LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2005 M. GEGUŽĖS 9 D. ĮSAKYMO NR. V-374 „DĖL VARDINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ ĮSIGIJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. liepos 22 d. Nr. V-599

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 61-2189):

1. Papildau šiuo 4 punktu:

4. Šiuo įsakymu patvirtintų Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių 3 punkto 2 ir 3 pastraipos įsigalioja nuo specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo tvarkos, suderintos su 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, susijusio su žmonėms skirtais vaistais, 16 straipsnio 2 dalies nuostatomis, įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip 2006 m. gegužės 1 d.“

2. Buvusį 4 punktą laikau atitinkamai 5 punktu.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA