LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL NEUROLOGIJOS IR VAIKŲ NEUROLOGIJOS AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 17 d. Nr. V-441

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 33-1268), 3 lentelės XXI skyriaus 744 nuostatos 3 priemonę ir siekdamas tinkamai reglamentuoti ambulatorinių vaikų neurologijos paslaugų teikimą:

1. T v i r t i n u Neurologijos ir vaikų neurologijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-441

 

NEUROLOGIJOS IR VAIKŲ NEUROLOGIJOS AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neurologijos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) – tai paslaugos, teikiamos pagal gydytojo neurologo profesinę kvalifikaciją. Vaikų neurologijos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) – tai paslaugos, teikiamos pagal gydytojo vaikų neurologo profesinę kvalifikaciją.

2. Paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), turinčiose licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

3. Šiame apraše nustatyti reikalavimai taikomi paslaugas teikiančioms ASPĮ nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos.

4. Paslaugos teikiamos ASPĮ, vadovaujantis šiuo aprašu ir Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-528 (Žin., 2007, Nr. 74-2956), ir kitais teisės aktais.

 

II. REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

 

5. Paslaugas teikia gydytojas neurologas ar gydytojas vaikų neurologas ir, jei reikia, bendrosios praktikos slaugytojas.

6. Paslaugas teikiantis specialistas privalo turėti atitinkamą galiojančią:

6.1. medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo neurologo profesinę kvalifikaciją;

6.2. medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo vaikų neurologo profesinę kvalifikaciją;

6.3. bendrosios slaugos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis bendrąja slaugos praktika pagal slaugytojo profesinę kvalifikaciją.

 

III. REIKALAVIMAI PATALPOMS

 

7. ASPĮ turi būti įrengta:

7.1. laukiamasis (jei teikiamos paslaugos vaikams, turi būti sudarytos tinkamos sąlygos maitinančioms motinoms ar motinoms su kūdikiais, vaikams);

7.2. pacientų priėmimo kabinetas;

7.3. procedūrų kabinetas, jei atliekamos procedūros;

7.4. sveikatos mokymo patalpa, esant poreikiui.

8. Paslaugos turi būti teikiamos teisės aktuose numatytus sveikatos priežiūros įstaigų higieninės priežiūros reikalavimus atitinkančiose patalpose.

 

IV. MINIMALŪS REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIETAISAMS

 

9. Teikiant paslaugas darbo vietoje turi būti šie medicinos prietaisai ir medicinos pagalbos priemonės pagal kompetenciją nustatytiems diagnostikos ir gydomiesiems veiksmams atlikti:

9.1. neurologo plaktukas ir bent vienas instrumentų rinkinys jutimų tyrimams atlikti;

9.2. arterinio kraujospūdžio matavimo aparatas;

9.3. stetoskopas ar fonendoskopas;

9.4. centimetrinė juostelė;

9.5. įranga radiologinių tyrimų peržiūrai;

9.6. medicininės svarstyklės;

9.7. paciento apžiūros kušetė ir (ar) kūdikių apžiūros stalas;

9.8. kompiuteris ir internetas.

10. Procedūrų kabinete turi būti įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė, kaip nurodyta Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašyme, bei anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinys, kaip nurodyta Anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašyme, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 (Žin., 2003, Nr. 79-3605).

11. ASPĮ naudojami medicinos prietaisai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarką, reikalavimus.

 

V. PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

12. Gydytojas neurologas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 115:2005 „Gydytojas neurologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-279 (Žin., 2005, Nr. 58-2037).

13. Gydytojas vaikų neurologas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ar Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros mokymo programose.

14. Bendrosios praktikos slaugytojas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591 (Žin., 2011, Nr. 72-3490).

15. Jei ASPĮ, į kurią kreipėsi pacientas, dėl paciento būklės ar paslaugų sudėtingumo negalima suteikti reikiamų paslaugų, gydytojas neurologas ar gydytojas vaikų neurologas turi pacientą arba jo atstovą informuoti apie tai, kur pacientui paslaugos gali būti suteiktos.

16. Specialistai, teikiantys paslaugas pagal savo kompetenciją, turi mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir atlikti jų kompetencijai priskirtas informavimo, diagnostikos, slaugos ir gydomąsias procedūras (klinikinį neurologinį ligonio ištyrimą, skausmo vertinimą, farmakologinius mėginius pagal poreikį ir kt.).

17. Gydytojas neurologas ar gydytojas vaikų neurologas pagal medicinines indikacijas gali atlikti ir kitas jų kompetencijai priskirtas diagnostikos ir gydomąsias procedūras (kai yra prietaisai procedūrai atlikti):

17.1. akių dugno tyrimo įvertinimą (edeminiai, atrofiniai ir kiti akių dugno pakitimai);

17.2. infiltruojamąją blokadą (dėl skausmo ir kt.);

17.3. botulino toksino injekcijas į raumenis;

17.4. elektroneuromiografiją;

17.5. sukeltųjų potencialų tyrimą;

17.6. elektroencefalografiją (budrumo, miego);

17.7. polisomnografiją ar aktigrafiją;

17.8. ekstrakraninę duplekssonografiją;

17.9. transkraninę doplerografiją;

17.10. transkraninę spalvinę duplekssonografiją;

17.11. transkraninę neurosonografiją.

18. ASPĮ turi būti teikiamos arba pagal poreikį sudaromos sutartys su kitomis ASPĮ dėl šių paslaugų teikimo:

18.1. radiologijos;

18.2. klinikinių laboratorinių tyrimų;

18.3. biochemijos laboratorinių tyrimų;

18.4. mikrobiologijos laboratorinių tyrimų;

18.5. patologijos (biopsinių, citopatologinių, histologinių ir kt.) tyrimų;

18.6. kitų tyrimų, medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.

19. Tiriamieji ir gydomieji veiksmai bei rezultatai aprašomi asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a), kituose atitinkamuose medicinos dokumentuose ir raštu ar elektroniniu būdu pateikiamos išvados ir (ar) rekomendacijos.

 

VI. MEDICINOS DOKUMENTACIJA

 

20. ASPĮ, kurioje teikiamos paslaugos, medicinos dokumentacija pildoma ir tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Privalomos sveikatos statistikos apskaitos, ataskaitos ir kitos tipinės formos saugomos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Už pacientui padarytą žalą ASPĮ atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________