LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL IGNALINOS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE

 

2005 m. rugsėjo 7 d. Nr. 980

Vilnius

 

Įgyvendindama 2004 m. gruodžio 27 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą Nr. K(2004) 5454 dėl Ignalinos programos, skirtos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui ir su tuo susijusioms priemonėms Lietuvos energijos sektoriuje remti (toliau vadinama – Europos Bendrijų Komisijos sprendimas), ir 2005 m. birželio 23 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą, iš dalies keičiantį sprendimą Nr. K(2004) 5454, ir siekdama užtikrinti, kad tinkamai būtų naudojamos lėšos, Lietuvos Respublikai skiriamos pagal Ignalinos programą, nustatytą Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutarties dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą (Žin., 2004, Nr. 1-1) protokole Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje (toliau vadinama – Stojimo sutarties protokolas Nr. 4), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti šias institucijas Ignalinos programai administruoti:

1.1. atsakingąja institucija – Ūkio ministeriją;

1.2. mokėjimo institucija – Finansų ministeriją;

1.3. įgyvendinančiąja institucija – viešąją įstaigą Centrinę projektų valdymo agentūrą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Paramos gavėjas – pareiškėjas, kuriam skirta parama iš Ignalinos programos ir su kuriuo sudaryta finansavimo sutartis Ignalinos programos projektams įgyvendinti.

2.2. Atsakingoji institucija:

2.2.1. atsako už lėšų, skirtų Lietuvos Respublikai pagal Ignalinos programą, nustatytą Stojimo sutarties protokole Nr. 4 (toliau vadinama – Ignalinos programos lėšos), administravimą ir naudojimą Europos Bendrijų Komisijos sprendimuose nustatytoms priemonėms įgyvendinti;

2.2.2. koordinuoja klausimų, susijusių su Ignalinos programos lėšų gavimu, administravimu, finansavimu ir atskaitomybe už jų naudojimą, sprendimą kartu su Europos Bendrijų Komisija;

2.2.3. pagal jai priskirtas funkcijas, vadovaudamasi Europos Bendrijų Komisijos sprendimais, rengia ir tvirtina teisės aktus, susijusius su Ignalinos programos lėšų administravimu, naudojimu pagal paskirtį, įgyvendinimo priežiūra, atskaitomybe ir auditu;

2.2.4. nagrinėja inicijuojamus projektus ir su jais susijusius dokumentus, projektų įgyvendinimo tikslingumą ir galimybes juos finansuoti pagal Ignalinos programą, parengia, derina su mokėjimo ir įgyvendinančiąja institucijomis ir pateikia Europos Bendrijų Komisijai sprendimo dėl projektų įgyvendinimo tikslingumo ir galimybės juos finansuoti pagal Ignalinos programą projektą;

2.2.5. rengia ir suderinusi su mokėjimo ir įgyvendinančiąja institucijomis pasirašo įgyvendinimo sutartį dėl Ignalinos programos lėšų administravimo (toliau vadinama – įgyvendinimo sutartis);

2.2.6. pritaria finansavimo sutartims Ignalinos programai įgyvendinti (toliau vadinama – finansavimo sutartys) ir jas pasirašo;

2.2.7. koordinuoja mokėjimo ir įgyvendinančiosios institucijų, paramos gavėjų veiksmus, atliekamus vadovaujantis Europos Bendrijų Komisijos sprendimais, ir pagal kompetenciją atlieka tokių veiksmų priežiūrą;

2.2.8. tvirtina ir teikia įgyvendinančiajai institucijai kontroliuoti paramos gavėjų parengtus pirkimo planus;

2.2.9. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina projektų priėmimo technines ir technologines sąlygas ir sudaro įgyvendintų projektų priėmimo komisijas;

2.2.10. teikia periodines, tarpines ir galutines projektų įgyvendinimo ir Ignalinos programos lėšų naudojimo ataskaitas Europos Bendrijų Komisijai, prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

2.2.11. nustačiusi, kad yra Ignalinos programos lėšų naudojimo pažeidimų, arba gavusi informaciją apie tokius pažeidimus iš įgyvendinančiosios institucijos, kitų institucijų ar kitų šaltinių, analizuoja nustatytų pažeidimų priežastis, informuoja apie pažeidimus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos ir gavusi Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos išvadą priima sprendimą dėl projekto finansavimo sustabdymo, nustato terminą pažeidimams pašalinti, apie tai praneša Europos Bendrijų Komisijai ir įgyvendinančiajai institucijai; jeigu per nustatytąjį laiką pažeidimai nepašalinami, priima sprendimą dėl projekto finansavimo nutraukimo ir pažeidimų šalinimo, apie tai informuoja mokėjimo instituciją ir paramos gavėją ir imasi veiksmų, kad susigrąžintų neteisėtai naudotas lėšas;

