LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-431

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 75-3474, Nr. 123-5585; 2004, Nr. 73-2535; 2005, Nr. 76-2743, Nr. 88-3293, Nr. 153-5634; 2006, Nr. 82-3249; 2008, Nr. 15-510, Nr. 47-1750, Nr. 149-6033; 2010, Nr. 41-1931, Nr. 145-7410, Nr. 145-7412; 2012, Nr. 83-4340)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 4 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją, arba konkrečios savivaldybės teritorijoje;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________