LIETUVOS RESPUBLIKOS
BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO 21 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2013 m. kovo 28 d. Nr. XII-216

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 91-4314)

 

1 straipsnis. 21 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija – branduolinės energetikos srities veiklos, veiklos su branduolinėmis medžiagomis ir kitos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą vykdanti savarankiška valstybės įstaiga, veikianti pagal šį ir kitus įstatymus ir savo nuostatus. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos savininkė – valstybė, jos teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatus tvirtina Vyriausybė. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija veikia pagal Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko patvirtintus strateginį ir metinį veiklos planus.“

 

2 straipsnis. 23 straipsnio 4 dalies ir 8 dalies 5 punkto pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko atlyginimas lygus keturiems, o viršininko pavaduotojų – trims ūkio subjektų, įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis vykdančių branduolinės energetikos objekto (objektų) eksploatavimo, eksploatavimo nutraukimo ir (ar) uždarytų radioaktyviųjų atliekų saugyklų ar atliekynų priežiūros veiklą, darbuotojų praėjusių kalendorinių metų vidutinių mėnesinių bruto darbo užmokesčių, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja ir skelbia Lietuvos statistikos departamentas, vidurkio dydžiams. Vadovaudamasis Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija, konkretų atlyginimo dydį Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkui ir jo pavaduotojams kiekvieniems metams tvirtina Ministras Pirmininkas.“

2. Pakeisti 23 straipsnio 8 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) tvirtina Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos strateginį ir metinį veiklos planus;“.

 

3 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo 1 straipsnio ir 2 straipsnio 2 dalies įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis ir 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