LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŪKIO MINISTRO 2003 M. VASARIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 4-72 „DĖL PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. vasario 11 d. Nr. 4-38

Vilnius

 

Pakeičiu Perkančiųjų organizacijų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 4-72 „Dėl perkančiųjų organizacijų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 19-829; 2004, Nr. 4-75):

1. Papildau nurodytuosius sąrašus šiuo 14.9 punktu:

14.9. Lietuvos kariuomenės Sporto klubas“.

2. Pripažįstu netekusiu galios 38 punktą.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                  Petras Čėsna