VALSTYBINĖS GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL „SUTARTINIŲ TOPOGRAFINIŲ PLANŲ M 1:500, 1:1000, 1:2000 IR 1:5000 ŽENKLŲ“ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2000 m. birželio 19 d. Nr. 45

Vilnius

 

 

Įgyvendinant geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 1.01.01:1999 „Normatyvinių geodezijos ir kartografijos techninių dokumentų sistema, jų rengimas ir tvirtinimas“ nuostatas ir vadovaujantis Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2205) 6.6 punktu, įsakau:

1. Nuo 2000 m. birželio 30 d. laikyti negaliojančia specifikaciją „Topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 sutartiniai ženklai“. Versija 1.0. Vilnius, 1997.

2. Tvirtinu techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.11.02:2000. „Sutartiniai topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai“.

3. Nustatau, kad GKTR 2.11.02:2000 įsigalioja nuo 2000 m. liepos 1 d.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                                        Z. KUMETAITIS

 

SUDERINTA                                                         SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos viceministras           Lietuvos Respublikos valdymo reformų

2000 m. birželio 7 d. raštas Nr. 02-04-2360             ir savivaldybių reikalų viceministras

2000 m. gegužės 24 d. raštas Nr. 11-2077


 

PATVIRTINTA

Valstybinės geodezijos ir kartografijos

Tarnybos prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybės direktoriaus

2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45

 

techninių reikalavimų REGLAMENTAS

 

GKTR 2.11.02:2000

 

Sutartiniai topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai

 

I. bendrosios nuostatos

 

Šis geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas nustato topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000, sudaromų 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 (skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje su ašiniu meridianu 24o ir mastelio koeficientu ties juo 0,9998; elipsoidas GRS 80), turinį ir jo elementus atitinkančius sutartinius ženklus bei jų grafinį vaizdavimą ir GKODUS.

Šis geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas privalomas visoms valstybinėms ir privačioms įmonėms, sudarančioms topografinius planus M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 skaitmeninėje ir analoginėje formoje.

Pastabas ir pasiūlymus dėl šio reglamento teikti Valstybinei geodezijos ir kartografijos tarnybai prie LRV.

Atnaujintas reglamentas išleidžiamas kas 5 metai.

 

ii. sutartiniai ženklai

 

Remiantis „Integruotų geoinformacinių sistemų (InGIS) geoduomenų specifikacija“, topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 sutartiniai ženklai suskirstyti į temų grupes. Temų grupę sudaro tos pačios srities temos, kurios savo ruožtu susideda iš objektų pavadinimų (1 lentelė).

 

1 lentelė

 

Temų grupė

Temų pavadinimai

1. Geodezinis pagrindas

Geodezinis pagrindas

2. Reljefas

Reljefas

3. Administraciniai vienetai ir gyvenamosios vietovės

Administraciniai vienetai ir gyvenamosios vietovės

4. Hidrografija

1. Hidrografiniai geoobjektai

2. Hidrotechniniai ir vandens transporto geoobjektai

5. Augalija ir žemėnaudos

Augalija ir žemėnaudos

6. Transporto infrastruktūra

1. Automobilių kelių ir gatvių infrastruktūros geoobjektai

2. Geležinkelių transporto infrastruktūros geoobjektai

3. Tiltai

7. Statiniai

1. Pastatai ir jų dalys

2. Kiti statiniai

8. Inžineriniai tinklai

1. Bendri tinklai ir įrenginiai

2. Dujotiekis

3. Elektros tinklas

4. Buitinis ir ūkinis nuotėkų tinklas

5. Lietaus nuotėkų tinklas

6. Naftotiekis

7. Ryšiai

8. Šilumotiekis

9. Vandentiekis

 

Naudojant skaitmenines technologijas topografiniams planams braižyti, sutartiniai ženklai gali būti vaizduojami spalvotai:

vandens telkiniai – mėlyna, augmenija – žalia, reljefas – ruda, kita situacija – juoda.

Inžineriniai tinklai vaizduojami tokiomis spalvomis:

dujotiekis – mėlyna, elektros tinklas – raudona, buitinis ir ūkinis nuotėkų tinklas – ruda, lietaus nuotėkų tinklas ir uždaras drenažas – ruda, naftotiekis – juoda, ryšiai – juoda, šilumotiekis – mėlyna, vandentiekis – žalia.

Topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 sutartinių ženklų aprašymas pateikiamas 2 lentelėje, o jų grafinė išraiška – 3 lentelėje, kurios tarpusavyje siejamos per eilės numerį ir žymens kodą.

2 lentelėje yra 4 skiltys:

– pirmoje nurodomas objekto eilės numeris;

– antroje nurodomas plano objekto GKODAS pagal „Integruotų geoinformacinių sistemų (InGIS) geoduomenų specifikaciją“;

– trečioje pateikiamas objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas;

– kevirtoje nurodomas žymens grafinio vaizdavimo kodas.

3 lentelėje („Sutartinių ženklų grafinis vaizdavimas“) yra 3 skiltys:

– pirmoje nurodomas žymens grafinio vaizdavimo kodas;

– antroje nurodomas objekto eilės numeris;

trečioje pateikiama grafinė sutartinio ženklo išraiška pagal mastelius.

 

1. Geodezinis pagrindas

2 lentelė

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

1. Geodezinis pagrindas

1.1

fp1

Valstybinio geodezinio tinklo punktai (trupmenos skaitiklyje – ženklo centro altitudė, vardiklyje – žemės paviršiaus altitudė, kairėje ženklo pusėje – jo pavadinimas)

1100

1.2

fp11

Vietinio geodezinio tinklo punktai (kairėje pusėje – jų numeriai, skaitiklyje – punkto altitudė, vardiklyje – žemės paviršiaus altitudė)

1105

1.3

fp11

Vietinio planimetrinio geodezinio tinklo punktai pastatų sienose

1105

1.4

fp4

Topografinės nuotraukos pagrindo taškai (kairėje pusėje taško numeris, skaitiklyje – taško altitudė, vardiklyje – žemės paviršiaus altitudė), įtvirtinti nuolatiniais ženklais (pvz., markė betone)

1107

1.5

fp41

Topografinės nuotraukos pagrindo taškai, įtvirtinti laikinais ženklais (kairėje pusėje taško numeris skaitiklyje – taško numeris, vardiklyje – jo altitudė)

1108

1.6

fp42

Topografinės nuotraukos pagrindo taškai, įtvirtinti pastatų sienose

1109

1.7

fp42

Topografinės nuotraukos pagrindo koordinuoti statinio kampai ir kiti taškai

1109

1.8

fp44

Statybinio projekto taškai ir jų numeriai

1111

1.9

fp45

Statybinio geodezinio tinklo ženklai ir pažymėtų statinio ašių taškai (kairėje pusėje – taško numeris, trupmenos skaitiklyje – punkto altitudė, vardiklyje – žemės paviršiaus altitudė)

1112

1.10

fp3

Astronominiai punktai

1106

1.11

fp2

Gruntiniai, sieniniai reperiai (trupmenos skaitiklyje – galvutės altitudė, vardiklyje – žemės paviršiaus altitudė, kairėje – reperio numeris)

1202

1.12

fp21

Koordinuoti sieniniai, gruntiniai reperiai

1203

1.13

fp22

Laikinieji reperiai

1204

1.14

cs1

Koordinačių linijų sankirta LKS-94

1003

 

1. Topografiniuose planuose žymimi visi valstybinio geodezinio tinklo punktai, vietinio geodezinio tinklo punktai ir topografinės nuotraukos pagrindo geodeziniai taškai, naudojami topografinei nuotraukai atlikti vieningoje LKS–94 koordinačių sistemoje.

2. Valstybinio geodezinio tinklo punktų sutartiniais ženklais rodomi 0, 1, 2 klasės GPS punktai.

3. Prie valstybinio geodezinio tinklo punkto plane rašomas jo numeris (pavadinimas), centro ir žemės paviršiaus altitudės. Kai punktas yra kalvos viršūnėje, tai, rašant skaičius, leidžiama toje vietoje nutraukti horizontales. Punkto altitudė rašoma 1 cm tikslumu, žemės paviršiaus altitudė, kai reljefo laiptas 0,5 m, – 1 cm tikslumu, kai reljefo laiptas 1 m ir daugiau, – 1 dm tikslumu.

4. Nepaisant to, kur įrengtas punktas, plane jis braižomas pagal koordinates. Sutartinio ženklo centras privalo sutapti su punkto centru.

5. Vietinio geodezinio tinklo punkto sutartiniu ženklu plane rodomi GPS 3 klasės tinklo punktai ir poligonometrijos punktai.

6. Vietinio geodezinio tinklo punktai, esantys pastatų sienose, rodomi topografiniuose planuose M 1:500–1:2000. Jeigu jie vietovėje buvo sutvirtinti sieniniais reperiais ir nustatytos jų koordinatės, tai plane jie žymimi kaip ir kiti šios grupės punktai – kvadratas su tašku centre, užrašant punkto altitudę.

7. Topografinės nuotraukos pagrindo taškai plane rodomi skirtingais ženklais pagal tai, ar ženklas pastovus, ar laikinas. Pastoviais nuotraukos pagrindo taškais laikomi tie, kurie vietovėje sutvirtinti gelžbetoniniais stulpeliais, metaliniais įasfaltuotais, įbetonuotais ir pan. strypais bei koordinuotos pastatų dalys.

8. Jeigu riboženklis turi numerį, tai pastarasis užrašomas plane.

9. Nužymėto vietovėje projekto taškai statomi statybos aikštelės išorinės ribos kontūrui pažymėti ir statinio ašims sutvirtinti vietovėje.

10. Topografiniuose planuose M 1:500–1:2000 rodomi visi esantys vietovėje statybinio tinklo ženklai.

11. Gruntiniai ir sieniniai reperiai topografiniuose planuose žymimi tuo pačiu ženklu.

12. Koordinuotas gruntinis arba sieninis reperis – tai reperis, kuris turi nustatytas LKS-94 koordinates, įrašytas į valstybinio geodezinio pagrindo koordinačių ir aukščių katalogą.

13. Laikinieji reperiai – tai laikinais ženklais įtvirtinti reperiai, kurių altitudės naudojamos topografiniam planui sudaryti.

14. Koordinačių linijų x ir y sankirtos M1:500–1:5000 planuose braižomos kas 10 cm.

 

2. Reljefas

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

2. Reljefas

2.1

ri1

Pagrindinės horizontalės

1301

2.2

ri1

Horizontalių atžymos m

1302

2.3

ri12

Pastorintosios (kartotinės pagrindinio reljefo laipto parinktu intervalu) horizontalės

1311

2.4

ri13

Pusinės horizontalės (pusė pagrindinio reljefo laipto)

1312

2.5

ri14

Pagalbinės horizontalės (laisvai parinkto aukščio)

1313

2.6

ri15

Nuolydžio krypties rodyklės (kalnabrūkšniai)

1315

2.7

rt0

Taškų altitudės

1300

2.8

re1

Skardžio viršus (skaičiai – aukštis m)

1319

2.9

re15

Dinaminiai reljefo elementai, smegduobės (skaičiai – gylis m)

1318

2.10

re8

Duobės, iškasinėtos vietos (skaičiai – gylis m)

1305

2.11

re7

Natūralūs žemės pylimai, neišreiškiami horizontalėmis (skaičiai – aukštis m)

1324

2.12

re16

Pavieniai akmenys – orientyrai (skaičiai – aukštis m): 1) nevaizduojami masteliu, 2) vaizduojami masteliu (ovalas – akmens dydis plane)

1328

2.13

re16

Akmenų virtinė

1326

2.14

re16

Akmenų sankaupa

1327

2.15

ri2

Izobatos ir jų žymos

3007

2.16

rt3

Vandens telkinių gyliai metrais

3004

2.17

ri1

Horizontalės vandens telkinio dugno reljefui vaizduoti

3008

2.18

re17

Upių slenksčiai (nemastelinių matmenų)

3022

2.19

re17

Upių slenksčiai (mastelinių matmenų)

3023

2.20

re3

Nesutvirtinti šlaitai (skaičius – šlaito aukštis m): plotis nevaizduojamas plano masteliu

6095

2.21

re3

Nesutvirtinti šlaitai (skaičius – šlaito aukštis m): plotis vaizduojamas plano masteliu

6096

2.22

re4

Sutvirtinti šlaitai (užrašas rodo sutvirtinimo būdą, skaičius – šlaito aukštis m): plotis nevaizduojamas plano masteliu

6060

2.23

re4

Sutvirtinti šlaitai (užrašas rodo sutvirtinimo būdą, skaičius – šlaito aukštis m): plotis vaizduojamas plano masteliu

6061

2.24

vp14

Piliakalniai (skaičiai – aukštis m): 1) vaizduojami masteliu, 2) nevaizduojami masteliu

1322

 

15. Horizontalės nebrėžiamos, kai reikia kirsti vandens telkinius, vaizduojamas dviem linijomis upes ir kanalus, kelius, pastatus, griovas, dirbtines reljefo formas: pylimus, iškasas, duobes, karjerus, durpynus ir pan. Kai reljefo laiptas 1 m, storinama kas penkta horizontalė, o kai reljefo laiptas 0,5 m – kas ketvirta, atitinkanti lyginę altitudę. Pusinės horizontalės braižomos tarp pagrindinių kas pusę horizontalių laipto. Jos naudojamos būdingoms reljefo formoms vaizduoti, kai to negalima padaryti naudojant pagrindines horizontales. Pagalbinės horizontalės jungia taškus, turinčius laisvai pasirinktą altitudę. Jos turi nurodyti atskiras reljefo formas (įdubas, smulkias keteras ir gūbrius). Jų aukščiai turi būti užrašyti.

Nuolydžio krypties rodyklės (kalnabrūkšniai) brėžiamos statmenai horizontalėms, išryškinant vandenskyras. Šios rodyklės turi žymėti visas uždaras horizontales.

Horizontalių žymių užrašai turi būti orientuojami taip, kad skaitmenų pagrindas rodytų reljefo nuolydį. Horizontalių ir aukščių taškų užrašai plane išdėstomi taip, kad būtų galima lengvai skaityti reljefo formas.

16. Plane rašomos būdingų vietovių taškų altitudės. Jų skaičius viename kvadratiniame decimetre turi būti nuo 5 iki 10. Esant kitokiems reikalavimams, šis skaičius gali būti padidintas 3–4 kartus.

17. Topografiniame plane skardžio ženklas braižomas tuomet, kai jo aukštis vietovėje yra didesnis nei pusė naudojamo reljefo laipto.

18. Keliuose su patobulinta danga horizontalės vedamos pagal specialų užsakymą.

19. Visų mastelių topografiniuose planuose, vaizduojant vandens telkinio dugną izobatomis ir žymint vandens telkinio dugno reljefą, stambių vandens telkinių gylis skaičiuojamas nuo vidutinio žemiausio vandens lygio. Vandens saugykloms – nuo nusistovėjusio vandens lygio.

20. Kanaluose ir melioruotuose upių ruožuose vandens horizontai arba dugno altitudės planuose rašomos kas 10–15 cm. Ties drenažo žiotimis rašoma ir kanalo dugno altitudė. Dugno gylis matuojamas nuo šlaito viršaus.

 

3. Administraciniai vienetai ir gyvenamosios vietovės

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

3. Administraciniai vienetai ir gyvenamosios vietovės

3.1

as1

Valstybės siena

2000

3.2

zt2

Valstybės sienos ženklai ir jų numeriai

2203

3.3

as2

Apskričių ribos

2001

3.4

as3

Rajonų ribos

2002

3.5

as51

Miestų ir miestelių ribos

2005

3.6

as4

Seniūnijų ribos

2004

3.7

np0, np1, nk1

Valstybės saugomų teritorijų ribos

2205

3.8

zk2

Riboženkliai

2006

3.9

sl1

Žemės naudojimo ribos

2201

3.10

sl0

Žemės naudmenų ribos

2207

 

21. Valstybių sienos turi atitikti demarkavimo (redemarkavimo) medžiagą. Linijinio sutartinio ženklo ašis privalo aiškiai rodyti sienos padėtį vietovėje. Jei valstybės siena eina upe arba ežeru, kuriuose yra salų ar seklumų, sienos ženklas braižomas taip, kad pastarųjų priklausomybė nekeltų abejonių. Rodant salos priklausomybę, sienos ženklo grandys braižomos prie salos kontūro nuo gretimos valstybės pusės.

22. Braižant valstybės sieną ar administracines ribas, būtina rodyti visus vietovėje pažymėtus posūkio taškus. Riba, einanti vietovėje pagal linijinį objektą, vaizduojama keturiomis ar penkiomis ženklo grandimis kas 4–5 cm. Jei tokia riba vietovėje praeina:

a) viena linijinio objekto (pvz., kelio) puse, tai ženklo grandys braižomos toje objekto pusėje;

b) siauru linijiniu objektu (tvora, kvartalo linija) ir negali būti parodyta jo ašyje, tai ženklo grandys braižomos paeiliui iš abiejų šio objekto ar kontūro pusių;

c) pakankamai plataus linijinio objekto (pvz., kanalo) viduriu, tai ženklo grandys braižomos objekto ašyje.

23. Ribos posūkius reikia vaizduoti brūkšnine linija arba ženklo taškais, bet ne jo intervalais. Ribos ženklas prie plano rėmelio turi liestis brūkšneliu.

24. Miesto ir miesto tipo gyvenviečių ribų ženklais apvedamos ne tik jų teritorijos, bet ir joms priskirtos pavaldžios žemės, esančios už šios teritorijos.

25. Jei administracinė riba sutampa su taškine linija žymimu kontūru, tai ištisai braižomas ribos ženklas ją pakeičia.

26. Valstybės sienos ir pasienio ženklai braižomi pagal koordinates visi be išimties, užrašant jų numerius (pavadinimus).

27. Valstybės saugomų teritorijų pavadinimai užrašomi didžiosiomis raidėmis. Pavadinimai orientuojami lygiagrečiai pietiniam plano rėmeliui.

 

4. Hidrografija

 

4.1. Hidrografiniai geoobjektai

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

4. Hidrografija:

4.1. Hidrografiniai geoobjektai

4.1.1

hk1

Vandens telkinių krantų linijos

3000

4.1.2

hk2

Kintantys, pelkėti ir kt. krantai

3017

4.1.3

ht3, rt2

Vandentakų tekėjimo kryptis, greitis m/s ir vandens lygio altitudės bei jų nustatymo datos

3010

4.1.4

ht4

Vandentakų plotis m, gylis m ir dugno gruntas

3011, 3012

4.1.5

hd2

Kanalų ir griovių charakteristikos (trupmenos skaitiklyje – viršaus ir dugno pločiai, vardiklyje – gylis m)

3021

4.1.6

hd2

Sausi grioviai ir jų charakteristikos (trupmenos skaitiklyje – plotis, vardiklyje – gylis m; vienguba charakteristika – gylis m)

3026

4.1.7

hd21

Drenažo žiotys sausinimo kanaluose (trupmenos skaitiklyje – vamzdžio apačios altitudė, vardiklyje – vamzdžio skersmuo m)

3027

4.1.8

hd2

Kanalizuoti upeliai (vamzdžio skersmuo mm)

3025

4.1.9

hd2

Kanalai ir melioruoti upelių ruožai

3019

4.1.10

hk4

Statmenos akmeninės, betoninės ir gelžbetoninės krantinės

3100

4.1.11

hk41

Nuožulnios akmeninės, betoninės ir gelžbetoninės krantinės

3101

4.1.12

hk4

Statmenos medinės krantinės

3151

4.1.13

hk41

Nuožulnios medinės krantinės

3152

4.1.14

ht2

Arteziniai šuliniai ir gręžiniai

3144

4.1.15

hd8

Neįrengti šaltiniai

3178

4.1.16

hd8

Įrengti šaltiniai

3179

4.1.17

hd6

Pelkės

4403

 

28. Vandens telkinio kranto linija brėžiama toje vietoje, kurioje buvo topografinio plano sudarymo metu. Vandens lygio altitudė rašoma plane kas 15–20 cm, nurodant vandens lygio nustatymo vietą ir datą. Sudarant topografinius planus M 1:2000, 1:5000, kranto linija brėžiama pagal žemiausią vandens horizontą, o M 1:500 ir M 1:1000 – pagal esamą vandens lygį.

29. Nusistovėję upių ir vandens telkinių krantai brėžiami ištisa linija, kintantys – brūkšnine linija.

30. Jeigu atstumas tarp vandens telkinio krantų plane didesnis kaip 0,3 mm, tai plane brėžiamos abi kranto linijos.

31. Upių ir upelių pavadinimai bei charakteristikos išdėstomos išilgai tų objektų, atkartojant jų konfigūraciją. Stambių vandens telkinių pavadinimai ir charakteristikos rašomos lygiagrečiai pietiniam plano lapo rėmeliui.

32. Upių ir upelių vandens tekėjimo krypties, greičio ir pločio charakteristikos rašomos tarp krantų linijų. Šios charakteristikos plane rašomos kas 15 cm ir yra būtinos ištakose, prie intakų žiočių ir plano rėmelių. Srovės tekėjimo greitis išreiškiamas metrais per sekundę.

33. Braižant kanalus ir melioruotus upių ruožus, tiesias atkarpas ir posūkio kampus reikia fiksuoti neiškraipytus, atitinkamai pagal plano mastelį.

 

4.2. Hidrotechniniai ir vandens transporto geoobjektai

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

4. Hidrografija:

4.2. Hidrotechniniai ir vandens transporto geoobjektai

4.2.1

zz21

Kranto švyturiai

3138

4.2.2

zz22

Plūduriuojantys švyturiai

3163

4.2.3

zz23

Šviečiantys navigaciniai kranto ženklai

3164

4.2.4

zz27

Bujos (šviečiančios ir kt.)

3165

4.2.5

zz20

Kranto signalizacijos ženklai: 1) ant medinio stulpo, 2) ant metalinio stulpo

3166

4.2.6

vu12

Atviros maudyklės, valčių prieplaukos ir kt.

3159

4.2.7

zs22

Keltai su mechaniniais varikliais ir charakteristika: skaitiklyje – denio matmenys m, vardiklyje – keliamoji galia t

5234

4.2.8

zs22

Nesavaeigiai keltai

5235

4.2.9

zs22

Valčių perkėlos

5236

4.2.10

zs26

Bangolaužiai, ledlaužiai

3125

4.2.11

op1

Diukeriai

3130

4.2.12

zs42

Vandens matavimo postai ir futštokai

3135

4.2.13

zs42

Vandens matavimo postai ir futštokai su įrengtais hidrometriniais profiliais

3160

4.2.14

re71

Užtvankos ir jų charakteristikos: statybinė medžiaga, viršutinės dalies plotis, viršutinio ir apatinio vandens telkinio altitudės bei jų nustatymo datos

3161

 

34. Diukeris – tai hidrotechninis įrenginys, įrengtas po vandens telkiniu arba sankasa. Dažniausiai tai būna vienas ar keli (vienas šalia kito) pakloti metaliniai arba gelžbetoniniai vamzdžiai. Ilgi mažo skersmens diukeriai topografiniuose planuose vaizduojami atitinkamu požeminių tinklų sutartiniu ženklu.

35. Užtvanka – tai hidrotechninis statinys, užtveriantis upes, upelius, kad būtų galima pakelti vandens lygį ir sudaryti vandens saugyklą

36. Vandens matavimo postai įrengiami vandens lygiui matuoti upėse, upeliuose ir kituose vandens telkiniuose. Topografiniame plane prie vandens matavimo posto sutartinio ženklo užrašoma vandens lygio altitudė ir matavimo data.

37. Švyturiai – tai stacionarūs arba plaukiojantys bokšto formos statiniai, perspėjantys apie navigacinius pavojus. Topografiniuose planuose braižomi tik nuolatiniai kranto signalizacijos ženklai.

 

5. Augalija ir žemėnaudos

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

5. Augalija ir žemėnaudos

5.1

ms1

Lapuočių miškas ir jo charakteristikos: skaitiklyje – vidutinis medžio aukštis m, vardiklyje – vidutinis medžio kamieno storis m, dešinėje – vidutinis atstumas tarp medžių m

4101

5.2

ms2

Spygliuočių miškas ir jo charakteristikos

4102

5.3

ms3

Mišrus miškas ir jo charakteristikos

4103

5.4

ms11, ms21, ms31

Miškai natūralūs

4100

5.5

ms12, ms22, ms32

Miško jaunuolynai (vidutinis aukštis m)

4111

5.6

ms13, ms23, ms33

Jauni miško sodiniai (skaičiai – vidutinis aukštis m)

4112

5.7

ms51

Vėjovartos (skaičius – išlaužyto miško procentas)

4114

5.8

ms5

Išdegę ir išdžiūvę miško plotai

4116

5.9

ms6

Kirtimai

4109

5.10

lp0

Kvartalinės miško linijos ir proskynos (skaičiai – miško kvartalų numeriai)

2302

5.11

mj1, mj2,

Medžių želdinių juostos (mažiau kaip 2 mm pločio plane, iki 4 m aukščio; skaičius –

4202

 

mj3, mj4

vidutinis medžių aukštis)

 

5.12

mj1, mj2, mj3, mj4

Medžių želdinių juostos (mažiau kaip 2 mm pločio plane, 4 m ir aukštesni medžiai; skaičius – vidutinis medžių aukštis)

4210

5.13

mj1, mj2, mj3, mj4

Medžių želdinių juostos (2–10 mm pločio plane, iki 4 m aukščio; skaičius – vidutinis medžių aukštis)

4211

5.14

mj1, mj2, mj3, mj4

Medžių želdinių juostos (2–10 mm pločio plane, 4 m ir aukštesni medžiai; skaičius – vidutinis medžių aukštis)

4212

5.15

mj1, mj2, mj3, mj4

Medžių želdinių juostos (10 mm ir didesnio pločio plane, iki 4 m aukščio; skaičius – vidutinis medžių aukštis)

4213

5.16

mj1, mj2, mj3, mj4

Medžių želdinių juostos (10 mm ir didesnio pločio plane, 4 m ir aukštesni; skaičius – vidutinis medžių aukštis)

4214

5.17

md1

Pavieniai medžiai – orientyrai (plačialapiai – ąžuolas, bukas, klevas, skroblas, liepa, uosis, guoba ir kt.)

4301

5.18

md1

Pavieniai medžiai – orientyrai (siauralapiai – beržas, gluosnis, drebulė, alksnis, topolis ir kt.)

4302

5.19

md3

Pavieniai medžiai – orientyrai (vaisiniai)

4303

5.20

md2

Pavieniai medžiai – orientyrai (eglės)

4304

5.21

md2

Pavieniai medžiai – orientyrai (pušys)

4305

5.22

md2

Pavieniai medžiai – orientyrai (maumedžiai)

4306

5.23

mk2

Atskirai augantys krūmai

4307

5.24

mk1

Pavienių krūmų grupės

4119

5.25

mk1

Brūzgynas (nurodant krūmų rūšį ir vidutinį aukštį m)

4120

5.26

mg0

Krūmų juostos ir gyvatvorės (siauresnės negu 2 mm pločio plane; nurodant rūšį ir vidutinį aukštį m)

4215

5.27

mg0

Krūmų juostos ir gyvatvorės (2–10 mm pločio plane; nurodant rūšį ir vidutinį aukštį m)

4216

5.28

mg0

Krūmų juostos ir gyvatvorės (daugiau kaip 10 mm pločio plane; nurodant rūšį ir vidutinį aukštį m)

4217

5.29

sd2

Pieva

4021

5.30

sd11

Ariama

4024

5.31

sd14

Ganyklos

4025

5.32

ms10

Vejos, gėlynai

4012

5.33

ms41

Vaismedžių sodai (skaičius – vidutinis aukštis m)

4009

5.34

ms42

Uogynai

4010

5.35

ms41

Vaismedžių sodai su uogynais

4023

5.36

ed1, ed2

Durpynai (M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 – ne mažiau kaip 1 ženklas dm2)

4019

5.37

sd42

Smėlynai

4016

5.38

ms43

Nendrynai, meldynai

4404

 

38. Miško sutartiniu ženklu žymimi medžiais apaugę plotai, kurie plane užima daugiau kaip 20 mm2. Ženklai miško kontūre išdėstomi tolygiai (bet netaisyklingai). Miško laukymės išskiriamos tada, kai jų plotas yra 20 mm2 ir daugiau. Jose tam tikrais sutartiniais ženklais parodomi vietovėje esantys objektai.

39. Miškai skirstomi į:

a) lapuočių – daugiau kaip 80% sudaro lapuočiai,

b) spygliuočių – daugiau kaip 80% sudaro spygliuočiai,

c) mišrų – lapuočių ir spygliuočių miškas, kuriame nė vienas iš šių tipų nesudaro 80%. Rašant miško charakteristiką, pirmiausia nurodoma vyraujanti medžių rūšis.

40. Vėjovartos, išdegęs, iškirstas ir žuvęs miškas išskiriami atskiru kontūru miško masyve, jei jų plotas didesnis kaip 20 mm2 (M 1:500–1:1000) ir didesnis kaip 15 mm2 (M 1:2000 ir 1:5000).

41. Siauros medžių juostos pradžia ir pabaiga žymima skrituliuku. Žymint krūmų juostas, jų pradžią ir pabaigą taip pat turi atitikti skrituliukas. Kai vietovėje yra plačių medžių juostų, topografiniame plane juosta braižoma pagal faktinius matmenis.

42. Pavieniai medžiai topografiniame plane rodomi ženklu tada, kai plane yra pakankamai vietos. Jeigu pavieniai medžiai turi orientyro ar istorinę–kultūrinę reikšmę, tai turi būti rodomi visais atvejais. Pavienių medžių aukštis ir storis topografiniame plane rodomas tik pagal specialų užsakymą.

43. Pavienio krūmo padėtį vietovėje turi atitikti sutartinio ženklo vidurinis skrituliukas.

44. Topografiniuose planuose M1:500–1:5000 pateikiamas vyraujančių medžių pavadinimas (pvz.: eglė, pušis ir t. t.).

45. Žemės naudmenos topografiniuose planuose viena nuo kitos atskiriamos taškine linija. Jei skirtingų žemės naudmenų ir augmenijos rūšių ribos sutampa su keliais, grioviais ir kitais linijiniais objektais, tai topografiniame plane jos nerodomos.

46. Žemės naudmenas topografiniame plane galima pavaizduoti naudojant sutartinius ženklus arba užrašant jų pavadinimus (ariama, pieva, daržas).

47. Uogynų sutartiniai ženklai išdėstomi laikantis kvadratinio tinklo, orientuojant ją pagal ilgiausią kontūrą. Mažuose plotuose ženklai išdėstomi lygiagrečiai pietiniam plano rėmeliui.

48. Gėlynų ir vejų kontūrai topografiniuose planuose braižomi taškine arba ištisine linija, jeigu yra bortelis.

 

6. Transporto infrastruktūra

 

6.1. Automobilių kelių ir gatvių infrastruktūros geoobjektai

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

6. Transporto infrastruktūra

6.1. Automobilių kelių ir gatvių infrastruktūros geoobjektai

6.1.1

gc11

Magistraliniai keliai su skiriamąja juosta; kelių charakteristikos: skaičiai – važiuojamosios dalies plotis m ir eismo juostų skaičius, bendras kelio plotis m, raidė – dangos medžiaga; kelio numeris

5042

6.1.2

gc1

Magistraliniai keliai; kelių charakteristikos: skaičius – važiuojamosios dalies plotis m, bendras kelio plotis m, raidės – dangos medžiaga, jos pasikeitimo vietos, atsišakojimo keliai; kelio numeris

5043

6.1.3

gc12

Krašto, rajoniniai, vietiniai keliai (cementbetonio, asfalto dangos); kelių charakteristikos: skaičius – važiuojamosios dalies plotis m, bendras kelio plotis m, raidė – dangos medžiaga; kelio numeris

5044

6.1.4

gc14

Krašto, rajoniniai, vietiniai keliai (žvyrkelis, grindinys); kelių charakteristikos: skaičius – bendras kelio plotis m, raidė – dangos medžiaga

5045

6.1.5

gc15

Gruntkeliai ir jų charakteristika: skaičius – bendras kelio plotis m

5046

6.1.6

gt1

Gatvių važiuojamoji dalis ir šaligatviai: (raidės – dangos medžiaga, skaitiklyje – bordiūro,

5047

gt11

vardiklyje – gatvės prie bordiūro altitudės):

