LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL MUZIEJŲ MODERNIZAVIMO 2007–2015 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2007 m. kovo 14 d. Nr. 275

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 215 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programą (pridedama).

2. Nustatyti, kad 1 punkte nurodyta programa vykdoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir Valstybės investicijų programoje numatytų kapitalo investicijų, paskirstytų pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus, taip pat naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą.

3. Rekomenduoti savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą programą ir skirti iš savivaldybių biudžetų šiam tikslui lėšų.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                          Jonas Jučas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.

kovo 14 d. nutarimu Nr. 275

 

MUZIEJŲ MODERNIZAVIMO 2007–2015 METŲ PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programos (toliau vadinama – ši Programa) paskirtis – ugdyti visuomenės istorinę savimonę, kokybiškai atnaujinus muziejų veiklą ir sudarius jiems sąlygas tinkamai kaupti, saugoti ir populiarinti istorijos, literatūros, kultūros, meno, gamtos, mokslo ir technikos paveldo objektus, kad visuomenė galėtų įvairiapusiškiau pažinti kultūros paveldą ir ugdyti savo narių kūrybiškumą.

2. Ši Programa parengta atsižvelgiant į Dvarų paveldo išsaugojimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 481 (Žin., 2003, Nr. 38-1740), ir Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933 (Žin., 2005, Nr. 105-3877).

3. Šios Programos objektas – nacionaliniai, respublikiniai ir savivaldybių muziejai, įsteigti kaip biudžetinės įstaigos. Apskričių, žinybiniai ir kiti muziejai, nesvarbu, kokia jų teisinė forma, gali dalyvauti įgyvendinant šios Programos 28.2–28.7 punktuose numatytus uždavinius.

Šios Programos 28.1 punkto nuostatos (2–4 priedai) netaikomos muziejams, kurių pastatus sutvarkyti numatyta Lietuvos tūkstantmečio programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 971 (Žin., 2003, Nr. 73-3405).

4. Šios Programos vykdytojai – Kultūros ministerija, Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės, kurių muziejai įtraukti į šią Programą, ir muziejai.

5. Ši Programa pradedama vykdyti 2007 metais, o baigiama – 2015 metais. Šios Programos įgyvendinimo priemonės pateiktos 1 priede.

 

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

6. Lietuvoje 2007 m. sausio 1 d. veikė 107 muziejai: 3 nacionaliniai, 15 respublikinių, 2 apskričių, 64 savivaldybių, 19 žinybinių ir 5 nevalstybiniai.

7. Lietuvos muziejuose 2007 m. sausio 1 d. buvo sukaupta daugiau kaip 5,5 mln. eksponatų. Eksponatų kasmet gausėja, muziejams siūloma unikalių eksponatų, tačiau dėl nepakankamo muziejų finansavimo ne visuomet galima juos nupirkti. Ypač mažai įsigyta šiuolaikinės Lietuvos dailės kūrinių, sukurtų 1990–2000 metais.

8. Nuo 2003 metų Lietuvos dailės muziejus vykdo naujųjų technologijų projektą – kuriama Lietuvos integrali muziejų informacijos sistema (LIMIS), jungianti Lietuvos muziejų rinkinių apskaitos duomenų bazes ir sudaranti galimybes pagal vienodus standartus kaupti, tvarkyti, valdyti, teikti informaciją apie muziejų vertybes.

9. Muziejuose 2007 m. sausio 1 d. buvo 135 tūkst. eksponatų, kuriuos reikia restauruoti, ir 270 tūkst. eksponatų, kuriuos reikia konservuoti. Per metus restauruojama tik apie 2 tūkst. eksponatų, o apie 13 tūkst. konservuojama.

10. Muziejai ekspozicijose bei parodose eksponuoja nuo 5 iki 15 procentų sukauptų vertybių (vidutiniškai apie 9 procentus). Per metus surengiama apie 1470 parodų ir apie 40 virtualių parodų.

11. Per metus muziejuose įvyksta apie 7500 šviečiamųjų renginių, kuriuose dalyvauja apie 164 tūkst. lankytojų.

12. Šiuo metu Lietuvos muziejuose dirba 2800 darbuotojų, iš jų 650 muziejininkų, 150 restauratorių ir 77 gidai.

13. Lietuvos muziejuose yra 250 kompiuterizuotų darbo vietų. Kompiuterizuotai vertybės apskaitomos trijuose muziejuose.

14. Šiuo metu šalies muziejai turi apie 259 tūkst. kv. metrų patalpų, iš kurių apie 80 tūkst. kv. metrų – nuolatinės ekspozicijos, 35 tūkst. kv. metrų – saugyklos.

15. Lietuvoje muziejams išlaikyti (steigėjų skiriamos lėšos) išleidžiama apie 51,5 mln. litų. Patys muziejai iš teikiamų paslaugų užsidirba apie 18,5 mln. litų. Didžiuma lėšų skiriama darbo užmokesčiui, už komunalines paslaugas sumokėti.

