LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. gruodžio 22 d. Nr. X-465

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 45-1709, Nr. 73-3099)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 6 dalies pripažinimas netekusia galios

4 straipsnio 6 dalį pripažinti netekusia galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS