Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. VASARIO 11 D. NUTARIMO NR. 86 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. spalio 13 d. Nr. 1479

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 19-755; 60-2375):

1. Išdėstyti 1 punkto antrąją pastraipą taip:

„Energetikos ministerijos paskirtis yra formuoti valstybės politiką, taip pat organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse. Valstybės politikos įgyvendinimo funkcijos ministerijai gali būti pavestos tik įstatymų nustatytais atvejais ir nustatytam terminui.“

2. Papildyti 4 punktą šiomis antrąja ir trečiąja pastraipomis:

„Energetikos ministerijos savininkė yra valstybė. Energetikos ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri koordinuoja ministerijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, priima sprendimą dėl Energetikos ministerijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Energetikos ministerijos vieši pranešimai skelbiami ministerijos interneto svetainėje (www.enmin.lt), o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

3. Išdėstyti II skyriaus pavadinimą taip:

II. ENERGETIKOS MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS“.

4. Išdėstyti 5 punktą taip:

„5. Svarbiausieji Energetikos ministerijos veiklos tikslai, siekiant užtikrinti Lietuvos energetinio ūkio plėtrą, gyventojų gerovės kilimą ir vykdant narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, yra:

5.1. formuoti valstybės energetinio saugumo politiką: Nacionalinės energetikos strategijos, strateginių energetikos projektų, Europos Sąjungos energetikos politikos srityse ir užtikrinti šios politikos įgyvendinimą;

5.2. formuoti valstybės branduolinės energetikos politiką: naujos atominės elektrinės statybos, Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, branduolinės energijos naudojimo plėtros, ir užtikrinti valstybės politikos branduolinės energetikos sektoriuje įgyvendinimą;

5.3. formuoti valstybės politiką iškastinių energijos išteklių, atsinaujinančių energijos išteklių, elektros ir šilumos, energijos vartojimo efektyvumo srityse ir užtikrinti šios politikos įgyvendinimą.“

5. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Energetikos ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

6.1. valstybės energetinio saugumo politikos: Nacionalinės energetikos strategijos, strateginių energetikos projektų, Europos Sąjungos energetikos politikos formavimo srityse:

6.1.1. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių energetikos būklę ir raidos tendencijas;

6.1.2. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ilgalaikes valstybės saugumo stiprinimo programas;

6.1.3. pagal kompetenciją koordinuoja investicijas, skirtas energetikos projektams įgyvendinti;

6.1.4. rengia Nacionalinės energetikos strategijos ir jos pakeitimų projektus, teikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei, taip pat rengia Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planą, koordinuoja Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimą;

6.1.5. koordinuoja Lietuvos energetikos tinklų ir sistemų sujungimo su kitų Europos Sąjungos valstybių energetikos tinklais ir sistemomis projektų įgyvendinimą;

6.1.6. kartu su Aplinkos ministerija nagrinėja ir sprendžia klausimus, susijusius su naujų energetikos infrastruktūros objektų statyba, plėtojimu ir projektavimu, rengia ir suderinusi su Aplinkos ministerija tvirtina statinio saugos ir paskirties teisės aktus, nustatančius esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ir statybos produktų charakteristikų lygius ir klases;

6.1.7. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos institucijos;

6.1.8. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose;

6.1.9. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

6.2. valstybės branduolinės energetikos politikos: naujos atominės elektrinės statybos, Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, branduolinės energijos naudojimo plėtros ir valstybės politikos branduolinės energetikos sektoriuje formavimo srityse:

6.2.1. organizuoja branduolinės energetikos infrastruktūros Lietuvos Respublikoje plėtrą, taip pat dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą branduolinės energetikos srityje;

6.2.2. organizuoja valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą, derasi su Europos Komisija dėl jo finansavimo;

6.2.3. rengia Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo programą ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

6.2.4. koordinuoja Europos Sąjungos Ignalinos programą;

6.2.5. administruoja Specialiąją Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programą;

6.2.6. dalyvauja Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo veikloje;

6.2.7. valdo Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondą;