5048

gt12

1) gatvių važiuojamoji dalis su bordiūru,

5049

dc4

2) gatvių važiuojamoji dalis be bordiūro,

5050

dc4

3) šaligatviai ir pėsčiųjų takeliai su kietąja danga,

 

4) šaligatviai ir pėsčiųjų takeliai be kietosios dangos

 

6.1.7

gc16

Lauko ir miško keliai

5057

6.1.8

dn1

Pėsčiųjų ir dviračių takai

5058

6.1.9

sgc11

Tiesiami magistraliniai keliai

5053

6.1.10

sgc12

Tiesiami krašto keliai

5054

6.1.11

sgc14

Tiesiami rajoniniai keliai

5055

6.1.12

sgc15

Tiesiami vietiniai keliai

5056

6.1.13

gc18

Aptverti bandotakiai (skaičiai – plotis m)

5051

6.1.14

gc19

Neaptverti bandotakiai (skaičiai – plotis m)

5052

6.1.15

ot44

Laiptai

5016

6.1.16

vt13

Kilometriniai stulpai (skaičiai – kilometrų užrašai)

5059

6.1.17

vt8

Kelio rodyklės, gyvenviečių ir upių pavadinimai

5060

6.1.18

vt9

Kiti kelio ženklai

5061

6.1.19

zz11

Kelių arkos ant atramų(skaičius – pralaidumo aukštis)

5062

6.1.20

svt4

Neįrengtos autobusų ir troleibusų stotelės be paviljonų

5065

6.1.21

vt4

Autobusų ir troleibusų stotelės su paviljonu ir paplatinta kelio dalimi

5066

6.1.22

ot1, o C1

Automobilių kelio viadukai

5224

6.1.23

pp0, pp1

Įvažiavimo keliai po arka

6050

6.1.24

dc0, dc1

Įvažiavimas į antrą aukštą (apačios ir viršaus altitudės)

6027

6.1.25

zs13

Degalinės

6221

6.1.26

vt6

Technologinės ir pakrovimo estakados

6238

 

49. Topografiniame plane M 1:5000 kelių ir gatvių ašinės linijos nurodomos tik pagal specialų užsakymą ir tik tiems keliams bei gatvėms, kurie vaizduojami dviem linijomis, kelių ir gatvių kelkraščiai rodomi tik pagal specialų užsakymą.

50. Topografiniuose planuose M 1:500–1:2000 rašomi gatvių pavadinimai. Topografiniuose planuose M 1:5000 miesto tipo gyvenvietėse ir dideliuose kaimuose galima apsiriboti tik pagrindinių gatvių pavadinimais.

51. Lietuvos Respublikoje keliai pagal reikšmę suskirstyti į dvi grupes:

a) valstybinės reikšmės,

b) vietinės reikšmės.

Valstybinės reikšmės keliai skirstomi:

a) magistraliniai,

b) krašto,

c) rajoniniai.

Pagal dangos rūšį keliai skirstomi:

a) cementbetonio,

b) asfalto,

c) žvyrkeliai,

d) grindiniai.

52. Visi valstybinės reikšmės keliai turi numerius, kurie turi būti parodyti topografiniuose planuose. Šie numeriai rašomi kas 10–15 cm simetriškai kelio sutartiniam ženklui. Magistralinio kelio numerį sudaro raidė A ir skaičius (pvz., A5). Krašto kelių numeris yra triženklis skaičius (pvz., 101). Rajoninių kelių numeris yra keturženklis skaičius (pvz., 2487).

53. Visi automobilių kelių sutartiniai ženklai pertraukiami geležinkelių sutartiniais ženklais.

54. Keliams susikertant skirtinguose lygiuose, nutraukiamas žemutinio kelio ženklas.

55. Topografiniame plane M 1:5000 braižant dideles degalines, parodomi keliai, pastatai ir kiti įrenginiai. Kai mastelis 1:5000, degalinės ženklas braižomas pastato, kuriame yra valdymo pultas, vietoje.

 

6.2. Geležinkelių transporto infrastruktūros geoobjektai

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

6. Transporto infrastruktūra

6.2. Geležinkelių transporto infrastruktūros geoobjektai

6.2.1

gz1

Esantys geležinkeliai

5131

6.2.2

sgz1

Tiesiami geležinkeliai

5133

6.2.3

gz1

Elektrifikuotieji geležinkeliai

5154

6.2.4

gz4

Siaurieji geležinkeliai

5102

6.2.5

gz6

Funikulieriai

5155

6.2.6

gz31

Stoties keliai (pagrindiniai)

5135

6.2.7

gz32

Stoties keliai (šalutiniai)

5136

6.2.8

gz5

Bėgių kelio galai (aklakeliai): 1) be atmušos, 2) su atmuša, 3) su atmuša ir balastine prizme

5142, 5143, 5108

6.2.9

gz7

Geležinkelio elementai: 1) bėgio galvutės altitudės, 2) kilometrinio piketažo ženklai, 3) iešmai

5139, 5140, 5141

6.2.10

gz71

Apsisukimo ratas

5137

6.2.11

gz72

Geležinkelio pervažos

5138

6.2.12

ot5

Įvažiavimai į tunelius

5144

6.2.13

gz73

Ištisinis užkardas

5145

6.2.14

gz74

Pusinis užkardas

5146

6.2.15

gz75

Pervažų gabaritiniai vartai

5147

6.2.16

vt33

Semaforai

5148

6.2.17

vt31

Šviesoforai ant stulpų

5149

6.2.18

vt34

Žemieji šviesoforai

5150

6.2.19

vt32

Arkiniai šviesoforai

5151

6.2.20

vt30

Perspėjantieji skydai, manevravimų ir pranešimų skydai, maršrutų rodyklės ir kiti geležinkelio ženklai

5152

6.2.21

zz17

Geležinkelio gabaritiniai vartai

5153

6.2.22

ot3, o C3

Geležinkelio viadukai

5224

 

56. Topografiniuose planuose M 1:500–1:2000 visi geležinkeliams priklausantys statiniai ir įrenginiai vaizduojami laikantis mastelio. Topografiniame plane M1:5000 rodomos tik geležinkelio linijos, mastelyje išreiškiami statiniai.

57. M 1:500–1:2000 geležinkelio linijos brėžiamos savo vietoje. M1:5000 – sutartiniu ženklu.

Kelių skaičių vaizduojantys skersiniai brūkšneliai brėžiami kas 4 cm. Siauriesiems geležinkeliams tas skaičius nenurodomas.

58. Geležinkeliams kertant automobilių kelius viename lygyje, geležinkelio sutartinis ženklas braižomas nepertrauktas, o automobilių kelių – su pertrūkiais.

59. Geležinkeliai tunelyje vaizduojami tik pagal specialų užsakymą. Kitais atvejais ženklas nutraukiamas ties tunelio ženklu.

60. Tiesiamiems geležinkeliams nenurodomas nei kelių skaičius, nei traukos rūšis. Braižomi visi nuotraukos sudarymo momentu vietovėje esantys statiniai.

61. Topografiniuose planuose turi būti braižomas stotyse esantis geležinkelių tinklas, atitinkantis padėtį vietovėje. Topografiniuose planuose M 1:2000–M 1:5000 pagrindinis kelias brėžiamas storesne linija.

62. Apsisukimo ratai braižomi laikantis mastelio.

 

6.3. Tiltai

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

6. Transporto infrastruktūra

6.3. Tiltai

6.3.1

ot1, o C1, ot3, o C3

Vienaangiai metaliniai tiltai ir jų charakteristikos: raidė – tarpatramių medžiaga, pirmas skaičius – angos aukštis virš upės vandens lygio, skaitiklyje – tilto ilgis ir jo važiuojamosios dalies plotis m, vardiklyje – keliamoji galia t

5216

5226

6.3.2

ot1, o C1, ot3, o C3

Daugiaangiai metaliniai tiltai ir jų charakteristikos

5217

6.3.3

ot1, o C1, ot3, o C3

Vienaangiai akmeniniai, betoniniai ir gelžbetoniniai tiltai ir jų charakteristikos

5218

6.3.4

ot1, o C1, ot3, o C3

Daugiaangiai akmeniniai, betoniniai ir gelžbetoniniai tiltai ir jų charakteristikos

5219

6.3.5

ot1, o C1, ot3, o C3

Vienaangiai mediniai tiltai

5220

6.3.6

ot1, o C1, ot3, o C3

Daugiaangiai mediniai tiltai

5221

6.3.7

ot1, o C1, ot3, o C3

Kabantys tiltai

5222

6.3.8

ot1, o C1, ot3, o C3

Maži mediniai tiltai ir jų charakteristikos: M 1:500, M 1:1000 raidės – angos (perdenginio) statybinė medžiaga, skaitiklyje – važiuojamos dalies ilgis ir plotis m, vardiklyje – keliamoji galia t; M 1:5000 – keliamoji galia t

5227

6.3.9

ot1, o C1, ot3, o C3

Maži akmeniniai, betoniniai, gelžbetoniniai tiltai ir jų charakteristikos

5228

6.3.10

oc2, ot21

Pėsčiųjų tiltai

5231

6.3.11

oc2, ot21

Kabamieji pėsčiųjų tiltai

5232

6.3.12

oc2, ot21, ot16

Maži akmeniniai, betoniniai, gelžbetoniniai tiltai ir jų charakteristikos

5228

 

63. Tuneliai žymimi užrašu „Tunelis“ ir charakteristika (skaitiklyje – aukštis ir plotis m, vardiklyje – ilgis m).

64. Topografiniuose planuose M 1:500–1:2000 visi tiltų, tunelių, statinių ir jų elementų matmenys ir išdėstymas turi atitikti padėtį vietovėje.

65. Mažas tiltas, kurio ilgis iki 1,5 m, nuo vandens pralaidos skiriasi tuo, kad virš pralaidos nuo viršutinio skliauto iki kelio dangos yra žemės sluoksnis, o prie tilto žemės pylimas baigiasi.

66. Topografiniuose planuose M1:5000 turi būti parodytos ilgesnių kaip 13 m tiltų tarpinės atramos upėje (jeigu tokios yra). Kranto atramos nevaizduojamos.

67. Topografiniuose planuose nurodomos automobilių kelių tiltų charakteristikos.

68. Topografiniame plane M 1: 5000 laiptai prie tiltų, viadukų vaizduojami tada, kai jų ilgis plane ne mažesnis kaip 3 mm.

 

7. Statiniai

 

7.1. Pastatai ir jų dalys

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

7. Statiniai

7.1. Pastatai ir jų dalys

7.1.1

pa1

Gyvenamieji ugniai atsparūs pastatai: 1) vieno aukšto, 2) daugiau kaip vieno aukšto (skaičiai – aukštų skaičius, raidės – statybinių medžiagų ir pastato paskirties charakteristika)

6001, 6002

7.1.2

pa3

Negyvenamieji ugniai atsparūs pastatai: 1) vieno aukšto, 2) daugiau kaip vieno aukšto

6003, 6004

7.1.3

pa1

Gyvenamieji ugniai neatsparūs pastatai (mediniai ir kt.): 1) vieno aukšto, 2) daugiau kaip vieno aukšto

6005, 6006

7.1.4

pa3

Negyvenamieji ugniai neatsparūs pastatai:1) vieno aukšto, 2) daugiau kaip vieno aukšto

6007, 6008

7.1.5

pa1

Gyvenamieji mišrūs pastatai (apatinis aukštas – mūrinis, viršutinis – medinis; mediniai pastatai su plytų apdaila ir pan.): 1) vieno aukšto, 2) daugiau kaip vieno aukšto

6009, 6010

7.1.6

pa3

Negyvenamieji mišrūs pastatai: 1) vieno aukšto, 2) daugiau kaip vieno aukšto

6011, 6012

7.1.7

pd0

Pastatų kolonomis

6013

7.1.8

spa0

Statomi pastatai

6014

7.1.9

gpa0

Nugriauti, sugriuvę arba dalinai nugriauti pastatai

6015

7.1.10

pa22

Požeminiai statiniai (garažai)

6019

7.1.11

pa63

Bokštinio tipo statiniai (vandentiekio ir siloso bokštai, aušinimo bokštai, ugniagesių bokštai ir kt.)

6030

7.1.12

pa66

Lengvojo tipo bokšteliai (mobilaus ryšio, stebėjimo, apšvietimo, sportiniai ir kt.)

6031

7.1.13

pa41, pa42, pa46

Krikščionių maldos namai (bažnyčios, kirchės, cerkvės): 1) mūrinės, 2) medinės

6020, 6021

7.1.14

pa43

Judėjų maldos namai: 1) mūriniai, 2) mediniai

6022, 6023

7.1.15

pa44

Mečetės: 1) mūrinės, 2) medinės

6024, 6025

7.1.16

pa45

Varpinės: 1) mūrinės, 2) medinės

6046, 6047

7.1.17

pd1

Pastatų dalys be atramų (vitrinos, iškyšos)

6034

7.1.18

pd15

Antžeminės perėjos ir galerijos transporteriams tarp pastatų

6035

7.1.19

pd11

Pastogės tarp pastatų

6036

7.1.20

pd10

Uždari mūriniai priebučiai

6028

7.1.21

pd10

Uždari mediniai priebučiai

6029

7.1.22

pd11

Atviri priebučiai: 1) laiptai į viršų, 2) laiptai žemyn

6032, 6033

7.1.23

pa61

Katilinių dūmtraukiai

6016

7.1.24

pa83, pa7

Pavėsinės

6048

7.1.25

pa9

Rūsiai

6043

7.1.26

pa58

Daržovių saugyklos, oranžerijos ir šiltnamiai

6013

7.1.27

pa2

Gamybinės paskirties pastatai

6049

7.1.28

pa87

Telefonų būdelės

7038

7.1.29

pa65

Vėjo jėgainės

6229

7.1.30

pa65

Vėjo malūnai: 1) mūriniai, 2) mediniai

6245, 6246

7.1.31

pa59

Vandens malūnai

6228

7.1.32

pa67

Vandens lentpjūvės

6247

7.1.33

pa84

Atmatų duobės

6045

7.1.34

pa55

Naftos baseinai ir duobės

6236

7.1.35

pa56

Degalų bakai ir cisternos, dujų rezervuarai (skaičiai – atramų aukščiai m)

6216

7.1.36

pa51

Transformatorinės būdelės, jų numeriai ir elektros pastotės, jų numeriai

7034

7.1.37

pa62

Radijo ir televizijos stiebai bei bokštai, radioreliniai ir retransliatorių stiebai – bokšteliai (skaičiai – stiebų ir bokštų aukščiai m)

6051

 

69. Topografiniuose planuose M 1:500 ir 1:1000 rodomi visi nuolatiniai statiniai. Topografiniuose planuose M 1:2000 rodomi prieangiai, verandos ir kita, jeigu jų matmenys plane didesni kaip 0,5 mm.

70. Topografiniame plane M 1:5000 rodomi visi pastatai, atmetant prie jų esančius įvairius mažus priestatus (verandas, laiptus ir kt.).

71. Topografiniuose planuose M 1:500–1:2000 rašomi visų gatvių pavadinimai, namų numeriai. M1:5000 – tik pagrindinių gatvių pavadinimai, kvartalų kampuose rašomi esančių pastatų numeriai.

72. Visi statiniai, vaizduojami topografiniuose planuose M1:500–1:5000, skirstomi:

a) gyvenamieji,

b) negyvenamieji,

c) visuomeninio naudojimo,

d) ugniai atsparūs,

e) ugniai neatsparūs,

f) mišrūs,

g) vieno aukšto,

h) daugiaaukščiai.

Gyvenamaisiais laikomi ir tie pastatai, kurie buvo naudojami kitiems reikalams, o vėliau pritaikyti gyventi.

Topografiniuose planuose M1:5000 pastatai vaizduojami taip:

a) gyvenamieji ugniai atsparūs nudažomi juodai,

b) negyvenamieji ugniai atsparūs padengiami tinkleliu,

c) negyvenamieji ugniai atsparūs užbrūkšniuojami įstrižai,

d) negyvenamieji ugniai neatsparūs – neužpildytas plotas.

73. Braižant maldos namus ir koplyčias, kontūro viduje talpinamas ženklas, nurodantis, kokiai konfesijai priklauso maldos namai. Pageidautina, kad būtų nurodyti visi pastato bokštai, žymint juos 1,5 mm skersmens skrituliukais.

74. Gamyklų, fabrikų, katilinių, elektrinių ir kitų objektų topografiniai planai M 1:500–1:2000 sudaromi naudojant įvairių sutartinių ženklų junginius. Sudarant planus, reikia prie visų, aukštesnių kaip 50 m bokštinio tipo statinių, rašyti jų aukštį. Prie aukštuminių statinių (bokštų, retransliatorių, varpinių, elevatorių ir kt.) rašoma statinio medžiaga.

75. Visų mastelių topografiniuose planuose rodomi naftos gręžiniai užrašant jų numerius (pavadinimus).

76. Telefono būdelės, ryšių linijų paskirstymo spintos rodomos topografiniuose planuose M 1:500–1:2000.

 

7.2. Kiti statiniai

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

7. Statiniai

7.2. Kiti statiniai

7.2.1

vp11

Skulptūros

6113

7.2.2

vp11

Paminklai, monumentai, jų pavadinimai

6101, 6102

7.2.3

vp13

Koplytėlės, koplytstulpiai

6115

7.2.4

vp13

Pavieniai kryžiai

6105

7.2.5

vp1

Kapinės

6107

7.2.6

ur65

Troleibusų kontaktinio tinklo standaus pakabinimo atramos

5063

7.2.7

ur66

Troleibusų kontaktinio tinklo išilginio-grandininio pakabinimo atramos

5064

7.2.8

ur61

Medinės atramos (mediniai stulpai ir santvaros)

7015

7.2.9

ur62

Medinės atramos (mediniai stulpai su paramsčiais ir atotampomis)

7016

7.2.10

ur63

Metalinės atramos (stulpai ir santvaros)

7017

7.2.11

ur64

Gelžbetoninės atramos (stulpai ir santvaros)

7018

7.2.12

tv31

Akmeninės ir gelžbetoninės tvoros, aukštesnės kaip 1 m, istorinės sienos

6248

7.2.13

tv32

Akmeninės ir gelžbetoninės tvoros žemesnės kaip 1 m

6249

7.2.14

tv51

Metalinės tvoros (su betoniniais arba metaliniais stulpais), aukštesnės kaip 1 m

6250

7.2.15

tv52

Metalinės tvoros (su betoniniais arba metaliniais stulpais), žemesnės kaip 1 m

6251

7.2.16

tv61

Metalinės tvoros (su betoniniais arba metaliniais stulpais) ant akmeninio, betoninio arba plytų pamato

6252

7.2.17

tv41

tv42

tv62

tv53

Medinės tvoros: 1) aklinosios su vartais,

2) statinių (su tarpais),

3) ant akmeninio, betoninio arba plytų pamato,

4) su betoniniais, metaliniais stulpais

6253

6254

6255

6256

7.2.18

tv41

Spygliuotos vielos tvoros

6257

7.2.19

tv42

Lygios vielos tvoros

6258

7.2.20

tv43

Vielos tinklo tvoros

6259

7.2.21

tv44

Pynučių (žiogrių) tvoros, pintinės tvorelės vijokliniams augalams

6260

7.2.22

vk31

Fontanai

3177

7.2.23

ur67

Įrengti paplūdimiai

3167

7.2.24

ur60

Šuliniai

3168

7.2.25

ur61

Šuliniai su velenu

3169

7.2.26

ur62

Šuliniai ir gręžiniai su rankiniu siurbliu

3170

7.2.27

ur63

Šuliniai su svirtimi

3171

7.2.28

ur64

Šuliniai ir gręžiniai su vėjo varikliu

3172

 

77. Topografiniuose planuose M 1:500–1:2000 vaizduojami atskirai stovintys kryžiai, koplytstulpiai. Mastelyje 1:5000 šie objektai rodomi tik neužstatytose teritorijose. Kapinės braižomos sutartiniu ženklu, topografiniame plane M 1:500–1:2000 parodant visus kelius ir takus, esančius kapinėse. Jeigu kapinės apaugusios, tai pateikiama medžių charakteristika ir braižomi jų sutartiniai ženklai. M 1:5000 braižomas kapinių sutartinis ženklas ir nurodama medžių rūšis ir jų charakteristika. Topografiniame plane M 1:5000 skulptūrinių figūrų, monumentų ir kapinių pavadinimai rašomi tik pagal specialų užsakymą ir tik tada, kai plane pakankamai vietos.

78. Stulpai ir atramos topografiniuose planuose braižomos naudojant atramos medžiagą atitinkantį sutartinį ženklą. Stulpai ir atramos gali būti:

a) mediniai,

b) metaliniai,

c) gelžbetoniniai.

79. Tvorų sutartinis ženklas braižomas taip, kad išsikišančios dalys būtų orientuotos į kontūro vidų. Jeigu tvoros ilgis plane mažesnis kaip 0,5 cm, tai tvora (nepaisant medžiagos) brėžiama vienodai – plona linija. Topografiniuose planuose M 1:500 ir M 1:1000 rodomi visi vartai, M 1:2000 – tik tie, kurių matmenis įmanoma pavaizduoti. Sodybų kiemuose tvorų galima nebraižyti. Jeigu tvoros plotį įmanoma pavaizduoti, tai tvora brėžiama dviem linijomis. Jeigu tvora turi pamatą, tai jis rodomas tik M 1:500 ir M 1:1000 topografiniuose planuose.

 

8. Inžineriniai tinklai

 

8.1. Bendri tinklai ir įrenginiai

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

8. Inžineriniai tinklai:

8.1. Bendri tinklai ir įrenginiai

8.1.1

bk1

Kanalizacijos kolektorius ir jo charakteristika:

1) vaizduojami masteliu (skaičius – liuko numeris),

2) nevaizduojami masteliu (skaičiai – kolektoriaus aukštis ir plotis mm)

 

7230

7231

8.1.2

bk3

Kolektoriaus–tunelio kamera ir jos numeris

7254

8.1.3

bk1

Kolektorius–tunelis ir jo charakteristika

7255

8.1.4

bk33

Kolektoriaus–tunelio pjūvio (eskizo) vieta

7256

8.1.5

bk20

Prieškorozinės apsaugos kontaktinis įrenginys

7271

8.1.6

bk21

Prieškorozinės apsaugos protektorius

7272

8.1.7

bk22

Prieškorozinės apsaugos katodinė stotis

7273

8.1.8

bk24

Prieškorozinės apsaugos anodinis įžeminimas

7274

8.1.9

bk28

Požeminių tinklų altitudės: 1) tinklai, 2) žemės paviršiaus

7275, 7276

8.1.10

bk34

Suspausto oro linija ir jos charakteristika

7268

8.1.11

bk32

Požeminių tinklų atpažinimo ženklas (sargelis)

7277

8.1.12

bk35

Kontrolinė matavimų kolonėlė

7247

8.1.13

bk36

Prapūtimo žvakė

7249

 

80. Kiekviename topografinio plano koordinačių tinklu apribotame dm2 šuliniai, sklendės, hidrauliniai uždoriai ir kiti įrenginiai, nepaisant jų paskirties bei tinklų rūšies, numeruojami: pirmame dm2 – nuo 1 iki 10, antrame – nuo 11 iki 20 ir t. t. Jei dm2 yra daugiau kaip dešimt įrenginių, tai jie numeruojami prie skaičiaus rašant mažąsias abėcėlės raides (pvz., 7a).

81. Požeminių tinklų vamzdžiai, įeinantys ir išeinantys iš šulinio, numeruojami šia tvarka: svarbiausias įeinantis vamzdis – 1, svarbiausias išeinantis vamzdis – 2, visi kiti vamzdžiai numeruojami eilės tvarka pagal laikrodžio rodyklę, pradedant nuo 3.

82. Topografiniuose planuose rašomi vidiniai vamzdžių skersmenys mm.

83. Ryšių kanalizacijos šuliniuose visi, viena kryptimi einantys vamzdžiai (vamzdžių pluoštas), žymimi vienu numeriu. Ant ryšių kanalizacijos trasos rašomas vamzdžių skaičius ir jų skersmuo.

84. Topografiniuose planuose požeminiams tinklams žymėti naudojami sutrumpinimai.

85. Topografiniuose planuose M 1:500 ir 1:1000 rodomos visos požeminių tinklų linijos, šuliniai ir kiti įrenginiai. Topografiniuose planuose M 1:2000 rodomi visi šuliniai. Pagal specialų užsakymą braižomi požeminiai tinklai. Topografiniuose planuose M1:5000 šuliniai ir požeminiai tinklai rodomi tik pagal specialų užsakymą, požeminių tinklų linijos braižomos dvigubai plonesnės negu parodyta sutartiniuose ženkluose. Išimtis – magistraliniai dujotiekiai, naftotiekiai, kurie rodomi visų mastelių topografiniuose planuose.

86. Aukštos įtampos elektros linijos topografiniuose planuose M 1:500–1:5000 brėžiamos ištisa linija sujungiant gretimus stulpus. Jeigu trūksta vietos, tai gretimų stulpų galima linija nejungti. Nurodomas laidų skaičius, linijos įtampa, stulpų numeriai.

 

8.2. Dujotiekis

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

8.2. Dujotiekis

8.2.1

id4

Dujotiekio šulinys ir jo numeris

7235

8.2.2

id6

Dujotiekio hidraulinis uždoris ir jo numeris

7236

8.2.3

id7

Dujotiekio kondensato rinktuvas ir jo numeris

7237

8.2.4

id28

Dujotiekio kontrolinis vamzdelis ir jo numeris

7238

8.2.5

id29

Dujotiekio kontrolinis laidininkas ir jo numeris

7239

8.2.6

id0

Dujotiekio linija

7240

8.2.7

id22

Dujotiekis apsauginiame vamzdyje

7241

8.2.8

id2

Antžeminis dujotiekis

7242

8.2.9

id27

Dujotiekio magistralinė trasa – Dj

7243

8.2.10

id9

Dujų fakelai

6235

8.2.11

id30

Kilometrinis dujotiekio žymėjimas

7248

8.2.12

id31

Dujų paskirstymo stotis

7246

 

8.3. Elektros tinklas

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

8.3. Elektros tinklas

8.3.1

ie8, ie9

Žemos įtampos elektros linija ir jos charakteristika (a – mova)

7258

8.3.2

ie70

Požeminis troleibusų kontaktinio tinklo kabelis

7259

8.3.3

ie6, ie7

Aukštos įtampos elektros linija ir jos charakteristika

7260

8.3.4

ie15

Kabelinės aukštos įtampos elektros linijos šulinys ir jo numeris

7261

8.3.5

ie33

Aukštos įtampos elektros linija apsauginiame vamzdyje ir jos charakteristika, vamzdžiuose pakloti kabeliai (5 – vamzdžių skaičius)

7262, 7266

8.3.6

ie11

Vienoje tranšėjoje pakloti kabeliai: 1) užimantys juostą, nevaizduojamą masteliu, 2) užimantys juostą, vaizduojamą masteliu (3 ir 5 – kabelių skaičius)

7264, 7265

8.3.7

ie25

Žaibolaidžiai ant stulpų: 1) medinis, 2) metalinis, 3) gelžbetoninis

7019, 7020, 7021

8.3.8

ie18

Elektriniai šviestuvai: 1) ant metalinių stulpų, 2) ant gelžbetoninių stulpų

7022, 7023

8.3.9

ie39

Elektriniai laikrodžiai ant stulpų

7024

8.3.10

ie21

Prožektoriai ant stulpų

7025

8.3.11

ie21

Žemi nuolatiniai prožektoriai

7026

8.3.12

ie6

Aukštos įtampos elektros linijos užstatytoje teritorijoje: 1) ant metalinių santvarų, 2) ant medinių santvarų, 3) ant stulpų, 4) kabelinė ant stulpų

7027, 7028, 7029, 7030

8.3.13

ie8

Žemos įtampos elektros linija ant stulpų

7031

8.3.14

ie39

Transformatorių ir kitų įrenginių įžeminimo kontūras

7270

 

8.4. Buitinis ir ūkinis nuotėkų tinklas

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

8.4. Buitinis ir ūkinis nuotėkų tinklas

8.4.1

ik16

Nuotėkų kanalizacijos šulinys ir jo numeris

7225

8.4.2

ik28

Nuotėkų kanalizacijos revizinis įtaisas ir jo numeris

7226

8.4.3

ik6

Nuotėkų kanalizacijos linija ir jos charakteristika

7227

8.4.4

ik15

Slėginė kanalizacija ir jos charakteristika: skaičiai – šulinio numeris ir linijos skersmuo

7232

 

8.5. Lietaus nuotėkų tinklas ir uždaras drenažas

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

8.5. Lietaus nuotėkų tinklas ir uždaras drenažas

8.5.1

il4

Lietaus kanalizacijos šulinys ir jo numeris

7225

8.5.2

il5

Lietaus kanalizacijos grotelės ir jų numeris

7228

8.5.3

il9

Lietaus kanalizacijos linija ir jos charakteristika

7229

8.5.4

il4

Drenažo šulinys ir jo numeris

7233

8.5.5

il9

Drenažo linija ir jos charakteristika

7234

 

8.6. Naftotiekis

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

8.6. Naftotiekis

8.6.1

in23

Naftotiekio magistralinė trasa – Nf

7244

8.6.2

in0

Naftotiekis (vidaus) ir jo charakteristika

7267

8.6.3

in21

Naftos ir dujų bokšteliai, jų paskirtis ir numeriai

6234

 

8.7. Ryšiai

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

8.7. Ryšiai

8.7.1

ir2

Kabelinė ryšių linija ir jos charakteristika

7257

8.7.2

ir8

Signalizacijos kabelis (kontrolinis) ir jo charakteristika

7263

8.7.3

ir0

Ryšių linijos

7032

8.7.4

ir13

Ryšio linijų paskirstymo spintos

7039

8.7.5

ir11

Ryšių kanalizacijos šulinys, kamera

7278, 7279

8.7.6

ir4, ir1

Antžeminė ir požeminė ryšių linija ir jos charakteristika

7280

 

8.8. Šilumotiekis

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

8.8. Šilumotiekis

8.8.1

is3

Šilumotiekio kamera ir jos numeris

7250

8.8.2

is2

Šilumotiekio grunte paklotoji trasa ir jos charakteristika

7251

8.8.3

is18

Šilumotiekio kanale paklotoji trasa ir jos charakteristika

7252

8.8.4

is14

Šilumotiekio nejudamoji atrama

7253

 

8.9. Vandentiekis

 

2 lentelės tęsinys

 

Eil. Nr.

GKODAS

Objekto pavadinimas

Žymens kodas

8.9. Vandentiekis

8.9.1

iv0

Vandentiekis (skaičiai 21, 25 – įrenginių numeriai, 1, 2 – vamzdžių numeriai)

 

8.9.2

iv5

Šulinys ir jo numeris

7220

8.9.3

iv2

Kamera ir jos numeris

7221

8.9.4

iv3

Hidrantas ir jo numeris

7222

8.9.5

iv6

Sklendė

7223

8.9.6

iv1

Vandentiekio linija ir jos charakteristika (skaičius –vamzdžio skersmuo mm)

7224

8.9.7

iv8

Vandentiekio kolonėlės

3173

8.9.8

iv81

Artezinio vandens kolonėlės

3174

8.9.9

iv82

Geriamojo vandens kolonėlės

3175

8.9.10

iv7

Hidrantai (gaisrininkų, laistymo ir kt.)

3176

 

9. Sutartinių ženklų grafinis vaizdavimas

 

Naudojant sutartinius ženklus, būtina laikytis šių paaiškinimų ir reikalavimų:

87. Jeigu plane sutartiniai ženklai turi būti brėžiami su tarpu tarp jų (pvz., braižant gretimus objektus, kurie vietovėje nesiliečia vienas su kitu), tai plane nustatomas mažiausias tarpelis – 0,3 mm. Ženklai, naudojami masteliu neišreiškiamiems objektams vaizduoti, plane brėžiami statmenai pietiniam plano lapo rėmeliui. Išimtis daroma tik tiems objektams, kurių sutartinių ženklų paaiškinimuose tai aptariama. Tokiu atveju sutartinis ženklas brėžiamas pagal faktinę objekto padėtį vietovėje. Braižant svarbių objektų sutartinius ženklus, leidžiama gretimus ženklus braižyti su nedideliu polinkiu.

