LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO 1, 2, 48, 49, 50, 51 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR DEVINTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. lapkričio 13 d. Nr. IX-596

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2771)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 2 dalies 8 punkto papildymas ir straipsnio papildymas 3 dalimi

1. 1 straipsnio 2 dalies 8 punkte po žodžio „objektų“ įrašyti žodžius „ir branduolinių medžiagų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

8) branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų fizinės saugos pagrindinius reikalavimus;“.

2. Papildyti 1 straipsnį 3 dalimi:

3. Šio įstatymo devintojo skirsnio nuostatos taikomos ir kitose veiklos su branduolinėmis medžiagomis srityse.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 9 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 32 dalimi

1. Pakeisti 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Branduolinės energetikos objekto fizinė sauga – visuma organizacinių, teisinių, techninių ir specialiųjų priemonių, kurių tikslas yra apsaugoti branduolinius įrenginius ir branduolines bei radioaktyviąsias medžiagas nuo neteisėto jų užvaldymo ar pagrobimo ir nuo nesankcionuoto pašalinių asmenų patekimo į branduolinio objekto teritoriją.“

2. Papildyti 2 straipsnį 32 dalimi:

32. Projektinė grėsmė – galimų vidaus ir (ar) išorės pažeidėjų, kurie galėtų mėginti neteisėtai užvaldyti branduolinės energetikos objektą ir (ar) branduolines medžiagas arba įvykdyti diversiją, charakteristikų ir ketinimų visuma. Užkirsti kelią šiems veiksmams yra projektuojama fizinės saugos sistema.“

 

3 straipsnis. Devintojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Devintojo skirsnio pavadinime po žodžio „objektų“ įrašyti žodžius „ir branduolinių medžiagų“ ir jį išdėstyti taip:

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR BRANDUOLINIŲ MEDŽIAGŲ FIZINĖ SAUGA“.

 

4 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 48 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

48 straipsnis. Fizinės saugos tikslai

Branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų fizinė sauga yra branduolinės saugos užtikrinimo dalis. Fizinės saugos tikslai:

1) apsaugoti branduolinės energetikos objektą arba branduolines medžiagas nuo veiksmų, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai sukeltų pavojų žmonių sveikatai ir saugumui dėl radioaktyvaus spinduliavimo, išvengti branduolinės energetikos objektų normalios veiklos sutrikdymo;

2) užkirsti kelią branduolinių įrenginių ir branduolinių ar radioaktyviųjų medžiagų užvaldymui ar pagrobimui.“

 

5 straipsnis. 49 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir 2 dalies pripažinimas netekusia galios

Pakeisti 49 straipsnio 1 dalį, pripažinti netekusia galios šio straipsnio 2 dalį ir visą straipsnį išdėstyti taip:

49 straipsnis. Branduolinės energetikos objekto apsaugos zonos

Branduolinės energetikos objektų fizinės saugos tikslams įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato branduolinės energetikos objektų teritorijos apsaugos zonas ir apsaugos sąlygas. Šiose zonose nustatomi specialūs apribojimai bei reikalavimai, įrengiama speciali šiuos apribojimus ir reikalavimus užtikrinanti technika ir skiriami atsakingi pareigūnai.“

 

6 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 50 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

50 straipsnis. Organizaciniai ir teisiniai fizinės saugos pagrindai

1. Naudojant, saugant bei gabenant branduolines medžiagas, turi būti taikomos šių medžiagų kategoriją atitinkančios fizinės saugos priemonės, taip pat turi būti užtikrinta visų branduolinės energetikos objektų fizinė sauga.

2. Branduolinės energetikos objektą eksploatuojanti organizacija kartu su Vidaus reikalų ministerija ir kitos branduolinėmis medžiagomis teisėtai disponuojančios įmonės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais norminiais aktais ir atsižvelgdamos į nustatytą projektinę grėsmę, organizuoja ir užtikrina branduolinės energetikos objekto ir branduolinių medžiagų fizinę saugą.

3. Branduolinių medžiagų kategorijas bei branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų fizinės saugos bendruosius reikalavimus nustato ir jų įgyvendinimą kontroliuoja VATESI.

4. Branduolinės energetikos objektų projektinę grėsmę nustato ir ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, dalyvaujant Krašto apsaugos ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, VATESI ir branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai.“

 

7 straipsnis. 51 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 51 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

51 straipsnis. Prevencinės priemonės branduolinės energetikos objekto fizinei saugai užtikrinti“.

2. Pakeisti 51 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kad būtų garantuota branduolinės energetikos objekto fizinė sauga, draudžiama asmenims ir transporto priemonėms be eksploatuojančios organizacijos išduoto galiojančio leidimo patekti į šio objekto saugomą teritoriją, atgabenti ir išgabenti krovinius, fotografuoti bei filmuoti ten esančius įrenginius ir įrengimus. Be leidimo į objekto teritoriją patekusiems asmenims taikomos įstatymų nustatytos poveikio priemonės. Eksploatuojanti organizacija užtikrina, kad TATENA inspektorius Lietuvai ir VATESI bei kitų valstybės kontrolę ir priežiūrą atliekančių organizacijų darbuotojai, turintys įgaliojimus lankytis šiame branduolinės energetikos objekte, laiku patektų į saugomą šio objekto teritoriją, taip pat sudaro jiems tinkamas sąlygas pareigoms atlikti.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS