LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LENKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

DĖL VALSTYBIŲ SIENŲ SANKIRTOS NUSTATYMO

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lenkijos Respublikos Vyriausybė ir Rusijos Federacijos Vyriausybė, toliau vadinamos Šalimis,

vadovaudamosi suvereniteto gerbimo, valstybių sienų neliečiamumo ir jų teritorijų vientisumo principais,

norėdamos nustatyti Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų sankirtos padėtį,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

1. Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų sankirta, toliau – sienų sankirta, sutampa su pagal Lenkijos Respublikos ir Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos sutartį „Dėl Lenkijos ir Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos valstybės sienos“, pasirašytą 1945 m. rugpjūčio 16 d. Maskvoje, pagal vėliau priimtus Lenkijos ir TSRS valstybės sienos demarkavimo dokumentus, Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartį „Dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje“, pasirašytą 1996 m. kovo 5 d. Vilniuje, ir Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartį „Dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos“, pasirašytą 1997 m. spalio 24 d. Maskvoje, nustatyto sienos ženklo Nr. 1987 centru.

2. Kiekviena Šalis sienų sankirtos padėtį pažymi savo išleistame 1:10000 mastelio Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų sankirtos žemėlapyje, kurį Šalys pasirašo ir kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

3. Šalys įrengia sienų sankirtoje sienos ženklą, toliau – sienos ženklas, pavadintą „Vištytis“ („Wisztyniec“, „Vištynec“).

 

2 straipsnis

 

Sienų sankirtai vietovėje pažymėti Šalys sudaro bendrą komisiją, kurios tikslas – nustatyti, kaip sienos ženklas turi atrodyti, jo formą ir matmenis, ženklą įrengti ir parengti atitinkamus demarkavimo dokumentus.

 

3 straipsnis

 

1. Šalys, bendradarbiaudamos tarpusavyje, imasi reikiamų priemonių sienos ženklui išsaugoti, kad jis nebūtų perkeltas, sugadintas ar prarastas.

2. Šalys vienašališkai neįrenginėja jokių kitų ženklų, žyminčių sienų sankirtą.

3. Jei viena iš Šalių nustato, kad sienos ženklas ar jo elementai yra perkelti, sugadinti arba dingę, ji nedelsdama praneša apie tai kitoms Šalims.

4. Kiekviena Šalis imasi priemonių, skirtų sienos ženklo dalies, esančios jos valstybės teritorijoje, priežiūrai ir remontui pagal demarkavimo dokumentus, minėtus šio Susitarimo 2 straipsnyje.

5. Šalys trimis egzemplioriais parengia bendrą dokumentą lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis apie sienos ženklo remontą ar atstatymą ir prideda jį prie demarkavimo dokumentų.

 

4 straipsnis

 

Visi klausimai, kylantys tarp Šalių dėl šio Susitarimo nuostatų taikymo, sprendžiami derybomis pagal tarptautinės teisės normas.

 

5 straipsnis

 

Šis Susitarimas įsigalioja pasikeitimo notomis, informuojančiomis, kad kiekviena Šalis atliko reikalingas valstybės vidaus procedūras, dieną.

 

PASIRAŠYTAS 2005 m. spalio 27 d. Vilniuje trimis egzemplioriais lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Visi trys tekstai turi vienodą teisinę galią.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU

LENKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU

RUSIJOS FEDERACIJOS VYRIAUSYBĖS VARDU

______________


Priedas prie Lietuvos Respublikos,

Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos

valstybių sienų sankirtos žemėlapio

 

ŠALIŲ NAUDOJAMŲ SUTARTINIŲ ŽENKLŲ IR TERMINŲ NEATITIKIMŲ LENTELĖ

 

EIL. Nr.

ŽENKLŲ PAVADINIMAI

SUTARTINIAI ŽENKLAI

LIETUVOS RESPUBLIKA

LENKIJOS RESPUBLIKA

RUSIJOS FEDERACIJA

1.

Medžių eilės

(pav.)

(pav.)

(pav.)

2.

Pievos

(pav.)

(pav.)

(pav.)

3.

Pavieniai medžiai

(pav.)

(pav.)

(pav.)

4.

Krūmai

(pav.)

(pav.)

(pav.)

5.

Retas miškas

(pav.)

(pav.)

(pav.)

6.

Elektros linijos

(pav.)

 (pav.)

 (pav.)

7.

Griuvėsiai

(pav.)

(pav.)

(pav.)

8.

Pralaidos

(pav.)

(pav.)

(pav.)

9.

Geodezinio pagrindo punktai

(pav.)

(pav.)

(pav.)

10.

Aukščio taškai

(pav.)

(pav.)

(pav.)

11.

Krūmynai

(pav.)

(pav.)

(pav.)

12.

Skardžiai, griovos

(pav.)

 (pav.)

 (pav.)

13.

Aukščių sistema

(pav.)

 (pav.)

 (pav.)

______________


Priedas prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybės. Lenkijos Respublikos

Vyriausybės ir Rusijos Federacijos

Vyriausybės Susitarimo dėl valstybių

sienų sankirtos taško nustatymo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS, LENKIJOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VALSTYBIŲ SIENŲ SANKIRTOS ŽEMĖLAPIS

 

______________