16. Muziejus kasmet aplanko vis daugiau lankytojų: 2001 metais – 2382 tūkst., 2002 metais – 2390 tūkst., 2003 metais – 2402 tūkst., 2004 metais – 2550 tūkst., 2005 metais – 2706 tūkst., 2006 metais – 2887 tūkst. lankytojų. Pastaraisiais metais muziejuose gausėja užsienio turistų.

17. Daugelio muziejų pastatai ir patalpos neatitinka šiuolaikinio muziejaus reikalavimų, jie įsikūrę nepritaikytuose pastatuose: dvaruose, gyvenamuosiuose namuose, administraciniuose pastatuose ir panašiai. Didžiuma muziejų įsikūrę pastatuose, kurie yra kultūros paveldo objektai. Šiems pastatams reikia skirti ypač daug dėmesio. Specialiai muziejinei paskirčiai projektuotų pastatų tik vienetai. Daug kur nepakanka erdvės ir eksponatams, ir lankytojams, ir darbuotojams.

18. Patalpų būklė neleidžia tinkamai saugoti ir pristatyti sukauptų vertybių, o kai kada yra rimta kliūtis prie vertybių prieiti ar net kelia pavojų jų išlikimui.

19. Pasenusios ekspozicijos nepatrauklios visuomenei, neskatina jos kūrybiškumo, trukdo tinkamai naudoti muziejų šviečiamąjį ir ekonominį potencialą.

20. Lėtai diegiamos naujos technologijos, tai trukdo kurti modernią eksponatų apskaitą, stabdo informacijos apie šalies paveldą sklaidą, menkina muziejų prestižą ir galimybes laisvalaikio rinkoje.

21. Nėra integralios apskaitos sistemos, tai neleidžia keistis ne tik informacija, bet ir trukdo ieškoti kolekcijų, jomis mainytis.

22. Muziejų personalas neturi galimybės sistemingai tobulinti kvalifikaciją ir profesinius įgūdžius. Ateityje tai gali labai kliudyti aktualizuoti kultūros paveldą, teikti kultūros paslaugas visuomenei.

23. Muziejai gali prisidėti prie formalaus ir neformalaus mokymo, tačiau jų teikiamos paslaugos dar netapo neatsiejama mokymo proceso dalimi.

24. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atsivėrė plačios galimybės bendradarbiauti su kitomis valstybėmis. Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiamos finansavimo galimybės leidžia muziejams aktyviau prisidėti prie regionų plėtros. Kita vertus, savivaldybės vis dar skiria mažai dėmesio muziejų veiklai ir finansavimui. Savivaldybės, nusistatydamos kultūrinės veiklos prioritetus, neatsižvelgia į muziejų teikiamas kultūrines paslaugas. Kartais muziejai kartoja kitų kultūros įstaigų teikiamas paslaugas.

25. Sparčiai plėtojamos kitos kultūros sritys sudaro didelę konkurenciją muziejų sektoriui dėl čia esančio mažesnio darbo užmokesčio, mažesnių investicijų. Kadangi didėja konkurencija laisvalaikio rinkoje, ima stigti kvalifikuoto personalo.

26. Keičiantis muziejų vaidmeniui visuomenėje, jų veikla tampa priklausoma ne tik nuo pačių muziejų struktūros tobulinimo ar darbuotojų profesionalumo, bet ir nuo veiksnių, kurie šiuolaikinėmis sąlygomis nuolat keičiasi: informacinių technologijų plėtros, kultūros paslaugų teikimo pokyčių. Naujus muziejų kultūros paslaugų teikimo reikalavimus kelia šių paslaugų vartotojų gyvenimo lygio ir užimtumo struktūros pokyčiai, naujų socialinių grupių, turinčių visiškai naujus kultūrinius, švietimo ir informacinius poreikius, atsiradimas.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

27. Nustatomi tokie šios Programos tikslai:

27.1. sudaryti muziejuose sąlygas tinkamai kaupti, saugoti, restauruoti, eksponuoti ir apsaugoti kultūros vertybės;

27.2. ugdyti visuomenės kūrybiškumą, kokybiškai atnaujinus muziejų veiklą.

28. Siekiant užsibrėžtų tikslų, numatomi šie uždaviniai:

28.1. modernizuoti muziejų materialinę bazę;

28.2. papildyti muziejų rinkinius naujais eksponatais;

28.3. restauruoti muziejines vertybes;

28.4. stiprinti muziejų informacinę bazę;

28.5. moderniomis priemonėmis ir technologijomis aktualizuoti šalies muziejų rinkinius ir užtikrinti visuomenei galimybę susipažinti su suskaitmenintu kultūros paveldu ir informacija apie jį;

28.6. sudaryti muziejuose sąlygas šviestis ir mokytis visą gyvenimą;

28.7. ugdyti muziejininkų gebėjimus teikti profesionalias paslaugas ir taip prisidėti prie mokymosi, turizmo ir socialinės integracijos.

 

IV. LĖŠOS

 

29. Šiai Programai įgyvendinti, preliminariais skaičiavimais, reikės 437805 tūkst. litų. Preliminarus lėšų poreikis nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų pastatams rekonstruoti, kapitaliniam ir paprastajam jų remontui atlikti, naujiems pastatams statyti, ekspozicijų, saugyklų ir restauravimo dirbtuvių įrangai įsigyti, ekspozicijoms, saugykloms ir restauravimo dirbtuvėms įrengti nurodytas 1–4 prieduose.

30. Finansavimo prioritetai:

30.1. muziejų pastatai, kurių investicijų projektai įtraukti į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą ir jau pradėti įgyvendinti;

30.2. avarinės būklės muziejų pastatai;

30.3. muziejų pastatai, kurių investicijų projektui įgyvendinti ne mažiau 20 procentų lėšų skiria savivaldybė (taikoma savivaldybių muziejams);

30.4. restauruotinų eksponatų kultūrinė vertė, būklė, eksponavimo būtinumas.

 

V. NUMATOMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

31. Įgyvendinus šią Programą:

31.1. muziejų rinkiniai bus papildyti vertingais eksponatais;

31.2. bus atnaujinti muziejų pastatai, pastatyta naujų pastatų, įrengtos ekspozicijos, saugyklos, restauravimo dirbtuvės;

31.3. bus modernizuota muziejinių vertybių apsauga, saugojimas ir apskaita;

31.4. tobulės muziejų personalo kvalifikacija;

31.5. muziejų rinkiniai bus prieinami visuomenei tiek tiesiogiai, tiek naudojantis informacinėmis technologijomis;

31.6. muziejai taps patrauklia mokymosi, kultūrinio turizmo, laisvalaikio, socialinės integracijos vieta.

32. Šios Programos priemonių įgyvendinimas bus vertinamas pagal šiuos kriterijus:

32.1. kiek rekonstruota, suremontuota ir pastatyta muziejų pastatų;

32.2. kiek įgyvendinta ekspozicijų atnaujinimo projektų;

32.3. kiek įgyvendinta muziejų apsaugos modernizavimo projektų;

32.4. kiek įgyvendinta Lietuvos kultūros vertybių, esančių užsienyje, paieškos projektų;

32.5. ar padaugėjo muziejų lankytojų;

32.6. kiek muziejuose surengta parodų ir išleista jų leidinių;

32.7. ar pagausėjo saugomų ir eksponuojamų muziejuose eksponatų;

32.8. kiek eksponatų perkelta į skaitmeninę formą;

32.9. kiek organizuota muziejų šviečiamųjų renginių, kiek juose buvo lankytojų;

32.10. kiek restauruota ir konservuota eksponatų;

32.11. kiek muziejuje kompiuterizuotų darbo vietų;

32.12. kiek muziejaus darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programose.

 

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

33. Už šios Programos įgyvendinimo koordinavimą atsakinga Kultūros ministerija, kuri derins veiksmus su Finansų ministerija ir šios Programos vykdytojais.

______________


Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų

programos

1 priedas

 

MUZIEJŲ MODERNIZAVIMO 2007–2015 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

Tikslai

Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Vykdytojas

Įvykdymo laikas (metai)

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų)

1. Sudaryti muziejuose sąlygas tinkamai kaupti, saugoti, restauruoti, eksponuoti ir apsaugoti kultūros vertybes

1. Modernizuoti muziejų materialinę bazę (Programos 2–4 priedai)

1.1. Rekonstruoti muziejų pastatus, atlikti kapitalinį ir paprastąjį jų remontą, statyti naujus pastatus

Kultūros ministerija, Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija, savivaldybės

2007–2015

376920

1.2. Įsigyti ekspozicijų, saugyklų, restauravimo dirbtuvių įrangą, įrengti ekspozicijas, saugyklas, restauravimo dirbtuves

Kultūros ministerija, Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija, savivaldybės

2007–2015

46335

 

 

1.3. Modernizuoti muziejų apsaugos priemones

Kultūros ministerija, Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija, savivaldybės

2007–2015

10000

 

2. Papildyti muziejų rinkinius naujais eksponatais

2.1. Įsigyti šalies ir jos kultūros istorijai svarbių eksponatų

Kultūros ministerija, muziejai

2007–2015

3600

 

 

2.2. Ieškoti Lietuvos kultūros vertybių užsienyje

Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, nacionaliniai muziejai

2007–2015

900

 

3. Restauruoti muziejines vertybes

3.1. Parengti muziejų fonde esančių muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo darbų poreikio analizę

Kultūros ministerija

2007

50

 

 

3.2. Parengti ir kultūros ministro įsakymu patvirtinti Muziejų fonde esančių muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo darbų finansavimo taisykles, atlikti muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo darbus

Kultūros ministerija, muziejai

2007–2015

 

 

4. Stiprinti muziejų informacinę bazę

4.1. Parengti, kultūros ministro įsakymu patvirtinti ir įdiegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS)

Kultūros ministerija, savivaldybės, muziejai

2007–2015

 

4.2. Plėtoti muziejų portalo www.muziejai.lt veiklą – pristatyti muziejus internete

Kultūros ministerija, muziejai

2007–2015

 

2. Ugdyti visuomenės kūrybiškumą, kokybiškai atnaujinus muziejų veiklą

5. Moderniomis priemonėmis ir technologijomis aktualizuoti šalies muziejų rinkinius ir užtikrinti visuomenei galimybę susipažinti su skaitmenizuotu kultūros paveldu ir informacija apie jį

5.1. Parengti, kultūros ministro įsakymu patvirtinti ir vykdyti muziejinių vertybių skaitmeninimo veiksmų planą

Kultūros ministerija, muziejai

2007–2015

 

 

6. Sudaryti muziejuose sąlygas šviestis ir mokytis visą gyvenimą

6.1. Vykdyti muziejų vadovų patvirtintas šviečiamąsias programas

muziejai

2007–2015

 

6.2. Parengti ir įdiegti muziejų vertinimo sistemą

Kultūros ministerija

2007

 

 

7. Ugdyti muziejininkų gebėjimus teikti profesionalias paslaugas ir taip prisidėti prie mokymosi, turizmo ir socialinės integracijos

7.1. Parengti ir kultūros ministro įsakymu patvirtinti Ilgalaikio muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo nuostatus, tobulinti muziejininkų kvalifikaciją

Kultūros ministerija

2007–2015

 

______________


Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų

programos

2 priedas

 

PRELIMINARUS LĖŠŲ POREIKIS 2007–2015 METAIS NACIONALINIŲ MUZIEJŲ PASTATAMS REKONSTRUOTI, KAPITALINIAM IR PAPRASTAJAM JŲ REMONTUI ATLIKTI, NAUJIEMS PASTATAMS STATYTI BEI ILGALAIKIAM TURTUI ĮSIGYTI

 

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas, muziejaus pavadinimas, muziejaus naudojami pastatai ir patalpos, jų adresas ir unikalus numeris

Numatomi darbai, ilgalaikio turto įsigijimas

Planuojama atlikti numatytus darbus (metai)

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų)

1.

Lietuvos nacionalinis muziejus

 

 

 

1.1.

Pastatai, Arsenalo g. 1, Vilnius

(1094-0021-0017;

1094-0021-0028;

1094-0021-0039)

kapitalinis remontas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2009–2011

21700

1.2.

Pastatai, Arsenalo g. 3, Vilnius

(1094-0021-1014;

1094-0021-1025;

1094-0021-1036)

paprastasis remontas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2009–2010

1700

1.3.

Pastatas, Arsenalo g. 5, Vilnius

(1091-4000-3018)

ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2008

250

1.4.

Pastatai, T. Kosciuškos g. 1, Vilnius

(1094-0514-6010;

1094-0514-6021;

1094-0514-6032)

kapitalinis remontas, restauravimo dirbtuvių, saugyklų įrangos įsigijimas, restauravimo dirbtuvių, saugyklos įrengimas

2009–2012

14037

1.5.

Pastatas, T. Kosciuškos g. 3, Vilnius (1094-0374-9019)

kapitalinis remontas, ekspozicijų ir saugyklų įrangos įsigijimas, ekspozicijos ir saugyklos įrengimas

2007–2009

16660

1.6.

Pastatai, Bokšto g. 20/ Subačiaus g. 18, Vilnius

(1399-6016-7013;

1399-6016-7024)

kapitalinis remontas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2011–2015

5700

1.7.

Pastatas, Pilies g. 26, Vilnius

(1094-0284-0011)

paprastasis remontas

2007–2008

1250

1.8.

Pastatai, Didžioji g. 24 ir 26, Vilnius (1094-0055-1019;

1094-0055-3013)

paprastasis remontas

2009–2011

1370

1.9.

Pastatas, Vytauto g. 23A, Palanga (2592-5002-4015)

paprastasis remontas

2008

720

1.10.

Pastatas, V. Kudirkos g. 29, Kudirkos Naumiestis, Šakių r.

(8499-8000-9019)

paprastasis remontas

2008–2009

570

 

 

 

Iš viso (1)

63957

2.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

 

 

 

2.1.

Pastatas, Nepriklausomybės a. 12, Kaunas

(1998-9011-7010)

rekonstravimas, naujo priestato statyba (5367 kv. metrų)

2010–2015

62000

2.2.

