LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ IŠSAUGOJIMO PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO

 

1992 m. kovo 30 d. Nr. 198

Vilnius

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 10 d. nutarimą Nr. I-2080 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos“ (Žin., 1991, Nr. 36-982), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. asmenims, turintiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 17 straipsnį, išduodamas Teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas pagal pridedamą formą.

Pažymėjimas išduodamas nurodytiems asmenims pateikus atitinkamą prašymą Lietuvos Respublikos diplomatinėms (konsulinėms) įstaigoms arba Vidaus reikalų ministerijai.

Prie prašymo pridedami jų išsaugoti Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio pasai, gimimo liudijimai arba archyvų ar kiti dokumentai, patvirtinantys Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo faktą;

1.2. prašymus dėl nurodytų pažymėjimų išdavimo nagrinėja ir sprendimus priima Vidaus reikalų ministerija, o juos išduoda Vidaus reikalų ministerijos atitinkamos tarnybos arba Lietuvos Respublikos diplomatinės (konsulinės) įstaigos.

2. Pavesti:

2.1. valstybinei ženklų įmonei atspausdinti Teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimus pagal Vidaus reikalų ministerijos paraišką;

2.2. Finansų ministerijai skirti lėšas nurodytiems pažymėjimams pagaminti.

3. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 31 d. nutarimą Nr. 314 „Dėl valstybinės rinkliavos“ (Žin., 1991, Nr. 26-698):

3.1. papildyti šiuo 1.2.20 punktu:

1.2.20. už Teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimą“;

3.2. papildyti nurodytojo nutarimo priedėlį Valstybinės rinkliavos laikini tarifai šiuo 5.17 punktu:

5.17. už Teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimų išdavimą:

asmenims, gyvenantiems Latvijos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Gruzijos Respublikoje ir valstybėse, sudarančiose Nepriklausomų Valstybių Sandraugą, – 100 rublių;

asmenims, gyvenantiems kitose užsienio valstybėse, – 10 JAV dolerių arba kita konvertuojama valiuta (pagal JAV dolerio kursą)“.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS                               G. VAGNORIUS

 


Forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

(Lietuvos valstybės herbas)

 

Teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo

 

PAŽYMĖJIMAS Nr.

 

Vardas (-ai).............................................................................................................................................

Pavardė...................................................................................................................................................

Gimimo metai.........................................................................................................................................

Gimimo vieta..........................................................................................................................................

Turima pilietybė......................................................................................................................................

Išdavimo data ...........................................................

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

 

Pareigūnas ........................................

                                     (parašas)

..........................................................

(vardo raidė ir pavardė)

 

 

(antspaudo vieta)

 

Pastaba. Pažymėjimas galioja kartu pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

______________