LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATO VALENSIJOJE (ISPANIJOS KARALYSTĖ) ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2005 m. balandžio 4 d. Nr. 376

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konsulinio statuto (Žin., 1995, Nr. 43-1047) 2 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti nuo 2005 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos konsulatą Valensijoje (Ispanijos Karalystė).

2. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2001, Nr. 73-2582; 2002, Nr. 97-4277; 2003, Nr. 26-1045, Nr. 83-3794; 2004, Nr. 137-4989):

2.1. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose gyvenimo lygio vietos koeficientuose vietoj pastraipos „Ispanijos Karalystė, Madridas 1,15“ įrašyti šias pastraipas:

„Ispanijos Karalystė:

Madridas

1,15

Valensija

1“.

2.2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose patalpų nuomos lygio vietos koeficientuose vietoj pastraipos Ispanijos Karalystė, Madridas 1“ įrašyti šias pastraipas:

„Ispanijos Karalystė:

Madridas

1

Valensija

1“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS

______________