Pastatas, K. Donelaičio g. 16, Kaunas (1997-8002-6015)

kapitalinis remontas, ekspozicijų ir saugyklų įrangos įsigijimas, ekspozicijos ir saugyklos įrengimas

2010–2015

18000

2.3.

Pastatas, V. Putvinskio g. 64, Kaunas

(1992-8022-4015)

kapitalinis remontas, ekspozicijų ir saugyklų įrangos įsigijimas, ekspozicijos ir saugyklos įrengimas

2010–2015

8800

2.4.

Pastato 77/100 dalys, Vydūno al. 2, Kaunas

(1993-7041-7011)

paprastasis remontas, ekspozicijos ir saugyklos įrengimas

2011

2500

2.5.

Pastatas, J. Zikaro g. 3, Kaunas

(1993-3033-2015)

paprastasis remontas, ekspozicijos įrengimas

(45 kv. metrai)

2008

800

2.6.

Patalpos, E. Fryko g. 14, Kaunas

(1993-8009-6019:0002)

paprastasis remontas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2008

31

2.7.

Pastatai, M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai

(1594-0002-3056;

1594-0002-3012;

1594-0002-3034;

1594-0002-3023;

1594-0002-3045)

kapitalinis remontas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2008

2300

2.8.

Pastatas, M. K. Čiurlionio g. 41, Druskininkai

(1598-9000-4018)

kapitalinis remontas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2009

2000

2.9.

Pastatas, Prezidentūros rūmai, Vilniaus g. 33, Kaunas

(1994-0041-6020)

paprastasis remontas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2008

2700

 

 

 

Iš viso (2)

99131

3.

Lietuvos dailės muziejus

 

 

 

3.1.

Pastatai, Didžioji g. 4 Vilnius

(4400-0833-9956;

1094-0054-0058;)

paprastasis remontas, saugyklos įrangos įsigijimas ir saugyklos įrengimas

2007–2008

4145

3.2.

Pastatas, Bokšto g. 5, Vilnius

(1094-0053-5037)

saugyklos įrangos įsigijimas ir saugyklos įrengimas

2007–2008

849

3.3.

Pastatas, Arsenalo g. 3A, Vilnius (1098-7000-5019)

rekonstravimas, saugyklos įrangos įsigijimas ir saugyklos įrengimas

2008–2010

24169

3.4.

Pastatai, Vilniaus g. 22/ Labdarių g. 1, Vilnius

(1094-0441-8040)

Labdarių g. 3, Vilnius

(1094-0184-5125;

1094-0184-5082;

1094-0184-5058)

Liejyklos g. 2, Vilnius

(1094-0192-5017;

1094-0192-5039;

1094-0192-5040)

rekonstravimas ir sunaikintų pastatų atstatymas (2685 kv. metrai)

2010–2015

46594

3.5.

Patalpos, Rūdninkų g. 8, Vilnius

(1094-0332-3028:0001;

1094-0332-3028:0002;

1094-0332-3017:0037)

Pastatai, Rūdninkų g. 10, Vilnius

1094-0332-4014;

1094-0332-4025)

rekonstravimas

2008–2010

16973

3.6.

Pastatas, A. Goštauto g. 1, Vilnius

(1094-0110-2014)

paprastasis remontas

2008–2009

2800

3.7.

Pastatai, Liepų g. 29, Klaipėda

(2190-0003-0029;

2190-0003-0018)

kapitalinis remontas

2010–2011

8824

3.8.

Pastatas, Liepų g. 12, Klaipėda

(2190-0002-6016)

kapitalinis remontas

2011–2012

5853

3.9.

Pastatas, Vytauto g. 17, Palanga

(2585-0000-6013)

kapitalinis remontas

2007–2009

9632

3.10.

Pastatai, L. Rėzos g. 3, Neringa

(2398-2000-3019;

2398-2000-3025;

2398-2000-3036)

kapitalinis remontas

2007–2008

1662

 

 

 

Iš viso (3)

121501

 

 

 

Iš viso (1–3)

284589

______________


Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų

programos

3 priedas

 

PRELIMINARUS LĖŠŲ POREIKIS 2007–2015 METAIS RESPUBLIKINIŲ

MUZIEJŲ PASTATAMS REKONSTRUOTI, KAPITALINIAM IR PAPRASTAJAM JŲ REMONTUI ATLIKTI, NAUJIEMS PASTATAMS STATYTI BEI ILGALAIKIAM TURTUI ĮSIGYTI

 

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas, muziejaus pavadinimas, muziejaus naudojami pastatai ir patalpos, jų adresas ir unikalus numeris

Numatomi darbai, ilgalaikio turto įsigijimas

Planuojama atlikti numatytus darbus (metai)

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų)

 

Kultūros ministerija

 

 

 

1.

Maironio lietuvių literatūros muziejus

 

 

 

1.1.

Pastatas, Rotušės a. 13, Kaunas

(1991-0015-8012)

rekonstravimas

2007–2010

15000

1.2.

Pastatas, B. Sruogos g. 21, Kaunas (1993-9041-5015)

paprastasis remontas

2007–2008

450

1.3.

Pastatas, K. Donelaičio g. 13, Kaunas (1993-5005-8014)

rekonstravimas

2010–2015

2500

 

 

 

Iš viso (1)

17950

2.

Šiaulių „Aušros“ muziejus

 

 

 

2.1.

Pastatas, Aušros al. 47, Šiauliai

(2994-6001-6010)

rekonstravimas

2008–2010

2687

2.2.

Pastatas, Vilniaus g. 74, Šiauliai

(2988-0000-4026)

rekonstravimas

 

2007–2008

6586

2.3.

Pastatas, Vytauto g. 89, Šiauliai

(2992-5008-1016)

kapitalinis remontas

2009–2011

3973

2.4.

Pastato 605/1100 dalys,

Vilniaus g. 140, Šiauliai

(2993-5006-8011)

kapitalinis remontas

2008–2009

1135

2.5.

Pastatas, Vilniaus g. 139, Šiauliai

(2998-4009-4014)

kapitalinis remontas

2010–2015

831

2.6.

Pastatas, Vytauto g. 116, Šiauliai

(2994-7014-5013)

kapitalinis remontas

2010–2014

207

 

 

 

Iš viso (2)

15419

3.

Trakų istorijos muziejus

 

 

 

3.1.

Pastatai ir kiti statiniai, Kęstučio g. 4, Trakai

(4400-0465-1194;

4400-0465-1330;

4400-0465-1372;

4400-0465-1418;

4400-0465-1444;

7982-0000-1039)

rekonstravimas

2008–2010

2500

3.2.

Pastatai, Kęstučio g. 4, Trakai

(7982-0000-1017;

7982-0000-1028)

rekonstravimas

2008–2009

2000

3.3.

Pastatas ir kiti statiniai,

Medininkai, Vilniaus r.

(4400-0311-7055;

4400-0311-7077)

rekonstravimas

2010–2015

8500

3.4.

Pastatas, Kęstučio g. 7, Trakai

(4400-0761-5005)

paprastasis remontas

2007

150

 

 

 

Iš viso (3)

13150

4.

Kauno IX forto muziejus

 

 

 

4.1.

Pastatas, Žemaičių pl. 75, Kaunas

(1901-9003-1049)

kapitalinis remontas

2009–2011

1000

4.2.

Pastatas, Žemaičių pl. 73, Kaunas

(1901-9003-1038)

rekonstravimas

2011–2014

1000

4.3.

Pastatas, Žemaičių pl. 71, Kaunas

(1901-9003-1027)

paprastasis remontas

2008–2009

600

 

 

 

Iš viso (4)

2600

5.

Lietuvos aviacijos muziejus

 

 

 

5.1.

Pastatai, Veiverių g. 132A, Kaunas (1996-3027-4010;

1996-3027-4021)

kapitalinis remontas

2008–2010

1501

 

 

 

Iš viso (5)

1501

6.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

 

 

6.1.

Pastatas, Vilniaus g. 41/Klaipėdos g. 9, Vilnius

(1094-0442-6020)

rekonstravimas

2009–2011

767

6.2.

Pastatai, Vilniaus g. 41/Klaipėdos g. 9, Vilnius

(1094-0442-6031;

1094-0442-6042)

rekonstravimas

2010–2015

5226

 

 

 

Iš viso (6)

5993

7.

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

 

 

 

7.1.

Pastatas, Pylimo g. 4, Vilnius

(1094-0306-1021)

kapitalinis remontas

2009–2011

4500

7.2.

Pastatas, Agrastų g. 15, Vilnius

(1095-5000-2018)

paprastasis remontas

2007–2008

265

7.3.

Pastatas, Pamėnkalnio g. 12, Vilnius (1094-0264-6015)

paprastasis remontas

2007–2008

700

7.4.

Pastatas, Šv. Jokūbo g. 17, Druskininkai (1594-0012-6010)

paprastasis remontas

2008–2009

700

 

 

 

Iš viso (7)

6165

8.

Žemaičių vyskupystės muziejus

 

 

 

8.1.

Pastatas, S. Daukanto g. 6, Varniai, Telšių r.

(7874-6000-1014)

kapitalinis remontas

2010–2012

7000

 

 

 

Iš viso (8)

7000

9.

Lietuvos liaudies buities muziejus

 

 

 

 

Pastatas, S. Nėries g. 6, Rumšiškės, Kaišiadorių r.

(4997-3015-1015)

pastato (eksponatų saugyklos) statyba

2008–2009

3646

 

 

 

Iš viso (9)

3646

10.

Lietuvos jūrų muziejus

 

 

 

10.1.

Pastatas, Smiltynės g. 2, Klaipėda

(2198-0004-6261)

kapitalinis remontas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2009–2011

9880

10.2.

