LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 17 IR 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. rugpjūčio 23 d. Nr. IX-2422

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 85-2969, Nr. 110-3984; 2002, Nr. 43-1604, Nr. 103-4605, Nr. 112-4976; 2003, Nr. 17-704, Nr. 28-1124, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636)

 

1 straipsnis. 17 straipsnio 10 punkto pakeitimas

17 straipsnio 10 punkte po žodžio „skaičiaus“ įrašyti žodžius „suteikia seniūnijoms pavadinimus ir juos keičia“ ir šį punktą išdėstyti taip:

10) gali priimti sprendimus dėl seniūnijų steigimo ir jų skaičiaus, suteikia seniūnijoms pavadinimus ir juos keičia, priskiria seniūnijoms savivaldybės teritorijas, nustato jų ribas ir prireikus jas keičia, įvertinusi vietos gyventojų nuomonę;“.

 

2 straipsnis. 30 straipsnio 1 dalies pakeitimas

30 straipsnio 1 dalyje po žodžio „Seniūnijos“ įrašyti žodį „pavadinimą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Seniūnija yra savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys – jos filialas, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos pavadinimą, aptarnaujamos teritorijos ribas ir seniūnijai perduodamas juridinio asmens (savivaldybės administracijos) funkcijas savo sprendimu nustato savivaldybės taryba. Seniūnijų skaičių taip pat nustato savivaldybės taryba.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________