6.2.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

6.2.9. organizuoja radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir laidojimą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl konkrečių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių, saugyklų ir kapinynų statybos arba eksploatavimo nutraukimo;

6.2.10. organizuoja dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje;

6.2.11. kontroliuoja valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros veiklos programų įgyvendinimą;

6.2.12. organizuoja branduolinių ir radiologinių avarijų prevencijos, likvidavimo, tyrimo ir padarinių šalinimo priemones Energetikos ministerijos kontroliuojamuose branduolinės energetikos objektuose;

6.3. valstybės iškastinių ir atsinaujinančių energijos išteklių, elektros ir šilumos, energijos vartojimo efektyvumo politikos formavimo srityse:

6.3.1. formuoja ir užtikrina valstybės politikos įgyvendinimą energijos vartotojų teisių apsaugos srityje;

6.3.2. rengia ir tobulina teisės aktus, užtikrinančius patikimą energijos ir jos išteklių tiekimą, energetikos objektų ir įrenginių techninę saugą, efektyvų energijos ir jos išteklių naudojimą;

6.3.3. rengia Energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos projektą, teikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kartu su kitomis ministerijomis ir institucijomis organizuoja ir koordinuoja šios programos įgyvendinimą;

6.3.4. rengia energijos išteklių poreikio prognozes, preliminarius kuro, elektros ir šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo balansus;

6.3.5. nustato prioritetines energijos išteklių rūšis ir energijos vartojimo režimą;

6.3.6. pagal kompetenciją koordinuoja energijos išteklių gavybos ir perdirbimo klausimus;

6.3.7. pagal kompetenciją rengia gamybos iš vietinių ir antrinių žaliavų skatinimo programas, taip pat vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą skatinančias programas ir kitus teisės aktus, užtikrina jų įgyvendinimą;

6.3.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės reguliuojamų kainų energetikos srityje nustatymo principų;

6.3.9. rengia energetikos ūkio eksploatavimo, energijos ir jos išteklių perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartojimo taisykles, nustato energetikos specialistų ir įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarką;

6.3.10. nustato elektros energijos vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų ir aprūpinimo elektros energija atkūrimo trukmę;

6.3.11. nustato energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarką;

6.3.12. rengia šilumos ūkio plėtros kryptis;

6.3.13. kaupia ir analizuoja informaciją apie biodegalų gamybą Lietuvoje;

6.3.14. numato ir įgyvendina priemones, užtikrinančias būtiną energijos ir kuro tiekimą esant ekstremaliai energetikos padėčiai;

6.3.15. rengia Energetikos ministerijai priskirtos licencijuotinos veiklos licencijavimo taisyklių projektus arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina šias taisykles, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu išduoda Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos veiklos energetikos sektoriuje licencijas (leidimus);

6.3.16. organizuoja naftos produktų ir naftos valstybės atsargų tvarkymą ir kaupimą, nustato energijos išteklių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo tvarką;

6.3.17. nustato vartotojų ir gamintojų energetikos objektų prijungimo prie energijos tinklų tvarką ir sąlygas;

6.3.18. pagal kompetenciją organizuoja tarptautinius Energetikos ministerijai priskirtų energetikos šakų efektyvumo projektų konkursus;

6.4. taip pat atlieka šias funkcijas:

6.4.1. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, įgyvendina viešųjų įstaigų dalininko ar savininko teises ir pareigas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių savininko teises ir pareigas;

6.4.2. teikia valstybės įmonei Valstybės turto fondui pagal ministro valdymo sričiai priskirtus objektus pasiūlymus dėl strateginių ir ypač svarbių ūkio objektų privatizavimo tikslingumo, turimų valstybei priklausančių akcijų pardavimo sąlygų ir būdų;

6.4.3. dalyvauja rengiant energetinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis sutartis, kitus su tuo susijusius dokumentus, pagal kompetenciją dalyvauja konsultacinėse konferencijose ir derybose su tarptautinėmis organizacijomis, siekdama plėsti Lietuvos ir užsienio valstybių bendradarbiavimą ir spręsti energetikos sektoriui aktualias problemas, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant dvišalių ir daugiašalių Lietuvos ir užsienio valstybių bendradarbiavimo komisijų posėdžius;

