LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJŲ, GAMINTOJŲ ENERGETIKOS OBJEKTŲ (TINKLŲ, ĮRENGINIŲ, SISTEMŲ) PRIJUNGIMO PRIE VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS ĮMONIŲ OBJEKTŲ (TINKLŲ, ĮRENGINIŲ, SISTEMŲ) TVARKOS IR SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 17 d. Nr. 326

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56–2224) 6 straipsnio 9 punktu ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 66-1984):

1. Tvirtinu Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarką ir sąlygas (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. 178 „Dėl Naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų laikinosios tvarkos ir sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 43-1384);

2.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. rugsėjo 21 d. įsakymą Nr. 315 „Dėl ūkio ministro 1999 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų laikinosios tvarkos ir sąlygų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 80-2371);

2.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. 175 „Dėl ūkio ministro 1999 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 178 dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 43-1529).

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 326

 

ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJŲ, GAMINTOJŲ ENERGETIKOS OBJEKTŲ (TINKLŲ, ĮRENGINIŲ, SISTEMŲ) PRIJUNGIMO PRIE VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS ĮMONIŲ OBJEKTŲ (TINKLŲ, ĮRENGINIŲ, SISTEMŲ) TVARKA IR SĄLYGOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) (toliau – elektros įrenginiai) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) (toliau – tinklai) tvarka ir sąlygos (toliau – Tvarka) nustato elektros perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatorių (toliau – operatorius) naujiesiems vartotojams (toliau – vartotojas) ar gamintojams suteikiamos elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus veikiančių elektros perdavimo ar skirstomųjų tinklų paslaugos teikimo sąlygas.

2. Operatoriai, vadovaudamiesi šioje Tvarkoje nustatytomis prijungimo paslaugų teikimo sąlygomis, elektros energijos skirstymo licencijose nurodytose veikimo teritorijose organizuoja ir atlieka elektros energijos vartotojų ar gamintojų elektros įrenginių prijungimą prie veikiančių elektros energijos perdavimo ar skirstomųjų tinklų.

3. Vartotojui ar gamintojui pageidaujant prijungti atitinkamos galios elektros įrenginius prie operatoriaus tinklų, pagal šią Tvarką vartotojui ar gamintojui suteikiama jo elektros įrenginių prijungimo prie tinklų mokama paslauga.

Operatorius atsako už tinklų techninę saugą, patikimumą, eksploatavimą, priežiūrą, nuosavybės apskaitą, valdymą bei plėtojimą iki operatoriaus ir vartotojo ar gamintojo nuosavybės ribų aktu nustatytos nuosavybės ribos.

4. Operatorius organizuoja ir koordinuoja vartotojų ar gamintojų elektros įrenginių prijungimą bei elektros tinklų plėtrą iki operatoriaus ir vartotojo ar gamintojo techninėse sąlygose suderintos nuosavybės ribos, organizuoja projektavimo ir statybos darbus, būtinus sutartyje nustatytu laiku vartotojų ar gamintojų elektros įrenginiams prijungti prie tinklų.

Elektros tinklų projektavimo ir statybos darbai operatoriaus atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809) nustatyta tvarka.

Šiame punkte nustatyti reikalavimai netaikomi vartotojų ar gamintojų elektros įrenginių prijungimui projektuoti šios Tvarkos 19 punkte nurodytais atvejais, jei sutartyje nenustatyta kitaip.

5. Vartotojai, išskyrus vartotojus ar gamintojus, jungiamus pagal šios Tvarkos 19 punkte nustatytą tvarką, operatoriui už prijungimo paslaugą moka Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą prijungimo prie tinklų mokestį.

6. Naujasis vartotojas ar gamintojas apmoka visas atliekamos paslaugos išlaidas, susijusias su:

6.1. esamų elektros tinklų, kliudančių vartotojo ar gamintojo statinių ar pastatų statybai, iškėlimu;

6.2. vartotojo ar gamintojo elektros įrenginių prijungimu objekto statybos laikotarpiui, išskyrus atvejus, jei statybos reikmėms nutiesti elektros tinklai bus panaudoti elektros energijai nuolat tiekti.

