Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO TERITORINES STATISTIKOS ĮSTAIGAS

 

2011 m. vasario 17 d. Nr. 191

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 2, 6, 7, 11, 18 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo (Žin., 2010, Nr. 137-6986) 7 straipsniu ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sutikti, kad Kauno teritorinė statistikos valdyba, Klaipėdos teritorinė statistikos valdyba, Panevėžio teritorinė statistikos valdyba, Šiaulių teritorinė statistikos valdyba ir Vilniaus teritorinė statistikos valdyba nuo 2011 m. liepos 1 d. būtų reorganizuotos jungimo būdu – prijungiant jas prie Lietuvos statistikos departamento, kuriam pereina visos reorganizuojamų Lietuvos statistikos departamento teritorinių statistikos įstaigų teisės ir pareigos.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Reorganizavimo tikslai – optimizuoti Lietuvos statistikos departamento struktūrą, užtikrinti efektyvesnį Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, racionaliau paskirstyti Lietuvos statistikos departamento atliekamas funkcijas.

2.2. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Kauno teritorinė statistikos valdyba, Klaipėdos teritorinė statistikos valdyba, Panevėžio teritorinė statistikos valdyba, Šiaulių teritorinė statistikos valdyba ir Vilniaus teritorinė statistikos valdyba.

2.3. Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos – Lietuvos statistikos departamentas, Kauno teritorinė statistikos valdyba, Klaipėdos teritorinė statistikos valdyba, Panevėžio teritorinė statistikos valdyba, Šiaulių teritorinė statistikos valdyba ir Vilniaus teritorinė statistikos valdyba.

2.4. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Lietuvos statistikos departamentas.

2.5. Funkcijos, kurias atliks po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga, – rengti ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei arba jos pavedimu finansų ministrui tvirtinti Oficialiosios statistikos programą; rengti ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Oficialiosios statistikos įvykdymo ataskaitą; rengti, tvirtinti ir skelbti Lietuvos statistikos departamento atliekamų statistinių tyrimų, kitų statistikos darbų statistinius formuliarus, metodikas, derinti kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų parengtus statistinius formuliarus ir metodikas; rinkti, kaupti, apdoroti, analizuoti statistinius duomenis, rengti ir skleisti statistinę informaciją apie šalies ekonominius, demografinius, socialinius, aplinkos reiškinius ir jų pokyčius, skleisti pagrindinę lyginamąją Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybių narių statistinę informaciją; Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu organizuoti ir atlikti visuotinius surašymus; diegti tarptautinius statistinius standartus ir klasifikatorius, koordinuoti tarptautinių ir nacionalinių statistinių klasifikatorių taikymą oficialiojoje statistikoje; prisidėti prie tarptautinių organizacijų statistikos programų įgyvendinimo ir tarptautinės statistikos plėtros; atlikti kitas Lietuvos statistikos departamento nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

2.6. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

3. Pavesti:

3.1. Lietuvos statistikos departamento, Kauno teritorinės statistikos valdybos, Klaipėdos teritorinės statistikos valdybos, Panevėžio teritorinės statistikos valdybos, Šiaulių teritorinės statistikos valdybos ir Vilniaus teritorinės statistikos valdybos vadovams – parengti Lietuvos statistikos departamento teritorinių statistikos įstaigų reorganizavimo sąlygų aprašą;

3.2. Lietuvos statistikos departamentui – užtikrinti Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 5–8 dalių nuostatų įgyvendinimą, apie Kauno teritorinės statistikos valdybos, Klaipėdos teritorinės statistikos valdybos, Panevėžio teritorinės statistikos valdybos, Šiaulių teritorinės statistikos valdybos ir Vilniaus teritorinės statistikos valdybos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbus Lietuvos statistikos departamento, Kauno teritorinės statistikos valdybos, Klaipėdos teritorinės statistikos valdybos, Panevėžio teritorinės statistikos valdybos, Šiaulių teritorinės statistikos valdybos ir Vilniaus teritorinės statistikos valdybos nuostatuose nurodytame šaltinyje vieną kartą ir pranešus raštu visiems Kauno teritorinės statistikos valdybos, Klaipėdos teritorinės statistikos valdybos, Panevėžio teritorinės statistikos valdybos, Šiaulių teritorinės statistikos valdybos ir Vilniaus teritorinės statistikos valdybos kreditoriams.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________