LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NOTARŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. rugsėjo 26 d. Nr. V-559/240

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810; 2003, Nr. 15-598) 3 straipsnio 2 dalies 7 punktu (Žin., 2003, Nr. 15-598),

tvirtiname Notarų sveikatos tikrinimo tvarką (pridedama).

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2003 m. rugsėjo 26 d.

įsakymu Nr. V-559/240

 

NOTARŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Notarų sveikatos tikrinimo tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja notarų ir pretendentų į notarus privalomą sveikatos tikrinimą.

2. Sveikatos tikrinimo tikslas – įvertinti, ar notarų bei pretendentų į notarus sveikata tinka eiti notaro pareigas.

3. Pretendentas į notarus privalo pasitikrinti sveikatą prieš dalyvavimą viešame konkurse eiti notaro pareigas. Vėliau kiekvienas notaras privalo tikrintis sveikatą ne rečiau kaip kas penkerius metus.

4. Notarai privalo pirmą kartą pasitikrinti sveikatą iki 2004 m. balandžio 1 dienos. Po šios datos verstis notaro veikla turi teisę tik sveikatą pasitikrinę notarai.

5. Notaras, pageidaujantis, kad jo įgaliojimai būtų pratęsti tol, kol jam sukaks 70 metų, privalo papildomai pasitikrinti sveikatą, jei nuo paskutinio sveikatos tikrinimo iki numatomo įgaliojimų pratęsimo praėjo daugiau kaip vieneri metai.

6. Notarai ir pretendentai į notarus medicininį pažymėjimą (F 046/a) pateikia Teisingumo ministerijai. Pažymėjimas turi būti patvirtintas:

6.1. bendrosios praktikos gydytojo arba vidaus ligų gydytojo parašu ir asmeniniu spaudu bei asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu;

6.2. konflikto atveju – bendrosios praktikos gydytojo arba vidaus ligų gydytojo ir Gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) pirmininko parašu ir asmeniniu spaudu, GKK ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu.

 

II. SVEIKATOS TIKRINIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

7. Profilaktinis asmens sveikatos patikrinimas atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

8. Asmuo, norintis pasitikrinti sveikatą, sveikatos priežiūros įstaigai pateikia:

8.1. pasą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

8.2. socialinio draudimo pažymėjimą.

9. Profilaktinį asmens sveikatos patikrinimą atlieka:

9.1. bendrosios praktikos gydytojas arba vidaus ligų gydytojas;

9.2. psichiatras;

9.3. priklausomybės ligų psichiatras.

10. Gydytojas psichiatras ir priklausomybės ligų psichiatras privalo patikrinti, ar asmuo nebuvo įrašytas į gydytojų psichiatro ar narkologo įskaitą ankstesnėse gyvenamosiose vietose. Į tikrinamojo asmens sveikatos istoriją turi būti įrašyti tikrinamojo atsakymai į klausimus, ar per pastaruosius 5 metus anonimiškai ir privačiai nesigydė pas gydytojus psichiatrus, priklausomybės ligų psichiatrus. Savo atsakymus tikrinamasis patvirtina parašu.

11. Jei sveikatos tikrinimo metu nustatoma medicininių indikacijų, tikrinamasis gali būti siunčiamas konsultuotis pas kitų specialybių gydytojus. Tolesnis paciento tyrimas ir gydymas apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

12. Kiekvienas gydytojas sveikatos tikrinimo rezultatus pažymi tikrinamojo asmens sveikatos istorijoje (F 025/a) ir medicininiame pažymėjime (F 046/a).

13. Galutinę išvadą pateikia bendrosios praktikos gydytojas arba Gydytojų konsultacinės komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į kitų gydytojų išvadas. Bendrosios praktikos gydytojas arba GKK pirmininkas išvadą patvirtina parašu ir asmeniniu spaudu, GKK ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu.

14. Už pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, teikiamas profilaktiškai ir periodiškai tikrinant sveikatą, kai šios paslaugos suteikiamos toje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią jie teisės aktų nustatyta tvarka yra pasirinkę, apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (numatytos metinės vieno gyventojo pirminės sveikatos priežiūros bazinės kainos).

15. Neapdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu asmenys bei apdraustieji, kurie profilaktiškai ar periodiškai tikrinasi sveikatą ne toje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią pasirinkę teisės aktų nustatyta tvarka, už visas profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas moka patys arba už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka.

 

III. LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIS ASMUO NEGALI DIRBTI NOTARO DARBO, SĄRAŠAS (BENDROSIOS KONTRAINDIKACIJOS)

 

1. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai:

F00-F03; F05.1, F05.8; F06.0-F06.3; F06.5; F07.0.

2. Epilepsinė psichozė su dažnais paroksizmais ir charakterio bei intelekto pakitimais: F06.8.

3. Schizofrenija, schizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai:

F20; F21; F22; F25; F28.

4. Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai:

F30.1-F30.2; F31.0-F31.8; F32.1-F32.3, F32.8; F33.0-F33.4; F33.8; F38.

5. Suaugusių asmenybės ir elgesio sutrikimai: F60-F69.

6. Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas:

F10-F19 (išskyrus F1x.0-F1x1).*

7. Priklausomybės sindromas: F1x.2-F1x9; F10.-, F14.-, F15.-, F16.-, F18.-, F19.-. *

8. Išsėtinė (dauginė) sklerozė (G-35), esant išreikštų asmenybės sutrikimų.

9. Alzhaimerio liga (G30).

10. Hungtingtono liga (G10).

* x – reiškia bet kurį ketvirto ženklo poskyrį nuo 0 iki 9.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Atlikus profilaktinį tikrinimą, išduodamas nustatytos formos medicininis pažymėjimas (F 046/a), kuris galioja 5 metus, išskyrus šioje tvarkoje numatytus atvejus.

17. Sudėtingais atvejais ar kilus konfliktui, apie tinkamumą eiti notaro pareigas sprendžia Gydytojų konsultacinė komisija.

______________