LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, PERDIRBIMO IR KITOKIO NAUDOJIMO UŽDUOČIŲ NUSTATYMO

 

2002 m. birželio 28 d. Nr. 349

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1499) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1574 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2001, Nr. 108-3936) 1.4. punktu,

1. Tvirtinu nustatytas pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduotis 2003 metams (pridedama).

2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „atliekos“, „valdymo sistema“.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                                        ZIGMANTAS BALČYTIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 349

 

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, PERDIRBIMO IR KITOKIO NAUDOJIMO UŽDUOTYS

 

1. Šios pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduotys (toliau – Užduotys) 2003 metams nustatytos, vadovaujantis valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (Žin., 2002, Nr. 40-1499), Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 94/62/EB.

2. Nustatomos šios Užduotys 2003 metams:

2.1. Gamintojai ir importuotojai, organizuojantys savo gaminių pakuočių surinkimą ir pakartotinį naudojimą, turi surinkti ir pakartotinai panaudoti ne mažiau kaip:

 

Pakartotinio naudojimo pakuočių

Surinkimo ir pakartotinio naudojimo procentas (pagal svorį)

 

2003 metai

 

 

Stiklinių alaus, alkoholinių gėrimų, sulčių, gaiviųjų gėrimų, mineralinio vandens

70

 

 

2.2. Gamintojai ir importuotojai, organizuojantys savo gaminių pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemas (toliau – Gamintojai ir importuotojai), turi surinkti ir panaudoti ne mažiau kaip:

 

Pakuočių ir pakuočių atliekų

Surinkimo ir naudojimo procentas (pagal išleistų į rinką pakuočių svorį)

 

2003 metams

 

 

1. Popierinių ir kartoninių

23

2. Stiklinių

25

3. Plastikinių

10

4. Metalinių

10

 

 

2.3. Gamintojai ir importuotojai turi perdirbti ne mažiau kaip:

 

Pakuočių ir pakuočių atliekų

Perdirbimo procentas (pagal išleistų į rinką pakuočių svorį)

 

2003 metams

 

 

1. Popierinių ir kartoninių

20

2. Stiklinių

25

3. Plastikinių

10

4. Metalinių

10

 

 

3. Gamintojai ir importuotojai turi vykdyti Užduotis, nustatytas tik tos rūšies pakuotėms, kurias jie naudoja savo gaminiams pakuoti, importuoja jose supakuotus gaminius ar pakartotinai naudoja.

4. Jeigu gamintojai ir importuotojai įvykdo nustatytas pakuočių atliekų surinkimo užduotis, bet iki metų pabaigos neperdirba visų surinktų pakuočių atliekų, pakuočių atliekų surinkimo ir perdirbimo užduotys laikomos įvykdytomis tik tuo atveju, kai surinktų bet neperdirbtų pakuočių atliekų kiekis neviršija 10 procentų nustatytos pakuočių atliekų perdirbimo užduoties.

5. Pakuočių atliekų eksportas perdirbimui traktuojamas kaip perdirbimas.

6. Gamintojai ir importuotojai turi vykdyti į vidaus rinką išleidžiamų pakuočių, pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitą ir teikti į vidaus rinką išleistų pakuočių, pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos ataskaitas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

7. Gamintojams ir importuotojams per nustatytą laiką nepateikus apskaitos ataskaitų, laikoma, kad Užduotys neįvykdytos ir Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 2002, Nr. 13-474) nustatyta tvarka turi būti mokamas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis.

______________