Pastatas, Smiltynės g. 4, Klaipėda

(2199-3013-4027)

rekonstravimas

2009–2010

3200

10.3.

Pastatas, Smiltynės g. 2, Klaipėda

(2198-0004-6249)

rekonstravimas ir priestato saugykloms, muziejaus bibliotekai statyba

2008–2014

3500

10.4.

Pastatas, Smiltynės g. 7, Klaipėda,

(2197-7005-9010)

rekonstravimas

2012–2015

2200

 

 

 

Iš viso (10)

18780

 

 

 

Iš viso (1–10)

92204

 

Aplinkos ministerija

 

 

 

11.

Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejus

 

 

 

11.1.

Pastatas, Laisvės al. 106, Kaunas (1992-4005-6011)

priestato saugykloms ir ekspozicijai statyba

2008–2010

2065

 

 

 

Iš viso (11)

2065

12.

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus

 

 

 

12.1.

Pastatas, Salantų g. 2, Mosėdis, Skuodo r.

ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2007

100

 

 

 

Iš viso (12)

100

 

 

 

Iš viso (11 ir 12)

2165

 

Krašto apsaugos ministerija

 

 

 

13.

Vytauto Didžiojo karo muziejus

 

 

 

13.1.

Pastatas, Laisvės al. 74B, Kaunas

(1993-6018-0025)

paprastasis remontas

2007–2009

279

 

 

 

Iš viso (13)

279

 

 

 

Iš viso (1–10 + 11–12 + 13)

94648

______________


Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų

programos

4 priedas

 

PRELIMINARUS LĖŠŲ POREIKIS 2007–2015 METAIS SAVIVALDYBIŲ MUZIEJŲ PASTATAMS REKONSTRUOTI, KAPITALINIAM IR PAPRASTAJAM JŲ REMONTUI ATLIKTI, NAUJIEMS PASTATAMS STATYTI IR ILGALAIKIAM TURTUI ĮSIGYTI

 

Eil. Nr.

Muziejaus pavadinimas, muziejaus naudojami pastatai ir patalpos, jų adresas ir unikalus numeris

Numatomi darbai, ilgalaikio turto įsigijimas

Planuojama atlikti numatytus darbus (metai)

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų)

1.

Alytaus kraštotyros muziejus.

Pastatas, Savanorių g. 6, Alytus (1199-1005-9011)

rekonstravimas ir priestato statyba

2008–2010

6080

2.

Birštono muziejus.

Pastatas, Vytauto g. 9, Birštonas (1293-2000-1036)

ekspozicijų ir saugyklų įrangos įsigijimas, ekspozicijos ir saugyklos įrengimas

2007–2008

441

3.

Biržų krašto muziejus „Sėla“. Pastatas, J. Radvilos g. 3, Biržai (3680-0000-3017)

kapitalinis remontas

2008–2015

3268

4.

Druskininkų miesto muziejus. Pastatas, M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai

(1594-0003-4017)

ekspozicijų ir saugyklų įrangos įsigijimas, ekspozicijos ir saugyklos įrengimas

2007–2008

330

5.

Jonavos krašto muziejus. Pastatai, J. Basanavičiaus g. 3, Jonava (4688-0000-1041;

4688-0000-1018;

4688-0000-1020;

4688-0000-1052)

ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2007

60

6.

Jurbarko krašto muziejus. Pastatai, Vydūno g. 19, Jurbarkas

(9484-6000-1011;

9481-0000-1017)

rekonstravimas

2008–2010

3264

7.

Kelmės krašto muziejus.

Pastatai, Dvaro g. 15, Kelmė

(5478-0000-1014;

5478-0000-1025)

rekonstravimas, ekspozicijų ir saugyklų įrangos įsigijimas, ekspozicijos ir saugyklos įrengimas

2007–2009

2990

8.

Kėdainių krašto muziejus. Pastatas, Didžioji g. 19, Kėdainiai (5389-9000-4019)

ekspozicijų ir saugyklų įrangos įsigijimas, ekspozicijos ir saugyklos įrengimas

2008–2009

430

9.

Kretingos muziejus

 

 

 

9.1.

Pastatai, Vilniaus g. 20, Kretinga

(5685-0000-2029;

5697-0005-1012)

rekonstravimas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2007–2010

3674

9.2.

Pastatas, Vilniaus g. 33, Kretinga

(5688-0001-1051)

rekonstravimas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2008–2010

964

9.3.

Pastatas, Vilniaus g. 33, Kretinga

(5688-0001-1042)

rekonstravimas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2009

2132

9.4.

Pastatas, Vilniaus g. 33, Kretinga

(4400-0075-7451)

rekonstravimas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2007

384

9.5.

Pastatas, Vilniaus g. 33, Kretinga

(5688-0001-1028)

rekonstravimas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2008

282

9.6.

