VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL 2008 M. KOVO 15 D. NUTARIMO NR. O3-41 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAPILDYMO

 

2008 m. birželio 6 d. Nr. O3-73

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

Papildyti 2008 m. kovo 15 d. nutarimą Nr. O3-41 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ (Žin., 2008, Nr. 35-1270) 4 ir 5 punktais ir juos išdėstyti taip:

„4. kol nepatvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika, karšto vandens kainos skaičiuojamos ir perskaičiuojamos vadovaujantis Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos punktais, reglamentuojančiais bazinių karšto vandens kainų skaičiavimo ir perskaičiavimo tvarką;

5. kol nepatvirtinta Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, savivaldybių tarybos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį skaičiuoja vadovaudamosi Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimo metodikos 108 punkto nuostatomis, reglamentuojančiomis karšto vandens pardavimo kainos skaičiavimą.“

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                           VIRGILIJUS PODERYS