Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. LIEPOS 14 D. NUTARIMO NR. 1052 „DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS SKAIDRUMO UŽTIKRINIMO GAIRIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KOORDINUOJANČIOS INSTITUCIJOS PASKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. lapkričio 28 d. Nr. 1417

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ (Žin., 2010, Nr. 88-4637; 2012, Nr. 30-1399):

1. Išdėstyti 4 punktą taip:

„4. Skaidrumo gairėse vartojamos sąvokos:

Bendrovių valdymo kodeksas – „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodeksas.

Koordinuojanti institucija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta institucija, atsakinga už valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė, gero valdymo politikos formavimą ir įgyvendinimo koordinavimą.

Valdymo koordinavimo centras – kaip ši sąvoka apibrėžta Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 (Žin., 2012, Nr. 67-3394).

Valstybei atstovaujanti institucija – valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota valstybės valdymo institucija; valstybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendinanti valstybės institucija, įstaiga, valstybės įmonė Valstybės turto fondas ar kitas juridinis asmuo, kuriems teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka šios akcijos perduotos patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti.

Valstybės valdoma įmonė – ūkinę komercinę veiklą vykdanti valstybės įmonė, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kuriose valstybei nuosavybės teise priklauso akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime. Jeigu Skaidrumo gairių nuostatos skirtos valstybės valdomoms įmonėms – akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms, vartojama sąvoka „valstybės valdoma bendrovė“.“

2. Išdėstyti 22 punktą taip:

22. Valstybei atstovaujanti institucija Skaidrumo gairių 19 punkte nurodytus dokumentus pateikia valdymo koordinavimo centrui per 3 darbo dienas nuo atitinkamų dokumentų viešo paskelbimo, tačiau ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai baigiasi Skaidrumo gairių 19.1–19.5 punktuose nurodyti terminai. Valstybei atstovaujanti institucija taip pat teikia koordinuojančiai institucijai su gero valdymo politikos formavimu ir šios politikos įgyvendinimu, įskaitant Skaidrumo gairių nuostatų taikymą, susijusią informaciją ir paaiškinimus, dėl kurių į valstybei atstovaujančią instituciją su motyvuotu prašymu kreipiasi koordinuojanti institucija.“

3. Išdėstyti 23 punktą taip:

„23. Valdymo koordinavimo centras:

23.1. rengia apibendrinančias metines ir tarpines (3, 6, 9 ir 12 mėnesių) ataskaitas apie valstybės valdomas įmones ir jų veiklą, kuriose taip pat turi būti pateikiama Skaidrumo gairių 23.2 punkte nurodyta informacija ir kita informacija apie Skaidrumo gairių laikymąsi;

23.2. vertina valstybės valdomų įmonių atskleidžiamos informacijos, metinių ir tarpinių pranešimų, metinių ir tarpinių veiklos ataskaitų, veiksmų pateikiant metinius pranešimus ir (ar) veiklos ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinius atitinkamoms institucijoms ir viešai skelbiant atitiktį Skaidrumo gairių nuostatoms.“

4. Išdėstyti 24 punktą taip:

„24. Valdymo koordinavimo centras apibendrinančias ataskaitas apie valstybės valdomas įmones rengia, viešai skelbia savo interneto svetainėje ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, o koordinuojančios institucijos ar valstybei atstovaujančios institucijos prašymu – šioms institucijoms:

24.1. metinę ataskaitą apie valstybės valdomas įmones – ne vėliau kaip liepos 1 dieną;

24.2. tarpinę (3 mėnesių) ataskaitą apie valstybės valdomas įmones – ne vėliau kaip liepos 15 dieną;

24.3. tarpinę (6 mėnesių) ataskaitą apie valstybės valdomas įmones – ne vėliau kaip rugsėjo 30 dieną;

24.4. tarpinę (9 mėnesių) ataskaitą apie valstybės valdomas įmones – ne vėliau kaip gruodžio 31 dieną;

24.5. tarpinę (12 mėnesių) ataskaitą apie valstybės valdomas įmones – ne vėliau kaip kitų metų kovo 31 dieną.“

5. Pripažinti netekusiu galios IX skyrių.

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS     ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                      RIMANTAS ŽYLIUS