LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO Nr. D1-185 „DĖL MEDŽIOTOJŲ SELEKCININKŲ KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 31 d. Nr. D1-874

Vilnius

 

P a k e i č i u Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-185 „Dėl Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 42-1576):

1. Įrašau 6 punkte vietoj žodžių „Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcija)“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra)“ ir vietoj žodžių „Inspekcija“ žodžius „Agentūra“.

2. Įrašau 8 punkte vietoj žodžio „Inspekcija“ žodį „Agentūra“ ir vietoj žodžio „Inspekcijos“ žodį „Agentūros“.

3. Įrašau 14 punkte vietoj žodžio „Inspekcijai“ žodį „Agentūrai“.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas