai

7,85–27,7

9,05–31,85

7,4–22,8

6,25–18,7

6,25–18,7

6,25–19

6,5–18,7

6,25–14,3

iš jų ūkio ir bendriesiems klausimams

 

 

 

 

 

 

 

6,25–16

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito tarnybų vadovai

 

 

 

 

 

 

 

6,25–18

Skyrių, kitų padalinių vadovai

7,2–23,95

8,3–27,55

7–18,2

6,25–14,8

6,25–14,8

6,25–15,11

6,4–14,8

6,25–13

Specialistai:

 

 

 

 

 

 

 

 

įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

6,6–20,1

7,6–23,1

6,8–16,5

6,25–14,4

6,25–14,4

6,25–13,7

6,3–14,4

6,25–11,4

iš jų specialistai, kurių mokymo trukmė pagal mokymo planus stacionare – šešeri ir daugiau metų

 

 

6,8–17,4

 

 

 

 

 

įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

6,55–19,2

7,55–22,1

6,8–14,7

6,25–12,7

6,25–12,7

6,25–12,2

6,25–12,7

6,25–10,5

įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų

6,4–15,65

7,35–18

6,6–13

6,25–10,9

6,25–10,9

6,25–10,8

6,25–10,9

6,25–9,6

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

 

 

 

 

 

6,25–9

6,25–9

6,25–9

Pagalbinis medicinos ir individualios priežiūros personalas

 

 

6,3–10

 

 

 

6,25–9,95

 

Darbininkai

 

 

 

 

 

6,25–6,6

6,25–6,6

6,25–6,6

 

Pastabos:

1. Vyresniųjų buhalterių, atliekančių vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), taip pat esant vienam vidaus audito specialistui tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip vyriausiųjų buhalterių arba kaip vidaus audito tarnybos vadovo.

2. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

3. Specialistams nustatytąja tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausiosios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

4. Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija sudaro ir suderinusios su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtina pareigybių sąrašus, kuriais vadovaujantis visose biudžetinėse įstaigose ir organizacijose šie darbuotojai priskiriami prie pedagogų, kultūros ir meno darbuotojų ar sveikatos priežiūros specialistų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, suderinusi su Finansų ministerija, tvirtina socialinių darbuotojų pareigybių sąrašą, kuriuo vadovaujantis darbuotojai priskiriami prie socialinių darbuotojų personalo.

5. Mokslo ir studijų institucijų darbuotojams, kurių darbas susijęs su mokslo ir studijų institucijos akademinės ir (arba) mokslinės veiklos uždavinių įgyvendinimu, vadovaujantis mokslo ir studijų institucijos taisyklėmis, gali būti taikomi iki 30 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai, negu nurodyta šiame priede.

6. Teatrų ir koncertinių įstaigų atlikėjams – baleto artistams, Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje įgijusiems baleto artisto kvalifikaciją, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip specialistams, įgijusiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

7. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto ir Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros specialistams gali būti taikomi iki 50 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai, negu nurodyta šiame priede.

 

_________________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

3 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1366 redakcija)

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBININKŲ VALANDINIAI TARIFINIAI ATLYGIAI

 

(koeficientai bazinio valandinio atlygio dydžiais)

Kategorijos

I

II

III

IV

V

VI

Darbininkai

6,39

6,5

6,83

7,1

7,5

8,4

 

Pastaba. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, vietoj tarifinių atlygių galima nustatyti tarnybinį atlyginimą – iki 8,8 koeficiento, kurio pagrindu imama bazinė mėnesinė alga.

 

_________________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

4 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1366 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS, MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ INSTITUCIJŲ ar įstaigų, atliekančių viešąjį administravimą, APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ ADMINISTRACIJŲ, SAVIVALDYBIŲ DARBUOTOJŲ, NEPRISKIRIAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KATEGORIJAI, TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigybės

Koeficientas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijos

Vyriausybės įstaigos, kitos institucijos ar įstaigos, atliekančios viešąjį administravimą, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės

Skyrių, kitų struktūrinių padalinių vadovai

6,7–20

6,53–16

Specialistai (vyriausiasis specialistas, vyresnysis specialistas, specialistas)

6,25–18

6,25–13

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

6,25–16

6,25–10

Darbininkai (su mėnesiniu tarnybiniu atlyginimu)

6,25

6,25

 

Pastabos:

1. Struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni už vadovų tarnybinius atlyginimus.

2. Ministro Pirmininko sekretoriaus tarnybinio atlyginimo dydis (koeficientais) – 11–20.

3. Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, tarnybiniai atlyginimai nustatomi pagal šiame priede ministerijoms nustatytus tarnybinius atlyginimus (koeficientais).

4. Darbininkams gali būti taikomos šio nutarimo 3 priede nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.

 

_________________