VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL DIVIDENDŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0640 FORMOS, JOS PRIEDŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 20 d. Nr. VA-101

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3922) 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu ir siekdama suteikti galimybę mokesčių mokėtojams deklaracijas teikti elektroniniu būdu bei užtikrinti duomenų apdorojimą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formą ir jos priedus (toliau – FR0640 forma).

1.2. Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisykles (toliau – taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0640 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.2. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad laiku būtų parengta programinė įranga deklaracijoje pateikiamiems duomenims apdoroti.

2.3. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti FR0640 formos blankų pagaminimą ir jais aprūpinti visas apskričių valstybines mokesčių inspekcijas (toliau –AVMI).

2.4. AVMI kontroliuoti, kad mokesčių mokėtojai išmokėtiems ir/ar gautiems dividendams bei nuo jų apskaičiuotam pelno mokesčiui deklaruoti nuo 2004 liepos 1 d. naudotų FR0640 formą ir vadovautųsi taisyklėmis.

2.5. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems viršininko pavaduotojams pagal kompetenciją kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė

 

 

 

 

Valstybių kodai

 

 

 

 

 

AZ Azerbaidžanas

JP Japonija

PT Portugalija

AM Armėnija

GB Didžioji Britanija

US JAV

IE Airija

CA Kanada

FR Prancūzija

AT Austrija

KZ Kazachstanas

RO Rumunija

AU Australija

CN Kinija

RU Rusija

BY Baltarusija

CY Kipras

SG Singapūras

BE Belgija

KR Pietų Korėja

SK Slovakija

CZ Čekija

HR Kroatija

SI Slovėnija

DK Danija

LV Latvija

FI Suomija

EE Estija

PL Lenkija

SE Švedija

GR Graikija

LU Liuksemburgas

CH Šveicarija

GE Gruzija

MT Malta

TR Turkija

IN Indija

MD Moldova

UA Ukraina

IS Islandija

NO Norvegija

UZ Uzbekistanas

ES Ispanija

NL Nyderlandai

HU Vengrija

IT Italija

ZA Pietų Afrika

DE Vokietija

IL Izraelis

 

XX Kita valstybė

TT Tikslinės teritorijos

 

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. gegužės 20 d.

įsakymu Nr. VA-101

 

DIVIDENDŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0640 FORMOS, JOS PRIEDŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos (toliau – deklaracija), jos FR0640U priedo „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ (toliau – FR0640U priedas) ir FR0640G priedo „III. Iš užsienio vienetų gauti apmokestinami dividendai ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis“ (toliau – FR0640G priedas) užpildymo ir pateikimo tam apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui, kuriame apmokestinamus dividendus išmokėjęs ir/ar gavęs Lietuvos vienetas yra įregistruotas mokesčių mokėtoju, (toliau – AVMI).

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; toliau – PMĮ) ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ) nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

apmokestinami dividendai – tai dividendai, nuo kurių pagal PMĮ nuostatas privalo būti apskaičiuojamas ir į biudžetą sumokamas pelno mokestis;

kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PMĮ, MAĮ ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Lietuvos vienetai, kitiems Lietuvos ir/ar užsienio vienetams išmokėję apmokestinamus dividendus ir /ar juos gavę iš užsienio vienetų, deklaraciją AVMI privalo pateikti ir mokėtiną pelno mokestį į biudžetą sumokėti ne vėliau kaip iki 10 dienos mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo išmokėti arba gauti dividendai.

5. Deklaracijoje neturi būti nurodomi Lietuvos ar užsienio vienetams išmokėti ir iš jų gauti dividendai, kurie pagal PMĮ nuostatas neapmokestinami.

 

II. DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

6. Deklaracija ir/ar atitinkami jos priedai turi būti užpildomi laikantis tokių reikalavimų:

6.1. turi būti pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu);

6.2. tekstas turi būti rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

6.3. raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant laukų linijų;

6.4. brūkšneliai tarp raidžių ar skaičių turi būti įrašomi atskiruose langeliuose;

6.5. kai įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek kairėje, tiek dešinėje laukelio pusėje, išskyrus atvejus, kai į laukelius įrašomos sumos ir mokesčių mokėtojų identifikaciniai numeriai (kodai). Sumos turi būti įrašomos tik dešinėje laukelio pusėje (t. y. tušti langeliai gali būti paliekami tik kairėje laukelio pusėje), o mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris turi būti įrašomas tik kairėje laukelio pusėje (t. y. tušti langeliai gali būti paliekami tik dešinėje laukelio pusėje);

6.6. įrašomos sumos turi būti apvalinamos: 49 centai ir mažiau – atmetami, o 50 centų ir daugiau – laikomi litu;

6.7. nepildomuose laukeliuose neturi būti rašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių;

6.8. kompiuteriu išspausdintoje ar užpildytoje deklaracijoje ir jos atitinkamuose prieduose turi išlikti originalo formos proporcijos (atstumai tarp formoje esančių specialių žymų bei atstumai tarp specialių žymų ir pildomų laukų).

7. Lietuvos ir/ar užsienio vienetams išmokėti ir iš jų gauti apmokestinami dividendai bei nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis deklaracijoje nurodomi tik bendromis sumomis. Išmokėti ir/ ar gauti dividendai ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis pagal kiekvieną užsienio vienetą turi būti įrašomi atitinkamuose deklaracijos prieduose:

7.1. FR0640U priedas skirtas įrašyti duomenis atskirai kiekvieno užsienio vieneto, kuriam išmokėti apmokestinami dividendai;

7.2. FR0640G priedas skirtas įrašyti duomenis atskirai kiekvieno užsienio vieneto, iš kurio gauti apmokestinami dividendai.

8. Kai įrašytini duomenys netelpa į vieną tam skirtą deklaracijos priedą, turi būti pildoma tiek to priedo lapų, kiek reikia.

9. Deklaracijos FR0640U ir/ar FR0640G priedai, jei jų nereikia užpildyti, prie AVMI teikiamos deklaracijos nepridedami.

10. Deklaracijoje turi būti nurodomi:

10.1. 1 laukelyje vieneto pavadinimas;

10.2. 2 laukelyje – mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

10.3. 3 ir 4 laukeliuose – telefono ir /ar fakso numeriai (tarp telefono kodo ir numerio turi būti dedamas brūkšnelis, pvz., 8343-33333);

10.4. 5 laukelyje – buveinės adresas;

10.5. 6 laukelyje – elektroninio pašto adresas (jei vienetas jo neturi, laukelis nepildomas);

10.6. laukelyje „Pildymo data“ turi būti nurodoma deklaracijos pildymo data. Laukelyje „Registracijos Nr.“ įrašomas deklaracijos registracijos numeris pagal vieneto nusistatytą dokumentų registravimo tvarką. Šią tvarką mokesčių mokėtojas nusistato remdamasis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 patvirtintomis Raštvedybos taisyklėmis (Žin., 2002, Nr. 5-211).

11. Deklaracijos 7 laukelio langelyje „Pirminė“ arba „Patikslinta“ „X“ ženklas turi būti įrašomas atsižvelgiant į tai, kokia deklaracija (priminė ar patikslinta) teikiama. Pateikiant deklaraciją pirmą kartą, „X“ ženklu pažymimas deklaracijos ir prie jos pridedamų priedų (priedo) 7 laukelio langelis „Pirminė“.

12. Deklaracijos 8 laukelyje turi būti nurodomas ataskaitinis laikotarpis (metai ir mėnuo), kurį buvo išmokėti ir/ar gauti apmokestinami dividendai.