7. Pagal šios Tvarkos 19.11 punktą gamintojas padengia visas operatoriaus suteiktos prijungimo paslaugos iki nustatytos nuosavybės ribos išlaidas, susijusias su jo elektros įrenginių prijungimu prie operatoriaus tinklų.

8. Kai, prijungiant vartotojo ar gamintojo elektros įrenginius prie tinklų, anksčiau prijungtų elektros įrenginių norminiams techniniams parametrams užtikrinti būtina rekonstruoti ar išplėsti esamus elektros tinklus, parengiami du projektai: vienas vartotojo ar gamintojo elektros įrenginių tiesioginio prijungimo, kitas prie esamų tinklų prijungtų elektros įrenginių techninių parametrų pagerinimo.

Techninių parametrų pagerinimo projekto parengimo ir jo vykdymo išlaidas apmoka operatorius.

9. Įsigaliojus šiai Tvarkai:

9.1. techninės sąlygos naujiesiems vartotojams ar gamintojams prijungti prie veikiančių elektros tinklų, išduotos iki 2000 m. gegužės 1 d., pagal kurias nepradėtas įgyvendinti projektas, netenka galios, o vartotojo ar gamintojo elektros įrenginiams prijungti turi būti išduotos naujos techninės sąlygos, darbus toliau atlieka operatorius vadovaudamasis šios Tvarkos nuostatomis;

9.2. pagal iki 2000 m. gegužės 1 d. išduotas technines sąlygas nutiesti ar iš dalies nutiesti elektros tinklai ar sumontuoti įrenginiai ir jų techniniai dokumentai savininko pageidavimu gali būti perduodami operatoriui vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Perdavus turtą operatoriui, bendrosios grupės vartotojas už jo elektros įrenginių prijungimą prie tinklų moka prijungimo prie tinklų mokestį, nustatytą šios Tvarkos 14.3, 14.4, 14.5 punktuose, perskaičiuojant 1 kW leistinosios galios prijungimo kainą, įvertinus ir perduoto turto vertę.

Lokaliųjų tinklų savininkas, vadovaudamasis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 398 (Žin., 2002, Nr. 3-88) 14 punktu, privalo leisti operatoriui prijungti naujus vartotojus prie jo nuosavybėje esančių tinklų.

 

II. VARTOJAMŲ SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

 

10. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Perdavimo tinklų operatorius – juridinis asmuo, valdantis perdavimo tinklus, atliekantis gamybos bei vartojimo balansavimą ir rezervavimą.

Skirstomųjų tinklų operatorius – juridinis asmuo, valdantis skirstomuosius elektros tinklus savo aptarnaujamoje teritorijoje.

Lokaliųjų skirstomųjų tinklų savininkas (toliau – savininkas) – asmuo, valdantis nedidelėje teritorijoje esančius elektros tinklus, prijungtus prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų, ir neturintis elektros energijos skirstymo bei visuomeninio elektros energijos tiekėjo licencijų.

Subabonentas – asmuo, kurio elektros įrenginiai prijungti prie lokaliųjų skirstomųjų tinklų savininko tinklų.

Elektros energijos gamintojas (toliau – gamintojas) – juridinis ar fizinis asmuo, gaminantis elektros energiją.

Atvadas – elektros tinklų dalis nuo laidų arba kabelio gnybtų oro linijos atramoje ar kabelio gnybtų kabelių spintoje iki įvadinės apskaitos spintos (skydo) arba įvadinės apskaitos skirstomosios spintos (skydo).

Bendroji vartotojų grupė – esami ir naujai statomi daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalai, individualių gyvenamųjų namų kvartalai, pastatų, įmonių grupės, sodų ir garažų bendrijos bei užstatymui skirti ne mažiau kaip 3 besiribojantys naujųjų vartotojų gyvenamųjų namų žemės sklypai.

