LIETUVOS RESPUBLIKOS

KREDITO UNIJŲ ĮSTATYMO 56 IR 61 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. lapkričio 17 d. Nr. XI-1669

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 26-578; 2008, Nr. 76-3003)

 

1 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

56 straipsnis. Priežiūros tikslams gautos informacijos apsauga

Kredito unijų priežiūros tikslams gautos informacijos apsaugai mutatis mutandis taikomas Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 65 straipsnis.“

 

2 straipsnis. 61 straipsnio 1 dalies 8 punkto pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) atšaukti išduotą licenciją ar laikinai sustabdyti jos galiojimą tol, kol egzistuoja pagrindas licenciją sustabdyti; išnykus licencijos sustabdymo pagrindui, priežiūros institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai įsitikino, kad pagrindas išnyko, atnaujina licencijos galiojimą.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________