88. Nemasteliniai sutartiniai ženklai – tai ženklai, kurie dėl savo dydžio ir konfigūracijos bei kitų savybių negali būti išreikšti plano masteliu. Prie tokių skiriami: geodeziniai ženklai, stulpai, medžiai, pavieniai akmenys ir kt.

89. Objekto padėtį vietovėje atitinka šie nemastelinio ženklo taškai plane:

a) taisyklingos formos ženklas (apskritimas, kvadratas ir kt.) – ženklo centras,

b) ženklams, išreiškiantiems objektą perspektyvoje (švyturiai, vandens matavimo postai ir kt.) – ženklo pagrindo vidurys,

c) ženklams, kurių pagrinde yra status kampas (medžiai, kilometriniai stulpai ir kt.) – kampo viršūnė,

d) ženklams, susidedantiems iš kelių geometrinių figūrų (bokštai, statybinio tinklo punktai ir kt.) – apatinis figūros centras.

90. Prie ženklo piešinio rašomas skaičius, kuris rodo ženklo dydį mm. Jeigu rašomi du skaičiai, tai pirmas iš jų rodo ženklo aukštį, antras – plotį. Kada rašomas vienas skaičius, tai reiškia, kad ženklo aukštis ir plotis yra vienodi. Visų sutartinių ženklų matmenys pateikiami vidutinio tankio planams. Kai objektų daug (pvz., miestai ir pramonės rajonai) arba braižant mažame plote, nemastelinio sutartinio ženklo dydį galima sumažinti 30%–40%. Priešingai, kai kontūrų plane yra mažai, tai, norint išskirti svarbius objektus, nemastelinius sutartinius ženklus galima didinti 30%–40%.

91. Sutartinių ženklų lentelėse nurodyti atstumai tarp ženklų, naudojamų žemės naudmenoms vaizduoti. Dideliems plotams (daugiau kaip 25 cm2) atstumai tarp ženklų gali būti padidinami nuo 1,5 iki 2 kartų.

92. Sutartiniu ženklu galima nepildyti viso apibrėžto ploto, o plote vaizduoti tik vieną žymenį. Tai taikoma šiems sutartiniams ženklams: 4.1.19, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.16, 5.17, 5.25, 5.26, 5.30, 5.32, 5.33, 5.34, 5.39, 7.2.5.

93. Nedidelius plotus plane (plotas plane mažesnis negu 4 cm2) galima užpildyti žymenį skaidant į atskiras dalis. Tai taikoma šiems sutartiniams ženklams: 4.1.19, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.16, 5.17, 5.25, 5.26, 5.30, 5.32, 5.33, 5.34, 5.39, 7.2.5.

94. Jeigu sutartinio ženklo centras patenka ant plano rėmelio, tai jis brėžiamas abiejuose gretimuose lapuose. Jeigu ženklo centras yra prie rėmelio, tai sutartinis ženklas braižomas visas, o rėmelis toje vietoje brėžiamas su tarpeliu.

95. Jeigu visų mastelių planams numatomas vienas bendras nemastelinis sutartinis ženklas, tai jo dydis nurodomas M1:2000 ir M 1:5000. M 1:500 ir M 1:1000 sutartinio ženklo dydis gali būti padidintas iki dviejų kartų, jeigu tai numatyta techniniame projekte arba nuotraukos darbų programoje ir kuomet numatoma transformuoti topografinį planą į kitą smulkesnį mastelį.

96. Žymint įvairius kontūrus plane brūkšnine linija, ją reikia brėžti taip, kad plane aiškiai būtų matomi kontūro kampai, posūkiai ir vingiai.

97. Kontūrus skirianti taškinė linija plane nebrėžiama, jeigu ji sutampa su administracine riba, linijiniu objektu arba jeigu ji eina šalia linijinio objekto mažesniu nei 1mm atstumu. Oro arba požemines linijas žymintis ženklas negali būti kontūro riba.

98. Topografinio objekto skaitmenines charakteristikas plane reikia išdėstyti taip, kaip pateikiama lentelėse prie tam tikro sutartinio ženklo. Jeigu plane trūksta vietos, tai leidžiama kitaip išdėstyti skaičius.

 

01

 

02

 

03

 

 

04

 

05

07

08

 

09

10

11

 

12

 

13

14

15

 

16

17

 

18

 

19

20

 

21

22

 

23

 

24

25

 

26

 

27

 

iv. sutrumpinimai ir santrumpos

 

Žemiau pateikti sutrumpinimai ir santrumpos naudojami topografinių planų turinio elementų įvardijimui. Be pastoviai naudojamų, pateikti ir tie, kurie naudojami vykdant specialius užsakymus. Šie sutrumpinimai ir santrumpos naudojami topografiniuose planuose M 1:2000 ir M1:5000. Topografiniuose planuose M 1:500 ir M 1:1000, esant pakankamai vietos, galima rašyti pilną pavadinimą.

 

4 lentelė

 

Trumpinamas užrašas

Santrumpa

 

 

aerodromas

aer.

agregatai, žolės miltų

ž. m.

aikštė, aikštelė

a.

akacija

ak

akmeniniai

Ak

akmuo, skaldytas

As

akmuo, tašytas

At

akmenynai

akm.

alėja

al.

alyva

al

alksnis (baltalksnis)

ba

ambulatorija

amb.

amoniakinis vanduo

am. v.

angaras

ang.

apylinkė

apyl.

apšvietimas

apšv.

archeologinis

archl.

architektūrinis

archt.

arklidė

arkl.

artezinis

art.

asbestcementiniai

asbc.

asfaltbetonis

A

astronominis

astr.

autobusų stotis

aut. st.

automobilių remonto dirbtuvės

autorem.

avidė

avd.

ąžuolas

ą

bandotakis

bt.

baseinas

bas.

bendrija, sodų

bendr.

betoninis

B

beržas

b

biblioteka

bibl.

bitynas

bit.

blindė

bl

bokštas, mobiliojo ryšio

mobil.

bokštas, siloso

SLB

bokštas, stebėjimo

SB

bokštas, šienainio

ŠB

bokštas, vandentiekio

VB

bukas

bk

bunkeris, apžiūros

apž. b.

cementbetonis

CB

cisterna

cist.

cūga

c

chemijos

chem.

darželis, vaikų

vk. drž.

daržinė

držn.

degalinė

deg.

depas, vagonų

vag. d.

dujotiekis, magistralinis

Dj

dujų paskirstymo stotis

DPS

draustinis

draust.

drebulė

d

drenažas

D

durpynas, nerekultivuotas

nrk. d.

dūmtraukis

d.

džiovykla

džiov.

eiguva

eig.

eglė

e

elektrinė

ES

elektros pastotė

el. past.

ežeras

ež.

ferma

frm.

gaisrinė

gaisr.

gamtos

gmt.

garažas

gar.

geležinkelio stotis

glžk. st.

geologinis

geol.

gelžbetonis

GB

girininkija

gir.

gluosnis

g

gręžinys

gręž.

griuvėsiai

griuv.

gudobelė

gd

guoba

gb

hidroelektrinė

HE

ieva

I

istorinis

ist.

įtampa, aukštoji

a. įt.

įtampa, žemoji

ž. įt.

jaunuolynai, sodinti

sod.

juodalksnis

ja

kabelis, signalizacijos

S

kabelio viršus

k.

kadagys

kd

kanalizacijos kolektorius

KK

kanalizacija, lietaus

KL

kanalizacija, nuotėkų

KF

kanalizacija, ryšių

T

kanalizacija, slėginė

KS

kanalas

kan.

kanalo apačia

k. a.

kanalo dugnas

k. d.

kanalo lubos

k. l.

kanalo viršus

k. v.

kapai, bendri

bn. kp.

kareivinės

kar.

karstas

krst.

karvidė

karv.

kaštonas

katilinė

katil.

kelių policija

KP

kelių policijos postas

KPP

kelio rodyklė

k. r.

kelio ženklas

k. ž.

keraminiai

ker.

ketiniai

ket.

kėnis

kn

kiaulidė

kiaul.

klevas

k

klinkeris

Kl

kolonėlė, kontrolinė matavimo

KMK

kombinatas

komb.

kompresorius

kompr.

koordinuotas

krd.

kranų mazgas

KM

krioklys

kr.

krovimo aikštelė

kr. a.

kūdra

kdr.

lazdynas

lz

lentpjūvė

lent.

liepa

l

ligoninė

lig.

maitavietė

mtv.

malūnas

mal.

maumedis

m

medelynas

medel.

medelynai, miško

mšk. medel.

medelynai, vaismedžių

s. medel.

medinis

Md

metalinis

Met

meteorologijos stotis

meteor. st.

mokykla

mok.

molis, molio

mol.

mėšlidė

mėšl.

muitinė

muit.

mūrinis

M

nafta

nft.

naftotiekis

N

naftotiekis, magistralinis

Nf

naftos produktų linija

Z

nerekultivuotas

nrk.

nuošliauža

nšlž.

orientacinis

or.

oro uostas

aer.

parduotuvė

pard.

parkas

park.

pastatas, gyvenamasis

G

pastatas, trijų aukštų gyvenamasis

3G

pastatas, gyvenamasis mišrus (plytos, mediena)

DG

pastatas, dviejų aukštų gyvenamasis mišrus

2DG

pastatas, mūrinis gyvenamasis

MG

pastatas, dviejų aukštų gyvenamasis

2MG

pastatas, negyvenamasis

N

pastatas, dviejų aukštų negyvenamasis

2N

pastatas, mišrus negyvenamasis

DN

pastatas, dviejų aukštų mišrus negyvenamasis

2DN

pastatas, mūrinis negyvenamasis

MN

pastatas, dviejų aukštų mūrinis negyvenamasis

2MN

paukštynas

paukšt.

pavėsinė

pvs.

pieninė

pien.

piliakalnis

pilk.

plastmasiniai

plstm.

platforma

platf.

plieniniai

plien.

plytinė

plt.

pocūgė

pc

policija, kelių

KP

policijos, kelių, postas

KPP

poliklinika

polikl.

postas, blokavimo

blok. p.

pralanka

pral.

prieplauka

priepl.

pušis

p

radiorelinis

RR

rekultivacija

rk.

remonto dirbtuvės

rem.

rezervuaras

rez.

riešutmedis

r

sanatorija

san.

sandėlis

snd.

savivaldybė

saviv.

seniūnija

sen.

signalizacijos kabelis

S

siloso

sil.

sistema, globalinės padėties nustatymo

GPS

siurblinė

srbl.

skalda

Sk

skersmuo

d

skirpstas

sk

skirstymas

skirs.

skroblas

s

slėgis, aukštas

a. s.

slėgis, vidutinis

v. s.

slėgis, žemas

ž. s.

smegduobė

smegd.

smėlis

S

sodų bendrija

bendr.

sporto

sport.

stadionas

stad.

statomas

stat.

stebėjimo

steb.

šaldytuvas

šald.

šaltinis

šalt.

šaltalankis

šl

šaltekšnis

šk

šienainis

šien.

šiltnamis

šilt.