Pastatas, Vilniaus g. 33, Kretinga

(5688-0001-1017)

rekonstravimas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2009

692

9.7.

Pastatas, Padvarių km.,

Kretingos r.

(5699-2014-2014)

rekonstravimas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2011

563

 

 

 

Iš viso (9)

8691

10.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Pastatas, Gedimino g. 2, Kupiškis (5785-0000-1011)

rekonstravimas

2007–2008

1500

11.

Lazdijų krašto muziejus. Pastatas, Seinų g. 29, Lazdijai

(5992-0001-4017)

rekonstravimas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2007–2008

616,3

12.

Marijampolės kraštotyros muziejus. Pastatas,

Vytauto g. 29, Marijampolė

(1889-0000-9013)

ekspozicijų ir saugyklų įrangos įsigijimas, ekspozicijos ir saugyklos įrengimas

2007

100

13.

Mažeikių muziejus.

Pastatas, V. Burbos g. 9, Mažeikiai (6193-6000-1024)

rekonstravimas, ekspozicijų ir saugyklų įrangos įsigijimas, ekspozicijos ir saugyklos įrengimas

2008–2009

495

14.

Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.

Aukštoji g. 3/Didžioji Vandens g. 4, Klaipėda

 

 

14.1.

Pastatas, Aukštoji g. 3/Didžioji Vandens g. 4, Klaipėda (2198-7000-4013)

pastato statyba, saugyklos įrangos įsigijimas ir saugyklos įrengimas

2007–2008

3109

14.2.

Pastatas, Pilies g. 4, Klaipėda

(2194-6001-1014)

rekonstravimas

2007–2008

3134

14.3.

Pastatas, Aukštoji g. 3/Didžioji Vandens g. 4, Klaipėda

(2198-7000-4013)

ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2007–2008

705

14.4.

Pastatas, Aukštoji g. 3/Didžioji Vandens g. 4, Klaipėda

(2198-7000-4013)

rekonstravimas, restauravimo dirbtuvių įrangos įsigijimas ir restauravimo dirbtuvių įrengimas

2007–2008

270

 

 

 

Iš viso (14)

7218

15.

Molėtų krašto muziejus.

Pastatas, Inturkės g. 4, Molėtai

(6296-8000-7019)

ekspozicijų ir saugyklų įrangos įsigijimas, ekspozicijos ir saugyklos įrengimas

2007

115

16.

Neringos istorijos muziejus. Pastatas, Naglių g. 4, Neringa

(2390-0000-2016)

rekonstravimas

2007–2008

120

17.

Panevėžio kraštotyros muziejus. Pastatas,

Vasario 16-osios g. 25A, Panevėžys (2789-5000-9024)

pastato rekonstravimas, saugyklų ir restauravimo dirbtuvių įrangos įsigijimas, saugyklos ir restauravimo dirbtuvių įrengimas

2008–2010

2250

18.

Pasvalio krašto muziejus. Pastatas, P. Avižonio g. 6, Pasvalys (6796-4001-0014)

pastato statyba, ekspozicijų ir saugyklų įrangos įsigijimas, ekspozicijos ir saugyklos įrengimas

2007–2009

841

19.

Prienų krašto muziejus.

Pastatai, F. Martišiaus g. 13, Prienai

(6993-5001-0011;

6993-5001-0033;

6993-5001-0055)

Patalpa, F. Martišiaus g. 13, Prienai

(6993-5001-0044:0001)

rekonstravimas, kapitalinis remontas

2007–2009

2271,4

20.

Raseinių krašto istorijos muziejus.

Pastatas, Muziejaus g. 3, Raseiniai (7293-0000-7016)

kapitalinis remontas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2008–2009

1855

21.

Skuodo muziejus.

Pastatas, Šaulių g. 3, Skuodas

(7589-5000-1014)

kapitalinis remontas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2007–2008

913,3

22.

Ukmergės kraštotyros muziejus. Pastatas, Kęstučio a. 9, Ukmergė

(8195-9000-8017;

8195-9000-8028)

rekonstravimas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2007–2009

3355

23.

Utenos kraštotyros muziejus. Pastatas, Stoties g. 39, Utena

(8294-0083-8014)

rekonstravimas, ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2007–2009

600

24.

Vilkaviškio krašto muziejus. Pastatai, Uosių k., Vilkaviškio r. (3995-4005-0020;

4400-0206-3847)

kapitalinis remontas

2008–2009

2000

25.

Zanavykų krašto muziejus. Pastatas, Girėnų k., Šakių r.

(8497-6010-2017)

ekspozicijų įrangos įsigijimas ir ekspozicijos įrengimas

2008–2009

2000

26.

Telšių rajono savivaldybės Žemaičių muziejus „Alka“. Pastatas, Muziejaus g. 31, Telšiai (7893-0002-5025)

kapitalinis remontas

2008–2009

2200

 

 

 

Iš viso (1–26)

54018

______________