LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL FINANSŲ MINISTRO 1997 m. LIEPOS 29 d. ĮSAKYMO Nr. 110
„DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. liepos 25 d. Nr. 1K-249

Vilnius

 

P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966; 2008, Nr. 148-5947):

1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. VMI prie FM savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, finansų ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.“

2. Išdėstau 4 punktą taip:

4. VMI prie FM yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. VMI prie FM finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.“

3. Papildau šiuo 41 punktu:

41. VMI prie FM savininkė yra valstybė, VMI prie FM savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kuri:

41.1. tvirtina VMI prie FM nuostatus;

41.2. priima sprendimą dėl VMI prie FM buveinės pakeitimo;

41.3. sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos, kaip VMI prie FM savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.“

4. Išdėstau 6 punktą taip:

6. VMI prie FM buveinės adresas: Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, Lietuvos Respublika. VMI prie FM vieši pranešimai skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) ir (arba) kitose teisės aktų nustatytose visuomenės informavimo priemonėse.“

5. Papildau šiuo 61 punktu:

61. VMI prie FM nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.“

6. Išdėstau 9.7 punktą taip:

9.7. vykdo konfiskuoto, bešeimininkio, valstybės paveldėto, kitais būdais į valstybės pajamas perduoto ir paimto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perėmimą, rodymą apskaitoje, saugojimą, realizavimą, grąžinimą ir pripažinimą atliekomis;“.

7. Išdėstau 9.10 punktą taip:

9.10. nustato mokestinių nepriemokų išieškojimo prioritetus ir procedūras, vykdo nesumokėtų į valstybės biudžetą mokesčių ir kitų įmokų išieškojimą ir kitus su jų administravimu susijusius veiksmus;“.

8. Įrašau 9.26 punkte vietoj žodžių „Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ žodžius „Lietuvos statistikos departamento“.

9. Papildau šiuo 9.30 punktu (ankstesnįjį 9.30 punktą laikau 9.32 punktu):

9.30. centralizuotai tvarko VMI prie FM ir TVMI buhalterinę apskaitą;“.

10. Papildau šiuo 9.31 punktu:

9.31. nustato valstybei nuosavybės teise priklausančių administracinių pastatų (patalpų), Valstybinės mokesčių inspekcijos valdomų patikėjimo teise, administravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prioritetus ir procedūras ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi, užtikrina administracinių pastatų (patalpų) priežiūrą, lėšų poreikio vertinimą, kapitalinio ir einamojo remonto planų rengimą, centralizuotai vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus VMI prie FM funkcijoms įgyvendinti;“.

11. Išdėstau 16 punktą taip:

16. VMI prie FM vadovauja viršininkas (toliau – Viršininkas), kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia finansų ministras. Viršininkas atsakingas ir atskaitingas finansų ministrui.“

12. Išdėstau 161 punktą taip:

161. VMI prie FM veikla organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu, kurį tvirtina finansų ministras. VMI prie FM planų vykdymas vertinamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reguliavimo srities įstaigų ir įmonių strateginių veiklos planų rengimo, planų įgyvendinimo stebėsenos ir veiklos ataskaitų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1K-295, nustatyta tvarka. VMI prie FM metiniai veiklos planai skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje.“

13. Įrašau 18.7 punkte vietoj žodžio „struktūrinių“ žodį „administracijos“.

14. Įrašau 18.11 punkte vietoj žodžių „leidžia“ žodžius „priima“.

15. Pripažįstu netekusiu galios 19 punktą.

16. Įrašau 20 punkte vietoj žodžio „struktūrinių“ žodį „administracijos“.

17. Įrašau 21 punkte vietoj žodžių „struktūriniai padaliniai (skyriai)“ žodžius „administracijos padaliniai (departamentai, skyriai, poskyriai)“ ir vietoj žodžių „struktūrinio“ žodžius „administracijos“.

18. Įrašau 22 punkte vietoj žodžių „struktūrinio“ ir „struktūriniam“ žodžius „administracijos“.

19. Įrašau 23 punkte vietoj žodžio „struktūrinis“ žodį „administracijos“.

20. Įrašau 24 punkte vietoj žodžio „struktūrinių“ žodį „administracijos“.

21. Pripažįstu netekusiu galios 25 punktą.

22. Išdėstau 27 punktą taip:

27. VMI prie FM tarnautojų (darbuotojų) darbo ir apmokėjimo sąlygas, socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai.“

23. Išdėstau 28 punktą taip:

28. VMI prie FM valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o veiklos kontrolę – pagal kompetenciją kitos įgaliotos institucijos.“

24. Papildau šiuo 281 punktu:

281. Išankstinę, einamąją ir paskesniąją VMI prie FM finansų kontrolę atlieka Viršininko paskirti VMI prie FM valstybės tarnautojai (darbuotojai).“

25. Išdėstau 30 punktą taip:

30. VMI prie FM gali būti reorganizuojama, likviduojama arba pertvarkoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