šermukšnis

š

šlakas

Šl

tiltas, kabamasis

kab.

tiltai, pėsčiųjų

p.

transformatorius

TR

transformatorinė būdelė

tr. b.

transporteris

transp.

trąšos

tr.

tuja

tj

tuopa

t

turgavietė

turg.

tvenkinys

tv.

upelis

upl.

uosis

u

uostas

uost.

vaistinė

vst.

valymo įrengimai

val.

vandens

vnd.

valstybinis

valst.

vandentiekis

V

vandentiekis, pramoninis

VP

vamzdžio apačia

v. a.

vamzdžio latakas

v. l.

vamzdžio viršus

v. v.

vamzdžio, apsauginio, apačia

a. v. a.

vamzdžio, apsauginio, viršus

a. v. v.

varpinė

vrp.

versmė

vrs.

veršidė

verš.

veterinarijos punktas

vet.

vienuolynas

vien.

viešbutis

viešb.

vinkšna

v

visuomeninis

vsm.

žolės miltų agregatai

ž. m.

žuvies

žuv.

žvalgybinis

žvalg.

žvėrininkystės ūkis

žvėr.

žvyras

Ž

 

v. TOPOGRAFINIŲ PLANŲ M 1:500, 1:1000, 1:2000 IR 1:5000 LAPŲ NOMENKLATŪRA

 

Topografinio žemėlapio M 1:10 000 skaidymas lapais

 

Žemėlapių skaidymui lapais baziniu pasirinktas M 1: 10 000. Tam Lietuvos teritorija yra suskaidoma eilutėmis, statmenomis ašiniam 240 meridianui, ir stulpeliais, lygiagrečiais ašiniam meridianui. Skaidymo žingsnis – kas 5 km. Eilutės numeruojamos dviženkliais skaičiais pietų–šiaurės kryptimi nuo 00 iki 99, o stulpeliai vakarų–rytų kryptimi taip pat nuo 00 iki 99. Nulinės eilutės abscisė lygi 5900 km, o nulinio stulpelio ordinatė lygi 200 km. Lapo M 1:10 000 nomenklatūra nustatoma rašant per brūkšnelį susikertančius stulpelio ir eilutės numerius (pirmas – stulpelio numeris, antras – eilutės numeris). Lapo matmenys 50 x 50 cm.

 

Topografinio plano M 1:5000 skaidymas lapais

 

Topografinio žemėlapio M 1:10 000 lapas skaidomas į keturias dalis ir numeruojamas nuo 1 iki 4. Topografinio plano M 1:5000 nomenklatūra gaunama prie M 1:10 000 lapo numerio per brūkšnelį rašant jame esančio M 1:5000 lapo numerį (pvz., 56/36-3, žiūrėti topografinio plano M 1:5000 apiforminimą, 4 priedas).

 

1

2

3

4

 

Topografinio plano M 1:2000 skaidymas lapais

 

Topografinio žemėlapio M 1:10 000 lapas skaidomas į 25 dalis, kurios numeruojamos iš kairės į dešinę dviženkliais skaičiais nuo 01 iki 25. Nomenklatūrą sudaro topografinio žemėlapio M 1: 10 000 lapo numeris ir per brūkšnelį – jame esančio M 1:2000 lapo numeris (pvz., 56/36-21, 3 priedas).

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

Topografinio plano M 1:1000 skaidymas lapais

 

Topografinio žemėlapio M 1:10 000 lapas skaidomas į 100 dalių, kurios numeruojamos iš kairės į dešinę triženkliais skaičiais nuo 001 iki 100. Nomenklatūrą sudaro topografinio žemėlapio M 1:10 000 lapo numeris ir per brūkšnelį – jame esančio topografinio plano M 1:1000 numeris (pvz., 56/36-091, 2 priedas).

 

001

002

003

004

004

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

 

Topografinio plano M 1:500 skaidymas lapais

 

Topografinio žemėlapio M 1:10 000 lapas skaidomas į 400 dalių, kurios numeruojamos iš kairės į dešinę keturženkliais skaičiais nuo 0001 iki 0400. Nomenklatūra – M 1:10 000 numeris ir per brūkšnelį jame esančio topografinio plano M 1:500 numeris (pvz., 56/36-0381, 1 priedas).

 

0001

0002

0003

0004

...

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

...

0037

0038

0039

0040

0041

0042

0043

0044

...

0057

0058

0059

0060

0061

0062

0063

0064

...

0077

0078

0079

0080

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0321

0322

0323

0324

...

0337

0338

0339

0340

0341

0342

0343

0344

...

0357

0358

0359

0360

0361

0362

0363

0364

...

0377

0378

0379

0380

0381

0382

0383

0384

...

0397

0398

0399

0400

 

vi. TOPOGRAFINIŲ PLANŲ M 1:500, 1:1000, 1:2000 IR 1:5000 LAPŲ APIforminimas

 

Užrėmelinio apiforminimo tekstui rekomenduojama naudoti Helvetica šriftą. Jeigu planas sudaromas naudojant programas, kuriose tokio šrifto nėra, tai rekomenduojama naudotis kitais panašiais šriftais. Užrašų dydžiai pavyzdžiuose pateikiami milimetrais.

Topografinių planų M 1:500–1:5000 lapų kampai privalo atitikti Lietuvos Respublikos teritorijos standartinį skaidymą LKS–94 koordinačių sistemoje. Taip pat vaizduojamas vietinis koordinačių tinklas.

 

Topografinio plano M 1:500 lapų apiforminimas

 

Miestų, stambių gyvenviečių ir pramonės objektų topografinių planų M 1:500 lapų šiaurinio rėmelio kairėje pusėje rašomas miesto, gyvenvietės, pramonės objekto pavadinimas. Jeigu sudaromas stambaus miesto planas, dešinėje šiaurinio rėmelio pusėje rašomas miesto rajono pavadinimas. Ties šiaurinio rėmelio viduriu rašoma lapo nomenklatūra. Koordinačių sistemos, kurioje sudaromas planas, pavadinimas rašomas dešinėje šiaurinio rėmelio pusėje, virš miesto, gyvenvietės ar pramonės objekto pavadinimo. Žemiau pietinio rėmelio, ties viduriu, rašomas plano mastelis, reljefo laiptas, aukščių sistema. Kairėje pusėje braižomas kvadratas, kuriame nurodomi plano rėmelių teoriniai matmenys. Žemiau pietinio rėmelio dešinėje pusėje nurodoma organizacijos, kurios nuosavybė yra planas ar skaitmeninė topografinių duomenų bazė (TDB), pavadinimas; sudariusios organizacijos pavadinimas, išleidimo metai; plano, TDB sudarymo metodas; pagrindinė topografinė medžiaga, naudojama TDB sudaryti, šios medžiagos paruošimo metai. Vidiniu rėmeliu apribotame plote braižomas koordinačių tinklelis. Jis brėžiamas kas 10 cm. Tarp vidinio ir išorinio lapo rėmelių pratęsiamas koordinačių tinklelis ir kampuose rašomos stačiakampės koordinatės. Išorinio rėmelio viduryje, vidinėje pusėje, rašomi gretimų lapų numeriai.

Topografinio plano M 1:500 apiforminimo pavyzdys (1 priedas).

 

Topografinio plano M 1:1000 lapų apiforminimas

 

Kairėje šiaurinio rėmelio pusėje rašomas vietovės pavadinimas. Ties šiaurinio rėmelio viduriu rašoma lapo nomenklatūra. Dešinėje šiaurinio rėmelio pusėje, virš vietovės pavadinimo rašomas koordinačių sistemos pavadinimas. Žemiau pietinio rėmelio, kairėje pusėje braižomas keturkampis, kuriame rašomi plano rėmelio teoriniai matmenys. Ties pietinio rėmelio viduriu, žemiau jo, užrašomas plano mastelis, reljefo laiptas, aukščių sistema. Žemiau pietinio rėmelio dešinėje pusėje nurodoma organizacijos, kurios nuosavybė yra planas ar skaitmeninė topografinių duomenų bazė (TDB), pavadinimas; sudariusios organizacijos pavadinimas, išleidimo metai; plano, TDB sudarymo metodas; pagrindinė topografinė medžiaga, naudojama TDB sudaryti, šios medžiagos paruošimo metai. Koordinatės rašomos plano kampuose. Išorinio rėmelio viduryje, vidinėje pusėje surašomi gretimų lapų numeriai.

Topografinio plano M 1:1000 apiforminimo pavyzdys (2 priedas).

 

Topografinio plano M1:2000 lapų apiforminimas

 

Kairėje šiaurinio rėmelio pusėje, virš jo rašomas miesto ar rajono pavadinimas. Dešinėje šio rėmelio pusėje rašomas miesto rajono ar kaimo pavadinimas. Dešinėje šiaurinio rėmelio pusėje, aukščiau teksto rašomas koordinačių sistemos pavadinimas. Aukščiau šiaurinio rėmelio, ties viduriu, rašoma plano nomenklatūra. Žemiau pietinio rėmelio, ties viduriu, rašomas plano mastelis, reljefo laiptas, aukščių sistema. Kairėje pusėje braižomas kvadratas, kuriame surašomi plano rėmelio teoriniai matmenys. Žemiau pietinio rėmelio dešinėje pusėje nurodoma organizacijos, kurios nuosavybė yra planas ar skaitmeninė topografinių duomenų bazė (TDB), pavadinimas; sudariusios organizacijos pavadinimas, išleidimo metai; plano, TDB sudarymo metodas; pagrindinė topografinė medžiaga, naudojama TDB sudaryti, šios medžiagos paruošimo metai. Išorinio rėmelio viduryje, vidinėje pusėje surašomi gretimų lapų numeriai. Koordinatės rašomos plano kampuose.

Topografinio plano M 1:2000 apiforminimo pavyzdys (3 priedas).

 

Topografinio plano M 1:5000 lapų apiforminimas

 

Kairėje topografinio plano lapo šiaurinio rėmelio pusėje rašomas miesto, rajono pavadinimas. Dešinėje pusėje – miesto rajono, kaimo pavadinimas. Dešinėje šiaurinio rėmelio pusėje, virš užrašo rašomas koordinačių sistemos pavadinimas. Ties šiaurinio rėmelio viduriu rašoma plano nomenklatūra. Ties pietinio rėmelio viduriu, žemiau jo rašomas plano mastelis, reljefo laiptas, aukščių sistema. Žemiau pietinio rėmelio dešinėje pusėje nurodoma organizacijos, kurios nuosavybė yra planas ar skaitmeninė topografinių duomenų bazė (TDB), pavadinimas; sudariusios organizacijos pavadinimas, išleidimo metai; plano, TDB sudarymo metodas; pagrindinė topografinė medžiaga, naudojama TDB sudaryti, šios medžiagos paruošimo metai. Išorinio rėmelio viduryje, vidinėje pusėje surašomi gretimų lapų numeriai. Lapo kampuose rašomos vidinio rėmelio stačiakampės koordinatės.

Topografinio plano M 1:5000 apiforminimo pavyzdys (4 priedas).

______________

 

28

29

30

31

______________