VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PRAŠYMO LAIKYTI TRANSPORTO VADYBININKŲ EGZAMINĄ IR (ARBA) IŠDUOTI PROFESINĖS KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMĄ FORMOS PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 22 d. Nr. 2B-264

Vilnius

 

Vadovaudamasis Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3-124 (Žin., 2012, Nr. 22-1016), 5.1 ir 50 punktais:

1. T v i r t i n u Prašymo laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą formą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 2B-399 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 9-258);

2.2. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2006 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. 2B-284 „Dėl Inspekcijos viršininko 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 2B-399 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 104-3995);

2.3. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. 2B-160 „Dėl Inspekcijos viršininko 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 2B-399 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 52-2080);

2.4. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2B-267 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 2B-399 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 86-4185).

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                Vidmantas Žukauskas

 

Forma patvirtinta

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2B-264

 

PRAŠYMO LAIKYTI TRANSPORTO VADYBININKŲ EGZAMINĄ IR (ARBA) IŠDUOTI PROFESINĖS KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMĄ FORMA

 

(1 pusė)

Scan2


 

 


(2 pusė)

Scan10001


 

 

_________________