2.2.12. teikia valstybės institucijoms ir paramos gavėjams paaiškinimus ir konsultacijas projektų dokumentų rengimo, vertinimo, įgyvendinimo, kontrolės ir kitais klausimais;

2.2.13. organizuoja Ignalinos programos lėšų naudojimo kontrolę ir valdymo ir kontrolės sistemos auditą, siekdama užtikrinti lėšų naudojimą pagal paskirtį ir nustatytųjų reikalavimų laikymąsi;

2.2.14. teikia mokėjimo institucijai informaciją, kurios reikia mokėjimo paraiškoms Europos Bendrijų Komisijai parengti;

2.2.15. remdamasi įgyvendinančiosios institucijos patvirtintais paramos gavėjo mokėjimo prašymais, rengia ir teikia mokėjimo institucijai mokėjimo paraiškas pervesti lėšas mokėjimo prašymuose nurodytiems paramos gavėjams;

2.2.16. sudaro sąlygas Europos Bendrijų Komisijos ir Europos audito rūmų atstovams atlikti patikrinimus, rengia metinę visų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų atliktų Ignalinos programos lėšų naudojimo patikrinimų ataskaitą;

2.2.17. vadovaudamasi Europos Bendrijų Komisijos sprendimu ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982), pagal kompetenciją saugo visus dokumentus, susijusius su Ignalinos programos lėšų administravimu ir reikalingus pakankamai audito sekai užtikrinti, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims;

2.2.18. turi teisę gauti iš įgyvendinančiosios ir mokėjimo institucijų, paramos gavėjų visą informaciją, susijusią su Ignalinos programos projektų įgyvendinimu ir finansavimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos Ignalinos programos lėšos;

2.2.19. turi teisę sudaryti komisijas ar darbo grupes, siekdama užtikrinti projektų įgyvendinimo ir Ignalinos programos lėšų priežiūros procesų tam tikrose srityse koordinavimą (į šias komisijas ar darbo grupes gali būti įtraukiami susijusių su Ignalinos programos įgyvendinimu valstybės institucijų ir įstaigų atstovai ir pasitelkiami nepriklausomi ekspertai).

2.3. Įgyvendinančioji institucija:

2.3.1. pritaria įgyvendinimo sutarčiai ir ją pasirašo, rengia, derina su atsakingąja institucija ir paramos gavėjais ir pasirašo finansavimo sutartis;

2.3.2. parengia finansavimo sutarties tipinę formą, suderina su mokėjimo institucija ir teikia atsakingajai institucijai tvirtinti;

2.3.3. rengia tipinius dokumentus viešiesiems pirkimams, įgyvendinant Ignalinos programos projektus, vykdyti ir suderinusi su atsakingąja institucija teikia juos paramos gavėjams;

2.3.4. nagrinėja ir tvirtina paramos gavėjų parengtus dokumentus viešiesiems pirkimams vykdyti;

2.3.5. pritaria tipinėms sutartims tarp paramos gavėjo ir prekių (paslaugų) tiekėjo ar darbų rangovo;

2.3.6. nagrinėja ir tikrina paramos gavėjų pateiktus mokėjimo ir kitus dokumentus, susijusius su sutarčių, pasirašytų paramos gavėjų ir prekių (paslaugų) tiekėjų ar darbų rangovų, vykdymu;

2.3.7. tvirtina ir teikia atsakingajai institucijai paramos gavėjo pateiktus mokėjimo prašymus;

2.3.8. kontroliuoja, kaip paramos gavėjai įgyvendina projektus, o nustačiusi pažeidimų ar gavusi informacijos iš kitų šaltinių apie tokius pažeidimus informuoja apie tai atsakingąją ir mokėjimo institucijas;

2.3.9. atrankos būdu, remdamasi rizikos analize, atlieka ne mažiau kaip 10 procentų Ignalinos programos lėšų naudojimo patikrinimus ir apie rezultatus informuoja atsakingąją instituciją; prieš tai, kai patvirtinamas paskutinis mokėjimo prašymas, atlieka visų projektų, susijusių su Ignalinos programos lėšų naudojimu, įgyvendinimo patikrinimus vietoje;

2.3.10. pritaria periodinėms, tarpinėms ir galutinėms projektų įgyvendinimo ir Ignalinos programos lėšų naudojimo ataskaitoms;

2.3.11. Europos Bendrijų Komisijos, atsakingosios ir mokėjimo institucijų pageidavimu teikia joms informaciją ir dokumentus, susijusius su Ignalinos programos įgyvendinimu;

2.3.12. vadovaudamasi Europos Bendrijų Komisijos sprendimais ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, pagal kompetenciją saugo visus dokumentus, susijusius su Ignalinos programos lėšų administravimu ir reikalingus pakankamai audito sekai užtikrinti, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims;

2.3.13. turi teisę iš atsakingosios ir mokėjimo institucijų ir paramos gavėjų gauti visą informaciją, susijusią su Ignalinos programos įgyvendinimu ir finansavimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos Ignalinos programos lėšos.

2.4. Mokėjimo institucija:

2.4.1. atidaro Ignalinos programos lėšoms Lietuvos banke valstybės iždo sąskaitą, iš kurios apmokamos atsakingosios institucijos pateiktos mokėjimo paraiškos pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšoms nustatytas procedūras;

2.4.2. valdo iš Europos Bendrijų Komisijos gautas Ignalinos programos lėšas;

2.4.3. tvarko Ignalinos programos lėšų ir bendrojo finansavimo, skiriamo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, apskaitą pagal nustatytąją Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų apskaitos tvarką;

2.4.4. tikrina iš Europos Bendrijų Komisijos gautas Ignalinos programos lėšas;

2.4.5. rengia mokėjimo paraiškas Europos Bendrijų Komisijai;

2.4.6. pritaria įgyvendinimo sutarčiai ir ją pasirašo;

2.4.7. teikia Europos Bendrijų Komisijai, atsakingajai ar įgyvendinančiajai institucijoms (jų pageidavimu) informaciją ir dokumentus, susijusius su Ignalinos programos finansavimu;

2.4.8. nustačiusi, kad yra Ignalinos programos lėšų naudojimo pažeidimų, arba gavusi informacijos apie tokius pažeidimus iš kitų šaltinių, informuoja apie tai atsakingąją ir įgyvendinančiąją institucijas;

2.4.9. vadovaudamasi Europos Bendrijų Komisijos sprendimais ir Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu, pagal kompetenciją saugo visus dokumentus, susijusius su Ignalinos programos lėšų administravimu ir reikalingus pakankamai audito sekai užtikrinti, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims;

2.4.10. turi teisę gauti iš atsakingosios ir įgyvendinančiosios institucijų ir paramos gavėjų visą informaciją, susijusią su Ignalinos programos įgyvendinimu ir finansavimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos Ignalinos programos lėšos;

2.4.11. turi teisę pagal kompetenciją duoti atsakingajai ir įgyvendinančiajai institucijoms ir paramos gavėjams privalomus vykdyti nurodymus dėl Ignalinos programos lėšų apskaitos.

2.5. Paramos gavėjai:

2.5.1. nustatytąja tvarka rengia ir teikia atsakingajai institucijai dokumentus, kurių reikia projekto įtraukimui į Ignalinos programos finansavimo planą pagrįsti;

2.5.2. pasirašo finansavimo sutartis;

2.5.3. rengia ir derina su įgyvendinančiąja institucija tipines sutartis tarp paramos gavėjo ir prekių (paslaugų) tiekėjo ar darbų rangovo;

2.5.4. rengia ir teikia įgyvendinančiajai institucijai viešųjų pirkimų dokumentus, o gavę jos pritarimą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;

2.5.5. rengia ir teikia įgyvendinančiajai institucijai sutarčių tarp paramos gavėjo ir viešąjį pirkimą laimėjusio prekių (paslaugų) tiekėjo ar darbų rangovo projektus, o gavę jos pritarimą pasirašo sutartis;

2.5.6. teikia įgyvendinančiajai institucijai mokėjimo ir kitus dokumentus, susijusius su pasirašytų sutarčių vykdymu ir finansavimu;

2.5.7. rengia, derina su įgyvendinančiąja ir mokėjimo institucijomis ir teikia atsakingajai institucijai periodines, tarpines ir galutines projektų įgyvendinimo ir Ignalinos programos lėšų naudojimo ataskaitas;

2.5.8. atlieka pasirašytų pirkimo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;

2.5.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia tvirtinti atsakingajai institucijai projektų priėmimo technines ir technologines sąlygas, teikia atsakingajai institucijai pasiūlymus dėl parengtų projektų priėmimo komisijų;

2.5.10. įtraukia į savo apskaitą už Ignalinos programos lėšas įsigytą turtą;

2.5.11. vadovaudamasi Europos Bendrijų Komisijos sprendimu ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, pagal kompetenciją saugo visus dokumentus, susijusius su Ignalinos programos lėšų naudojimu ir apskaita, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims;

2.5.12. turi teisę iš atsakingosios institucijos gauti paaiškinimus ir konsultacijas dokumentų ir projektų rengimo, įgyvendinimo ir kitais klausimais.

3. Pavesti Ūkio ministerijai per 30 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo:

3.1. parengti ir pasirašyti kartu su Finansų ministerija ir viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra įgyvendinimo sutartį dėl Ignalinos programos lėšų administravimo; sutartyje nustatyti Ignalinos programos projektų administravimo ir kontrolės procedūras;

3.2. patvirtinti Ignalinos programos finansavimo sutarties tipinę formą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                        KĘSTUTIS DAUKŠYS

______________