13. Deklaracijos I dalis „Lietuvos vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ turi būti užpildoma taip:

13.1. 1 eilutėje „Lietuvos vienetams išmokėti dividendai“ turi būti nurodomi tik tie išmokėti dividendai, iš kurių išskaičiuotas pelno mokestis gali būti užskaitomas PMĮ 33 str. 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka (t. y. juo sumažinamas dividendus išmokėjusio mokesčių mokėtojo mokėtinas pelno mokestis, apskaičiuotas nuo apmokestinamojo pelno). Šios eilutės 9 – 12 laukeliuose turi būti nurodoma:

13.1.1. 9 laukelyje turi būti įrašoma apskaičiuota išmokėtų dividendų suma;

13.1.2. 10 laukelyje – PMĮ nustatytas mokesčio tarifas;

13.1.3. 11 laukelyje – nuo dividendų išskaičiuota pelno mokesčio suma (9 laukelio suma, padauginama iš 10 laukelyje įrašyto pelno mokesčio tarifo);

13.1.4. 12 laukelyje – faktiškai išmokėta dividendų suma (9 ir 11 laukelių sumų skirtumas);

13.2. 2 eilutėje „Lietuvos vienetams išmokėtos ir apmokestintos kaip dividendai kitos paskirstytojo pelno sumos ar laisvos lėšos dėl įstatinio kapitalo sumažinimo“ turi būti nurodomos išmokėtos kitos paskirstytojo pelno sumos ir/ar laisvos lėšos, sumažinus vieneto įstatinį kapitalą, jei šios sumos ir laisvos lėšos pagal PMĮ nuostatas apmokestinamos kaip dividendai, ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis.

Deklaracijos 2 eilutės 13–16 laukeliai turi būti užpildomi analogiškai, kaip nurodyta šių taisyklių 13.1.1–13.1.4 punktuose;

13.3. deklaracijos 17 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuo Lietuvos vienetams išmokėtų dividendų, nurodytų deklaracijos I dalies 1 ir 2 eilutėse, išskaičiuota pelno mokesčio suma (11 ir 15 laukelių suma).

14. Deklaracijos II dalyje „Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ turi būti įrašomos užsienio vienetams išmokėtų apmokestinamų dividendų ir nuo jų išskaičiuoto pelno mokesčio bendros sumos.

Kiekvieno užsienio vieneto, kuriam buvo išmokėti apmokestinami dividendai, duomenys turi būti nurodomi FR0640U priede. Deklaracijos II dalis pildoma prieš tai užpildžius FR0640U priedą (-us).

15. Deklaracijos II dalies 18 laukelyje turi būti įrašoma bendra užsienio vienetams apskaičiuota išmokėtų dividendų suma, kuri apskaičiuojama sudėjus visų FR640U priedo lapų U9 laukelyje „Iš viso apskaičiuota dividendų (U5)“ įrašytas sumas.

16. Deklaracijos II dalies 19 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuo užsienio vienetams išmokėtų dividendų išskaičiuoto pelno mokesčio suma, kuri apskaičiuojama sudėjus visų FR640U priedo lapų U10 laukelyje „Iš viso išskaičiuota pelno mokesčio (U7)“ įrašytas sumas.

17. Deklaracijos III dalyje „Iš užsienio vienetų gauti apmokestinami dividendai ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis“ turi būti įrašomos bendros iš užsienio vienetų gautų dividendų sumos ir nuo jų apskaičiuotos mokėtinos į biudžetą pelno mokesčio sumos.

Kiekvieno užsienio vieneto, iš kurio buvo gauti apmokestinami dividendai, duomenys turi būti nurodomi FR0640G priede. Deklaracijos III dalis pildoma prieš tai užpildžius FR0640G priedą (-us).

18. Deklaracijos III dalies 20 laukelyje turi būti įrašoma bendra iš užsienio vienetų gautų dividendų suma, kuri apskaičiuojama sudėjus visų FR640G priedo lapų G10 laukelyje „Iš viso gauta dividendų (G5)“ įrašytas sumas.

19. Deklaracijos III dalies 21 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuo iš užsienio vienetų gautų dividendų apskaičiuota į biudžetą mokėtina pelno mokesčio suma, kuri apskaičiuojama sudėjus visų FR640G priedo lapų G11 laukelyje „Visa į biudžetą mokėtina pelno mokesčio suma (G9)“ įrašytas sumas.

20. Priedo FR0640U lapų skaičius turi būti įrašomas deklaracijos 22 laukelyje.

21. Priedo FR0640G lapų skaičius turi būti įrašomas deklaracijos 23 laukelyje.

22. Deklaracijos 24 laukelyje turi būti įrašoma nuo išmokėtų ir/ar gautų dividendų apskaičiuota į biudžetą mokėtina pelno mokesčio suma (17, 19 ir 21 laukelių suma).

23. Deklaraciją turi pasirašyti vieneto, kuriam nustatyta prievolė pateikti deklaraciją, vadovas, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir nurodyti savo vardus bei pavardes. Jei vienetas neturi vyr. buhalterio (buhalterio) ir pagal sutartį jam apskaitos paslaugas teikia ir deklaracijas rengia kitas vienetas, tai deklaraciją vietoj vyr. buhalterio (buhalterio) turi pasirašyti (jei taip nustatyta sutartyje) to vieneto įgaliotas asmuo, nurodyti savo vardą, pavardę, pareigas ir vieneto, suteikusio tokias paslaugas, pavadinimą, identifikacinį numerį (kodą) ir telefoną (įgalioto asmens pareigos ir to vieneto duomenys turi būti įrašomi tam skirtoje laisvoje deklaracijos vietoje).

 

III. FR0640U PRIEDO UŽPILDYMAS

 

24. FR0640U priedas turi būti užpildomas, kai Lietuvos vienetas per ataskaitinį laikotarpį išmokėjo užsienio vienetui (-ams) apmokestinamų dividendų. Šiame priede turi būti pateikiami atskirai kiekvieno užsienio vieneto, kuriam išmokėti apmokestinami dividendai, duomenys.

25. Kai pildomas daugiau kaip vienas FR0640U priedo lapas, laukelyje „Lapo numeris“ turi būti nurodomas prie deklaracijos pridedamo kiekvieno šio priedo lapo eilės numeris.

26. FR0640U priedo 2, 7, 8 laukeliai ir „Pildymo data“ laukelis turi būti užpildomi kaip nurodyta šių taisyklių 10.2, 11, 12, 10.6 punktuose ir turi sutapti su deklaracijos 2, 7, 8 laukeliuose ir „Pildymo data“ laukelyje įrašytais duomenimis.

27. FR0640 priedo U1–U8 laukeliuose turi būti įrašomi kiekvieno užsienio vieneto, kuriam išmokėti apmokestinami dividendai, duomenys:

27.1. U1 laukelyje – užsienio vieneto, kuriam išmokėti apmokestinami dividendai, identifikacinis numeris arba analogiškas numeris, vienetui suteiktas toje valstybėje, kurioje jis įregistruotas;

27.2. U2 laukelyje – užsienio vieneto pavadinimas;

27.3. U3 laukelyje – valstybės, kurioje įregistruotas užsienio vienetas, kodas. Užsienio valstybių kodai turi būti įrašomi iš deklaracijos lapo antroje pusėje pateikto užsienio valstybių kodų sąrašo. Jei užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas užsienio valstybėje, įtrauktoje į tikslinių teritorijų sąrašą, tai U3 laukelyje turi būti įrašomas kodas „TT“ (Tikslinės teritorijos). Užsienio valstybių arba zonų, kurios yra priskiriamos tikslinėms teritorijoms, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 110-4021; 2002, Nr. 41-1544). Jei užsienio vienetas įregistruotas užsienio valstybėje, kurios kodas deklaracijoje nenurodytas, ir ta užsienio valstybė neįtraukta į tikslinių teritorijų sąrašą, tai U3 laukelyje turi būti įrašomas kodas „XX“ (Kita valstybė);

27.4. U4 laukelyje turi būti įrašoma užsienio vieneto įregistravimo užsienio valstybėje vieta: adresas užsienio valstybėje ir tos užsienio valstybės pavadinimas. Užsienio valstybės pavadinimas šiame laukelyje gali būti nenurodomas, išskyrus tuos atvejus, kai U3 laukelyje yra nurodytas valstybės kodas „TT“ (Tikslinės teritorijos) arba „XX“ (Kita valstybė);

27.5. U5 laukelyje turi būti įrašoma apskaičiuota išmokėtų dividendų suma;

27.6. U6 laukelyje – iš apskaičiuotos dividendų sumos išskaičiuoto pelno mokesčio tarifas: PMĮ nustatytas pelno mokesčio, išskaičiuojamo nuo išmokamų dividendų, tarifas arba dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytas pelno mokesčio nuo dividendų tarifas, kai dividendai išmokami užsienio vienetui – rezidentui tos valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Mokestį išskaičiuoti pagal taikomoje dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytą tarifą (t. y. taikyti mažesnį už PMĮ nustatytą mokesčio tarifą arba visai neišskaičiuoti mokesčio) vienetas gali tik tuo atveju, jei turi užpildytą užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 56-2014);

27.7. U7 laukelyje turi būti įrašoma nuo dividendų išskaičiuoto pelno mokesčio suma (U5 laukelio suma padauginama iš U6 laukelyje įrašyto pelno mokesčio tarifo);

27.8. U8 laukelyje – faktiškai išmokėta dividendų suma (U5 ir U7 laukelių sumų skirtumas).

28. FR0640U priedo U9–U10 laukeliuose turi būti įrašoma:

28.1. U9 laukelyje šio priedo lape nurodytų užsienio vienetams apskaičiuotų dividendų bendra suma (sudedamos FR0640U priedo lape U5 laukeliuose įrašytos sumos);

28.2. U10 laukelyje – nuo šio priedo lape nurodytų užsienio vienetams išmokėtų dividendų išskaičiuoto pelno mokesčio bendra suma (sudedamos FR0640U priedo lape U7 laukeliuose įrašytos sumos).

 

IV. FR0640G PRIEDO UŽPILDYMAS

 

29. FR0640G priedas turi būti užpildomas, kai Lietuvos vienetas iš užsienio vieneto (-ų) per ataskaitinį laikotarpį gavo apmokestinamų dividendų. Šiame priede turi būti pateikiami atskirai kiekvieno užsienio vieneto, iš kurio gauti apmokestinami dividendai, duomenys.

30. Kai pildomas daugiau kaip vienas FR0640G priedo lapas, laukelyje „Lapo numeris“ turi būti nurodomas prie deklaracijos pridedamo kiekvieno šio priedo lapo eilės numeris.

31. FR0640G priedo 2, 7, 8 laukeliai ir „Pildymo data“ laukelis turi būti užpildomi, kaip nurodyta Taisyklių 10.2, 11, 12 ir 10.6 punktuose ir turi sutapti su deklaracijos 2, 7, 8 laukeliuose ir „Pildymo data“ laukelyje įrašytais duomenimis.

32. FR0640G priedo G1 G9 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys pagal kiekvieną užsienio vienetą, iš kurio gauti apmokestinami dividendai:

32.1. G1 laukelyje turi būti nurodomas užsienio vieneto, iš kurio gauti apmokestinami dividendai, identifikacinis numeris arba jam analogiškas numeris, vienetui suteiktas toje valstybėje, kurioje jis įregistruotas;

32.2. G2 laukelyje turi būti nurodomas užsienio vieneto pavadinimas;

32.3. G3 laukelyje turi būti įrašoma užsienio vieneto įregistravimo užsienio valstybėje vieta: adresas užsienio valstybėje ir tos užsienio valstybės pavadinimas. Užsienio valstybės pavadinimas šiame laukelyje gali būti nenurodomas, išskyrus tuos atvejus, kai G4 laukelyje yra nurodytas valstybės kodas „TT“ (Tikslinės teritorijos) arba „XX“ (Kita valstybė);

32.4. G4 laukelyje turi būti nurodomas valstybės, kurioje įregistruotas užsienio vienetas, kodas. FR0640G priedo G4 laukelis užpildomas analogiškai, kaip nurodyta Taisyklių 27.3 punkte;

32.5. G5 laukelyje – iš užsienio vieneto gauta apmokestinamų dividendų suma. Užsienio valiuta gautos apmokestinamų dividendų sumos, įskaitant užsienio valstybėje nuo tų dividendų išskaičiuotą mokestį, turi būti nurodomos litais pagal oficialų lito ir euro kursą ir/arba pagal dividendų gavimo dieną buvusį Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį. Jei užsienio vienetas, išmokėdamas dividendus Lietuvos vienetui, iš jų išskaičiavo mokestį, tai deklaracijos G5 laukelyje įrašoma gautų dividendų suma turi būti apskaičiuojama prie faktiškai gautos dividendų sumos pridėjus toje užsienio valstybėje nuo tų dividendų išskaičiuoto mokesčio sumą.

 

Pavyzdys: Lietuvos vienetas 2004 m. birželio mėn. iš užsienio vieneto (užsienio valstybės rezidento) gavo 50 000 Lt dividendų. Užsienio vienetas nuo Lietuvos vienetui išmokamų dividendų pagal savo valstybės mokesčių įstatymus išskaičiavo 15 proc. mokestį, t. y. išskaičiavo 7 500 Lt [(50 000 x 15)/100]. Vadinasi, Lietuvos vienetas faktiškai gavo 42 500 Lt (50 000 – 7 500) dividendų. Apskaičiuodamas nuo gautų dividendų Lietuvoje sumokėtiną mokestį, Lietuvos vienetas prie iš užsienio vieneto faktiškai gautų 42 500 Lt dividendų turi pridėti 7 500 Lt (užsienio valstybėje išskaičiuoto mokesčio sumą) ir 50 000 Lt sumą turi įrašyti deklaracijos G5 laukelyje;

 

32.6. G6 laukelyje turi būti įrašomas PMĮ nustatytas pelno mokesčio nuo gautų dividendų tarifas;

32.7. G7 laukelyje – įrašoma nuo gautų dividendų apskaičiuota pelno mokesčio suma (G5 laukelio suma turi būti padauginama iš G6 laukelyje įrašyto mokesčio tarifo);

32.8. G8 laukelyje – atskaitoma užsienio valstybėje nuo apmokestinamų dividendų sumokėto mokesčio (išskaičiuoto prie pajamų šaltinio) suma.

FR0640G priedo G8 laukelis turi būti užpildomas tik tuo atveju, jei vienetas turi teisę užsienio valstybėje sumokėtą mokestį nuo apmokestinamų dividendų atskaityti iš mokesčio sumos, sumokėtinos pagal PMĮ nustatytą pelno mokesčio tarifą. Užsienio valstybėje nuo dividendų sumokėtas mokestis gali būti atskaitomas iš mokesčio nuo dividendų sumos, kai apmokestinami dividendai, gauti iš užsienio vieneto, rezidento tos užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Tokiu atveju G8 laukelis turi būti užpildomas laikantis tokių taisyklių:

32.8.1. jei užsienio valstybėje nuo dividendų sumokėto mokesčio suma yra didesnė už mokesčio sumą, apskaičiuotą taikant PMĮ nustatytą pelno mokesčio tarifą, tai atskaitomo mokesčio suma negali būti didesnė už sumą, apskaičiuotą nuo dividendų taikant PMĮ nustatytą pelno mokesčio tarifą. Todėl G8 laukelyje įrašoma atskaitoma užsienio valstybėse nuo apmokestinamų dividendų sumokėto mokesčio suma neturi būti didesnė už G7 laukelyje apskaičiuotą pelno mokesčio nuo dividendų sumą;

32.8.2. jei užsienio vienetas mokesčio iš Lietuvos vienetui išmokamų dividendų išskaičiavo daugiau, negu jis galėjo išskaičiuoti pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, tai deklaracijos G8 laukelyje įrašoma atskaitoma užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma negali būti didesnė už mokesčio sumą, apskaičiuotą pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytą taikomą tarifą;

32.8.3. užsienio valstybėje sumokėtas mokestis gali būti atskaitomas tik tuo atveju, jei vienetas turi užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą (pažymą), kuriame turi būti nurodyta, kas, kada ir kokią dividendų sumą išmokėjo Lietuvos vienetui ir kokią mokesčio sumą išskaičiavo ir sumokėjo nuo šios dividendų sumos;

32.9. G9 laukelyje turi būti įrašoma į biudžetą mokėtina pelno mokesčio suma (G7 ir G8 laukelių sumų skirtumas). Jei G8 laukelis nepildomas, tai G9 laukelyje įrašoma (pakartojama) G7 laukelyje apskaičiuotoji pelno mokesčio nuo dividendų suma.

33. FR0640G priedo G10 laukelyje turi būti įrašoma šio priedo lape nurodytų iš užsienio vienetų gautų dividendų bendra suma (sudedamos FR0640G priedo lapo G5 laukeliuose įrašytos sumos).

34. FR0640G priedo G11 laukelyje turi būti įrašoma nuo šio priedo lape nurodytų iš užsienio vienetų gautų dividendų apskaičiuota į biudžetą mokėtina pelno mokesčio bendra suma (sudedamos FR0640G priedo lape G9 laukeliuose įrašytos sumos).

 

V. DEKLARACIJOS PATEIKIMAS, PAKARTOTINIS PATEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

 

35. AVMI turi būti pateikiamas vienas užpildytos deklaracijos (su FR0640U ir/ar FR0640G priedu, jei juos reikia užpildyti) egzempliorius. Jeigu pačiam mokesčių mokėtojui yra reikalingas deklaracijos ir jos priedų egzempliorius, tai AVMI gali būti pateikiami du deklaracijos ir jos priedų egzemplioriai, vienas iš kurių su AVMI gavimo žyma turi būti grąžinamas deklaraciją pateikusiam asmeniui.

36. AVMI turi būti pateikta tinkamai užpildyta spaustuviniu būdu pagaminta deklaracija ir jos priedai arba nepadidintos ir nesumažintos kokybiškos jų kopijos ant balto popieriaus, arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto svetainėje (www. vmi. lt) skelbiama deklaracija ir jos priedai, arba VMI prie FM nustatyta tvarka deklaracija ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu būdu.

37. Deklaracija tikslinama mokesčių mokėtojo, išmokėjusio ir/ar gavusio dividendus, iniciatyva arba pagal mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus).

38. Mokesčių mokėtojas savo iniciatyva gali tikslinti deklaraciją per MAĮ administravimo įstatyme nustatytą terminą.

Pateikta patikslinta deklaracija ir jos priedai turi būti užpildyti taisyklėse nustatyta tvarka. Patikslintoje deklaracijoje ir jos prieduose pateikiami visi (t. y. ne vien tik tikslinami) deklaracijoje ir jos prieduose nurodytini duomenys. Pateikiant patikslintą deklaraciją, „X“ ženklu pažymimas deklaracijos ir prie jos pridedamų priedų 7 laukelio langelis „Patikslinta“ (nesvarbu, ar tikslinama tik deklaracija, netikslinant prieduose nurodytų duomenų, ar tikslinami ne visų priedų duomenys).

39. Jeigu užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentas nori susigrąžinti visą Lietuvoje prie pajamų šaltinio nuo išmokėtų dividendų išskaičiuotą mokesčio sumą arba jos dalį, kurią mokesčių mokėtojas, išmokėjęs dividendus, išskaičiavo taikydamas PMĮ nustatytą mokesčio tarifą, tai užsienio rezidentas AVMI turi pateikti užpildytą užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuojamą mokestį FR0022 (DAS-2) formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 56-2014). Tokiu atveju dividendus išmokėjęs vienetas patikslintos deklaracijos teikti neturi.

40. Mokesčių mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus), privalo pataisyti deklaracijos duomenis ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka visiškai užpildytą patikslintą deklaraciją ir jos priedus per šiame pranešime nustatytą terminą turi pateikti AVMI.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) forma, taip pat užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai (pažymos) apie toje užsienio valstybėje gautus dividendus ir nuo jų sumokėtą pelno ar jam tapataus mokesčio sumą (jei užsienio valstybėje nuo dividendų sumokėtas mokestis atskaitomas iš mokesčio sumos, sumokėtinos taikant PMĮ nustatytą pelno mokesčio nuo dividendų tarifą) su deklaracija kartu neturi būti teikiami (jie teikiami kartu su metine pelno mokesčio deklaracija).

42. Už deklaracijos nepateikimą, patikslintos deklaracijos nepateikimą mokesčių administratoriaus nurodymu, pavėluotą jos pateikimą ar neteisingą duomenų į ją įrašymą mokesčių mokėtojui taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta atsakomybė.

______________