LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 74:2011 „ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGOS: BENDRIEJI ĮRENGIMO REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 22 d. Nr. V-715

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455) 16 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 74:2011 „Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo reikalavimai“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. 91 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 74-1998 „Odontologijos kabinetai, klinikos. Higienos normos ir taisyklės“ tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 20-529);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-79 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1030) 1.53 punktą.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-715

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 74:2011 „ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGOS: BENDRIEJI ĮRENGIMO REIKALAVIMAI“

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Ši higienos norma nustato įstaigų, teikiančių ambulatorines odontologinės priežiūros (pagalbos) ir / ar burnos priežiūros paslaugas [4.2], (toliau – odontologinė įstaiga) įrengimo pagrindinius reikalavimus.

2. Šios higienos normos reikalavimai privalomi odontologines įstaigas projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, remontuojantiems, ambulatorines odontologinės priežiūros (pagalbos) ir / ar burnos priežiūros paslaugas teikiantiems asmenims bei pagal kompetenciją odontologinių įstaigų kontrolę vykdantiems asmenims.

3. Dantų protezų gamybos laboratorijoms šios higienos normos reikalavimai netaikomi.

 

II. NUORODOS

 

4. Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateikiamos nuorodos:

4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606);

4.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-712 „Dėl Odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5663);

4.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162);

4.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-555 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 75-2990);

4.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2008 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 22-822);

4.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 159-7219);

4.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 86-4573);

4.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V-644 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2010 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 90-4781);

4.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 120-6148).

III. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

 

5. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:

medicininių atliekų saugykla – odontologinėje įstaigoje įrengta patalpa arba uždara vieta (priskiriamas ir atskiras šaldiklis), skirta supakuotoms medicininėms atliekoms laikinai laikyti (iki bus perduotos atliekas tvarkančiai įmonei / vežėjui); medicininių atliekų saugykloms taip pat priskiriamos odontologinei įstaigai priklausančios (priskirtos) medicininių atliekų saugojimo aikštelės, kuriose įrengti uždaromi, sandarūs konteineriai supakuotoms medicininėms atliekoms laikinai laikyti;

pacientų priėmimo patalpa – odontologinės įstaigos patalpa, kurioje odontologinės priežiūros (pagalbos) specialistas (gydytojas odontologas, burnos higienistas ar kt.) pacientui teikia odontologinės priežiūros (pagalbos) ir / ar burnos priežiūros paslaugas;

medicinos prietaisų apdorojimo patalpa – odontologinėje įstaigoje įrengta atskira patalpa, kurioje apdorojami (valomi / dezinfekuojami, pakuojami, sterilizuojami), saugomi medicinos prietaisai;

medicinos prietaisų apdorojimo zona – odontologinės įstaigos pacientų priėmimo patalpoje įrengta vieta, kurioje apdorojami (valomi / dezinfekuojami, pakuojami, sterilizuojami), saugomi medicinos prietaisai.

 

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

6. Odontologinės įstaigos privalo turėti leidimą-higienos pasą odontologinės priežiūros (pagalbos) ir / ar burnos priežiūros veiklai vykdyti [4.7].

7. Odontologinės įstaigos patalpos, kuriose atliekami remonto darbai, turi būti sandariai izoliuojamos nuo kitų patalpų, kuriose teikiamos odontologinės priežiūros (pagalbos) ir / ar burnos priežiūros paslaugos.

8. Odontologinėje įstaigoje turi būti laikomasi teisės aktu [4.8] nustatytų infekcijų kontrolės reikalavimų.

 

V. PATALPŲ ĮRENGIMO, PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

9. Odontologinėje įstaigoje turi būti įrengtas laukiamasis, pacientų priėmimo patalpa, tualetas, medicininių atliekų saugykla. Taip pat odontologinėje įstaigoje turi būti medicinos prietaisų apdorojimo patalpa ar medicinos prietaisų apdorojimo zona.

10. Pacientų priėmimo patalpa negali būti įrengta rūsyje, pusrūsyje (cokoliniame aukšte).

11. Jeigu odontologinėje įstaigoje įrengiama medicinos prietaisų apdorojimo zona, tuomet joje turi būti išskiriamos atskiros vietos:

11.1. medicinos prietaisams valyti / dezinfekuoti;

11.2. medicinos prietaisams pakuoti;

11.3. medicinos prietaisams sterilizuoti;

11.4. sterilizuotiems medicinos prietaisams laikyti.

12. Jeigu odontologinėje įstaigoje įrengiama medicinos prietaisų apdorojimo patalpa, tuomet joje turi būti išskirtos dvi pagrindinės funkcinės zonos: „nešvarioji“ zona, kurioje atliekami medicinos prietaisų valymo / dezinfekcijos darbai, ir „švarioji“ zona, kurioje atliekami medicinos prietaisų pakavimo, sterilizacijos darbai, laikomi sterilizuoti medicinos prietaisai.

13. Medicinos prietaisams valyti / dezinfekuoti turi būti įrengiama atskira (-os) praustuvė (-ės).

14. Medicininių atliekų saugykla negali būti įrengta medicinos prietaisų apdorojimo patalpoje. Medicininės atliekos turi būti tvarkomos teisės akto [4.5] nustatyta tvarka.

15. Grindų, sienų, pertvarų, aplinkos daiktų paviršiai turi būti švarūs, tinkami valyti drėgnuoju būdu ir atsparūs dezinfekcijos priemonėms.

16. Sienos, prie kurių numatoma tvirtinti santechninius įrenginius, turi būti padengtos drėgmei atspariomis medžiagomis.

17. Pacientų priėmimo patalpoje, medicinos prietaisų apdorojimo patalpoje turi būti praustuvės su maišytuvais, nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo, atitinkantis geriamojo vandens reikalavimus [4.1], vienkartinių rankšluosčių dėtuvės su vienkartiniais rankšluosčiais, sieniniai skysto muilo dozatoriai su skystu muilu, sieniniai rankų antiseptiko dozatoriai su rankų antispetiku bei atvira ar pedalinė atliekų dėžė su vienkartiniu plastikiniu įklotu.

18. Tualete turi būti praustuvė su maišytuvu bei nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo, atitinkantis geriamojo vandens reikalavimus [4.1], vienkartinių rankšluosčių dėtuvė su vienkartiniais rankšluosčiais, skysto muilo dozatoriai su skystu muilu bei atvira ar pedalinė atliekų dėžė su vienkartiniu plastikiniu įklotu.

 

VI. PATALPŲ APŠVIETIMAS

 

19. Odontologinės įstaigos pacientų priėmimo patalpoje turi būti natūralus apšvietimas.

20. Odontologinės įstaigos pacientų priėmimo patalpa turi būti apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių.

21. Bendras dirbtinis apšvietimas turi būti įrengtas visose odontologinės įstaigos patalpose.

22. Odontologinėje įstaigoje pacientų priėmimo patalpoje, medicinos prietaisų apdorojimo patalpoje įrengiamas toks bendras dirbtinis apšvietimas, kad būtų užtikrinta ne mažesnė kaip 300 lx apšvieta (0,8 m aukštyje nuo grindų).

 

VII. ORO KOKYBĖ, MIKROKLIMATAS

 

23. Odontologinės įstaigos pacientų priėmimo patalpoje oras turi atitikti teisės akto [4.3] reikalavimus.

24. Odontologinėje įstaigoje mikroklimatas turi atitikti teisės akto [4.6] nustatytus reikalavimus.

25. Pacientų priėmimo patalpoje, medicinos prietaisų apdorojimo patalpoje turi būti užtikrintas natūralus vėdinimas varstomais langais. Jeigu pacientų priėmimo patalpa, medicinos prietaisų apdorojimo patalpa vėdinamos mechaniniu būdu (įrengus mechaninį tiekiamąjį-ištraukiamąjį vėdinimą), tuomet natūralus vėdinimas varstomais langais neprivalomas.

26. Daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosiose patalpose, besiribojančiose su odontologinės įstaigos patalpomis, odontologinės įstaigos keliamo triukšmo bei oro užterštumo lygis neturi viršyti teisės aktuose nustatytų triukšmo [4.4] bei oro užterštumo lygių [4.3, 4.9].

 

_________________