6.4.4. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja tarptautinių sutarčių įgyvendinimą;

6.4.5. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;

6.4.6. pagal kompetenciją padeda organizuoti valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį, taip pat užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje;

6.4.7. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams NATO komitetuose;

6.4.8. pagal kompetenciją vykdo teisės aktuose nustatytas krizių valdymo, civilinės saugos sričių užduotis;

6.4.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant valstybės strateginius dokumentus;

6.4.10. rengia ministrui nustatytų valdymo sričių programas ir užtikrina jų įgyvendinimą;

6.4.11. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant energetikos mokslinės techninės pažangos valstybinį valdymą;

6.4.12. organizuoja Energetikos ministerijos užsakymu vykdomų mokslo programų ir projektų finansavimą ir įgyvendinimą;

6.4.13. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sprendimų ir rezoliucijų projektus Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais.“

6. Išdėstyti 8 punkto pirmąją pastraipą taip:

„8. Energetikos ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:“.

7. Išdėstyti 10 punktą taip:

„10. Energetikos ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis energetikos ministro patvirtintais viešai paskelbtais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginis ir metinis veiklos planai skelbiami ministerijos interneto tinklalapyje.

Ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Vidaus audito skyrius.“

8. Išdėstyti 12 punktą taip:

„12. Energetikos ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje.“

9. Išdėstyti 14.1 punktą taip:

„14.1. vadovauja ministerijai, organizuoja ministerijos darbą, kad būtų įgyvendinami ministerijos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, sprendžia ministerijos kompetencijos klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų ir planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą;“.

10. Išdėstyti 14.3 punktą taip:

„14.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2009, Nr. 109-4650), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 2009, Nr. 121-5212), nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;“.

11. Išbraukti 14.5 punkte žodžius „(energetikos ministro priimami įsakymai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka)“.

12. Išdėstyti 14.6 punktą taip:

„14.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika, rengia ir suderinęs su Ministru Pirmininku tvirtina ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), taip pat tvirtina ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus ir gali pavesti jų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus;“.

13. Išdėstyti 14.7 punktą taip:

„14.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia Energetikos ministerijos metines veiklos ataskaitas, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;“.

14. Papildyti nauju 14.15 punktu (ankstesniuosius 14.15–14.17 punktus laikyti 14.16–14.18 punktais):

„14.15. siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirti į pareigas ir atleisti iš pareigų jam pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamus kitus šių įstaigų pareigūnus, suteikia šiems pareigūnams atostogas, siunčia juos į komandiruotes, skiria jiems pašalpas; teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams, veikiantiems jam pavestose valdymo srityse, tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo, jų skatinimo; jeigu Vyriausybės įstaigos veikla susijusi su keliems ministrams pavestomis valdymo sritimis, šiuos įgaliojimus įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas atitinkamos valdymo srities ministras;“.

15. Papildyti nauju 14.18 punktu (ankstesnįjį 14.18 punktą laikyti 14.19 punktu):

„14.18. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;“.

16. Papildyti nauju 14.19 punktu (ankstesnįjį 14.19 punktą laikyti 14.20 punktu):

„14.19. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą ministerijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;“.

17. Išdėstyti 18 punkto antrąją pastraipą taip:

„Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti prie ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.“

18. Išdėstyti 19.4 punktą taip:

„19.4. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;“.

19. Išbraukti 20 punkte žodį „struktūrinių“.

20. Išbraukti 21 punkte žodį „struktūrinio“.

21. Išdėstyti V skyriaus pavadinimą taip:

V. ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

22. Išdėstyti 27 punktą taip:

„27. Energetikos ministerijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.“

23. Išdėstyti 28 punktą taip:

„28. Energetikos ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo darbo grupė.

Energetikos ministerijos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras.

Energetikos ministerijos vidaus auditą atlieka ministerijos Vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

Energetikos ministerijos finansų kontrolė atliekama energetikos ministro nustatyta tvarka.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS