Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 843

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 1997, Nr. 33-834; 1998, Nr. 37-977; 1999, Nr. 5-103; 2002, Nr. 113-5056; 2004, Nr. 56-1945; 2005, Nr. 80-2904; 2007, Nr. 137-5590; 2008, Nr. 73-2823, Nr. 150-6101):

1.1. Įrašyti 3 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „aukštesniosios organizacijos“ žodį „steigėjai“.

1.2. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Konkrečius įstaigos ar organizacijos darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientais) ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas turi nustatyti vadovas, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

Įstaigų ir organizacijų vadovų tarnybinius atlyginimus (koeficientais), personalinius priedus prie tarnybinių atlyginimų ir skatinimo sąlygas turi nustatyti steigėjas. Personalinių priedų, kurie nustatomi nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos, dydis neturi viršyti 0,7 tarnybinio atlyginimo dydžio. Personalinis priedas mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai.

Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų vadovams gali būti nustatomi iki 1,4 tarnybinio atlyginimo dydžio personaliniai priedai. Šie priedai mokami Kultūros ministerijos nustatyta tvarka, suderinta su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.“

1.3. Išdėstyti 5.1 punktą taip:

5.1. nustatyti vadovo pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams ir jų pavaduotojams iki 0,7 tarnybinio atlyginimo dydžio personalinius priedus, nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Personalinis priedas mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai;“.

1.4. Išdėstyti 5.2 punktą taip:

5.2. nustatyti kitiems darbuotojams priedus už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą, priemokas už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba rašytiniu darbuotojo sutikimu – papildomų darbų vykdymą (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis), nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Bendra šių priedų ir priemokų suma neturi viršyti darbuotojui nustatyto 0,9 tarnybinio atlyginimo dydžio. Priedas (priemoka) mažinamas (-a) arba panaikinamas (-a), jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai arba jie nevykdo minėtųjų darbų;“.

1.5. Išdėstyti 5.3 punktą taip:

5.3. nustatyti aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojams iki 1,4 tarnybinio atlyginimo dydžio priedus, nurodant mokėjimo terminą. Šie priedai mokami Kultūros ministerijos nustatyta tvarka, suderinta su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;“.

1.6. Įrašyti 6 punkto pirmojoje ir antrojoje pastraipose vietoj žodžių „aukštesniosios organizacijos“ žodį „steigėjo“.

1.7. Išdėstyti 1, 3 ir 4 priedus nauja redakcija (pridedama).

2. Pavesti:

2.1. įstaigų ir organizacijų steigėjams – sumažinti 30 procentų įstaigų ir organizacijų vadovams nustatytų personalinių priedų dydžius;

2.2. įstaigų ir organizacijų vadovams – sumažinti 30 procentų personalinius priedus, nustatytus įstaigų vadovų pavaduotojams, padalinių vadovams ir jų pavaduotojams ir aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojams, taip pat sumažinti 10 procentų nustatytus priedus ir priemokas kitiems darbuotojams.

3. Rekomenduoti derinti nustatomų personalinių priedų dydžius su įstaigų ir organizacijų darbuotojų atstovais, nurodytais Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 19 straipsnyje.

4. Šis nutarimas galioja iki 2010 m. gruodžio 31 dienos.

5. Atsižvelgiant į šio nutarimo 4 punkto nuostatas, pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai parengti ir iki 2010 m. spalio 1 d. nustatytąja tvarka pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 atitinkamo pakeitimo projektą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

1 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 843 redakcija)

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigybės

Koeficientas

pedagogų

sveikatos priežiūros specialistų

kultūros ir meno darbuotojų

Aplinkos ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų

Žemės ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų

socialinį darbą dirbančių darbuotojų

švietimo ir mokslo, kultūros ir meno, sveikatos priežiūros ir socialinių įstaigų kitų darbuotojų, taip pat kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų

Įstaigų ir organizacijų vadovai

11,5–38,2

8,2–22,5

7,5–21,4

6,56–18,3

6,56–18,7

8,06–20,4

6,56–16

Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai

10,95–33,9

7,4–20,1

7,3–19,4

6,56–16,5

6,56–16,7

7,25–18,3

6,56–14,3

iš jų ūkio ir bendriems klausimams

 

 

 

 

 

 

6,56–16

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito tarnybų vadovai

 

 

 

 

 

 

6,56–18

Skyrių, kitų padalinių vadovai

10–32,85

7–17,93

7,1–18,91

6,56–14,58

6,56–14,89

7,2–16,35

6,56–13

Specialistai:

 

 

 

 

 

 

 

įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

9,2–27,95

6,8–16,5

6,9–18,8

6,56–14,4

6,56–13,7

7,1–16,2

6,56–11,4

iš jų specialistai, kurių mokymo trukmė pagal mokymo planus stacionare – 6 ir daugiau metų

 

6,8–17,4

 

 

 

 

 

įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

9,15–26,7

6,8–14,7

6,7–15,4

6,56–12,7

6,56–12,2

7,05–14,3

6,56–10,5

įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų

8,9–21,8

6,6–13

6,56–12

6,56–10,9

6,56–10,8

7,05–12,3

6,56–9,6

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

 

 

 

 

6,56–9

6,56 –9

6,56–9

Pagalbinis medicinos ir individualios priežiūros personalas

 

6,56–10

 

 

 

7,03–11,2

 

Darbininkai

 

 

 

 

6,566,6

6,566,6

6,566,6

 

Pastabos:

1. Vyresniųjų buhalterių, atliekančių vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), taip pat kai yra tik vienas vidaus audito specialistas, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip vyriausiųjų buhalterių arba kaip vidaus audito tarnybos vadovo.

2. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

3. Specialistams nustatytąja tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausiosios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

4. Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija sudaro ir, suderinusios su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, patvirtina pareigybių sąrašus, kuriais vadovaujantis visose biudžetinėse įstaigose ir organizacijose šie darbuotojai priskiriami prie pedagogų, kultūros ir meno darbuotojų ar sveikatos priežiūros specialistų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, suderinusi su Finansų ministerija, tvirtina socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašą.

5. Mokslo ir studijų institucijų darbuotojams, kurių darbas susijęs su mokslo ir studijų institucijos akademinės ir (arba) mokslinės veiklos uždavinių įgyvendinimu, vadovaujantis mokslo ir studijų institucijos taisyklėmis, gali būti taikomi iki 30 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai, negu nurodyta šiame priede.

6. Teatrų ir koncertinių įstaigų atlikėjams – baleto artistams, Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje įgijusiems baleto artisto kvalifikaciją, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip specialistams, įgijusiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

7. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto ir Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros specialistams gali būti taikomi iki 50 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai, negu nurodyta šiame priede.

8. Seniūnijų specialistams, dirbantiems socialinį darbą (pagal pareigybės aprašymą), tarnybiniai atlyginimai nustatomi vadovaujantis šiame priede socialinį darbą dirbančių darbuotojų skiltyje nurodytais dydžiais.

 

_________________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

3 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 843 redakcija)

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBININKŲ VALANDINIAI TARIFINIAI ATLYGIAI

 

(koeficientai bazinio valandinio atlygio dydžiais)

Kategorijos

I

II

III

IV

V

VI

Darbininkai

6,65

6,7

6,83

7,1

7,5

8,4

 

Pastaba. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, vietoj tarifinių atlygių galima nustatyti tarnybinį atlyginimą – iki 8,8 koeficiento, kurio pagrindu imama bazinė mėnesinė alga.

 

_________________

 


 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

4 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 843

redakcija)

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos

(nuo 2009 m. rugsėjo 15 d. – MINISTRO PIRMININKO TARNYBOS), MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ INSTITUCIJŲ AR ĮSTAIGŲ, ATLIEKANČIŲ VIEŠĄJĮ ADMINISTRAVIMĄ, APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ ADMINISTRACIJŲ, SAVIVALDYBIŲ DARBUOTOJŲ, NEPRISKIRIAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KATEGORIJAI, TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigybės

Koeficientas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (nuo 2009 m. rugsėjo 15 d. – Ministro Pirmininko tarnyba), ministerijos

Vyriausybės įstaigos, kitos institucijos ar įstaigos, atliekančios viešąjį administravimą, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės

Skyrių, kitų struktūrinių padalinių vadovai

6,719,7

6,56–15,76

Specialistai (vyriausiasis specialistas, vyresnysis specialistas, specialistas)

6,56–18

6,56–13

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

6,56–16

6,56–10

Darbininkai (su mėnesiniu tarnybiniu atlyginimu)

6,56

6,56

 

Pastabos:

1. Struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni už vadovų tarnybinius atlyginimus.

2. Ministro Pirmininko sekretoriaus tarnybinio atlyginimo dydis (koeficientais) – 11–20.

3. Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, tarnybiniai atlyginimai nustatomi pagal šiame priede ministerijoms nustatytus tarnybinius atlyginimus (koeficientais).

4. Darbininkams gali būti taikomi šio nutarimo 3 priede nustatyti valandiniai tarifiniai atlygiai. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, galima nustatyti tarnybinį atlyginimą iki 12 koeficientų, kurių pagrindu imama bazinė mėnesinė alga.

 

_________________