Įgaliotasis atstovas – asmuo, turintis bendrosios vartotojų grupės išduotą ir notaro patvirtintą įgaliojimą, ar savivaldybė.

Naujasis vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, pirmą kartą jungiantis savo elektros įrenginius prie elektros tinklų, arba esamas vartotojas, pageidaujantis padidinti elektros įrenginių leistinąją galią, keisti anksčiau suteiktą elektros įrenginiams tiekimo patikimumo kategoriją ar įrengtąjį vienfazį atvadą pakeisti trifaziu.

Naujuoju vartotoju nelaikomi:

vartotojas, kuris yra ankstesniojo vietoje, kai išlikusi elektros energijos apskaita, ir naudojasi atvadu neviršydamas anksčiau leistinosios galios, o su juo reikia tik sudaryti naują elektros tinklų nuosavybės ribos nustatymo aktą bei elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį;

vartotojas, pageidaujantis gauti elektros energiją statybos laikotarpiui ar vienkartiniams renginiams. Šių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų mokesčiui apskaičiuoti netaikomos šios Tvarkos 5 punkto nuostatos;

vartotojas, kurio elektros įrenginiai buvo prijungti prie lokaliųjų skirstomųjų tinklų, kai šių tinklų savininkai prijungtiems vartotojams paskirstė bendrą operatoriaus leistinąją galią, o savo nuosavybėje turėtus skirstomuosius elektros tinklus perdavė skirstomųjų tinklų operatoriui. Šiuo atveju vartotojui perregistravimo elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus abonentu (paskirtai leistinajai galiai) paslauga atliekama nemokamai, o vartotojas, pageidaujantis padidinti savo leistinąją galią, moka šia Tvarka nustatytą prijungimo prie tinklų mokestį.

Leistinoji galia – didžiausia galia, kurią vartotojas gali vartoti iš operatoriaus tinklų, kuri nurodoma operatoriaus vartotojui išduotoje techninių sąlygų įvykdymo pažymoje ir sutartyje. Buitiniams vartotojams – tai didžiausia galia, kurią jie gali vartoti iš operatoriaus tinklų ir kuri atitinka teisėtai įrengto įvadinio automatinio jungiklio atkabiklio ar saugiklio lyduko vardinę srovę ar nurodyta sutartyje.

Techninės sąlygos – reikalavimai projektavimui, prijungiant vartotojo ar gamintojo elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų.

 

III. ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

11. Vartotojas ar gamintojas, pageidaujantis prijungti atitinkamos galios elektros įrenginius prie tinklų, kai statinio statybai reikalingas leidimas ar projektas, pateikia savivaldybės padaliniui paraišką gauti projektavimo technines sąlygas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2153).

Visais kitais atvejais vartotojas ar gamintojas pateikia operatoriui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra norimi prijungti elektros įrenginiai, nustatytos formos paraišką dėl elektros įrenginių prijungimo prie tinklų.

12. Operatorius pateikia vartotojui ar gamintojui elektros įrenginių prijungimo prie tinklų sutarties projektą:

12.1. ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, gavęs prijungimo paraišką, išskyrus šios Tvarkos 19 punkte nustatytus atvejus;

12.2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų šios Tvarkos 19 punkte nustatytais atvejais, kai vartotojas ar gamintojas pateikia elektros įrenginių prijungimo prie tinklų projektą.

Visais atvejais vartotojo pageidavimu operatorius papildomai pateikia prijungimo prie tinklų mokesčio dydžio pagrindimą.

13. Operatorius su vartotoju ar gamintoju sudaro sutartį dėl pastarojo elektros įrenginių prijungimo prie tinklų ir įsipareigoja sutartyje nustatytais terminais prijungti vartotojo ar gamintojo elektros įrenginius prie tinklų, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, kai vartotojo ar gamintojo elektros įrenginiams prijungti reikia įrengti tik atvadą su įvadine apskaitos spinta arba skydu, o darbams atlikti nereikia projekto.

14. Vartotojas ar gamintojas įsipareigoja sutartyje nustatytais terminais pagal operatoriaus pateiktą sąskaitą sumokėti prijungimo prie tinklų mokestį.

14.1. Elektros įrenginių prijungimo mokestis, išskyrus prijungiant naująjį vartotoją pagal šios Tvarkos 19 punktu nustatytas sąlygas, skaičiuojamas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą mokestį ir jo taikymo tvarką, atsižvelgiant į leistinąją galią ir atstumą.

14.2. Šios Tvarkos 19 punkte, išskyrus 19.4 ir 19.11 papunkčius, nustatytais atvejais prijungimo prie tinklų mokestis lygus 40 procentų parengto projekto sąmatinės vertės. Kai laimėjęs konkursą rangovas darbus atlieka pigiau – 40 procentų laimėjusio konkursą rangovo atliekamų darbų kainos.

Operatoriaus ir vartotojo ar gamintojo susitarimu vartotojo ar gamintojo, prijungiamo prie tinklų pagal šios Tvarkos 19 punktą, atstovas turi teisę dalyvauti konkurso, parenkančio rangovą jo elektros įrenginių prijungimo projektui vykdyti, komisijos posėdyje, kuriame atplėšiami vokai su rangovų pasiūlymais.

14.3. Vartotojų, kurie yra bendrojoje vartotojų grupėje (įkūrusiems ir neįkūrusiems bendrijas), elektros įrenginių prijungimo prie tinklų mokestis lygus 40 procentų parengto elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto sąmatinės vertės ir paskirstomas kiekvienam vartotojui proporcingai projekte nurodytai individualaus vartotojo leistinajai galiai.

Visus klausimus, kylančius tarp vartotojų, kurie yra bendrojoje vartotojų grupėje (įkūrusiems ir neįkūrusiems bendrijas), ir operatoriaus, sprendžia tinklų operatorius ir įgaliotieji atstovai.

14.4. Bendrosios vartotojų grupės vartotojui pageidaujant mažesnės nei projekte nustatyta galios, o vėliau šią galią norint padidinti iki projektinės, tinklų operatorius prijungimo paslaugos kainą apskaičiuoja pagal projektinę atitinkamos bendrosios vartotojų grupės 1 kW leistinosios galios kainą.

14.5. Bendrosios vartotojų grupės vartotojui pageidaujant didesnės nei projekte ar sutartyje nustatyta leistinosios galios, tinklų operatorius prijungimo paslaugos kainą už papildomą leistinąją galią apskaičiuoja pagal patvirtintą prijungimo prie tinklų mokestį.

15. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2000, Nr. 92-2881) 17 straipsnio 2 punktu, kai numatytas žemės sklypų grupių formavimas, jų vietos, ploto ar ribų keitimas, bendrosios vartotojų grupės prijungimo atveju teritorijos detalųjį planą parengia savivaldybė arba sklypų grupių savininkai, valdytojai ir naudotojai.

16. Kai bendroji vartotojų grupė yra sudaryta, parengtas bendras elektrifikavimo projektas, atliktas vertikalusis lyginimas ir nustatyta 1 kW leistinosios galios kaina, bent vienam iš šios grupės vartotojui pageidaujant prisijungti prie operatoriaus elektros tinklų nuolatiniam elektros vartojimui, nepaisant to, kurioje šios grupės vietoje yra jo sklypas, skirstomųjų tinklų operatorius suskaičiuoja jo elektros įrenginių prijungimo kainą, sudaro vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutartį, įrengia prijungimo paslaugai suteikti reikalingą tinklų dalį ir prijungia šio vartotojo elektros įrenginius.

17. Šios Tvarkos 19.1 punkte nustatytu atveju, kai vartotojas ar gamintojas savo elektros įrenginius nori prijungti tiesiogiai prie elektros perdavimo tinklų 110–330 kV įrenginių pagal elektros perdavimo tinklų operatoriaus vartotojui ar gamintojui išduotas technines sąlygas, vartotojas ar gamintojas privalo sudaryti sutartį su elektros perdavimo tinklų operatoriumi.

18. Išaugus skirstomųjų tinklų leistinajai galiai, kai reikalinga įrengti arba rekonstruoti 330 kV, 110 kV oro linijas, 330/110/10 kV, 110/35/10(6), 110/10(6) kV transformatorių pastotes, perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriai savo lėšomis plečia jų prižiūrimus įrenginius, išskyrus atvejus, kai naujasis vartotojas ar gamintojas jungiasi prie 110 kV ir aukštesnės įtampos tinklų.

19. Naujųjų vartotojų ar gamintojų elektros įrenginiai pagal technines sąlygas prijungiami šiais atvejais:

19.1. kai vartotojo ar gamintojo įrenginiai jungiami tiesiogiai prie 110–330 kV perdavimo tinklų;

19.2. kai vartotojo ar gamintojo elektros įrenginių leistinoji galia – 1000 kW ir daugiau;

19.3. kai vartotojo ar gamintojo elektros įrenginiai prijungiami prie 6–35 kV įtampos tinklų ir nuosavybės riba yra atitinkamai 6 ar 35 kV įtampos pusėje;

19.4. prijungiant bendrosios vartotojų grupės vartotojo elektros įrenginius;

19.5. prijungiant vartotojo ar gamintojo elektros įrenginius pagal I ar II tiekimo patikimumo kategoriją arba keičiant patikimumo kategoriją;

19.6. kai vietoje prijungtų vienfazių įrenginių vartotojas pageidauja, nedidinat leistinosios galios, prijungti trifazius elektros įrenginius;

19.7. kai pagal patvirtintą prijungimo prie tinklų mokestį apskaičiuotas vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie tinklų mokestis yra daugiau nei 3 kartus mažesnis už šio vartotojo elektros įrenginių prijungimo numatomo projekto sąmatinę vertę;

19.8. prijungiant vieną arba kelis vartotojus vietoj panaikinto buvusio vartotojo, kai elektros tinklai neišmontuoti, o jam (jiems) prijungti reikia sumontuoti atvadus, apskaitos prietaisus ir pertvarkyti tinklą;

19.9. prijungiant vartotojo ar gamintojo elektros įrenginius objekto statybos laikotarpiui, kai statybos reikmėms nutiesti ir sumontuoti elektros tinklai bus panaudoti elektros energijai nuolat tiekti;

19.10. kai vartotojas, kurio elektros įrenginiai prijungti prie lokaliojo tinklo savininko tinklų, pageidauja prijungti savo elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų;

19.11. kai prijungiami generuojantys šaltiniai.

20. Tinklų operatorius 19 punkte nustatytais atvejais parengia vartotojo ar gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie tinklų technines sąlygas, pagal kurias naujasis vartotojas ar gamintojas parengia ir pateikia operatoriui elektros įrenginių prijungimo prie tinklų projektą, suderintą pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ ir kitų teisės aktų nuostatas, jei sutartyje nenustatyta kitaip.

21. Operatorius, vartotojui ar gamintojui pageidaujant ir pateikus statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ reikalaujamus privalomuosius dokumentus, gali organizuoti projekto parengimą šios Tvarkos 19 punkte nustatytais atvejais. Šiuo atveju operatorius ir vartotojas ar gamintojas sudaro atskirą sutartį dėl projektavimo darbų atlikimo ir apmokėjimo sąlygų. Projekto parengimo kainą, įskaitant su projekto parengimu susijusius mokesčius ir mokėjimus, pilnai apmoka vartotojas ar gamintojas.

Bendrosios vartotojų grupės vartotojui pateikus kvartalo detalųjį planą ir vertikalaus išlyginimo geodezinę nuotrauką, operatorius organizuoja šio kvartalo vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus tinklų bendro projekto parengimą. Išlaidas projektui parengti apmoka operatorius. Šios išlaidos įtraukiamos į kvartalo projekto sąmatą ir įvertinamos nustatant 1 kW leistinosios galios kainą.

22. Vartotojo elektros įrenginių, prijungiamų prie tinklų vienfaziu atvadu, mažiausia leistinoji galia – 3 kW, trifaziu atvadu – 5 kW, laikinų vartotojų, prijungiamų vienfaziu atvadu, – 1 kW, trifaziu atvadu – 3 kW.

23. Nustatant statybos skaičiuojamąsias kainas, vadovaujamasi Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1998 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 7 (Žin., 1998, Nr. 8-190), ir darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvais.

Operatoriui motyvuotai pareikalavus, skaičiuojamosios kainos (sąmatos) perskaičiuojamos vartotojo ar gamintojo lėšomis.

 

IV. ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE TINKLŲ MOKESČIO NUSTATYMAS

 

24. Ūkio ministerija, atsižvelgdama į operatorių pateiktus duomenis, teikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai siūlymus dėl prijungimo prie tinklų mokesčio bei jo taikymo tvarkos, taikomos prijungiant vartotojus pagal šią Tvarką, išskyrus šios Tvarkos 19 punkte nurodytus atvejus. Šiuo mokesčiu padengiama ne daugiau kaip 40 % operatorių, vykdančių vartotojų prijungimą, būtinų sąnaudų, susijusių su naujų vartotojų prijungimu. Likusi dalis yra operatoriaus tinklų plėtros išlaidos.

Operatoriai privalo pateikti Ūkio ministerijai duomenis, reikalingus siūlymams dėl prijungimo prie tinklų mokesčio ir jo taikymo tvarkos parengti.

25. Vartotojų prijungimo prie tinklų mokestis skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Vartotojas ar gamintojas savo lėšomis atlieka nuo nuosavybės ribos objekto vidaus instaliacijos ir kitus elektros montavimo darbus ir parengia tam reikalingus techninius dokumentus.

Visi naujieji vartotojai ar gamintojai gauna iš Valstybinės energetikos inspekcijos pažymą apie vartotojo ar gamintojo nuosavybėje esančių elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pristato ją operatoriui.

27. Operatorius su vartotoju ar gamintoju įformina elektros tinklo nuosavybės ir eksploatavimo ribų aktą, o tiekėjas – elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį.

28. Lokaliųjų skirstomųjų tinklų savininkas negali atjungti subabonento, prijungto prie jo tinklų, tol, kol subabonentas nebus prijungtas prie skirstomųjų tinklų operatoriaus tinklų.

29. Asmenys, pažeidę šią Tvarką, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

30. Tvarka parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

30.1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224);

30.2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 66-1984);

30.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

30.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809);

30.5. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (Žin., 2000, Nr. 64-1914);

30.6. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391);

30.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 (Žin., 2002, Nr. 54-2153) patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“;

30.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 199 (Žin., 2002, Nr. 54-2144) patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“;

30.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 228 (Žin., 2002, Nr. 55-2205) patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“;

30.10. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1998 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 7 (Žin., 1998, Nr. 8-190) patvirtintomis Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis;

30.11. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 129 ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 1997 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 132 (Žin., 1997, Nr. 41-1022) patvirtintomis Elektros įvadinių apskaitos spintų (skydelių) pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų laikinosiomis taisyklėmis;

30.12. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 398 (Žin., 2002, Nr. 3-88) patvirtintomis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis;

30.13. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 389 (Žin., 2002, Nr. 6-252) patvirtintomis Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis;

30.14. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 40 (Žin., 2002, Nr. 27-974) patvirtintomis Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius DT II-02;

30.15. Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 433/547 (Žin., 2001, Nr. 3-59) patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.

______________